Speech Algemeen Voorzitter op de verenigingsraad 2019

Speech Algemeen Voorzitter op de verenigingsraad 2019Op 13 april 2019 is de 80ste verenigingsraad gehouden in Dok Zuid Apeldoorn. Met dit jaar 10 voorstellen ingediend door de afdelingen van de VERON. “Een goede ontwikkeling” aldus de voorzitter Remy Denker, PA0AGF. Leden geven hiermee aan betrokken te zijn bij de vereniging en geven zo richting aan de te volgen koers.

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA0AGF op de 80ste Verenigingsraad 2019 in Apeldoorn.

Beste Radiovrienden,

De oproep van de eerste VerenigingsRaad in 1946 werd als volgt geformuleerd:

Ik citeer de letterlijke tekst zoals die destijds is in Electron is opgenomen:

Alle leden kunnen hun steentje bijdragen. Naar vermogen.

Helpt besturen, de redactie, de bureaux en de commissies; helpt de VERON!

Maakt den naam van onze vereenging groot. Kunt ge geen functie vervullen steunt dan de VERON door Uwe gedragingen tegenover de buitenwereld; toont dat een lid van de VERON iets meer is dan een gewoon mensch. Laten wij als een machtige organisatie toonen, wat de VERON is en vermag.

Hiermee wordt een duidelijk beroep gedaan op de leden. Dat beroep op onze leden hebben we ook nu weer gedaan in de vorm van het publiceren van onder andere twee vacatures te weten de voorzitter van de jeugd commissie en de VHF commissie.

Aandacht voor beschikbare vacatures

Helaas zonder enig resultaat met als gevolg dat er nu twee commissies na de VR worden achtergelaten zonder voorzitter. Er is kennelijk geen interesse om hieraan sturing te geven Dat is een uiterst triest gegeven en dat verontrust mij ten zeerste. Iedereen vindt het belangrijk dat de VERON aandacht schenkt aan de activiteiten op het gebied VHF en hoger maar om mee te denken en mee te besturen geeft men niet thuis. Ik vind dat teleurstellend.

Gelukkig hebben we binnen de VHF commissie iemand bereid gevonden om coördinerend op te treden. Zoals we hier bij elkaar zitten hebben we heel groot netwerk en het is kennelijk niet mogelijk om mensen te motiveren om het voortouw te nemen. Wat nu? zult U zich wel afvragen? Nou dat moge duidelijk zijn. Het HB wordt in het uitvoeren van haar taken belast met het direct aansturen van deze twee commissies. En ik zie het al weer voor mij. Als er dan iets niet goed wordt geregeld dan staan de sociale media vol commentaren. En weer zijn het de kapiteins op de wal die het allemaal beter weten.

Voor elkaar maar vooral met elkaar

In de beschrijvingsbrief heeft u kunnen lezen dat Peter de Bruijn en Paul Sterk dit jaar aftredend / herkiesbaar zijn. Na een indringend gesprek met Paul en Peter hebben zij zich nog een keer, lees voor een periode van een jaar, herkiesbaar gesteld. Volgend jaar zullen zowel Peter als Paul niet meer herkiesbaar zijn. Dat staat keihard vast en ik spreek de wens uit dat we volgend jaar niet in dezelfde positie zullen zitten zoals dat nu het geval is. Het HB doet een beroep op u als lokale bestuurders om samen met het HB uit te kijken naar opvolgers. We hebben nog een jaar maar de tijd vliegt voorbij. Tempus Fugit zeiden de Romeinen destijds tegen elkaar. We willen op tijd met een vorm van overdracht beginnen.

Er is gelukkig ook positief nieuws te melden.

Het HB prijst zich gelukkig met de benoeming van Bastiaan Mooijman tot hoofdredacteur en Lisa Mooijman tot eindredacteur van Electron. De continuïteit van Electron is daarmee gewaarborgd.

Jeugd Electron

Twee jaar geleden is een VR voorstel aangenomen waarin gevraagd werd om een speciale uitgave van Electron voor jeugdigen samen te stellen. De Jeugd Electron zoals die wordt genoemd. Die heeft inmiddels het licht gezien en wordt grootschalig ingezet om aandacht op onze hobby te vestigen.

Mijn dank gaat niet alleen uit naar Berend Kuiper PD1BK maar ook naar Johan Jongbloed PA3JEM. Hun stimulerende bijdrage heeft ervoor gezorgd dat deze uitgave begin 2018 tot stand is gekomen. Er is voor gekozen om ook de JOTA-JOTI stations kennis te laten maken met deze speciale uitgave; en dus met onze hobby, voorzover de deelnemende radioamateur dat al niet had gedaan. Uiteraard werd deze actie in samenwerking met Scouting Nederland gedaan. Wij kregen in het kader van de AVG wetgeving niet de adressen van de scouting stations met als gevolg dat de postkamer van Scouting Nederland het erg druk heeft gehad met het versturen van de Electron. Uiteraard gebruiken we deze editie ook op evenementen, zendexamens en beurzen. De reacties zijn positief. Als het goed is heeft u bij aanmelding een exemplaar gekregen.

Met het afronden van deze actie is aan het VR voorstel voldaan.

Electron anno 2019

Als fervent lezer van Electron heeft u in de afgelopen edities flink wat wijzigingen kunnen constateren. Er is gewerkt aan de lay-out, het kleurenschema, indeling, lettergrootte etc., Deze wijzigingen hebben geleid tot een flink aantal opmerkingen van lezers, redacteuren en auteurs. Op de band werd het einde van Electron al aangekondigd. Helaas waren de opmerkingen niet altijd even objectief en de redactie heeft alle reacties ter harte genomen en werkt nu aan verbeteringen. Soms zijn het kleine stappen, soms zijn het grote stappen. Maar stapsgewijs komt het in orde.

Ik wil u terugnemen naar het afgelopen jaar

In november hebben we de lang openstaande vacature voor een eindredacteur kunnen invullen. In eerste instantie waren er twee kandidaten voor deze functie die afwisselend het werk gingen verdelen. Helaas heeft een persoon zich teruggetrokken. Lisa Mooijman heeft de functie van Wim de Vries overgenomen. Daarmee was de continuïteit van deze functie en het werk wat daarbij hoort gelukkig gewaarborgd.

Lisa heeft veel ervaring in een soortgelijke functie opgedaan en haar kijk op de manier van werken heeft zij onder de aandacht gebracht. Dat heeft tot veel discussies in de redactie er daarbuiten geleid. Zoals gezegd, stapsgewijs worden nieuwe procedures uitgewerkt.

In dezelfde periode zijn we ook overgegaan op een andere opmaker. We hebben gekozen voor Marije Ladage. Marije weet wat het werk als opmaker inhoudt. Ook zij heeft veel ervaring in haar vak. Het is goed om te weten dat zij aan de wieg heeft gestaan van de VERON huisstijl. Marije kent de VERON, weet wie de lezers zijn en haar ervaring wordt nu overgebracht in ons blad. Ook Marije werkt stapsgewijs aan verbeteringen.

Redactie doet haar uiterste best

En geef toe, elke verandering heeft zo’n zijn impact. Dat hebben we elke keer weer gezien bij een verandering in en rond het blad Electron. Maar we kunnen toch niet stil blijven staan bij de lay-out van het blad, wat jaren geleden is opgezet. We moeten ook in ogenschouw nemen dat het lezerspubliek in de loop der jaren is veranderd.

Eerder vandaag is Michel teruggetreden als hoofdredacteur en we hebben in Bastiaan Mooijman PA3BAS een opvolger gevonden. Iedere hoofdredacteur brengt zo zijn ervaring mee en heeft een visie ten aanzien van zijn functie en zal deze in samenwerking met de redactie verder uitdragen. Voor iedere nieuwe medewerker geldt “ alle begin is moeilijk” en ik hoop dat u Bastiaan en zijn team de ruimte geeft om de uitgave van Electron naar ieders tevredenheid te ontwikkelen.

Laat ik duidelijk zijn. De redactie zal haar uiterste best doen om elke keer weer een kwalitatief goed blad samen te stellen met als focus de Nederlandse radioamateur die een veelzijdige belangstelling heeft.

N-herijking

Op 25 april zal in het Amateur Overleg het rapport N-herijking worden besproken. Dit rapport is samengesteld dankzij de goede samenwerking met de VRZA en het Agentschap Telecom.

Indien de aanbevelingen door het AT worden overgenomen dan hebben de beide verenigingen aan de opdracht voldaan. Met andere woorden de beide verenigingen geven het rapport uit handen. De uitvoering van de aanbevelingen ligt daarna in handen van het Agentschap. We blijven dit proces in goede harmonie met het AT volgen. De VERON werd al verweten dat wij de rapportage achter houden om er vervolgens in oktober 2020, als de VERON 75 bestaat, ermee te pronken. Zo’n gedachte geeft toch wel aan dat je de importantie van het rapport en de implementatie ervan niet helemaal begrijpt.

PAø roepletter beleid

Op 9 januari 2018 heeft het AT na jarenlang zwoegen op een software pakket uitvoering gegeven aan een lang gekoesterde wens van de Nederlandse RadioAmateur om de PAø call weer vrij te geven, zij het onder bepaalde restricties. Voorde goede orde; de VR heeft dat beleid in 2013 goedgekeurd.

Bij de eerste discussie hierover zijn bij AT, buiten de VERON en VRZA, om brieven gekomen om hier vooral geen medewerking aan te geven. Het moest een besloten club blijven. Dientengevolge zou het ook een uitstervende groep vormen.

Desalniettemin is het proces op gang gekomen en vanaf 9 januari 2018 tot en met vandaag zijn er zo’n kleine 200 nieuwe PAø calls uitgegeven. Voorzover ik heb kunnen nagaan zijn veel calls uitgegeven aan amateurs die vroeger een PAø call hadden. Er zijn amateurs die na geslaagd te zijn een PAø call hebben aangevraagd. En er zijn amateurs die hun call hebben ingeruild.

Al met al toch wel een succes en wellicht kunnen we nu, met permissie van de oude garde, spreken van de nieuwe generatie PAø’ers.

EMC

In het afgelopen jaar is het werk van de EMC commissie op diverse manieren onder de aandacht gekomen. Op de website en ook in Electron zijn publicaties verschenen. In samenwerking met het blad Elector is een serie LED lampen op de EMC pijnbank gelegd. De uitslag was voor sommige fabrikanten niet gunstig.

Ik ben eigenlijk blij dat er nu aandacht wordt besteed aan het fenomeen EMC. Voor het publiek iets onzichtbaars, iets ongrijpbaars; voor ons en ook voor de overheid wordt nu duidelijk dat er toch iets aan de hand kan zijn met LED lampen en stralende voedingen. Het wordt nu meer en meer duidelijk dat fabrikanten niet ongestraft producten op de markt kunnen brengen.

Ik weet maar te goed dat besparingen op componenten bij de ontwikkeling van producten invloed heeft op de late we zeggen “de advies prijs “ echter het weglaten van schijnbaar onbelangrijke componenten kan verstrekkende gevolgen hebben. Dat moet de producent nu duidelijk worden. Helaas is er nog niet veel grip op de grijze import.

In het kader van meer zichtbaarheid van de EMC commissie heeft het HB besloten om twee leden van de EMC Commissie naar de IARU interim conferentie in Wenen, die over twee weken plaatsvindt, te sturen. Zij doen verslag uit over diverse zaken die in Nederland zijn onderzocht. Er is onder veel interesse in de eerste resultaten van het ruisonderzoek zoals dat door Koos Fockens PAøKDF is uitgevoerd en wat nog steeds loopt.

De leden van de EMC commissie werken redelijk onzichtbaar maar de resultaten die zij boeken zijn van groot belang voor ons radioamateurs. Zij we dan nu klaar? Nee, helaas niet want er liggen nog voldoende uitdagingen te wachten.

Een applaus waarmee we de inzet van onze mensen bedanken is, denk ik, wel op zijn plaats.

Strategisch beleidsplan

Verleden jaar heeft het HB de opdracht gekregen om elk jaar de voortgang van het beleidsplan te rapporteren. Dat is ook dit jaar weer gedaan. Er is een onderwerp toegevoegd maar er heeft zich een wijziging op gedaan in de verantwoordelijkheden.

In paragraaf 1.10 en 1.11 staat beschreven dat het hoofdbestuur zich zal bezighouden met het implementeren van meer techniek in het onderwijs via contacten bij het ministerie. De achterliggende gedachte was dat hiermee aandacht voor onze radiotechniek gevraagd kon worden. Op zich is dat niet verkeerd maar het blijkt dat dat niet zomaar te verwezenlijken is. Dat houdt in dat je het Ministerie van onderwijs moet gaan bestoken met beleidsplannen waarin uiteengezet wordt waarom dat zo belangrijk is. En als je dan enigszins resultaat hebt geboekt dan komt er een andere minister en kun je bijna weer opnieuw beginnen.

We moeten met dit onderwerp “ Back to Basics” gaan, wat inhoudt dat op lokaal niveau contact gezocht moet worden met opleidingsinstituten. Geert Paulides PA7ZEE heeft dat jarenlang gedaan met een mooi succes. Hij heeft veel jongeren enthousiast gemaakt voor onze hobby. Ook de afdeling Zuid Oost Drenthe heeft jaar in jaar uit presentaties en workshops gegeven op MBO instituten. Wellicht hebben meer afdelingen soortgelijke activiteiten ontwikkeld. Het is dus mogelijk om lokaal hieraan invulling te geven. Vaak stelt een school ook subsidie ter beschikking.

Gelet op het feit dat het niet uitvoerbaar bleek is gemeend om de uitvoering hiervan neer te leggen bij de afdelingen.

Huisstijl op websites

De VERON huisstijl is al door 37 afdelingen overgenomen. Zes afdelingen zijn bezig met de overstap. Dat doet mij deugd echter mijn streven is dat alle afdelingen overgaan. Ik ga niet in op de voordelen. Die moeten nu zo langzamerhand goed bekend zijn. Het gaat mij om het presenteren van een vereniging die zichtbaar, en dan doel ik op onder andere de website, een uniforme uitstraling moet hebben. Twijfelt u nog of ziet u op tegen de transitie; Johan Evers, die hier aanwezig is kan u ongetwijfeld over de streep trekken. Voor de gecombineerde afdelingen is een demonstratiewebsite gemaakt. Zie de demosite demosite.veronvrza.nl

Kortom de ICT commissie biedt vele oplossingen.

Gesproken Electron

Een tussentijdse terugkoppeling inzake Gesproken Electron is op zijn plaats. Verleden jaar heeft de redactie van Electron het mogelijk gemaakt om een speciale versie van Electron, bestemd voor visueel gehandicapte amateurs, beschikbaar te stellen. Deze versie wordt nu naar de genoemde groep amateurs gestuurd. Uit een recent gehouden onderzoek zijn reacties teruggekomen. Zo wordt er gevraagd om anders om te gaan met foto’s, Er is een amateur die Electron omzet naar een tekst file en die file laat lezen via een ander programma. Kortom er zijn oplossingen en er wordt in het kader van de nieuwe opmaak van Electron ook nagedacht of hier mogelijkheden liggen om die versie naar de visueel gehandicapten te sturen.

Vrijwilligers

Hoewel we continue op zoek zijn naar vrijwilligers om taken te vervullen wil ik het nu eens hebben over de vrijwilligers die zich nu inzetten voor de VERON. U dus zoals u hier aanwezig bent maar ook de vrijwilligers die in uw afdeling of commissie werk verzetten. Het HB beseft maar al te goed dat de VERON zonder vrijwilligers niet functioneert. Kleine klusjes maar ook grote klussen worden toch maar zonder commentaar uitgevoerd. Dat is ook vaak een bron van nieuwe ideeën. Ideeën die ons weer verder helpen zaken nog beter te regelen, niet allen qua organisatie maar ook bij het uitoefenen van onze hobby in de shack of bij velddagen.

En zo zijn er amateurs, die in de ogen van een bestuur, zich langdurig zichtbaar inzetten. Er zijn natuurlijk heel veel amateurs die zich inzetten maar sommigen komen boven het ruisniveau uit. Dat is nu eenmaal zo. Het HB krijgt die signalen in de vorm van een voordracht voor een VERON onderscheiding met als resultaat dat leden van het Hoofdbestuur het land afreizen om die bewuste amateur te bedanken voor zijn of haar jarenlange inzet en te waarderen met een Gouden Speld. Dat geldt uiteraard ook voor leden die tot Lid van Verdienste of Erelid worden benoemd. In Elektron kunt u met regelmaat lezen dat een amateur in het zonnetje wordt gezet. Dat is voor het Hoofdbestuur een mogelijkheid om hen te bedanken.

Maar ik eindig mijn speech niet eerder dan dat ik u allen hier aanwezig, maar ook alle andere vrijwilligers, weer met een flink applaus wil bedanken voor de inzet.

Lunch

Er zijn natuurlijk veel meer onderwerpen waarover gesproken kan worden. Ik heb gekozen voor deze onderwerpen en ik hoop daarmee dat u een goed beeld hebt kunnen vormen over de  zaken die op dit moment actueel zijn.

Dank voor uw aandacht en ik wens u allen een smakelijke lunch.