Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur

Ethiek en operationele procedures (operating practice) voor de radioamateurHet enorme succes van “Operating practice”, geschreven door Mark ON4WW, waarvan de tekst integraal werd opgenomen in het HAREC-cursusboek van de UBA, en dat ondertussen in meer dan 15 talen werd vertaald, ligt aan de basis van een nieuw handboek geschreven door John ON4UN en Mark ON4WW, dat handelt over alles wat we moeten weten en toepassen om een voorbeeldig en succesvol radioamateur te zijn op de banden.

Waarom dit initiatief?

Gedurende de voorbije 50 jaren zijn we getuige geweest van een belangrijke evolutie in het radioamateurisme. Tegenwoordig gebruikt 99% van de actieve radioamateurs commerciële apparatuur die beantwoordt aan internationale technische normen. Een gevolg hiervan is dat steeds meer radioamateurs minder technisch georiënteerd zijn. Het staat vast dat voor de meerderheid van de radioamateurs die in recente jaren onze rangen vervoegd hebben, het radioamateurisme in eerste instantie een radiocommunicatiehobby is eerder dan een hobby betreffende de techniek ervan.

Vandaag noteren we een wereldwijde tendens om aan beginnende radioamateurs vergunningen toe te kennen gebaseerd op het slagen voor een examen met een beperkt technisch gehalte. Dit is een goed initiatief dat de zo nodige instroom aan nieuwe radioamateurs mogelijk maakt. Houders van een dergelijke ‘startervergunning’ zullen gemakkelijker de moed opbrengen om de vereiste technische materie te bestuderen, teneinde in het volwaardige HAREC-examen te slagen.

Dit alles verklaart waarom het maken van radioverbindingen (het communicatieaspect) in de loop van de laatste decennia een zeer beduidend aspect van onze hobby is geworden. Dit is belangrijk omdat we onze banden intensief moeten gebruiken. Immers, als we ze niet gebruiken, zullen we ze verliezen (‘use them or lose them’). Er staan vele andere communicatiediensten te popelen om belangrijke stukken van onze banden in te palmen.

We stellen echter vast dat men over het hoofd heeft gezien om nieuwe radioamateurs in detail aan te leren hoe ze radioverbindingen moeten maken. Daarenboven handelen de examens van radioamateur slechts in zeer beperkte mate over deze zaken. Dit heeft voor gevolg dat vele radioamateurs operationele procedures gebruiken die verre van volmaakt zijn.

John ON4UN en Mark ON4WW zijn ervan overtuigd dat in plaats van hen verwijten te maken, hen de nodige opleiding dient te worden gegeven opdat ze snel voorbeeldige en succesvolle radioamateurs zouden worden. Hiertoe hebben ze twee documenten samengesteld die ter beschikking worden gesteld van iedereen, zonder enige beperking noch kost.

Het eerste document is een PDF-bestand “Ethiek en operationele procedures voor de radioamateur”, waarin de ganse materie in detail wordt behandeld. Het tweede document is een PowerPoint PPS bestand dat in eerste instantie is gemaakt voor vrijwilligers die over dit onderwerp willen uitweiden in hun sectie of radioclub.

Door het schrijven van beide documenten hebben de auteurs zich tot doel gesteld het operationeel gedrag van de radioamateurs, waar nodig, proberen te verbeteren, alsook aan de nieuwkomers een document ter beschikking te stellen die de betrokken materie in detail uitlegt.

Op het Europees niveau (CEPT) zowel als op het nationaal niveau is men zich terdege bewust van de problemen die er zijn inzake het respecteren van de gedragscode en de operationele procedures op de amateurbanden, en men mag er zich aan verwachten dat op deze niveaus binnen afzienbare tijd maatregelen zullen worden genomen om de examenmaterie ter zake aan te passen.
Ik wil er terloops nog op wijzen dat dit geen “lokaal” initiatief is. De reeds vernoemde documenten bestaan al in 3 talen (Nederlands, Frans en Engels), en er wordt gewerkt aan verdere vertalingen (o.a. Duits, Spaans, Italiaans, Russisch en Japans). Dit document werd einde juni 2008 aanvaard door de AC (administratieve raad) van de IARU (wereldwijd) als document dat het standpunt van de IARU vertegenwoordigd.

In de heel nabije toekomst zullen dan ook een groot aantal andere verenigingen de beide documenten ter beschikking stellen op hun website.

Ethiek-en-operating-procedures-zendamateurs
(Powerpoint)

Ethiek-en-operationele-procedures-zendamateurs
(PDF)

Vergeet vooral niet over dit alles te spreken met je vrienden, of beter nog, hen een kopie van het PDF-bestand door te sturen.

Met beste dank en 73,

Claude – ON7TK,
Voorzitter UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw)