Over radioamateurs gaan soms de meest rare verhalen rond

Interview met Remy Denker, voorzitter van radioamateurvereniging VERON in “Verbinding” van december 2016:

 

“Over radioamateurs gaan soms de meest rare verhalen rond”

 

Met 6.500 leden is de Vereniging voor experimenteel radio-onderzoek in Nederland (VERON) het grootste platform voor radiozendamateurs. Sinds 2008 is Remy Denker – roepletters PA3AGF – algemeen voorzitter van de vereniging. Mede dankzij zijn inspanningen is de samenwerking tussen radioamateurs verbeterd, wat tot constructiever overleg met de overheid heeft geleid. De maatschappelijke vooroordelen jegens radioamateurs zijn daarmee echter nog niet uitgebannen.

Interview met Remy Denker, voorzitter van radioamateurvereniging VERON in "Verbinding" van december 2016:

Hoe ben je ooit in aanraking gekomen met radiocommunicatie, en daar uiteindelijk in ‘doorgegroeid’ tot voorzitter van de VERON?

“Mijn vader werkte in de jaren ’50 bij Philips, waar hij zendbuizen ontwikkelde. Hierdoor werd ik al op jonge leeftijd gegrepen door de mysterieuze aantrekkingskracht van het uitzenden en ontvangen van signalen. Toen ik op latere leeftijd het een en ander over radioverbindingen hoorde, besloot ik me daar op toe te leggen. In 1972 werd ik lid van de VERON waardoor ik contact kreeg met gelijkgestemden. In 1978 legde ik het morse-examen af en kreeg mijn roepletters PA3AGF. Zo kon ik, al ver voordat internet wijdverspreid was, met mensen uit alle windstreken communiceren via radiocommunicatie. Binnen de VERON trad ik in 1999 toe tot het bestuur van de afdeling Twente, waarvan ik in 2002 afdelingsvoorzitter werd. Kort daarna werd ik lid van het hoofdbestuur van de landelijke vereniging, en in 2008 werd ik voorgedragen als algemeen voorzitter. Zolang ik daar enthousiast over blijf wil ik die functie graag blijven bekleden. Het is leuk om te helpen bij het richting geven aan de vereniging, mee te denken over techniek en beleid, en contact te onderhouden met de leden en de afdelingen. Ik vind het prachtig dat ik op deze manier mijn passie voor radiotechniek kan uitdragen. En doordat ik sinds anderhalf jaar met pensioen ben kan ik er ook meer tijd in steken.”

Naast de VERON kent Nederland nog een vereniging voor zendamateurs: de VRZA (zie kader). Hoe is de verhouding tussen de twee verenigingen?

“Vóór de tweede wereldoorlog waren er zelfs drie verenigingen, die met elkaar concurreerden. Daar wilde men vanaf, daarom werd in 1945 de VERON opgericht om één platform voor de radioamateur te hebben. Begin jaren ’50 leidde een verschil van mening over te publiceren onderwerpen tot een afsplitsing. Een tijd lang waren de VRZA en VERON zeer concurrerend, maar inmiddels is de onderlinge sfeer sterk verbeterd en is die animositeit verdwenen. Een fusie van de verenigingen zit er echter niet in; de VRZA-leden willen graag vasthouden aan een eigen identiteit. Er is ook wel enig verschil tussen de verenigingen; de VERON is iets meer gericht op techniek en onderzoek, terwijl de VRZA wat meer focust op praktische kennis. De afdelingen en besturen van beide verenigingen werken echter prima samen, en we trekken tegenwoordig ook samen op in het amateuroverleg met Agentschap Telecom.”

Wat bedoel je met ‘tegenwoordig’? Was dat vroeger anders?

“Dat amateuroverleg vindt twee keer per jaar plaats tussen de verenigingen en het agentschap als overheidsorgaan. Voorheen opereerden de VERON en VRZA daarbij onafhankelijk van elkaar; beide verenigingen hadden hun eigen voorbereiding op dit overleg. Het gevolg was dat we tegen elkaar konden worden uitgespeeld. Als zendamateurs trokken we niet één lijn en vormden we geen krachtige partij tegenover de overheid. Dat is nu anders, doordat we als twee verenigingen met één agenda naar dit overleg gaan en het ook samen voorbereiden. Uiteindelijk willen wij meestal iets dat het agentschap moet uitvoeren, en dat lukt beter als we eensgezinde daadkracht tonen.”

Hoe zijn de verhoudingen met Agentschap Telecom?

“Op dit moment prima, maar ook dat was de afgelopen jaren anders. Agentschap Telecom heeft veel interne verschuivingen gehad en er zijn personeelsproblemen geweest. Daardoor zijn sommige acties blijven liggen, zoals de regeling voor het gebruik van de 40-meter band door novice-gelicenseerde zendamateurs. In oktober hebben VERON en VRZA samen een brandbrief naar de hoofddirecteur van het agentschap gestuurd en aangegeven dat het amateuroverleg in feite stil lag doordat het agentschap zijn afspraken niet nakwam. Dat lijkt te hebben geholpen; er zijn nieuwe afspraken over betere onderlinge communicatie gemaakt en de overheid heeft 1,2 FTE vrijgemaakt voor radioamateurzaken. Inmiddels wordt er weer constructief overlegd.”

Wat is het belang van dat overleg voor jullie?

“Door dat overleg zijn we tijdig op de hoogte van beleidswijzigingen, en kunnen we proberen invloed uit te oefenen op keuzes van de overheid. Een belangrijk voorbeeld is natuurlijk bandbreedte. Met de bandbreedte die we nu als amateurs hebben, kunnen we redelijk uit de voeten. Tegelijkertijd weet iedereen dat er veel extra behoefte aan bandbreedte uit andere sectoren is. Zo wordt steeds vaker naar de hogere SHF-banden gekeken, bijvoorbeeld om bandbreedte te realiseren voor radarsystemen in auto’s. Als die wordt toegewezen, gaat dat ten koste van de capaciteit voor amateurs. Het is een discussiepunt dat steeds terugkomt op de agenda van het amateuroverleg. Uiteindelijk is het de overheid – dus Agentschap Telecom – die beslist over de toewijzing van spectrum, maar wij hebben door dat overleg wel de mogelijkheid om onze visie te geven en het belang van de amateur te behartigen.”

Het beeld bestaat dat radiozendamateurs wereldvreemde mannen die op zolderkamers bezig zijn met radiopiraterij. Is dat het enige vooroordeel over zendamateurs?

“We horen wel meer onzinverhalen. Mensen beginnen vaak over 27mc en ‘breaky-breaky’ of menen dat de antennes van zendamateurs tot gezondheidsklachten leiden. Je hoort de meest rare dingen en er wordt bij storingen ook snel naar ons gewezen. Ik kreeg laatst zelfs mijn buurman op bezoek omdat zijn tv werd gestoord. Hij dacht dat ik dat veroorzaakte, terwijl ik helemaal niet bezig was met uitzenden. Een enkele keer stoor ik inderdaad, als ik nieuwe apparatuur of een andere opstelling uitprobeer, maar dat is altijd kortstondig en ik overleg vooraf met de buren om dit af te stemmen. Veruit de meeste zendamateurs werken op die manier en hebben een goede verstandhouding met de buren. Vergeet ook niet dat je niet zomaar de ether in kunt. Je moet eerst een examen afleggen waarbij wordt getoetst of je voldoende kennis van de techniek en wetgeving hebt. Pas dan krijg je van de overheid een certificaat en eigen roepletters waarna je mag zenden. Met dit examensysteem, waarvan het niveau internationaal is geborgd, wordt het risico op storing door ondeskundig handelen tot een minimum beperkt.”

Veel mensen begrijpen ook niet waarom je met radiocommunicatie bezig bent; je kunt immers ook je mobiele telefoon gebruiken om te communiceren.

“Dat geeft wel aan dat men geen goed beeld heeft van wat een radioamateur doet. Het mooie aan radiocommunicatie zoals wij het gebruiken, is de onvoorspelbaarheid. Om een voorbeeld te geven: ongeveer dertien jaar geleden kreeg ik ineens radiocontact met een Griekse amateur. Ik had via de ether een mooi gesprek over radiotechnieken. Kort daarna ging ik met mijn gezin op vakantie in de buurt van zijn woonplaats; we werden bij hem thuis uitgenodigd en hebben er een bijzonder gezellige avond gehad. Ik heb daarna nooit meer contact met hem gehad, maar het zou best kunnen zijn dat ik hem volgende week, na dertien jaar, ineens weer toevallig in de ether tref. Het zijn ervaringen die zich in een hele andere dimensie afspelen dan de manier waarop mensen dagelijks met hun mobieltje communiceren.”

Radiozendamateurs

Nederland telt naar schatting 13.000 radiozendamateurs. Daarvan zijn er ongeveer 6.500 lid van de VERON, en nog eens ruim 1.000 lid van de VRZA (Vereniging voor RadioZendAmateurs). Een aantal daarvan zijn zogenaamde ‘dubbelleden’.

 

Morse

Bij Remy Denker speelt het gebruik van morsecode een grote rol, een communicatiecode die allang achterhaalt lijkt maar door een grote groep amateurs in ere wordt gehouden. In 2015 is morse door het Kenniscentrum voor immaterieel erfgoed zelfs officieel erkend als ‘traditie’, waarbij de VERON als Nederlandse belangenbehartiger wordt beschouwd. Inmiddels wordt geprobeerd om via UNESCO een internationale erkenning voor morse als erfgoed te krijgen.

Open dag Watersnoodmuseum

Kanaal 3700, nog steeds actueel in het Watersnoodmuseum

Hoewel niet iedere amateur de VERON uitgave ‘Kanaal 3700’ zal hebben is de gebeurtenis die aan die uitgave ten grondslag ligt alom bekend. De watersnoodramp van februari 1953 werd gekenmerkt door de totale isolatie van het eiland Schouwen-Duiveland vanaf de vroege morgen van de eerste februari. Bedenk dat door de vrijwel totale inundatie de elektrische voorziening was uitgevallen evenals het telefoonnet.

Die isolatie werd doorbroken in de vroege morgen van de tweede februari en de berichten die werden ontvangen op Walcheren en in West-Brabant waren afkomstig van een zender die in de 80 meter amateurband werkte en opgesteld stond in Zierikzee. Deze zender was in de nacht van 1 op 2 februari gebouwd van gangbare radio ontvanger onderdelen. Een medewerker van de lokale radiohandelaar, geholpen door een student elektrotechniek van de TH Delft waren de bouwers. Deze zender, werkend onder de (niet legale) roepnaam PA0ZRK maakte duidelijk dat Schouwen-Duiveland in hoge nood verkeerde, het eiland was voor meer dan 85% geïnundeerd en er waren zeer veel slachtoffers te betreuren. PA0ZRK heeft het berichtenverkeer gedurende de dagen na de ramp voortdurend weten te ondersteunen.

Inmiddels zijn we 64 jaar verder en is die ramp van 1953 grotendeels vergeten. Hoewel de Deltawerken met haar imposante stormvloedkering in de Oosterschelde en de niet minder imposante Maeslandkering in de Nieuwe Waterweg duidelijk maken dat niet iedereen de ramp vergeten is. Ook het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, gehuisvest in de 4 Phoenix caissons waarmee in november 1953 het laatste stroomgat in de dijken van de delta werd gedicht besteedt aandacht aan de manier waarop PA0ZRK het isolement doorbrak. Tentoongesteld is de noodzender PA0ZRK en de gedenksteen die de hulp van de radiozendamateurs in 1953 herdacht. Deze steen is ingemetseld geweest in het vroegere gemeentehuis van Zierikzee en toen dat door een ander gebouw werd vervangen aan het Watersnoodmuseum geschonken.

Het Watersnoodmuseum houdt iedere eerste zaterdag na 1 februari een open dag en daarbij wordt ook een werkend amateurstation in het museum opgesteld. Sinds een aantal jaren is dit station actief gedurende die open dag met een speciale roepnaam. De laatste jaren was dat PA61ZRK, PA62ZRK, PA63ZRK waarbij het cijfer in de suffix duidt op het aantal jaren na de ramp. Het zal geen verwondering wekken dat op 4 februari 2017 PA64ZRK in de lucht wordt gebracht.

Dit station wordt mogelijk gemaakt door de afdeling Walcheren met technische ondersteuning van de Delta Radio Communicatie Ondersteuning, een groep amateurs die zich specifiek richt op de moeilijkheden die noodcommunicatie op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden met zich meebrengt.

U wordt hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan het amateur radioverkeer met PA64ZRK en zodoende de bezoekers van het Watersnoodmuseum een idee te geven van de mogelijkheden van het radio amateurisme.

Bedankje van Sterrenwacht Leeuwarden aan VERON leden

De Sterrenwacht Leeuwarden website gaat QRT

Wij ontvingen van Henk van Roon, de man achter de website Sterrenwacht Leeuwarden, een treurig bericht. Maar wel met een speciaal bedankje voor alle VERON leden die de afgelopen jaren met kennis en kunde hebben geholpen. Henk schrijft het volgende:…

Geachte dames en heren,

Met ingang van maart 2017 verhoogd de website provider van www.sterrenwachtleeuwarden.nl de prijzen met 200%. Dat maakt het voor mij niet meer mogelijk om deze kosten te dragen en zal de website in maart 2017 worden beëindigd.

Ik bedank via deze weg de vele VERON leden die met hun kennis hebben bijgedragen aan de totstandkoming van www.sterrenwachtleeuwarden.nl. Het is spijtig dat na vele jaren van hard werk het op deze manier moet eindigen maar het is wat het is.

Tot ziens

Henk van Roon

sterrenwacht leeuwarden

Interesseonderzoek VERON 2016

Doe mee aan het VERON interesse onderzoek 2016

Interesseonderzoek VERON 2016In het eerder dit jaar recent gepresenteerde beleidsplan “Fit for the Future” is opgenomen,  dat de PR-Commissie periodiek onderzoek doet naar de interesses van onze leden, een soort marktonderzoek. Door deze onderzoeken te houden krijgen ons hoofdbestuur, onze commissies en werkgroepen beter inzicht in welke aspecten van amateur radio populair en minder populair onder de leden zijn.

Online onderzoek

In het online onderzoek vragen we o.a. op welke banden je wel/niet actief bent, in welk modi en welke aspecten van amateur radio jou bezig houden. Maar ook over welke aspecten van amateur radio je meer zou willen weten. Deze informatie helpt onze commissie en werkgroepen dan ook om hun activiteiten meer af te stemmen op de interesses van onze leden.

E-mail met uitnodiging

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder ruim 20% van alle leden. Op vrijdag 18 november kun je een e-mail van de VERON PR-Commissie verwachten met het verzoek om deel te nemen aan dit interesseonderzoek. Hiervoor maken we gebruik van de e-mailadressen die op dit moment bekend zijn in het VAS, onze eigen ledenadministratie.

Lidmaatschapnummer

In deze e-mail staat ook je lidmaatschapnummer. Dat heb je nodig om deel te kunnen nemen aan het onderzoek om te controle of je lid van de VERON bent. Je lidmaatschapnummer staat ook op je lidmaatschapskaart.

15 vragen en 5 minuten

Het onderzoek bestaat uit 15 vragen en neemt ongeveer 5 minuten in beslag. De resultaten uit dit onderzoek binnen de VERON gebruikt. Ter waardering van deelname worden onder de deelnemers diverse cadeaubonnen verloot.

Ontvang je een uitnodiging? Vul dan het onderzoek in, want jouw interesses zijn belangrijk voor de vereniging.

Ook wanneer je geen e-mail hebt ontvangen, willen we graag jouw interesses weten. Klik onderstaande link om het online onderzoek te openen:

>> Open het onderzoek

Alvast mijn hartelijke dank voor je deelname!

73

Jean-Paul Suijs PA9X
Voorzitter PR-Commissie

Uitslag Morse Challenge 2016

Uitslag Morse Challenge 2016

Uitslag Morse Challenge 2016Dit zijn de uitslagen van de Morse Challenge met de onderdelen Ladderwedstrijd en Morsevaardigheid oftewel Proficiency Run. Deze Morse Challenge is gehouden tijdens de Dag voor de RadioAmateur 2016 (DvdRA 2016) op 5 november 2016 in de Americahal te Apeldoorn.

 

Ladderwedstrijd resultaten 2016

Nr. Roepletters of NL-nummer Aantal punten
1 PA0PMD 2431
2 PA2PCH 2383
3 PA0DIN 2318
4 PA5ABW 1671
5 PA3AFF 1188
6 PA0ALV 1000
7 NL13756 971
8 PA2KW 930
9 PA3DAR 565
10 PA0SLW 565
11 PH0NEY 460

 

Ladderwedstrijd tussenstand na 4 wedstrijden

Nr. Roepletters of NL-nummer Aantal punten
1 PA0WV 4294
2 PA0DIN 3010
3 PA3ERE 2894
4 PA4M 2833
5 PA1ZP 2523
6 PD3TRU 2489
7 PA0PMD 2431
8 PA2PCH 2383
9 PA1ZE 2323
10 PA0LCE 2195
11 PA5ABW 2039
12 PA3BYW 1899
13 PB4TUG 1711
14 PA0HIT 1271
15 PA3AFF 1188
16 ON4ATW 1068
17 PA5MC 1043
18 PA0ALV 1000
19 PE1FJN 943
20 PA2KW 930
21 PA4TJ 840
22 PA0LPS 687
23 PA3DAR 565
24 PA0SLW 565
25 PH0NEH 460

 

Morsevaardigheid (opnemen) resultaten (Proficiency Run)

Roepletters of NL-nummer WPM Knipoogje (max.20)
PA0DIN 40 15
PA0PMD 40 18
PA2PCH 40 16
PA3AGF 35 n.v.t.
PA5ABW 30 16
PA0ALV 25 7
PA2KW 25 10
NL13756 25 10
PA3AFF 25 16
PA0SLW 20 8
PA3DAR 20 13
PH0NEY 15 2

 

Welkom aan de nieuwkomers!

73 de Joost (PA0WRT)

Uitslag DvdRA Loterij 2016

Uitslag DvdRA 2016 Loterij

Dit is de uitslag van de loterij die gehouden is tijdens de Dag voor de Radio Amateur 2016 op 5 november 2016 in de Americahal in Apeldoorn.

Prijs Omschrijving Lot nr. Afgehaald Locatie vd Prijs
1 Icom IC-7300, HF / VHF tranceiver 067635 nee CB
2 Yaesu FT-450/D HF/6m TRX 067476 ja
3 Hytera PD-785, DMR portofoon 067962 nee CB
4 BaMaKey TPII twin paddle key met magneetbasis 066891 nee CB
5 Heil Proset Elite, luxe headset 065098 nee CB
6 Yaesu dynamische microfoon 064709 nee CB
7 HyEndfed 3/200, endfed antenne 10-20-40, 200W 065626 nee CB
8 Diamond W-8010 5 banden dipole 19,8m 067096 nee CB
9 Diamond D-130, discone 25-1300 068588 ja
10 K-PO MP-8230, voeding 13,8V/ 23A 068730 ja
11 Diamond K-707m + AZ-506, magneet/vacuum voet + VHF/UHF mobiel antenne 065988 nee CB
12 K-PO kruisnaald meter SWR/POWER 066956 nee CB
13 K-PO switch-mode supply KPS-30SW 13,8V/30A 064422 nee CB
14 2/70 duo band LPDA 067802 nee CB
15 2 elements HB9CV 435MHz 067616 ja
16 200 QSL kaarten “Dutch Amateur Radio Station 066477 nee CB
17 200 QSL kaarten “Dutch Amateur Radio Station 066259 nee CB
18 HeilFS3, voetpedaal 065112 nee CB
19 Best rope polyester 2mm/200m lengte 068607 nee CB
20 Tinzuiger VTD2 064392 nee CB
21 Krimpkous assortiment 064500 nee CB

(Onder voorbehoud van typefouten)

Ophalen bij het CB (Centraal Bureau) van overgebleven prijzen is mogelijk na tel. afspraak met CB, tel. : 026-442 67 60, tijdens kantoor uren.

Vergeet u niet het winnende lotnummer mee te nemen en te laten zien.

U kunt aanspraak maken op een van deze prijzen als u het winnende lotnummer bezit, tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de DvdRA 2017. De datum voor de DvdRA 2017 is vastgesteld op zaterdag 4 november 2017 in de Americahal te Apeldoorn (onder voorbehoud).

We adviseren de winnaars (zeker van de grote prijzen) de prijzen zelf op te halen.

Het is echter voor de winnaars van kleinere prijzen (die op grote afstand wonen) mogelijk, om zijn /haar prijs te laten opsturen. Hieraan is wel de volgende regel verbonden:

Na telefonisch overleg met het Centraal Bureau (afspraak en overleg wat de mogelijkheden zijn) moet de prijswinnaar zijn of haar winnende lot of entreebewijs opsturen naar het Centraal Bureau te Arnhem. Daarbij verklaren, dat hij of zij bereid is de kosten voor het opsturen te willen betalen. Verder moet hij of zij verklaren de risico’s verbonden aan opsturen, te accepteren.

PA0STE, Evenementen Commissie.

Gouden Speld voor Joost Strijbos PA0WRT

Gouden Speld voor OM Joost Strijbos PA0WRT

Tijdens de openeningstoespraak op de DvdRA 2016, had algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF nog een verrassing. Hij reikte tijdens zijn toespraak een Gouden Speld uit aan Joost Strijbos PAØWRT voor zijn jarenlange inzet voor de VERON. Uit de toespraak van de algemeen voorzitter:

Gouden Speld voor Joost Strijbos PA0WRTVanaf 2002 heeft Joost Strijbos PAØWRT de organisatie van de Vonkenboerwedstrijd op zich genomen. Joost heeft er, gelet op zijn onderwijskundige achtergrond een andere invulling aangegeven. De deelnemers werden getrakteerd op het nemen van Japans morse, het beantwoorden van een vraag die in morse werd gesteld, het samenstellen van een menu, het oplossen van een kruiswoordpuzzel enzovoort.

Elk jaar weer een hilariteit onder de deelnemers wat er uit de hoge hoed van Joost zou komen. Dit alles met Morse als leidraad. Het onderdeel “het foutloos opnemen” bleef deel uitmaken van de morse challenge want dat werd de naam van dit onderdeel op de Dag van de Radio Amateur. En die naam dekt ook de lading beter. Wim Kruyf PAØWV heeft daar met zijn seinscope nog een extra element aan toegevoegd.

Dus nog voor dat er sprake was van een erkende traditie was de VERON al lang bezig met het onder de aandacht brengen van het Morse in de meest brede zin.

Joost heeft aangegeven dat hij de morse challenge dit jaar voor het laatst organiseert. En nu zult u zich afvragen? Valt er een radiostilte? Gelukkig is er voor continuïteit van dit evenement gezorgd. Hans Remeeus PA1HR en Ad Wouterson PA2PCH staan er met de neus bovenop om te zien wat Joost allemaal doet. Er valt dus geen radiostilte wat dit betreft.

Gelet op zijn jarenlange inzet voor de VERON in combinatie met zijn werk voor de Internet werkgroep wil ik Joost bedanken met een grote bos bloemen. Joost Ik zou graag willen dat je deze bos hier in ontvangst wil nemen. Mijn dank voor je jarenlange inzet.

Joost nu je hier staat wil ik er nog iets aan toevoegen. De Evenementen commissie, de internet werkgroep en het HB weten terdege wat je gedaan hebt voor de VERON. Daar komt nog bij dat je als auteur ook nog hebt bijgedragen aan het VERON praktijkboek.

Dat willen we niet onbetuigd aan je voorbij laten gaan en het HB heeft besloten om jouw verdienste voor de VERON te waarderen met een Gouden Speld. Ik ben er zeer trots op dat ik jou deze speld mag opspelden.

Je zult begrijpen dat de bloemen eigenlijk bedoeld zijn voor je xyl Juliette maar ik had een excuus nodig om je naar voren te halen. Wil je ook haar bedanken voor haar jarenlange steun aan de VERON!

Joost onze dank!

Toespraak DvdRA door PA3AGF Remy Denker

Toespraak DvdRA 2016 door algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF

Op 5 november vond weer de 56e Dag van de Radio Amateur plaats in de Americahal in Apeldoorn. Algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA3AGF, opende de dag met zijn toespraak:

Toespraak DvdRA door PA3AGF Remy DenkerGeachte aanwezigen,

Allereerst wil ik graag een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

  • De afgevaardigden van het VEDER fonds, de voorzitter Mevrouw Kosters, Henri Boudewijns als secretaris. Henri volgt Cock de Hoog op die zijn functie heeft neergelegd. Henri is geen onbekende in onze wereld aangezien hij als radioamateur actief is onder de call PA3EWG.
  • Graag heet ik welkom Tjidde Kosters zoon van Mevr. Kosters. Tjidde, ik hoop dat je hier een fijne dag zult hebben en dat je het radiovirus gaat oppakken. Laat maar weten hoe we jou erbij kunnen helpen.
  • En last but not least heet ik ook de Klaas Robers PAØKLS welkom.
  • De medewerkers van het Agentschap Telecom vertegenwoordigd door de voorzitter van het Amateur Overleg Frans Hofsommer.
  • De afgevaardigden van de VRZA met name de voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW en Ger van Oosten PA1GR.
  • De voorzitter van de UBA, OM Claude ON7TK, kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Mij is gevraagd een hartelijke groet over te brengen en u allen een fijne dag te wensen.
  • Uiteraard heet ik ook onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom.
  • En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan alle andere aanwezigen.

Fijn dat u vandaag onze nationale Radio-dag bezoekt en dat u de tijd neemt om de opening bij te wonen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen met u door te nemen.

Vademecum

Zoals een Amerikaanse president het eens uitdrukte bij het arresteren van een topcrimineel:

“We got him”

Nu zeg ik : Het is er!!  En ik doel dan op het Vademecum.

Het heeft even geduurd en de verwachtingen waren hoog gespannen maar ik ben er trots op dat het Service Bureau nu een nieuw Vademecum kan aanbieden. Op dit moment wordt het Vademecum al goed verkocht.

Wim de Vries PAØME heeft, gesteund door zijn vriendin Mariette, de laatste 2 maanden heel veel uren achter zijn computer doorgebracht om ervoor te zorgen dat het Vademecum op tijd klaar zou zijn. Dat is hem gelukt.

Proficiat Wim!!

In dit kader wil ik ook de HB leden en hun commissieleden danken voor de input die zij hebben geleverd om Wim aan het werk te houden. Het was een hele uitdaging om alles op tijd aan te leveren maar het resultaat is er.

Graag wil ik, uit naam van het HB, Wim en zijn yl Mariette een boeket bloemen en een ander aandenken overhandigen als dank voor het vele werk dat zij verzet hebben om ervoor te zorgen dat het Vademecum nu verkocht kan worden.

Een applaus voor Wim en Mariette is op zijn plaats.

Mag ik Wim vragen om het eerste exemplaar aan te bieden aan de voorzitter van het Service Bureau, Guido van den Berg PAØGMM. Met deze overhandiging is het Vademecum 2016 officieel opgenomen als artikel van het Service Bureau.

VERON forum

Sinds enkele dagen heeft de VERON een eigen forum dat alleen toegankelijk is voor leden en afdelingsbesturen.

Er is de laatste maanden door het ICT team hard gewerkt om dit forum voor deze dag “up and running” te hebben. Mijn dank aan het ICT team voor hun inzet.

Op het Techniek Forum, zoals dat wordt genoemd, staat een scala aan onderwerpen waarover vragen gesteld kan worden.

Anders dan andere fora is ervoor gekozen dat de deelnemer niet anoniem blijft. Daarmee wordt misbruik tegengegaan en het is naderhand makkelijker om met elkaar in contact te treden.

Afdelingen hebben de mogelijkheid nu om onderwerpen met elkaar te delen zoals voorstellen voor de komende Verenigings Raad. Uiteraard kan ook over andere onderwerpen van gedachte gewisseld worden.

Ik ben er zeer trots op dat we dit hebben bereikt. We zijn weer een stap verder in onze wens om de onderlinge communicatie tussen onze leden te verbeteren.

Ik hoop dan ook dat het gebruik van het forum fors zal groeien.

Amateur Overleg

Op 26 oktober heeft het 94e Amateur Overleg plaatsgevonden. Bij de voorbereiding van het AO door de beide verenigingen kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk geen enkele voortgang in de afwikkeling van de lopende acties was te constateerden. Er is toen besloten dat de voorzitters van de VERON en de VRZA een brief zouden gaan schrijven aan de directeur van het Agentschap Telecom, de heer Spijkerman. Die brief is kort voor het AO geschreven en binnen enkele dagen was er antwoord gevolgd door een vervolgafspraak met een van de directieleden. Agentschap Telecom erkende dat er weinig actieve support was gegeven aan de openstaande zaken maar dat er nu aan wordt gewerkt om de achterstand in te halen.

Tijdens het gehouden Amateur Overleg is door de voorzitter excuus aangeboden voor de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken gewerkt kan worden.

Tijdens het overleg is ook de status van de ingediende klachten besproken.

Van de 630 klachten zijn er 129 afkomstig van radiozendamateurs. In heel 2015 waren dat er 115. Een lichte stijging dus en dat geldt voor zowel klachten van F- en N-geregistreerden. De klachten variëren van het zelf veroorzaken van storing tot het onderling storen.

Verder constateert AT dat EMC-problemen een rol spelen bij het veroorzaken van storing. Er zijn nog meer factoren die een rol spelen maar het gaat te ver om die verder te bespreken.

Gelukkig, Gelukkig constateert AT dat de amateurs meer en meer zelf aan de slag gaan om storingen te verhelpen. Een mooi resultaat en dat is mede het gevolg van het beleid dat bij het eerste gesprek tussen een inspecteur van AT en de indiener zelfwerkzaamheid wordt geadviseerd. Wellicht dat daarna de VERON cursus nog even ter hand wordt genomen.

Samenwerking tussen de VERON en de VRZA

Het onderwerp samenwerking heeft de laatste maanden vaak in de belangstelling gestaan. Ik heb daar met de Voorzitter van de VRZA, Floris Wijnnobel, regelmatig over gesproken. Het opgaan in een grote Nederlandse vereniging zal niet plaatsvinden omdat de VRZA graag haar identiteit wil behouden. Een standpunt wat door de VERON wordt gerespecteerd.

Maar daarmee houdt het niet op. We werken al veel samen, zoals het gezamenlijk overleg om te komen tot één agenda voor het halfjaarlijks Amateur Overleg. Een uitstekend overleg met als uitgangspunt “Samen staan we sterk”.

Meer en meer afdelingen zien het voordeel om samen op te trekken en geleidelijk aan gebeurt dat ook. Het heeft echt veel voordelen; zoals de financiële aspecten, het opstarten van zelfbouw projecten, een gezamenlijk onderkomen bemannen in plaats van twee separate onderkomens niet ver van elkaar enzovoort.

Vandaag beleeft die samenwerking toch wel een hoogtepunt want de informatiestand van de VRZA staat naast de stand van de VERON; keurig zij aan zij. Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen denken en hopen.

Floris en ik gaan nu kijken op welke vlakken er meer samengewerkt kan worden.

Amateur van het Jaar

Het feit dat ik de delegatie van het Vederfonds welkom heb geheten wijst er misschien wel op dat er een nominatie in de lucht hangt. De invulling hiervan laat ik graag over aan de samenwerking tussen Klaas Robers en Mevr. Kosters later in het programma. “Stay tuned” zou ik zeggen om maar in amateur termen te blijven.

Morsecode

Verleden jaar heeft de VERON van het Kennis Instituut voor Immaterieel Erfgoed de erkenning gekregen dat morsecode een traditie is. Daarmee hebben wij ook de verplichting aangegaan om deze traditie blijvend onder de aandacht te brengen. Dat deden we in feite al maar nu krijgen we van het instituut meer aandacht met de vraag hoe we dat allemaal doen. Dat doen we op diverse manieren.

Op de Dag van de Radio Amateur laten we op diverse manieren morsecode als een integraal onderdeel van onze hobby zien. Het Traffic bureau laat seinsleutels zien met daaraan gekoppeld een sounder zodat iedereen ervaart dat morse bestaat. Wie wil er nu niet even die seinsleutel indrukken? Volgens mij wordt de crew op die stand gek van alle calls die ze de hele dag horen. Ook de MARAC laat zich zien met sleutels. Om veilig te stellen dat ook de jeugd ermee kennis maakt wordt Morseseinen op het jeugdplein onder de aandacht gebracht.

Vandaag loopt Joop van der Does PA3JD met een camera rond om opnames te maken met betrekking tot morse. Deze opnames en meer informatie over  morse komt op een speciale VERON website waar op dit moment al hard aan wordt gewerkt. Ook in Electron verschijnen met regelmaat publicaties over seinsleutels en Morse.

Sinds jaar en dag organiseert de VERON de zogenaamde Vonkenboer wedstrijd. Midden jaren ’70 werd die wedstrijd tijdens het VERON Pinksterkamp al georganiseerd. Ik zie mij nog als junior zendamateur zitten tussen de cracks die met gemak, enigszins achteroverleunend snelheden namen van boven de 30 woorden per minuut.

Later is de vonkenboerwedstrijd, Hollandser kan het niet, verplaatst naar de Dag van de Radio Amateur.

Peter Lundahl PAØPAZ en Maarten Cattenstart PA5MC hebben deze wedstrijd op de traditionele wijze voortgezet. De doelstelling was om gedurende 1 minuut een tekst met een bepaalde snelheid foutloos te nemen.

Vanaf 2002 heeft Joost Strijbos PAØWRT de organisatie ervan op zich genomen. Joost heeft er, gelet op zijn onderwijskundige achtergrond een andere invulling aangegeven. De deelnemers werden getrakteerd op het nemen van Japans morse, het beantwoorden van een vraag die in morse werd gesteld, het samenstellen van een menu, het oplossen van een kruiswoordpuzzel enzovoort.

Elk jaar weer een hilariteit onder de deelnemers wat er uit de hoge hoed van Joost zou komen. Dit alles met Morse als leidraad. Het onderdeel “het foutloos opnemen” bleef deel uitmaken van de morse challenge want dat werd de naam van dit onderdeel op de Dag van de Radio Amateur. En die naam dekt ook de lading beter. Wim Kruyf PAØWV heeft daar met zijn seinscope nog een extra element aan toegevoegd.

Dus nog voor dat er sprake was van een erkende traditie was de VERON al lang bezig met het onder de aandacht brengen van het Morse in de meest brede zin.

Joost heeft aangegeven dat hij de morse challenge dit jaar voor het laatst organiseert. En nu zult u zich afvragen? Valt er een radiostilte? Gelukkig is er voor continuïteit van dit evenement gezorgd. Hans Remeeus PA1HR en Ad Wouterson PA2PCH staan er met de neus bovenop om te zien wat Joost allemaal doet. Er valt dus geen radiostilte wat dit betreft.

Gelet op zijn jarenlange inzet voor de VERON in combinatie met zijn werk voor de Internet werkgroep wil ik Joost bedanken met een grote bos bloemen. Joost Ik zou graag willen dat je deze bos hier in ontvangst wil nemen.

Mijn dank voor je jarenlange inzet.

Joost nu je hier staat wil ik er nog iets aan toevoegen.

De Evenementen commissie, de internet werkgroep en het HB weten terdege wat je gedaan hebt voor de VERON. Daar komt nog bij dat je als auteur ook nog hebt bijgedragen aan het VERON praktijkboek.

Dat willen we niet onbetuigd aan je voorbij laten gaan en het HB heeft besloten om jouw verdienste voor de VERON te waarderen met een Gouden Speld.

Ik ben er zeer trots op dat ik jou deze speld mag opspelden

Je zult begrijpen dat de bloemen eigenlijk bedoeld zijn voor je xyl Juliette maar ik had een excuus nodig om je naar voren te halen.

Wil je ook haar bedanken voor haar jarenlange steun aan de VERON !

Joost onze dank!!

Graag een applaus.

Stichting Radio Examens

Enkele dagen geleden ontving ik van de secretaris van de SRE, Henk Vrolijk PAØHPV een overzicht van het aantal kandidaten en geslaagden in de categorie N en F, over 2016.

Het totaal aantal kandidaten is met 9.2 % gestegen. 444 kandidaten hebben een aantal uren gezwoegd over de door het Agentschap Telecom opgestelde vragen.

Ook het aantal geslaagden toont een mooie stijging. Dit jaar zijn er 322 amateurs geslaagd en dat is 20 % meer dan in 2015.

Met deze cijfers kunnen we gerust stellen dat onze hobby niet dood is. Er zijn nog genoeg amateurs die op cursus gaan om de felbegeerde licentie te halen.

Wellicht speelt een rol dat de examens regionaal en een aantal keren per jaar worden afgenomen. Dit biedt een grotere flexibiliteit voor de kandidaat. Gelet op de alsmaar toenemende filedruk kan ik mij voorstellen dat het afleggen van een examen in de regio een goed alternatief is voor een centraal examen.

De nieuwe website van de SRE geeft zeer veel informatie over de gang van zaken rond de examens. Het online inschrijven helpt natuurlijk ook om op te gaan voor het examen.

Voor de goede orde wil ik er wel bij vermelden dat de examens onder toezicht staan van het Agentschap Telecom. Dit houdt in dat er tijdens de examens een inspecteur aanwezig is en dat het AT de antwoorden nakijkt.

Mijn complimenten aan het bestuur van de SRE voor dit mooie resultaat.

Vrijwilligers

Dit onderwerp blijft een punt van aandacht in onze vereniging.

De VERON wil zich graag profileren als een vereniging die haar leden steunt in het uitoefenen van hun hobby maar dat houdt wel in dat we ook mensen nodig hebben die zich willen inzetten om dat te bereiken. Helaas leunen leden veel te veel op de afdelingsbesturen of de commissies voor de organisatie van een evenement of andere zaken. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn.

Kortom we hebben vrijwilligers nodig. Ik nodig u uit om ook de VERON stands te bezoeken zodat u een idee krijgt wat de vrijwilligers doen om andere leden ten dienste te staan en ik hoop dat dan de vonk overslaat waardoor u zich als vrijwilliger gaat inzetten.

Dat zou mooi zijn. Bedankt voor uw aanmelding.

Dag voor de Radio Amateur 2016

Dit wordt weer een interessante dag. De VERON heeft zich ingespannen om zich als vereniging aan u te presenteren. Alle commissies en werkgroepen zijn aanwezig. De commerciële aanbieders zijn er weer, naast de mensen die hun eigen materiaal aanprijzen. U begrijpt wel welk deel van de markt ik bedoel. Ook dit jaar zijn er weer veel amateurs die hun zelfbouwproject aan u presenteren. Praat eens met hen en hoor hoe enthousiast zij zijn. Wellicht wakkert dat uw enthousiasme voor de zelfbouw aan en begint u zelf ook.

Graag wil ik de amateurs die hieraan meedoen bedanken. Hun aanwezigheid toont aan dat zelfbouw zeker niet dood is.

Dank aan Paul Sterk PAØSTE en zijn medewerkers van de Evenementen commissie voor hun inzet, zowel gisteren als vandaag.

Geachte aanwezigen,

Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag.

Hierbij verklaar ik de Dag voor de Radio Amateur 2016 voor geopend.

Amateur van het jaar 2015, OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM

Amateur van het Jaar 2015

Amateur van het Jaar. Dat is de meest prestigieuze onderscheiding voor een Nederlandse radioamateur. De onderscheiding, een wisselbeker en een geldprijs, worden ieder jaar door Het Vederfonds uitgereikt. Afgelopen zaterdag werd op de Dag van de Radio Amateur, de onderscheiding opnieuw uitgereikt.

In zijn considerans wees Prof. Ir. Klaas Robers, PAØKLS, op de bijzondere prestaties die deze zendamateur leverde en nog steeds levert. Met de ontwikkeling van de vooruitstrevende WebSDR heeft hij amateurradio wereldwijd toegankelijker gemaakt en dichter bij het publiek gebracht. “De grenzen van de WebSDR zijn definitief verlegd.”, aldus Klaas Robers.

Amateur van het jaar 2015, OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWMDoor zijn vele publicaties in ons maandblad Electron heeft deze amateur zijn kennis beschikbaar gesteld aan de amateurwereld. Niet alleen over SDR, maar over tal van onderwerpen.

Mevrouw Françoise Kosters, achterkleindochter van oprichter Anton Veder en voorzitter van het Vederfonds, maakte bekend dat:

OM Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM,
is benoemd tot Amateur van het Jaar 2015.

Lees de volledige considerans van Klaas Robers en de toespraak van Mw. Kosters op de website van Het Vederfonds.

Meer over de Amateur van het Jaar 2015 in de januari-uitgave van de Electron.

Vademecum 2016

Vademecum 2016 nu bestelbaar

Vademecum 2016Het is zover; u heeft er lange tijd op moeten wachten maar dat is dan ook de moeite waard geweest. Het Vademecum 2016 is vanaf nu beschikbaar.

Wim de Vries, PA0ME, als redacteur en samensteller van de 16e editie van het Vademecum heeft er een meer dan behoorlijke klus aan gehad. We mogen Wim dankbaar zijn voor zijn inspanningen en met hem trots zijn op het resultaat. Tijdens de Dag voor de Radioamateur is het Vademecum te verkijgen bij de stand van het Service Bureau. De 16e editie in kleurendruk ziet er zeer fraai uit. Bedroeg de vorige uitgave 350 pagina’s; het nieuwe Vademecum heeft een omvang van 380 pagina’s verdeeld over 15 hoofdstukken. In deze nieuwe editie is ook aandacht besteed aan digitale radiocommunicatie.

De inhoud is bijgewerkt tot 1 september 2016. Een volledige inhoudsopgave is op deze pagina in te zien.

Het geheel herziene Vademecum 2016 is ook na 5 november 2016 verkrijgbaar in de online winkel van het Service Bureau VERON voor de prijs van 10,00 euro voor leden en 12,50 voor niet-leden (excl. Verzendkosten). Het bestelnummer is 847.

Kees Murre, PA2CHM
Secretaris Stichting Service Bureau VERON