RSGB: Ofcom wil strengere regulering EMV-blootstelling

RSGBEerder berichtten wij over het voornemen van de Britse telecom-regelgever Ofcom om de naleving van de internationale richtlijnen voor het beperken van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV-blootstelling) strenger te reguleren. Als dat voornemen inderdaad doorgaat, dan heeft dat ook consequenties voor de Britse zendamateurs. Omdat er een serieuze kans is dat dit gebeurt, bereidt de Radio Society of Great Britain (RSGB) zich hierop voor en informeerde eind februari de Britse zendamateurs hierover. Ook werkt de RSGB momenteel aan een officiële reactie op het Ofcom-voornemen.

Omdat de RSGB-informatie ook interessant is voor Nederlandse zendamateurs, geven we hier een Nederlandstalige samenvatting.

Nieuwe licentievoorwaarde

Het voornemen van Ofcom betekent dat er voor het gebruik van zendapparatuur met een zendvermogen van 10 Watt (EIRP) of meer, een extra licentievoorwaarde komt. Deze licentievoorwaarde schrijft voor dat een station moet voldoen aan de zogenaamde ICNIRP-richtlijnen voor blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden (EMV). De achterliggende reden hiervoor is de wens om het publiek beter tegen EMV-blootstelling te beschermen. Elektromagnetische velden kunnen immers schadelijk zijn voor de gezondheid. Het Ofcom-voorstel vereist niet alleen dat een zendmachtiginghouder nagaat dat zijn apparatuur aan de richtlijnen voldoet, maar ook dat hij hiervan een administratie behoudt. Hij kan daarbij één of meer van de volgende middelen gebruiken:

  • Fysieke metingen
  • Tests
  • Berekeningen
  • Het volgen van de richtlijnen/instructies van de fabrikant

De verwachting van de RSGB is overigens dat de meeste stations conformiteit zullen kunnen aantonen zonder daadwerkelijk metingen te verrichten.

Nieuwe eisen in meer detail

De internationale richtlijnen voor het beperken van EMV-blootstelling zijn vastgesteld door de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP). De richtlijnen en blootstellingslimieten heten daarom ook wel de ICNIRP-richtlijnen en de ICNIRP-blootstellingslimieten. Ook Nederland hanteert deze ICNIRP-limieten. De ICNIRP toetst regelmatig of de blootstellingslimieten nog actueel zijn. Indien nodig volgen er aanpassingen, zoals binnenkort zal gebeuren.

Ofcom-logoHet Ofcom-voorstel vereist dat een zendmachtiginghouder een administratie bijhoudt waarin hij laat zien dat zijn station voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen. Ofcom verwijst daarbij overigens naar de nu geldende richtlijnen (uit 1998) en niet naar de conceptrichtlijnen (uit 2018), die binnenkort worden afgerond. Als voldaan wordt aan de richtlijnen van 1998, wordt overigens ook voldaan aan de richtlijnen van 2018. Overigens bestaan er in de VS (sinds 1999) en Duitsland (sinds 2008) vergelijkbare voorwaarden voor houders van een zendmachtiging.

De specifieke eis voor een station is dat de totale hoeveelheid EM-vermogen waaraan het publiek over een bepaalde tijd (30 minuten) blootgesteld kan worden, op een veilig niveau is. Dat betekent dat het elektromagnetische veld voor elk van de zenders van een station (als er meerdere tegelijkertijd kunnen worden gebruikt) moet worden opgeteld om aan te tonen dat het totale EMV binnen de norm ligt. De berekening voor de bepaling van het EMV-vermogen houdt rekening met de gemiddelde duty cycle van een bepaalde transmissiemodus. Daarom zijn voor de verschillende transmissiemodi aparte berekeningen nodig.

Ondersteuning voor zendamateurs

De IARU heeft een PC-programma ontwikkeld, ICNIRPcalc, dat veilige afstanden voor EMV-blootstelling kan berekenen. Na het ingeven van maximaal vermogen, antennetype, feedertype/lengte en transmissiemodus, berekent het programma de veilige afstand volgens de ICNIRP-richtlijnen van 1998. Als deze afstand kleiner is dan de dichtstbijzijnde perceelgrens van het station, is aangetoond dat wordt voldaan aan de EMV-blootstellingseis.

De EMC-commissie van de RSGB (EMCC) gaat nog meer ondersteuning bieden aan de Britse zendamateurs. Zo bereidt zij een spreadsheet voor waarin zendamateurs de relevante parameters kunnen invullen voor elke gebruikte band. Met die gegevens berekent het spreadsheet vervolgens de veilige afstand per band en de gecombineerde EMV-veldsterkte op de dichtstbijzijnde perceelgrens. Het ingevulde en opgeslagen spreadsheet is tevens het bewijs dat het station beoordeeld is volgens de ICNIRP-richtlijnen. Ook bereidt de RSGB een online versie van dit hulpmiddel voor.

De EMCC zal ook een leidraad opstellen en publiceren voor degenen die de veldsterkten zelf echt willen meten.

Tijdlijn

De openbare consultatieronde van Ofcom over haar voorstel eindigt op 15 mei 2020. Daarna zal Ofcom een ​​beleidsvoornemen en indicatieve tijdlijn publiceren. Naar verwachting zullen dan de voorgestelde wijzigingen op zijn vroegst aan het einde van 2020 ingaan. 

De RSGB bereidt momenteel haar eigen reactie voor op Ofcoms voornemen. Daarnaast begeleidt zij zendamateurs bij het opstellen van hun eventuele reactie.

Meer informatie

 

Bron: RSGB