Voorstellen 80ste verenigingsraad 2019 zijn hier te downloaden

80ste verenigingsraad gehouden op 13 april 2019Het VERON hoofdbestuur organiseert op zaterdag 13 april 2019 de 80ste verenigingsraad. Tijdens de VR (verenigingsraad) doet het hoofdbestuur verslag van het afgelopen jaar. Tevens stemmen afdelingen over de ingediende voorstellen, die voor 31 januari 2019 bij het hoofdbestuur zijn ingediend. Op 26 februari hebben alle afdelingen de beschrijvingsbrief met de ingediende voorstellen per e-mail ontvangen. Daarnaast hebben de afdelingen op 1 maart de beschrijvingsbrief ontvangen met alle zaken die tijdens de VR aan de orde komen.

Wat is een beschrijvingsbrief?

De beschrijvingsbrief bevat alle zaken die tijdens de VR aan de orde komen. Zoals de administratieve- en financiële jaarverslagen van het hoofdbestuur en bureaus/commissies. Maar ook de ontwerpbegroting voor 2019, de voorlopige kandidaatstelling voor het hoofdbestuur, de bureaus/commissies en de ingediende voorstellen in de beschrijvingsbrief te vinden.

Beschrijvingsbrief 1 maart 2019 bij alle afdelingen

Op 1 maart hebben alle afdelingen per e-mail de beschrijvingsbrief ontvangen. De bedoeling is om deze tijdens een huishoudelijke vergadering van de afdeling met de leden te bespreken. Alleen leden van de VERON hebben toegang tot de huishoudelijke vergadering van de afdeling. Wilt u ook inzicht in de beschrijvingsbrief? Dat kan, vraag inzage bij de secretaris van uw afdeling.

Wat is de verenigingsraad?

Dok Zuid 1e Wormenseweg 460 7333 GZ Apeldoorn

De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen, leden van het HB en genodigden. Stemgerechtigd in de vergaderingen van de verenigingsraad zijn afgevaardigden van de afdelingen. De afgevaardigden van de afdelingen dienen tevens door het bestuur van hun afdeling te zijn voorzien van een schriftelijke verklaring omtrent hun benoeming. Ook dienen de afgevaardigden de verklaring voor aanvang van de vergadering aan medewerkers van het Centraal Bureau te tonen.

Belangrijke data

De belangrijke data voor de VR zijn als volgt:

 • 26-02-2019 Het overzicht met alle voorstellen ligt bij de afdelingen.
 • 01-03-2019 De beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
 • 11-03-2019 Sluiting kandidaatstelling HB-leden en voorzitters van de commissies/werkgroepen.
 • 23-03-2019 De (definitieve) kandidaatstelling ligt bij de afdelingen.
 • 13-04-2019 Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen voor aanvang van de VR.
 • 13-04-2019 80ste verenigingsraad vergadering.

Agenda

De agenda voor de VR ziet er als volgt uit.

 • 11:00 uur Opening.
 • 11:10 uur  Ingekomen stukken.
 • 11:20 uur Notulen van de 79ste vergadering van de VERON verenigingsraad.
 • 11:25 uur Verslag over 2018 van de algemeen secretaris, algemeen penningmeester en kascontrolecommissie.
 • 11:40 uur Verslagen van bureaus en commissies.
 • 12:15 uur Verkiezing van de voorzitters van bureaus en commissies en leden van het hoofdbestuur.
 • 12:30 tot 13:30 uur Lunchpauze.
 • 13:30 uur Rede van de voorzitter.
 • 13:45 uur Behandeling van de ingediende voorstellen.
 • 15:15 uur Vaststelling van de begroting voor 2019.
 • 15:20 uur Rondvraag.
 • 15:45 uur Voorlopige vaststelling van datum en plaats van de volgende vergadering van de VERON verenigingsraad
 • 16:00 uur Sluiting

Voorstellen 80ste verenigingsraad

Pdf-icoonIn het totaal zijn er 10 voorstellen te behandelen. Hieronder is een verkorte weergave gegeven van de ingediende voorstellen. Wilt u de volledige voorstellen lezen? Download deze dan hier. Of klik op de pdf afbeelding.

Voorstel 1 van het HB

Tijdens de huishoudelijke vergadering van A54 was het niet mogelijk om een nieuw bestuur samen te stellen. Ook is het aantal bezoekende leden bij afdelingsbijeenkomsten de afgelopen jaren drastisch terug gelopen. Daarom stelt het HB voor om de afdeling 54 Etten-Leur op te heffen en geografisch op te delen in A07 Breda en A51 Bergen op Zoom.

Voorstel 2 van het HB

In verband met het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2. Stelt het HB voor om de wijzigingen/aanvullingen op het AVG-beleidsplan welke tot stand zijn gekomen na de VR van 2018, bij deze vast te stellen. c.q. te bekrachtigen. De afdelingsbesturen beschikken sinds 16-07-2018 over het actuele AVG-beleidsplan.

Voorstel 3 van het HB

Voortschrijdend inzicht leert dat het voorstel van A25 ’s Hertogenbosch niet het gewenste resultaat oplevert zoals dit in het voorstel is gevraagd. Om een doelgroep aan te spreken buiten de groep radiozendamateurs en meer bekendheid te geven aan amateurradio. Stelt het HB voor om een meer marketing gerichte aanpak van dit voorstel in te voeren. En door middel van de campagne ElectrONline de Electron 2x per jaar zo breed mogelijk te verspreiden.

Voorstel 4 A32 Meppel

Afdeling Meppel stelt voor om de Dag voor de RadioAmateur gratis te maken voor iedereen. Om de kosten te dekken stelt afdeling Meppel voor om een contributieverhoging in te voeren van € 1,50.

Voorstel 5 A67 Assen

Afdeling Assen stelt voor om leden gratis toegang te verlenen tot de Dag voor de RadioAmateur. Ook in dit voorstel stelt men voor de kosten te compenseren met een contributieverhoging maar dan van € 3.00.

Voorstel 6 A03 Amersfoort

In november 2018 hebben Scouting Nederland en de VERON een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel de bestaande samenwerking verder te versterken. Vanuit de uitgesproken gewenste versterking wordt aan de VR gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het HB van de VERON opdracht te geven om haar contacten binnen de IARU en met het Agentschap Telecom in te zetten om het mogelijk te maken dat Scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters (d.w.z. ‘clubcall’).

Voorstel 7 A46 Zaanstreek

De afdeling Zaanstreek, A46 vraagt het HB een universele procedure te publiceren voor de afdelingen om het mogelijk te maken op eenvoudige en gestructureerde wijze te kunnen overstappen naar de Regiobank. Dit om de toenemende kosten die verbonden zijn aan de bestaande bankrekening te beperken.

Voorstel 8 A17 Gouda

De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg verzoekt het AT om  het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio 1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digi-modus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.

Voorstel 9 A03 Amersfoort

In dit voorstel vraagt A03 Amersfoort de leden van de VR om het onderwerp “Opleidingen” nadrukkelijker op de bestuursagenda van onze vereniging te krijgen door het opstellen van een toekomstvisie “Opleiden 2.0”. Met het doel om tijdens de VR2020 en plan van aanpak te presenteren.

Voorstel 10 A37 Rotterdam

A37 stelt voor om het JOTA weekend zou zoveel mogelijk te van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het afdelingsbestuur van uw afdeling.