Speech Algemeen Voorzitter op de verenigingsraad 2022

 

verenigingsraad 2022Op 23 april 2022 is de 82e verenigingsraad gehouden. Ditmaal voor het eerst in twee jaar weer in persoon. Hieronder de speech van de Algemeen Voorzitter Remy Denker, PA0AGF op de verenigingsraad 2022.

Beste Radiovrienden

Sinds twee maanden wordt de wereld geconfronteerd met een oorlog tussen Rusland en Ukraine, die mondiaal gezien meerdere landen met zich meentrekt. Het standpunt van de VERON is, in relatie tot onze hobby bekend, echter het moge duidelijk zijn dat we op het menselijk vlak deze oorlog natuurlijk verafschuwen en afkeuren. Met leedwezen zien we de gruwelijke beelden en horen we de verhalen over hetgeen zich in Ukraine afspeelt.  Onze gedachten zijn natuurlijk bij de families die hieronder lijden, maar ook bij de families die een of meerdere dierbaren hebben verloren.

Zeer triest en het einde van dit alles is helaas nog lang niet in zicht.

 

Elke bijeenkomst van een VerenigingsRaad is een speciale dag. Dit is de dag waarop het Hoofdbestuur verantwoording van het gevoerde beleid aan haar leden aflegt, maar het is ook een dag voor discussies over uiteenlopende onderwerpen. En niet te vergeten een uitstekend moment om in een eye-ball QSO met elkaar van gedachte te wisselen.

Ledengroei

In de beschrijvingsbrief is een grafiek opgenomen over de groei van het aantal leden over de jaren. Na de gigantische stijging begin tachtiger jaren zien we een gestage daling tot het jaar 2017-2018. Die daling heeft veel oorzaken en een ervan is dat veel informatie via internet vindbaar werd en dus de behoefte aan informatievoorziening via Electron begon weg te vallen.

Die trend is door het HB onderkend en er is de laatste jaren veel sterker ingezet op publicatie via de website met dagelijkse nieuwsitems. Hulde aan de PR-commissie die daar de eerste stappen in heeft genomen. Er is nu ook een nieuwsbrief waar veel waarde aan wordt gehecht. Inhoudelijk gezien staan de artikelen die in Electron worden gepubliceerd op een goed technisch niveau. Mij bereiken signalen dat het blad internationaal gezien hoog in aanzien staat.

Lokaal gezien doen de afdelingen er alles aan om onze hobby in al haar facetten op diverse manieren onder de aandacht te brengen. Ook in onze gesprekken met het Agentschap probeert de VERON de positie van de radioamateurs goed onder de aandacht te brengen en successen zijn niet uitgesloten. We zien nu dat al deze activiteiten resulteren in een lichte stijging van het ledenaantal. De nieuwe leden zien kennelijk dat we hen een organisatie bieden waarin zij zich thuis voelen. Tegenwoordig heet dat dat de nieuwe leden in een warm bad stappen. Ik ga ervan uit dat dat gevoel zo blijft.

Niet dat we nu op onze lauweren gaan rusten. Nee, er zijn nog veel mogelijkheden om een nog betere service te bieden.

Belangrijk is om op te merken dat we dit met elkaar aan het opbouwen zijn en met elkaar bedoel ik u als bestuurders van afdelingen, commissies en werkgroepen. Maar ook met u als lid van de VERON. Samen staan we voor de uitdaging die ervoor zorgt dat de VERON een pakket biedt waar huidige en nieuwe leden zich thuis voelen.

Helaas worden we ook geconfronteerd met het uitschrijven ten gevolge van het overlijden van leden. Dat is een natuurlijk proces.

Een derde aspect is de groep leden die zich om wat voor reden laten uitschrijven. Dat is een groep waar we nog niet echt een vinger achter kunnen krijgen. Is het uit onvrede dan horen we dat graag via een reactie. Er wordt in ieder geval aandacht aan besteed.

PI4AA

Zoals u heeft gelezen zijn de uitzendingen van PI4AA vanuit radiostad Hilversum per 1 januari gestopt. Heel jammer, maar de overwegingen van de crew zijn evident en dan is stoppen de beste beslissing. Daarmee ligt de weg open voor andere afdelingen om de uitzendingen van ons historisch station over te nemen.  Het lijkt mij een uitgelezen moment om vanaf de VR de oude crew met een applaus te bedanken voor hun jarenlange inzet.

Interessant om te melden is dat het verenigingsstation met de call PA0AA, enkele maanden voordat de radioamateurs examen mochten doen, al in de lucht was. Nu wordt gewerkt onder de call PI4AA maar het moet toch leuk zijn om onder deze call de aloude, lange traditie voort te zetten. We maken graag tijd voor u vrij om uw aanmelding te noteren. Hi. Ik leg de uitdaging graag aan u voor.

Besteding gelden van de VERON in eigen afdeling

De COVID-pandemie heeft op veel fronten invloed gehad op het functioneren van onze vereniging en dan doel ik niet alleen op bijeenkomsten die niet konden plaatsvinden en evenementen die niet door konden gaan. Afdelingen zijn ook geconfronteerd met verminderde inkomsten omdat er geen bijeenkomsten plaatsvonden waar baromzet of andere activiteiten een significante bijdrage leverden aan de financiële inkomsten. Daar staat tegenover dat afdelingen wel hun vaste lasten hebben. Ik kan mij voorstellen dat besturen continue de zorg hebben over de balans tussen inkomsten en uitgaven. Onze algemeen penningmeester wil u desgevraagd een advies geven. Over de bestedingsruimte voorziet het afdelingsreglement in duidelijke richtlijnen.

Leven na de pandemie

Zoals eerder gememoreerd heeft de COVID- pandemie veel invloed gehad op onze activiteiten. Heel vervelend, maar we hebben ons er wel doorheen geslagen door het opstarten van meer activiteiten zoals lokale rondes en meer buitenactiviteiten. Ik geef toe dat het best lastig was om aan de leden een mooi programma met activiteiten aan te bieden, maar we konden niet anders dan een en ander stop te zetten. Ik zie gelukkig nu een significante toename aan activiteiten. Het HB heeft het aangedurfd om weer een Dag voor de RadioAmateur te organiseren. Op 29 oktober staan de deuren van de IJsselhallen in Zwolle weer voor ons open. De draaiboeken worden uit het stof gehaald. Commerciële bedrijven worden benaderd en de kofferbakverkoop wordt onder de aandacht gebracht. Inmiddels zijn de onderwerpen voor lezingen bekend. Langzamerhand verschijnen de pr-publicaties geschreven om de pers in te lichten.

Ook het VERON Pinksterkamp biedt openingen om elkaar weer te zien.  Laten we er met elkaar weer goed van genieten Kortom we hebben er weer zin in.

Nationale dodenherdenking op 4 mei

Op 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument voor de gevallen radioamateurs in Hilversum. Elke 5 jaar wordt voor die herdenking de VRZA uitgenodigd. Het HB heeft ervoor gekozen om de uitgebreidere herdenking dit jaar te laten plaatsvinden en niet te wachten tot het jaar 2025. Een uitnodiging voor deze herdenking vindt u in het mei nummer van Electron.

Via een toevallige email correspondentie ben ik in contact gekomen met de kleindochter, mevr. Kirsten del Bello-Post, van een van de omgekomen radioamateurs en Postuum Erelid van de VERON.  Zij is bezig om het leven van haar opa, Cor Gehrels PA0QQ, op een rijtje te zetten en het blijkt dat het radioamateurisme hierin een hele grote rol heeft gespeeld. Ik heb een bijdrage kunnen leveren aan haar inventarisatie. Het blijkt dat de familie, zelfs na 77 jaar, het verlies van echtgenoot, vader en opa nooit echt heeft kunnen verwerken. Mijn uitnodiging om in een speech iets te vertellen over haar grootvader werd in dank aanvaard. Tevens zullen enkele familieleden bij de herdenking aanwezig zijn. Mij is verteld dat zij op deze wijze een erkenning zien van het verzetswerk van OM Gehrels.

U bent van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen.

Delen van kennis

Met grote regelmaat luister ik met veel interesse naar de AmbergRonde op 80 meter onder leiding van Gerrit Jan Huisman PAøGJH.  Tijdens deze ronde wordt uitgebreid over een scala van onderwerpen gediscussieerd. De ene amateur heeft een praktische benadering terwijl de ander een probleem meer wetenschappelijk benadert. Mooi om die discussies aan te horen. Overigens wordt ook aandacht besteed aan de mens achter de radioamateur. Mijn conclusie is dat we met elkaar heel veel kennis in huis hebben onder de naam van een goed onderbouwd collectief geheugen.

Dat geldt natuurlijk ook voor andere rondes waar technische onderwerpen besproken worden.  Jammer dat die kennis beperkt gedeeld wordt. Vaak wordt over experimenten op een eigen website gepubliceerd. Ik heb hier wel begrip voor maar ik zou het zeer op prijs stellen dat die kennis via artikelen in Electron gedeeld wordt.  Op deze wijze kunnen onze leden daarvan kennisnemen. De schrijver van een artikel deelt op grote schaal zijn kennis en onze leden lezen hierover, waar misschien een stimulans van uitgaat om met een onderwerp aan de slag te gaan. Een duidelijke win/win situatie.  Laat de mailbox van de redactie maar volstromen.

Vademecum

Inmiddels heeft u kunnen lezen dat er een nieuw Vademecum is uitgebracht. Een werkgroep heeft er sinds juli 2021 hard aan gewerkt om een nieuwe uitgave samen te stellen. Er is beroep gedaan op de kennis van HB leden over hun vakgebied om de relevante hoofdstukken na te kijken. Ook andere specialisten hebben input gegeven. Er is voor gekozen om ook het onderwerp Ethiek op te nemen. Het resultaat van het harde en intensieve werken ligt er en ik beveel het bij iedereen aan. Alles digitaal bij de hand te hebben is leuk maar een naslagwerk op papier pakt toch iets sneller dan het opstarten van de PC om een onderwerp daarna het digitaal op te zoeken.

Gedrag op de band

In mijn promotie van het Vademecum heb ik gesproken over Ethiek op de band. Dat is niet zonder reden. Het valt mij op dat ook op onze amateurbanden een verharding van het gedrag optreedt. Beleefdheid is soms ver te zoeken; rekeninghouden met anderen wordt soms als iets buitenaards beschouwd. Het zenden buiten de banden wordt steeds meer een gewoonte. Het volgen van bandplannen en de voorwaarden die aan onze registratie verbonden zijn, zijn voor sommige amateurs een onbekend fenomeen. Eigen belang krijgt meer en meer prioriteit. Het is heel triest omdat te constateren. Het Agentschap doet wat zij kan, laat dat duidelijk zijn, maar ook zij is beperkt in capaciteit en middelen. Ik hoop van harte dat we ook dit gedrag met elkaar een halt kunnen toeroepen.

Vacatures

Het zal u niet onbekend overkomen als ik aangeef dat er ook in de commissies en werkgroepen vacatures openstaan. Ik wil niet aan broodroof doen door uit uw afdeling specialisten weg te halen, maar mocht u merken dat een lid van uw afdeling zich eventueel ook in een commissie kan inzetten, dan houden we ons aanbevolen.

De zojuist benoemde voorzitter van de ICT-commissie Corné Lukken heeft aangegeven dat in zijn commissie vacatures zijn. De functiebeschrijvingen liggen ter inzage. Ik vraag hiervoor extra aandacht omdat de ICT-commissie een belangrijke rol speelt in onze vereniging.

Beleid EMC-zaken

Het onderwerp EMC vraagt tegenwoordig om veel aandacht. Niet alleen in de industrie maar ook vanuit onze vereniging. Ik kan over dit onderwerp nog veel aandacht besteden maar het belangrijkste is wel de boodschap dat onze EMC-commissie hier veel aandacht aan besteedt. Op dit moment werkt men aan het opzetten van een eerstelijns cursus. Er zijn gesprekken met het AT, maar ook in diverse Nederlandse en buitenlandse gremia zijn we actief. We hebben niet overal stemrecht maar we laten wel van ons horen.

Echter het is geen eenzijdig proces. De gehoorde opmerking “De EMC doet niets voor de amateur” wil ik direct van tafel vegen. Als de klager de EMC niet informeert dan heeft de commissie  ook geen input waarmee verdergegaan kan worden. Het moet wel van twee kanten komen. U merkt wel dat ik hier fel op ben. Veel processen in het kader van probleemoplossing in de EMC-wereld kosten u eenmaal tijd.

Huisstijl

Het onderwerp huisstijl staat al vele jaren als onderwerp in mijn speeches en ik wil er nogmaals aandacht voor vragen. Het hebben en onderhouden van onze huisstijl is een visitekaartje voor onze vereniging. Hoewel we de goede kant opgaan zie ik dat er nog afdelingen zijn die er nog hun eigen stijl op nahouden. Daar zal wel een reden voor zijn maar ik vraag het bestuur om te overwegen om over te gaan naar de VERON huisstijl. Niet alleen aan de zichtbare kant ziet het er verfrissender uit maar aan de zogenaamde achterkant heeft het enorm veel voordelen. Waarvan beveiliging een van de belangrijkste is. Onderzoek wijst uit dat een aantal websites nogal openstaan voor hackaanvallen. Met een beveiliging via de VERON is het allemaal beter beveiligd.

Ik heb begrip voor het feit dat aan hun huidige website historie hangt maar in een breder perspectief wil ik een zwaarwegend beroep doen om toch over te gaan. In een separate brief zal ik binnenkort een overzicht geven van de stand van zaken.

Dankwoord

Zo langzamerhand kom ik aan het eind van mijn speech en ik wil u allen hier aanwezig heel hartelijk danken voor uw tomeloze inzet waardoor de VERON zich op diverse manifestaties en andere activiteiten kan presenteren. Ook de vrijwilligers die zich vandaag weer inzetten wil ik danken voor hun werk.

De leden van het Hoofdbestuur dank ik voor de fijne samenwerking die we het afgelopen jaar hebben gehad en ik wens het HB een goed verenigingsjaar. Gelet op de herbenoeming van twee HB leden en de benoeming van een nieuw lid toont aan dat de VR vertrouwen heeft in het bestuur van de VERON. Waarvoor mijn dank.

Rest mij u allen een goede lunch toe te wensen. Eet smakelijk.