Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016

Op zaterdag 23 april vond de jaarlijkse Verenigingsraad, VR, voor de 77e keer plaats. De VR is dé algemene ledenvergadering van de VERON. Hieronder volgt een voorlopig verslag.

Notulen, financieel jaarverslag en verslagen van commissies, bureaus en werkgroepen

De vergadering keurde de notulen 2015 goed. Ook het financieel jaarverslag 2015 van algemeen penningmeester Peter de Bruin PA3CWS, werd door de VR goedgekeurd. Uit de jaarverslagen van de commissies, bureaus en werkgroepen bleek dat er afgelopen jaar weer veel werk verzet is. Verslagen zijn terug te vinden in de VR-stukken die alle afdelingsbesturen hebben gekregen.

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016 Toespraak algemeen voorzitter

Afgevaardigden van de afdelingen luisterden naar de toespraak van de algemeen voorzitter. Zijn volledige toespraak kun je hier teruglezen.

Beleidsplan

Volgend op het aangenomen VR voorstel van de afdeling Twente in 2014, heeft een speciale werkgroep binnen het hoofdbestuur een beleidsplan opgesteld. Doel van dit beleidsplan is om de VERON als vereniging ‘klaar te stomen voor de toekomst’. Het concept van dit beleidsplan konden de afdelingsbesturen al eerder becommentariëren. Met deze commentaren is het definitief beleidsplan opgesteld. Dat wordt tijden de Officialsdag, 4 juni, en in Electron meer over verteld.

In dat beleidsplan o.a. de missie en visie van de VERON:

Missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Visie

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.

Lid van Verdienste

IMG_20160423_114758259De VR was unaniem in het besluit om Koos Sportel PA3BJV en Hilde Sportel PA3EKW te benoemen tot Lid van Verdienste. Algemeen voorzitter Remy Denker speldde de radioamateurs deze prestigieuze speld op. Erkenning voor het vele werk wat zij verrichten voor het VERON Pinksterkamp en de afdeling Amersfoort.

Presentaties

Elk jaar geven commissies en werkgroepen presentaties over verschillende actuele onderwerpen. Dit jaar informatie van de PR-Commissie.

Landelijke Open Dagen bij Radioamateurs

Vorig jaar gaf PR-Commissielid Evert Beitler PA3AYQ en presentatie over het voornemen om landelijke open dagen te organiseren. Het doel: Promotie van amateurradio en de VERON. Voorzitter PR-Commissie Jean-Paul Suijs PA9X riep de afdelingen wederom op om zich aan te melden voor deze dag. Het is de uitgelezen kans om radioamateurs nu eens positief in het nieuws te brengen.

Daarbij gaf hij te kennen dat de afdelingen die dag naar eigen wens kunnen invullen. Niet alleen als afdeling, maar ook als bijvoorbeeld contestgroep of andere interessegroep. Zolang amateurradio en de VERON maar op positieve wijzen worden uitgedragen.

Als data gaf PA9X aan dat de meivakantie, 22 t/m 30 april 2017, de ideale week is om een open dag in te organiseren. De PR-Commissie ondersteunt met een speciale “Open Dag Krant”, promotiematerialen en promotie in de landelijke en eventueel regionale pers. Voorwaarde is wel dat er voldoende afdelingen en groepen meedoen om het ook een landelijke karakter te geven.

VERON Techniek Forum en Afdelingen Forum

Mogelijkheden om kennis met elkaar te delen is een belangrijk punt binnen de VERON. Daarom heeft het hoofdbestuur de ICT-Werkgroep verzocht een internetforum te ontwikkelen waarop leden elkaar kunnen helpen met technische vraagstukken. Voorwaarden zijn dat deze alleen toegankelijk is voor VERON leden en zowel op desktop, tablet als smartphone bruikbaar moet zijn. Jean-Paul Suijs PA9X, vanuit het hoofdbestuur verantwoordelijk voor ICT, toonde de eerste screenshots van het VERON Techniek Forum. Daarnaast meldde hij dat er voor afdelingsbesturen een forum komt om makkelijker met elkaar te communiceren. Dat moet leiden tot meer samenwerking, zoals bij het maken van VR voorstellen. Of hulp bij bestuurlijke zaken.

Het forum wordt op dit moment getest door een aantal gebruikers. Achter de schermen wordt de koppeling met de ledenadministratie, VAS, gerealiseerd.

Deelname beurs HamRadio 2016 in Friedrichshafen

De PR-Commissie bereidt de deelname van de VERON aan de HamRadio beurs van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni plaats in Friedrichshafen (DL) voor. Met het aangenomen voorstel van afdeling Twente in het achterhoofd, professionalisering van de stand, is een nieuwe concept opgezet. Daarin staat vooral de presentatie van VERON als dé Nederlandse vereniging voor radioamateurs centraal. Jean-Paul Suijs PA9X meldt dat er dit jaar een wisselende standbemanning in blokken van 3 uur is. Er hebben zich al leden gemeld die de stand willen bezetten, maar nog niet voldoende. Met name voor de zondag worden nog mensen gevraagd, maar ook op andere dagen zijn extra mensen van harte welkom. Het bemannen van de stand wordt door de VERON vergoed. Meer informatie of aanmelden als standbemanning via het contactformulier op de webpagina van de PR-Commissie.

Nieuwe werkwijze voor aanvragen promotiemateriaal

Het aanvragen van VERON promotiemateriaal bij het Centraal Bureau gaat vanaf heden via een speciaal webformulier, meldt PA9X. De afdelingen ontvangen kort na de VR meer informatie.

Stemming voorstellen

Voorstel 1 van afdeling Twente A40

Dit voorstel verzoekt het hoofdbestuur om zicht sterk te maken voor het vrijgeven van een deel van der 23 cm band voor N-amateurs voor amateur TV.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 2 van afdeling Leiden A28

Dit voorstel behelst het komen tot voorstellen om de statuten zo te wijzigen dat ook niet leden tot een afdelingsbestuur kunnen toetreden om een (dreigend) tekort aan afdelingsbestuurders op te vangen.

Dit voorstel werd afgewezen.

Voorstel 3 van afdeling Leiden A28

Met dit voorstel wil men het hoofdbestuur opdracht geven om i.s.m. de desbetreffende commissies de uitgifte van een “VERON kids Electron” als bijlage in de Electron, en in digitale vorm op de website en in social media te realiseren.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13

In dit voorstel wordt het hoofdbestuur opgedragen om zich in te spannen om het ATOF beleid zodanig te beïnvloeden dat moed niet langer gekoppeld worden aan een ATOF. Zonder dat het ten koste gaat van het aantal beschikbare frequenties binnen een bepaald dekkingsgebied.

Na uitleg van Bram van den Berg PBØAOK, voorzitter van de WOO, over het feit dat er binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid gewerkt wordt, is dit voorstel ingetrokken.

Voorstel 5 van afdeling ARAC A21

Dit voorstel behelst hetzelfde als voorstel 1.

Dit voorstel werd ingetrokken omdat het inhoudelijk hetzelfde is als voorstel 3.

Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23

Met dit voorstel wil men dat het hoofdbestuur zich inspant om meer ruimte in de bandplannen te creëren voor weak signal modes. Als voorbeeld worden de digimodes JT65 en JT9 gegeven en het conflict wat het bandplan voor 80 m geeft.

Na uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma PAØSHY, werd het voorstel ingetrokken.

Afsluiting

De algemeen voorzitter bedankte alle afgevaardigden en gasten voor hun komst.

De voorlopig vastgestelde datum voor de 78e Verenigingsraad is 22 april 2017.