Inleiding

De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland (VERON) hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt voor een lidmaatschap bij onze vereniging of om door u gevraagde informatie te sturen.

Uw bezoek aan deze website

Wanneer u deze website bezoekt wordt het IP adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde ‘statistic server’. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt

De VERON verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Leden

Van personen die lid van de VERON worden zullen de volgende gegevens in het VERON Administratie Systeem (VAS) worden opgeslagen: voor-, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, roepletter, NL-nummer en IBAN geregistreerd.

Niet leden

Van personen die geen lid zijn van de VERON maar wel gebruikmaken van een van onze contactformulieren wordt alleen de naam, e-mailadres, eventueel roepnaam en telefoonnummer geregistreerd zoals dat in het formulier is aangegeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De VERON registreert geen gegevens van bijzondere of gevoelige aard.

Waarom heeft de VERON deze gegevens nodig?

Leden

De VERON heeft deze gegevens nodig voor het doen functioneren van de verenigingsorganisatie, behartiging van uw belangen en om u in staat te stellen tot de uitoefening van uw rechten en verplichtingen als lid, waaronder het faciliteren van gebruik van het Dutch QSL Bureau, toezending van het maandblad Electron, vormen van dienstverlening.

Niet leden

VERON verwerkt uw persoonsgegevens om per e-mail, schriftelijk en/of telefonisch contact met u op te nemen als u daarom verzoekt of als u dat toestaat.

Wie heeft toegang tot persoonsgegevens?

Binnen de VERON kunnen de gegevens alleen worden geraadpleegd door personen aan wie daartoe uit hoofde van hun functie toegang is verleend.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien u uw lidmaatschap opzegt, worden de gegeven in het administratiesysteem geblokkeerd. Deze gegevens zijn niet meer zichtbaar voor VERON medewerkers. Uw persoonsgegevens zijn dan doorgaans alleen nog beschikbaar voor de financiële administratie waarvoor, vanuit de overheid, een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar wordt gehanteerd.

Gegevens delen met derden

Persoonsgegevens van leden worden alleen gedeeld met de daarvoor geselecteerde bedrijven die betrekking hebben op de bedrijfsvoering van de VERON. Met deze bedrijven is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is aangegeven dat de verstrekte persoonsgegevens niet gebruikt en/of gedeeld mogen worden voor eigen gewin. De gedeelde persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het versturen van het verenigingsorgaan Electron, lidmaatschapskaarten, acceptgirokaarten, QSL-kaarten, administratieve verwerking door het Centraal Bureau, alsmede voor controle op het lidmaatschap door Stichting Servicebureau VERON i.v.m. aanbiedingen en/of kortingen die alleen voor leden gelden.

Recht van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Doe hiervoor een verzoek bij het centraal bureau centraalbureau@veron.nl. Het is belangrijk dat dit verzoek onomstotelijk van u afkomstig is. Daarom zijn minimale gegevens nodig als uw lidmaatschapsnummer, naam, adres en woonplaats. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen te verkrijgen.

Datalek

De VERON slaat gegevens van leden op. Wij gaan hier als vereniging zorgvuldig mee om en dragen zorg een goede beveiliging. Bij een inbreuk op onze beveiliging kunnen persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen vallen. Dit heet een datalek. Heeft u een datalek ontdekt, meld dit dan bij ons middels het contactformulier.

SSL, veilig en betrouwbaar

De verbinding via deze website loopt via SSL. Daarmee garanderen wij dat u ook echt op de VERON website bent en uw gegevens veilig worden verzonden. Lees meer over veilig internetten.

SSL beveiliging

Cookies

De VERON maakt gebruik van functionele en analytische cookies. De privacy van de gebruiker blijft met deze cookies gewaarborgd.

  • Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren.
  • Analytische cookies worden gebruikt om de VERON inzicht te geven in het gebruikt van de website.
  • De VERON maakt geen gebruik van Tracking cookies.

Geschillen/vragen

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

© Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de VERON worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik. Afbeeldingen op deze website worden op domeinen anders dan veron.nl vervangen door een standaard beeld met aanbod van ons lidmaatschap.