Toespraak Algemeen Voorzitter VERON tijdens VR2015

Toespraak voorzitter VERON tijdens Verenigings Raad 2015Beste mede amateurs,

De agenda van elke Verenigingsraad kan gezien worden als een samenspel tussen het verleden en de toekomst. In de ochtend wordt teruggekeken naar wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan in de vorm van verslagen en de financiële verantwoording. Dat is het Hoofdbestuur ook aan U, de VR verplicht.
Na de lunch gaan we verder met wat we in de toekomst als vereniging gaan doen. Er worden nieuwe bestuurders benoemd en aan de hand van VR voorstellen wordt een deel van het nieuwe beleid uitgestippeld.
Als breekpunt tussen deze twee dagdelen wordt de voorzitter uitgenodigd om een speech te houden.
Dat is prima en ik heb daar absoluut geen moeite mee. Ik zie het als een unieke gelegenheid om een aantal zaken met u te delen.

Zaterdag 18 april

Terecht zult u opmerken dat dit een gewone dag is en daar heeft u gelijk is. Vandaag is het echter 90 jaar geleden dat de IARU werd opgericht. Een memorabele dag want de IARU is de overkoepelende organisatie van de radiozendamateurs. Reden waarom u op de banden stations heeft gehoord met 90IARU in de call. Interessant om te vermelden is dat de gebroeders Tappenbeck uit Noordwijk, die in de jaren ’20 verwoede voorvechters waren van het vrijgeven van frequenties aan zendamateurs, Nederland hebben vertegenwoordigd bij deze oprichtingsvergadering. Na deze oprichtingsvergadering werden zij beschouwd als de officiële vertegenwoordigers uit Nederland. Een jaar later is daar verandering in gekomen.
Deze gebroeders waren goede vrienden van Henk Jesse die onder de illegale call PCII de eerste verbinding op korte golf maakte met de Amerikanen. Dat was in 1923.

VERON 70 jaar

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat de VERON is opgericht. Hoewel de oprichting in oktober 1945 plaatsvond wil ik er nu aandacht aan schenken. U moet zich voorstellen. 70 jaar geleden; de oorlog was voor de noordelijke provincies nog maar net beëindigd. In het zuiden waren al twee radioclubjes opgericht nl in Den Bosch de De Bossche Radioclub en in Eindhoven de NVRA. In Amersfoort heeft de NURA bestaan maar die is kort na de oprichting in de NVRA opgegaan. Op landelijk niveau waren de VUKA, NVVR en de NVIR na de oorlog slapende verenigingen. In feite bestonden ze niet meer want de bezetter had de opdracht gegeven dat de drie verenigingen opgeheven moesten worden.
Een aantal bestuursleden zocht na de oorlog contact met elkaar om te onderzoeken op welke wijze men verder kon gaan. De weg lag open om op de oude voet door te gaan echter men zag in dat dat niet de gewenste oplossing zou zijn. Men wilde een gezamenlijk overleg. Dat overleg vond in het weekend van 20-21 oktober 1945 te Hilversum plaats. Na hoor en wederhoor trok men de conclusie dan men het beste als een vereniging verder kon gaan. En zo geschiedde dat ook. De naam VERON is door PA0GI voorgesteld en door de verenigde vergadering op 21 oktober geaccepteerd. Een citaat uit het verslag van die vergadering vermeldt:
“Deze naam geeft buitengewoon goed het karakter der vereniging weer; zij is volkomen fris en de afkorting kan worden uitgesproken” Er wordt nog opgemerkt dat deze naam cache geeft en de uitdrukking “experimenteel radio-onderzoek” goed klinkt wat bij het aanvragen van een onderhoud met officiële instanties tot voordeel kan zijn.  Men had het toen al goed ingeschat.
Tot Algemeen voorzitter werd OM Engers PA0YM gekozen.

In december 1945 werd het eerste verenigingsorgaan rondgestuurd. Dat heette mededelingen. De naam Electron komt in het januari nummer op de voorkant te staan samen met het logo. In dit nummer wordt ook melding gemaakt dat de eerste VR op 9 maart 1946 zal plaatsvinden. En dat al nog geen jaar na de bevrijding. Zo voortvarend zijn wij, radioamateurs, dus.
U zult zich afvragen De VERON bestaat 70 jaar en de verplichting was aangegaan dat er elk jaar een VR zou zijn. Dit is de 76e VR. Juist ja Er zijn in de jaren 50 enkele bestuur strubbelingen geweest die vroegen om een extra VR. Derhalve lopen we nu uit de pas.
De hamer die ik tijdens deze vergadering hanteer is er een met historie. Dit is de hamer die de voorzitter van de VUKA OM Roelf Brouwer PA0AG  in de jaren ’30 ( dus al van ver voor de oorlog) hanteerde bij bestuursvergaderingen. Zijn kleinzoon, ook Roelf Brouwer PE1MXP heeft deze hamer beschikbaar gesteld aan de VERON. Roelf en ik zijn overeengekomen dat de VERON de hamer twee keer per jaar zal gaan gebruiken.

Gesproken Electron

U heeft in de beschrijvingsbrief van de VR kunnen lezen dat Dick van Vulpen zijn organisatie wat betreft gesproken Electron op de rit heeft. Hij heeft een goed team samengesteld bestaande uit enthousiaste insprekers en een energieke audio-samensteller. Het aantal klachten over Gesproken Electron is drastisch verminderd. Dat is een fijn bericht en ik heb er vertrouwen in dat dat goed blijft gaan. De VR heeft in 2013 een voorstel aangenomen waarin is vastgelegd dat elk jaar een briefing zou worden gegeven over de voortgang van de werkgroep Gesproken Electron. Waarvan acte maar gelet op het feit dat het nu al twee jaar op een rij goed gaat vraag ik de VR om ontheven te worden van de jaarlijkse briefing. De voorzitter van de werkgroep Gesproken Electron moet elk jaar zijn bevindingen toch al rapporteren dus de VR blijft op de hoogte van zijn activiteiten. Met deze ontheffing geeft u aan vertrouwen te hebben in zijn werkwijze. Dank daarvoor.

4 mei

Dit jaar vindt bij het VERON monument de vijfjaarlijkse herdenking plaats. Zoals u weet staat het monument nu in Hilversum. In het april nummer kunt u gedetailleerde informatie over deze herdenking vinden. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Social media

Social media VR voorstel en website. Over de nieuwe website is in het verleden veel gesproken. We hebben veel positieve reacties ontvangen. In het VR voorstel van 2013 wordt het HB opgedragen om zich in te zetten de VERON op social media te promoten. De VERON begeeft zich meer en meer op het pad van social media maar het is geen gemakkelijke zaak. Later vandaag hoort u er meer over.

VR Voorstellen opgenomen in het VR boek

Het zal u opgevallen zijn dat de beschrijvingsbrief van deze VR dikker in omvang is dan die in de voorgaande jaren. Niet alleen in digitaal formaat maar ook in geprinte vorm. De reden hiervan ligt in het feit dat het HB heeft besloten om de VR voorstellen vanaf 2008 tot en met verleden jaar op te nemen in deze beschrijvingsbrief. Uw afdeling beschikt hiermee over een goed historisch overzicht waardoor het makkelijker wordt om na te gaan of over een specifiek onderwerp al eens op een VR behandeld. Dat kan de basis zijn om tijdens de huishoudelijke vergadering te beslissen om met een eventueel VR voorstel verder te gaan in de wetenschap dat het onderwerp al eens aan de orde is geweest gelet op het stem gedrag was. Het staat een afdeling vrij om contact op te nemen met het HB voor advies over een eventueel voorstel of later in het traject voor een eventueel amendement.

AO

Zoals bekend vindt het Amateur Overleg twee keer per jaar plaats. Van elk overleg worden de notulen in Electron en op de website gepubliceerd. Iedereen wordt op deze wijze op de hoogte gehouden. Omdat niet elke onderwerp tijdens een AO volledig uitgediept kan worden vinden er van tijd tot tijd ook dialoogsessies plaats. Tijdens deze sessie wordt uitvoering over een onderwerp gediscussieerd. Dat is een goede zaak en het toont aan dat Agentschap de discussie met de verenigingen serieus neemt. De resultaten van deze dialoogsessies worden tijdens de reguliere AO’s bekrachtigd.

Normen en waarden

Niet alleen tijdens diverse AO’s maar ook tijdens regionale bijeenkomsten en individuele gesprekken met amateurs komt het onderwerp normen en waarden op de amateurbanden met enige regelmaat aan de orde. Er wordt geconstateerd dat de onderlinge beleefdheid sterk afneemt en dat het ”ïk” gedrag hand over hand toeneemt. Er wordt minder rekening met elkaar gehouden. AT heeft al maatregelen genomen die resultaten boeken maar het is eigenlijk te zot voor woorden dat we AT nodig hebben om gecorrigeerd te worden. Hoewel we formeel geen politieagent mogen spelen is er wel de mogelijkheid om aandacht te schenken aan normen en waarden. Dat hoeft niet direct op de band maar dat kon ook tijdens afdelingsavonden. Tijdens de in september 2014 gehouden IARU-R1 conferentie is ook op dit niveau hieraan aandacht besteed.
Ik denk dat het onderwerp normen en waarden een onderdeel moet uitmaken van de cursussen die worden gegeven. Tijdens het leren van technische zaken kan het geen kwaad om daar eens aandacht aan te schenken. Op onze website kunt u informatie terug vinden.

Vacatures bij de VERON

Helaas ben ik genoodzaakt om dit onderwerp weer ter sprake te brengen. Er is dringend behoefte aan medewerkers bij diverse commissie en werkgroepen. U heeft het overzicht van openstaande vacatures zien hangen.
Ik weet dat diverse afdelingen moeite hebben met het vinden van bestuursleden maar gelet op het feit dat u de leden van uw afdeling goed kent is er een gerede kans dat daar talenten tussen zitten voor een commissie of werkgroep. Als we vinden dat we dezelfde service aan onze leden moeten blijven bieden dan is het noodzakelijk dat we de vacatures gaan opvullen. Sinds afgelopen donderdag staat er op de VERON website een sollicitatieformulier. We gaan mee met de tijd en we hopen dat er gebruik van wordt gemaakt. Ik doe een dringend en bijna dwingend beroep op u allen om rond te kijken. Dank alvast!!

De openingstoespraak van de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA3AGF)Het HB

De VR heeft nieuwe HB leden benoemd en met het nieuwe team tellen we nu elf leden. Ik hecht er grote waarde aan om de leden van het vorige HB te bedanken voor hun inzet. Talloze uren werden er weer besteed om ervoor te zorgen dat de vereniging bestuurd kon worden. Dank daarvoor.
Het nieuwe HB wens ik veel wijsheid en succes in hun uitdaging.
Laat onverlet dat ik ook U hier aanwezig wil bedanken voor uw inzet voor de VERON. Ook zonder uw vrijwillige inzet zou er geen VERON zijn.
Ik merk nu dat ik iedereen aan het bedanken ben en dan is een groot applaus voor elkaar op zijn plaats.

Remy Denker (PA3AGF)
Algemeen voorzitter HB