BNetzA meldt marktbeperkende maatregel voor SolarEdge

Storing op garagedeuropeners door zonnepaneel installaties

De Duitse Bundesnetzagentur (BNetzA) meldt in haar officiële publicatie Amtsblatt 9 dat een Europese lidstaat een (voorlopige) marktbeperkende maatregel heeft opgelegd aan SolarEdge, een grote fabrikant zonnepaneelapparatuur. Een optimizer van deze firma voldoet niet aan de EU-richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). BNetzA schrijft dat zowel de EU-conformiteitsverklaring niet in orde is en ook dat de storingsniveaus te hoog zijn.

Update 8 juni 2021: Eerder berichtten wij in dit artikel dat de Bundesnetzagentur de marktbeperkende maatregel had opgelegd voor de Duitse markt. Amtsblatt 9 zegt echter dat “een lidstaat van de Europese Unie een marktbeperkende maatregel heeft doorgevoerd”. De publicatie is dus niet duidelijk over welke lidstaat het gaat. Daarom hebben wij de tekst aangepast. Op het moment dat wij meer details kennen, melden wij dat.

Optimizer

Het betreffende apparaat is een zogenaamde optimizer (model P300, P370, P600, P600-M27) voor zonnepaneelinstallaties. Conform artikel 38 lid 4 van de EU-richtlijn heeft de betreffende lidstaat een marktbeperkende maatregel ingesteld voor zijn nationale markt.

Duitse marktdeelnemers hebben vier weken de tijd om hun standpunt hierover door te geven aan BNetzA.

EU-EMC-richtlijn, artikel 38 lid 4

Artikel 38 lid 4 van de EU-richtlijn luidt als volgt.

Wanneer de desbetreffende marktdeelnemer niet binnen de in lid 1, tweede alinea, bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt, nemen de markttoezichtautoriteiten alle passende voorlopige maatregelen om het op hun nationale markt aanbieden van het apparaat te verbieden of te beperken, dan wel het apparaat in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen.

De markttoezichtautoriteiten brengen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van deze maatregelen op de hoogte.

Veel meer producten voldoen niet

Vorige week publiceerden wij twee artikelen over de resultaten van EU-EMC-onderzoeken naar respectievelijk zonnepaneelinstallaties en LED-verlichting. Daaruit blijkt onder andere dat 75% van onderzochte PV-systemen (zonnepaneelinstallaties) en 25% van onderzochte LED-verlichtingen niet voldoet aan de emissie-eisen van de EU-EMC-richtlijn. Behalve technische eisen schrijft de EU-EMC-richtlijn ook administratieve eisen voor, bijvoorbeeld ten aanzien van de verplichte CE-markering en de EU-conformiteitsverklaring.

Uit de door de Duitse Bundesnetzagentur gemelde maatregel blijkt dat er serieuze consequenties verbonden kunnen zijn aan non-conformiteit. De opgelegde, voorlopige maatregel geldt overigens uitsluitend in de lidstaat die de maatregel oplegde, ondanks dat de toegepaste richtlijn een Europese is.

Zoals hierboven al gemeld, worden andere lidstaten wel op de hoogte gebracht van de maatregel en kunnen zij hun standpunt hierover doorgeven aan de Europese Commissie. De consultatie van de andere lidstaten kan ertoe leiden dat de marktbeperkende maatregel in de gehele EU gaat gelden.

Meer informatie:

  1. De publicatie van de Duitse Bundesnetzagentur: Amtsblatt 9; Bonn, 12. Mai 2021
  2. De van toepassing zijnde EU-richtlijn: Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad – 26 februari 2014 – betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit
  3. Ons artikel van 17 mei 2021: Zonnepaneelinstallaties: 92% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn
  4. Ons artikel van 19 mei 2021: LED-verlichting: 60% voldoet niet aan EU-EMC-richtlijn