Stemming over de voorstellen op de verenigingsraad 2019

verenigingsraad stemming 2018Op zaterdag 13 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de verenigingsraad 2019. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur.

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar is er over 10 voorstellen gestemd. In de beschrijvingsbrief aan de afdelingen en de website zijn alle voorstellen volledig weergegeven. Op deze pagina is gezien de lengte van de voorstellen en leesbaarheid gekozen voor een korte weergave. Wilt u meer details over de voorstellen en amendementen klik dan op de volgende link verenigingsraad 2019

Na een korte uitleg over het elektronisch stemmen wordt er begonnen met de behandeling van de voorstellen.

Voorstel 1 van het HB

Tijdens de huishoudelijke vergadering van A54 was het niet mogelijk om een nieuw bestuur samen te stellen. Ook is het aantal bezoekende leden bij afdelingsbijeenkomsten de afgelopen jaren drastisch terug gelopen. Daarom stelt het HB voor om de afdeling 54 Etten-Leur op te heffen en geografisch op te delen in A07 Breda en A51 Bergen op Zoom.

Dit voorstel is: Aangenomen


Voorstel 2 van het HB

In verband met het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2. Stelt het HB voor om de wijzigingen/aanvullingen op het AVG-beleidsplan welke tot stand zijn gekomen na de VR van 2018, bij deze vast te stellen. c.q. te bekrachtigen. De afdelingsbesturen beschikken sinds 16-07-2018 over het actuele AVG-beleidsplan.

Dit voorstel is: Aangenomen


Voorstel 3 van het HB

Voortschrijdend inzicht leert dat het voorstel van A25 ’s Hertogenbosch niet het gewenste resultaat oplevert zoals dit in het voorstel is gevraagd. Om een doelgroep aan te spreken buiten de groep radiozendamateurs en meer bekendheid te geven aan amateurradio. Stelt het HB voor om een meer marketing gerichte aanpak van dit voorstel in te voeren. En door middel van de campagne ElectrONline de Electron 2x per jaar zo breed mogelijk te verspreiden.

Amendement voorstel 3:

Vervang voorstel 3 voor dit amendement. Behouden van voorstel 11 van 2018.

Stemming amendement voorstel 3: verworpen

Dit voorstel is: Aangenomen


Voorstel 4 A32 Meppel

Afdeling Meppel stelt voor om de Dag voor de RadioAmateur gratis te maken voor iedereen. Om de kosten te dekken stelt afdeling Meppel voor om een contributieverhoging in te voeren van € 1,50.

Dit voorstel is: Verworpen


Voorstel 5 A67 Assen

Afdeling Assen stelt voor om leden gratis toegang te verlenen tot de Dag voor de RadioAmateur. Ook in dit voorstel stelt men voor de kosten te compenseren met een contributieverhoging maar dan van € 3.00.

Dit voorstel is: Verworpen


Voorstel 6 A03 Amersfoort

In november 2018 hebben Scouting Nederland en de VERON een samenwerkingsovereenkomst getekend, met als doel de bestaande samenwerking verder te versterken. Vanuit de uitgesproken gewenste versterking wordt aan de VR gevraagd om in te stemmen met het voorstel om het HB van de VERON opdracht te geven om haar contacten binnen de IARU en met het Agentschap Telecom in te zetten om het mogelijk te maken dat Scoutinggroepen de beschikking kunnen krijgen over eigen roepletters (d.w.z. ‘clubcall’).

Dit voorstel is: Verworpen


Voorstel 7 A46 Zaanstreek

Amendement:

De afdeling Waterland A56 roept het HB op om ervoor te zorgen dat er een overeenkomst komt met een bank voor alle afdelingen, zodat de afzonderlijke afdelingen minder afdracht aan een eigen bankrekening hoeven te betalen.

Dit amendement is: Door het ingetrokken voorstel is het amendement ook ingetrokken met akkoord van de VR

De afdeling Zaanstreek, A46 vraagt het HB een universele procedure te publiceren voor de afdelingen om het mogelijk te maken op eenvoudige en gestructureerde wijze te kunnen overstappen naar de Regiobank. Dit om de toenemende kosten die verbonden zijn aan de bestaande bankrekening te beperken.

Dit voorstel is: Ingetrokken


Voorstel 8 A17 Gouda

De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg verzoekt het AT om  het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio 1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digi-modus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.

Dit voorstel is: Voorstel is in behandeling bij AT en daarom is dit voorstel ingetrokken.


Voorstel 9 A03 Amersfoort

In dit voorstel vraagt A03 Amersfoort de leden van de VR om het onderwerp “Opleidingen” nadrukkelijker op de bestuursagenda van onze vereniging te krijgen door het opstellen van een toekomstvisie “Opleiden 2.0”. Met het doel om tijdens de VR2020 en plan van aanpak te presenteren.

Dit voorstel is: Aangenomen


Voorstel 10 A37 Rotterdam

A37 stelt voor om het JOTA weekend zou zoveel mogelijk te van contest activiteiten. Helaas is het ook dit jaar niet het geval en vragen we de VERON zijn invloed uit te oefenen.

Dit voorstel is:Ingetrokken