Enquete N-registratie herijking

Samenwerking VERON en VRZA met enquête herijking N-registratie

Via de website van de VRZA vernam de VERON dat de VRZA nu ook de enquête over de herijking van de N-registratie onder haar leden houdt over de N-herijking. In de berichtgeving op de VRZA website die daar aan vooraf ging, werd mogelijk de indruk gewekt dat de VERON haar enquêtevragen niet wilde delen met de VRZA. Helaas berust dat op een misverstand.

Vragenlijst zondagavond pas klaar

Vorige week ontving de VERON een verzoek van de VRZA om de uitgewerkte vragen beschikbaar te stellen. Hier kon de VERON helaas niet op ingaan vanwege het feit dat de definitieve vragenlijst niet klaar was. Dat is ook gemeld. Er is tot zondagavond laat aan de vragen gewerkt. Daarbij is door de makers van de enquête het advies van een externe deskundige gevraagd. Iemand die niet uit de radioamateurwereld komt, maar veel ervaring heeft met het opstellen van enquêtes. Op advies van deze deskundige zijn zondag nog enkele vragen opnieuw geformuleerd, om tot een duidelijkere vraagstelling te komen.

VRZA op de hoogte gebracht

In de nacht van zondag op maandag is de enquête via de nachtelijke e-mailing naar ruim 2100 VERON leden verstuurd waarvan een e-mailadres bekend was. De voorzitter van de VRZA is ook in deze e-mailing meegenomen. Daarnaast zijn de vragen ook maandagochtend vroeg al door de voorzitter van onze PR-Commissie verstuurd naar de voorzitter van de VRZA Commissie Machtigingszaken. Maandagochtend heeft onze algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF, n.a.v. het bericht op de website van de VRZA, gebeld met de voorzitter van de VRZA om te verduidelijken.

Oproep om de enquêtes in te vullen

Samenwerking VERON en VRZA met enquête herijking N-registratieDe uitslag van de enquête die de VERON aan haar leden heeft voorgelegd, wordt natuurlijk aan de Werkgroep N-herijking met VRZA en Agentschap Telecom voorgelegd. Wij roepen VERON èn VRZA leden op om de enquête van hun vereniging in te vullen en zo richting te geven aan het herijkingsvoorstel waar beide verenigingen aan gaan werken. De enquête van de VERON vindt u hier terug en kunt u nog t/m 5 juni invullen.

Lid worden van de VERON om deel te kunnen nemen aan de enquête

De VERON heeft vragen ontvangen van amateurs die nu nog lid willen worden om de enquête in te kunnen vullen. U bent van harte welkom om lid te worden van de VERON, maar om deel te kunnen nemen aan de enquête had u in maart al het lidmaatschap van de VERON moeten aanvragen. Dat heeft te maken met de werkwijze die de VERON volgt bij de aanvraag van het lidmaatschap. Iemand is pas lid van de VERON, indien binnen twee weken na publicatie in ons maandblad Electron geen bezwaren zijn ontvangen. Het is dan ook duidelijk dat het niet de intentie is van de VERON om de enquête in te zitten voor ledenwerving, zoals her en der gesuggereerd is.

Enquete N-registratie herijking

Uitnodiging aan VERON leden voor deelname aan enquête N-herijking

Herijking N-amateursOp 9 maart 2017 hebben de VERON en de VRZA een officieel verzoek ontvangen van Agentschap Telecom om mee te werken aan het pakket om de N-registratie in zijn geheel te herijken. Hiervoor is een N-herijkingsoverleg gestart waarin de VERON, VRZA en Agentschap Telecom zitting nemen.

N-herijkingsoverleg VERON, VRZA en Agentschap Telecom

Binnen het N-herijkingsoverleg tussen VERON, VRZA en Agentschap Telecom, is vrijwel alleen nog gesproken over de mogelijkheden voor de N-amateurs, frequenties en een limiet van het toegestane vermogen. Er zijn ook ideeën om het examentraject van N naar F aan te passen. Zo is gesuggereerd om het F-examen zo in te richten dat de N-amateur die op gaat voor het F-examen, geen vragen meer hoeft te beantwoorden die al in het N-examen zijn gesteld.

Agentschap Telecom hecht veel waarde aan een in CEPT-verband te realiseren harmonisatie. Kortom er ligt voor het N-herijkingsoverleg nog een flinke uitdaging. Daarom nodigen wij VERON leden uit om richting te geven aan het N-herijkingsoverleg tussen VERON, VRZA en Agentschap Telecom. Dit doet u door deel te nemen aan onze online enquête.

Enquete N-registratie herijkingEnquête N-herijking start 15 mei

Het Agentschap Telecom en de VRZA hebben enkele vragen aangeleverd die wij hebben toegevoegd aan onze enquête N-herijking. De enquête wordt op dit moment opgemaakt zodat u op 15 mei uw mening kan geven.

De VERON nodigt al haar leden uit om deze enquête in te vullen. Leden die met een e-mailadres staan geregistreerd in onze ledenadministratie, ontvangen ook per e-mail een uitnodiging. Verder wordt de uitnodiging via social media, Facebook, Twitter, Google Plus en LinkedIn aangekondigd. Ook in Electron van mei stond een uitnodiging.

Tot en met 15 juni

Deelname aan de enquête kan tot en met 15 juni. Dan sluit de enquête en worden de resultaten verwerkt en aan onze werkgroep N-herijking aangeboden. Vanaf 15 mei kunt u de enquête vinden op onze speciale enquêtepagina.

Woordvoerder VERON

VERON stelt woordvoerder aan

VERON stelt woordvoerder aan Het VERON Hoofdbestuur heeft de PR-Commissie de opdracht gegeven om het woordvoerderschap namens de VERON uit te gaan voeren. Daarmee wil het hoofdbestuur de communicatie met partijen buiten de VERON verder verbeteren en professionaliseren.

Het gaat daarbij om de communicatie naar belanghebbenden buiten onze eigen organisatie. Zoals een school die meer informatie wil over de opleiding tot zendamateur, een krant die het verschil tussen etherpiraten en radiozendamateurs wil weten of een interview met een vooraanstaand radioamateur voor een magazine of radiostation. De aanvragen voor informatie komen dan bij de woordvoerder binnen, die vervolgens de communicatie verder coördineert. De woordvoerder zorgt ervoor dat die belanghebbenden in contact komen met de juiste personen binnen de vereniging. Rechtstreeks of via hem.

Namens de PR-Commissie neemt Jean-Paul Suijs PA9X de taak van woordvoerder op zich. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door Johan Jongbloed PA3JEM, voorzitter van de PR-Commissie. PA9X houdt zich, vanuit de PR-Commissie, nu voornamelijk bezig met het intensiveren van de externe en interne communicatie.

De woordvoerder is te bereiken via het contactformulier op de website.

Speech algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateur

Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2017

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 78e Verenigingsraad, 22 april 2017 in Apeldoorn.

Dames en heren, Beste medeamateurs

PA3AGF Remy DenkerVandaag start een voor de VERON ongekende grote promotionele actie genaamd “Open Deur bij de RadioAmateur”.

Zo’n actie hebben we nog nooit in gang gezet. De Nederlandse pers is geïnformeerd, lokale bladen zijn voorzien van informatie en we hebben bij TV programma’s onze plannen kenbaar gemaakt. Het moet voor u als afdelingsbestuur moeilijk vallen om een keuze te maken tussen het meedoen aan deze promotie in uw afdeling of het bezoeken van de VR.

Gelukkig duurt deze actie een hele week zodat afdelingen op een ander geschikt moment deel kunnen nemen. Ik nodig u uit om uw ervaring door middel van een artikel in Electron met anderen te delen.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de PRCie die het mogelijk hebben gemaakt dat al het materiaal op tijd beschikbaar was.

Fijn dat u gekozen hebt om hier aanwezig te zijn.

Veel voorzitters houden een speech aan het begin van het jaar ter gelegenheid van een officiële gelegenheid. Onze officiële gelegenheid is de VR. Vandaag dus. Misschien moet deze speech in “de mid-year speech” worden omgedoopt.

Zoals gewoonlijk wil ik een aantal onderwerpen met u delen.

Agentschap Telecom en het AO

logo agentschap-telecomTijdens de voorbereidingen van het AO in oktober 2016 werd duidelijk dat er weinig tot geen voortgang werd geboekt bij het afronden van projecten bij het AT. Daar waar de beide verenigingen “ full steam ahead” wilden werd dat niet door AT overgenomen wat tot frustraties leidde. Er werd besloten dat de voorzitters van de beide verenigingen een brief zouden sturen naar de heer Peter Spijkerman, Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

De brief was op tijd bij AT aangekomen aangezien de voorzitter van het AO de brief op de agenda had gezet om met de aanwezigen te bespreken. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de adjunct directeur Michel Verhagen en Frans Hofsommer in zijn functie als voorzitter van het Amateur Overleg en de beide voorzitters van de verenigingen.

Tijdens dat gesprek zijn afspraken gemaakt over een verbeterde communicatie tussen AT en de VERON/VRZA aangaande voortgang van lopende projecten. Frans Hofsommer heeft ook opgemerkt dat onderwerpen die meer aandacht nodig hebben in een separaat gesprek zullen worden doorgenomen. Indien projecten met vertragingen te maken hebben dan worden we vroegtijdig geïnformeerd. Er wordt dus niet gewacht tot een volgende Amateur Overleg. Deze feedback vindt gelukkig al plaats. Hoofdthema’s zoals het recente onderwerp Herijking worden tijdens het AO ingeleid maar in aparte vergaderingen uitgewerkt. Dat gaat dus niet ten koste van de kostbare vergadertijd van een AO.

We hebben wat dat betreft een en ander bereikt.

Herijking

Herijking N-amateursDe afgelopen jaren zijn op de VR voorstellen aangenomen die te maken hebben met de verbetering van de positie van de N-amateur. In het Amateur Overleg worden deze voorstellen onder de aandacht gebracht met het verzoek ze over te nemen. Het is aan het AT om hiermee verder te gaan. Van belang is om op te merken dat de verenigingen hierin adviseren aangezien wij geen machtsmiddel hebben om onze voorstellen door te drukken. AT moet dus bij het indienen van deze voorstellen nagaan of het past in hun beleid.

AT heeft gemeend een voorstel bij de verenigingen neer te leggen waarin gevraagd wordt om een advies voor te stellen waarmee de positie van de N-amateur voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Dit voorstel heeft de naam Herijking N-registratie gekregen.

De formele vraag aan de verenigingen is door middel van de brief gedateerd 9 maart 2017 van de voorzitter van het AO aan de verenigingen bekend gemaakt.

Na het bekend worden van deze brief vonden er op diverse internet fora discussies plaats over dit onderwerp. Voor en tegenstanders gaven zeer duidelijk blijk van hun mening.

Tja, en als je dan als vereniging niet direct een kant-en-klaar actieplan op je website presenteert dan zijn de rapen gaar. Het deugt niet of het is niet goed zullen we maar zeggen.

Dat is de mentaliteit van deze tijd. De waan van de dag drijft sommige amateurs ertoe om hun mening vaak anoniem op ongepaste wijze kenbaar te maken.

De discussie over normen en waarden waar we met ons allen voor vechten wordt op deze wijze stevig onderuit gehaald.

De VERON heeft tijd genomen om een goed antwoord te formuleren met daarbij horende acties. De leden van de VERON worden, ongeacht hun registratie, door middel van een enquête geconsulteerd. Op onze website kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • N-Herijking enquête
 • N-herijking projectpagina
 • N-herijking FAQ
 • Plan van aanpak voor Herijking N-registratie

Van belang is dat kwaliteit voor snelheid gaat. Wat is er mis als je wat later reageert?

Het gaat tenslotte om het eindresultaat in de vorm van een goed onderbouwde aanbeveling dat samen met de VRZA en AT wordt opgesteld. Uiteindelijk gaat het om samen meer bereiken, maar zo wordt dat niet gezien.

VERON forum

VERON Techniek ForumSinds enkele maanden heeft de VERON een eigen forum voor afdelingen. Op dit moment hebben 47 van de 63 afdelingen zich aangemeld. Het forum is op verzoek van de afdelingen opgezet en ik roep u dus op om er gebruik van te maken. Het geeft u een goede mogelijkheid om met elkaar te overleggen over diverse zaken. Het geeft ook de mogelijkheid om draagvlak te creëren voor in te dienen VR voorstellen.

Ook voor onze leden hebben we een forum opgezet. Leden kunnen daar herkenbaar met elkaar in kennis delen over techniek.

Nu ik het woord forum heb genoemd wil ik reageren op opmerkingen die ik op diverse fora voorbij heb zien komen over de VERON als vereniging en dan specifiek over de zittingsduur van HB leden.

Van belang is om op te merken dat het elk VERON lid vrij is om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vereniging, commissie of werkgroep als deze positie vacant wordt.

Het kandidaat stellen geldt niet vanaf het moment dat de VR documenten beschikbaar komen. Dat kan het hele jaar door en zelfs al direct na deze vergadering. Echter op de VR vindt de daadwerkelijke benoeming plaats. Ik merk in dit verband op dat de Verenigings Raad de kandidaten benoemt en niet het hoofdbestuur. Het is een transparant en democratisch proces wat volledig volgen de statuten verloopt.

Vanaf mijn aantreden als lid van het HB in 2003 heeft zich, buiten het herkiesbaar zijn van HB leden, slechts een amateur kandidaat gesteld.

Elk jaar treden HB leden af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Vaak stelt een HB lid zich herkiesbaar omdat er intern (of extern) geen opvolger gevonden kan worden.

Vanaf het aantreden van Guido van den Berg PAØGMM in 1972 als lid van HB heeft hij zich vele malen aftredend en herkiesbaar opgesteld. Er heeft zich nog nooit een kandidaat gemeld. Guido voelt dat hij nog een nuttige bijdrage kan leveren voor de VERON en voor de amateurgemeenschap. Dat is de reden waarom hij aanblijft als HB lid. En in dit kader hebben we hem dan ook bedankt voor zijn jarenlange inzet. Let wel, met zijn kennis van zaken kunnen we meer dan vijfenveertig jaar terug kijken op juridische zaken Guido bewaakt ook dat besluiten die binnen de VERON worden genomen, niet in strijd zijn met de statuten en wet- en regelgeving.

Guido heeft zich gedurende al die jaren veel amateurs gesteund bij juridische zaken. Daar is heel veel voorbereidingstijd en reistijd in gaan zitten maar dat wordt niet altijd onderkend door de amateur voor wie Guido een casus begeleidt. Veel zaken zijn gewonnen en als een amateur een casus verliest dan zijn de rapen gaar. Vervelend voor de amateur in kwestie maar soms zijn de overwegingen van een rechter anders dan wordt vermoed of er worden andere zaken bijgehaald.

Wat ik zeg over Guido, geldt natuurlijk ook voor de andere HB leden en leden van afdelingsbesturen, commissies en werkgroepen.

We pennen wat af in Electron en op de website over onze inzet maar dat wordt kennelijk niet altijd gelezen. Ik lees nogal eens dat Electron in de verpakking wordt weggegooid; dat moet iedereen zelf weten maar dan is de opmerking dat er geen informatie beschikbaar komt niet op zijn plaats. Als ik een jaaruitgave van Electron evalueer dan zie ik dat we op heel veel fronten informatie verschaffen zoals technische artikelen met daarin soms wetenschappelijke artikelen maar ook vaak bouwbeschrijvingen, antennes, contesten, afdelingsbijeenkomsten, velddagen, belangenbehartiging (nationaal en internationaal), VERON winkel, jeugd etc., etc. Teveel om op te noemen maar voor elk wat wils.

Hebben de “mensen die alleen maar kritiek uitten op leden van besturen, commissies en werkgroepen”, wel eens geïnformeerd naar de inhoud van de functie van een voorzitter om te weten wat die functie nu precies inhoudt?

Ik kan mij niet herinneren dat ik hierover met een amateur een uitgebreid telefoongesprek heb gehad behoudens gesprekken met personen met de vraag of hij een voorzitterschap op zich wil nemen.

Gelukkig is dat twee keer gelukt. In andere gevallen is het hedendaagse antwoord:

 • Geen tijd
 • Geen zin
 • Teveel vergaderingen
 • Moet me binden aan een functie en dat wil ik niet
 • Wil de verantwoordelijkheid niet

Met als gevolg, geen opvolger en dan blijft de huidige voorzitter; gelukkig met veel energie en enthousiasme zitten.

Hebben diezelfde mensen zich al als vrijwilliger gemeld om zich in te zetten voor de VERON? Nee, vanaf de zijlijn zich af zetten tegen zaken waar men weinig vanaf weet is veel eenvoudiger dan zich in te zetten.

Ben ik verontwaardigd? Mijn antwoord is “ja”, en dat heeft dan deels te maken met de wijze waarop ik persoonlijk mijn mening over de herijking ben gevraagd, zonder dat ik verder uitleg heb kunnen geven.

Ik ben echter meer verontwaardigd over de wijze waarop de vereniging wordt aangevallen door amateurs die niet goed weten op welke wijze bestuurders en vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor de Nederlandse radioamateurs. De verontwaardiging is nu gelukkig over maar ik wilde dit toch wel met u delen.

Toch vind het hoofdbestuur dat we onze leden nog beter moeten informeren over het werk dat onze besturen, commissies en werkgroepen doen. Bij de PR-Commissie ligt nu dan ook de opdracht om de communicatie binnen de vereniging, tussen de besturen, commissies en werkgroepen en de leden te intensiveren.

Vrijwilligers bij de VERON

De VERON zoekt vrijwilligersIn de wandelgangen heeft u kennis kunnen nemen van de vacatures in de diverse werkgroepen en commissies. Het zijn vacatures op zeer belangrijke posities in onze vereniging. Als we die vacatures niet op korte termijn kunnen invullen dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit die we w
illen leveren aan onze leden. Ik doe nogmaals een beroep op de afdelingsbesturen om te zoeken naar geschikte kandidaten. Ook wij als Hoofdbestuur doen ons best om geschikte kandidaten te vinden.

Dank voor uw aandacht hiervoor.

Het onderwerp vrijwilligers maar dan specifiek tot hun inzet voor de VERON leidt tot het uitspreken van een dankwoord aan al onze vrijwilligers die zich inzetten. U ziet onze vrijwilligers op de Dag voor de RadioAmateur maar ook bijvoorbeeld onze redactie van Electron zet zich in voor de VERON. En zo zijn er vele voorbeelden. Te veel om op te noemen.

Als ik tijdens een Dag voor de Radioamateur op de balustrade de zaal overzie en zie hoe iedereen zich voor de vereniging inzet dan ben ik heel, heel erg trots op onze vrijwilligers. De spirit waarmee iedereen zich inzet is onbeschrijfelijk.

Een applaus waarmee we onze vrijwilligers bedanken is wel op zijn plaats.

VERON 75 jaar in 2020

75 jaar VERONDeze datum lijkt nog ver weg maar voor het HB is dit jubileum al boven het ruisniveau gekomen. Het HB heeft een werkgroep geformeerd die zal na gaan denken hoe dit jubileum ingevuld zal worden. Veel ideeën zijn de revue gepasseerd maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die uitvoerbaar moet zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven welke plannen uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Regionale bijeenkomsten

Op de VR in 2012 is gekozen voor het continueren van de Regionale Bijeenkomsten. Er is dus behoefte aan deze jaarlijkse vergadering met de afdelingen. Het HB heeft signalen opgepikt dat de afdelingen liever zien dat men zelf de agenda opstelt naar aanleiding van zaken die in de regio spelen.  Aan deze hervorming geven we graag gehoor en we willen dat al dit jaar vorm gaan geven.

Met deze nieuwe opzet kan het dus zijn dat de te behandelen onderwerpen per regio anders zullen zijn. We zijn benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Later vandaag staat komt dit onderwerp nog ter sprake.

Radiomarkt in Friedrichshafen 2017

Verleden jaar zijn tijdens de radiomarkt evaluatieformulieren aan bezoekers van de stand overhandigd. De feedback was uiteenlopend. De een wilde wel artikelen als eyecatcher op de balie en de ander niet. Zetten we wel of geen drop op de balie? Is de aankleding van de stand wel in lijn met de huisstijl?

Gemiddeld genomen waren de reacties positief en er waren opbouwende opmerkingen. De PRCie is hiermee aan de slag gegaan.

Helaas vindt de radiomarkt deze zomer plaats op een zeer ongunstige datum, maar we hebben besloten om toch aanwezig te zijn. De stand bemanning is bijna rond en we zijn benieuwd wie we uit PA land als bezoeker kunnen verwelkomen. Gelet op het feit dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, wordt daaraan aandacht besteed maar dan meer gericht op de radio activiteiten die worden opgezet en vanuit Leeuwarden worden gecoördineerd. Deze radiomarkt gebruiken we ook om de aandacht te vestigen op de eigen markten zoals de Dag voor de RadioAmateur en de radiomarkt te Rosmalen.

IARU-R1 conferentie in Landshut, Duitsland

In september gaat een VERON delegatie naar de driejaarlijkse IARU conferentie die dit jaar gehouden zal worden in Duitsland. Doel van deze conferentie is om te komen tot een besluitvorming ten aanzien van voorstellen in het kader van onder andere bandplannen, regelgeving en normen die door de individuele verenigingen zijn ingebracht. Veel van deze besluiten zullen dan weer met de nationale overheid worden besproken. Ook de financiën van de IARU-organisatie komt op de agenda. Spectrum management en spectrum protection gevoed door de discussie over hogere storingsniveaus zal zeker de aandacht krijgen. In dit kader is het van belang dat de amateurverenigingen een gezamenlijk front vormen ten aanzien van deze onderwerpen bij de discussies in het eigen land. Ook IARU-bestuurders zullen discussies aangaan in internationale gremia.

Beleidsnotitie

Verleden jaar heeft de VR goedkeuring verleend tot het in gang zetten van het beleidsdocument. We zijn nu een jaar verder en het uitwerken van de strategische acties vordert gestaag. Ik noem enkele projecten die uitgerold worden:

 • Dag voor de RadioAmateur.
 • HF- en VHF-en-hoger-dag zijn gratis voor VERON leden.
 • Informatie over EMC delen met onze leden.
 • Gebruiken van social media.
 • Morse als cultureel erfgoed implementeren in de VERON cultuur.

We zijn goed op weg.

Huisstijl

Zo’n twee jaar is de nieuwe huisstijl ingevoerd. Onze website is aangepast en afdelingen zijn begonnen met het omzetten van hun oude site naar de nieuwe huisstijl. Echter dit proces gaat veel te langzaam. Bedenk wel dat uw website een visitekaartje is voor niet alleen uw eigen afdeling maar ook voor de VERON in het algemeen. Ik hoop dat de nieuwe huisstijl een trigger mag zijn voor de resterende afdelingen om alsnog over te gaan.

De ICT-Werkgroep staat u met raad en daad bij om de conversie zo snel en gemakkelijk mogelijk in orde te maken. Dat kan het probleem niet zijn.

Op dit moment zijn 26 afdelingen ondersteund met de transitie van hun oude website naar de nieuwe huisstijl. Wie volgt? Er wordt ondersteuning geboden, het kost u niets en de website wordt technisch lees continuïteit en beveiliging, voor u beheerd en “up to date” gehouden en in veel gevallen kan oude data behouden blijven. Wat wilt u nog meer?

Ik hoop dat de ICT-Werkgroep het druk krijgt de komende weken.

Normen en Waarden

Hoewel dit onderwerp al ter sprake is gekomen, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dit onderwerp toch nog een keer onder de aandacht brengen. We mogen op de band niet als politieagent optreden maar het op gepaste wijze attenderen op het aspect normen en waarden kan geen kwaad. Helaas gebeurt het te vaak dat ik mijn ontvanger uitzet omdat ik het taalgebruik en de manier waarop we met elkaar omgaan ronduit beneden pijl vind. Dat is toch niet nodig.

Het moet toch mogelijk zijn om op een nette manier met elkaar om te gaan. Kennelijk is het aspect: “ ik zit thuis en niemand ziet mij” de drijfveer om opgepaste uitlatingen te doen.

Dat geldt tegenwoordig ook bij uitlatingen op fora en in blogs. Een bericht wordt op de PC geschreven en na het indrukken van de knop “ Enter of Verzenden” heeft de afzender zijn mening gegeven en is hij ervan af. Lekker onzichtbaar en het kan hem niet schelen wat een ander ervan vindt. Men heeft er kennelijk geen notie van wat de impact van zo’n bericht kan zijn.

Mijn oproep aan de amateurs is dan ook om ervoor te zorgen dat we met respect met elkaar omgaan. Dat doen we thuis toch ook? Waarom kan dat niet in het onderlinge verkeer tussen amateurs?

Bestuurswerk

Het uitwerken van bestuurszaken kost veel vrije tijd en ik ben er trots op dat de afdelingsbestuurders onder u naast andere privé zaken tijd vrijmaakt om zich in te zetten voor de VERON. U denkt niet alleen na over lokale zaken maar ook over beleidszaken die te maken hebben met het besturen en dus richting geven aan het beleid van de VERON in zijn geheel. Ook dat is de taak van de afdelingsbesturen.

Dat geldt niet alleen voor de afdelingen maar ook voor de voorzitters van commissies en werkgroepen en voor de leden van het hoofdbestuur.

Als Algemeen Voorzitter van de VERON kan ik u zeggen dat ik er trots op ben dat u uw tijd beschikbaar stelt en ik kan alleen maar mijn dank uitspreken voor het bestuurswerk dat u allen doet voor onze radio vereniging.

Ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een smakelijke lunch.

VERON Vereningsraad 2017

78e Verenigingsraad van de VERON op 22 april 2017

Op zaterdag 22 april wordt alweer de 78e Verenigingsraad gehouden bij Dok Zuid in Apeldoorn. Het zijn de leden van de VERON die de koers van de vereniging bepalen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 63 VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen. Voordat de afdelingsafgevaardigden naar de VR gaan wordt eerst aan de leden gevraagd wat hun mening is over de ingediende voorstellen. Dit wordt gedaan tijdens de huishoudelijke vergaderingen in de afdeling.

VERON Vereningsraad 2017Goed gemotiveerde voorstellen
Om een goed draagvlak te krijgen voor de voorstellen is het belangrijk dat deze goed gemotiveerd zijn. Het is erg jammer dat goede voorstellen weggestemd worden, omdat essentiële gegevens ontbreken of plannen niet goed begrepen worden. Het Hoofdbestuur voorziet daarom waar nodig de voorstellen van extra informatie. Zo kunnen de leden met zo volledig mogelijke gegevens een eigen objectief oordeel geven of een amendement bij een bestaand voorstel indienen.

VERON Afdelingen Forum

Vanaf september 2016 is het Afdelingen Forum beschikbaar voor alle afdelingen van de VERON. Hier kunnen alle 63 afdelingen van de VERON hun ideeën of voorstellen vooraf met elkaar delen. Zo zijn de overige afdelingen in staat hun visie op het plan te geven en zo te komen tot een kwalitatief beter voorstel dat breed gedragen zal worden. Na de VR van 2017 wordt een nieuwe rubriek gemaakt waar de ideeën voor 2018 gedeeld kunnen worden.

De VERON Verenigingsraad is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

KPN

Klachtenafhandeling storende PLC-adapters van KPN

Sinds 2013 biedt KPN radioamateurs de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer een PLC-adapter (Power Line Communication) van KPN storing veroorzaakt in de amateurbanden. KPN onderneemt dan actie om de storende powerline adapters om te ruilen voor een versie waarin een notch is opgenomen. HB-lid Peter Zwamborn PE1GEX, verantwoordelijk voor EMC-EMF-zaken, informeerde bij KPN over de status van de afhandelingen. Op zijn verzoek om de VERON een jaaroverzicht te verschaffen, ontving hij de volgende reactie:

2013

KPN powerline communicationIn 2013 hebben we sinds augustus 15 meldingen binnen gekregen, waarvan we er 11 naar behoren hebben kunnen afhandelen, 3 hebben we niet kunnen helpen omdat de melder geen storingsbron kon vermelden, 1 maal wilde de KPN klant geen medewerking verlenen.

2014

In heel 2014 hebben we 18 meldingen gehad, waarvan we er 16 naar behoren afgehandeld hebben, 1 maal werd er op voorhand een mogelijke komende storingsbron gemeld en 1 maal kon de storingsbron niet vermeld worden.

2015

In 2015 waren er 10 meldingen waarvan we er 9 geholpen hebben, 1 persoon kon geen adres vermelden.

2016

In 2016 waren er 10 meldingen waarvan 9 naar tevredenheid afgehandeld, bij 1 persoon kon geen storingsbron worden gevonden.

Blijft een lastige storingsbron

Ondanks dat het merendeel van de klachten door KPN naar tevredenheid wordt afgehandeld, blijft het een lastige storingsbron voor radioamateurs. Vervelend is dat de storing zich ook niet meer tot HF beperkt, maar ook op VHF (6 meter- en 4 meterband) wordt gemeld. Dat heeft te maken met een nieuwe standaard die hogere doorvoersnelheden biedt en meer frequentiespectrum gebruikt. Daarnaast hebben we ook te maken met PLC’s die niet door KPN zijn geleverd, maar door consumenten zelf zijn aangeschaft. Daarbij is zeker niet uitgesloten dat consumenten PLC-adapters, zonder notches, buiten Europa via internet aanschaffen.

Niet toegestaan

In de brief van 21 januari j.l. heeft PE1GEX aan KPN ook het volgende laten weten:

Tot slot het volgende. Met het effectief worden van de productstandaard EN 50561-1 is het per 12 september 2016 niet toegestaan dat KPN PLC-modems uitlevert die niet aan deze standaard voldoen.

Blijf storingen melden

Onze EMC-EMF Commissie verzoekt radioamateurs dan ook dringend om storingen te blijven melden bij Agentschap Telecom en ook apart bij de commissie. Dat kan via ons formulier op de website. Door storingen te melden krijgt onze commissie alleen maar een beter beeld van de werkelijke omvang van de problematiek. Daarnaast heeft de commissie een stok achter de deur om de PLC-leveranciers en Agentschap Telecom te blijven wijzen op hun verantwoording om storingen in de amateurbanden op te lossen.

Herijking N-amateurs

Plan van aanpak voor herijking N-registratie

Herijking N-amateursAgentschap Telecom heeft tijdens het 94e amateuroverleg een informeel verzoek gedaan aan de verenigingen VERON en VRZA om met een plan voor de herijking van de N-registratie te komen. Op 9 maart jl. dit verzoek door Agentschap Telecom geformaliseerd in een brief aan de verenigingen.

Solide pakket komende 5 – 10 jaar

De afgelopen jaren zijn er door de verschillende verenigingen een aantal losse verzoeken gedaan tot het uitbreiden van de mogelijkheden van N-amateurs. Waar is de N-registratie voor bedoeld en welke mogelijkheden horen hierbij? De herijking van de N-registratie moet ertoe leiden dat er een solide pakket komt te liggen voor de komende 5 tot 10 jaar.

VERON, VRZA en AT trekken gezamenlijk op

In de brief van 9 maart vraagt Agentschap Telecom de VERON en VRZA om samen met Agentschap Telecom de mogelijkheden voor N-amateurs te herijken, en daarbij een trekkersrol te vervullen. Agentschap Telecom geeft in de aan wat er met herijking wordt bedoeld en zo moet fundamenteel worden herzien:

 1. waar de N-registratie voor dient;
 2. over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft behaald;
 3. welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen;
 4. En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen, mede gelet op ander gebruik op deze frequenties en stoorpotentieel.

VERON-missie centraal

De herijking N-registratie is een complexe zaak. De werkgroep die het voorstel gaat uitwerken, zet daarbij onze missie in ieder geval centraal.

“De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.”

Het voorstel moet dus in grote mate amateurradiocommunicatie en experimenteel radio- en elektronicaonderzoek bevorderen.

Alle belanghebbenden

Bij de VERON tellen alle leden mee. Daarom wordt een uitgebreide enquête gehouden onder alle leden, ongeacht of zij N-, F- of luisteramateur zijn. Zo’n enquête opstellen moet uiterst zorgvuldig gedaan worden, want de belangen zijn erg groot. Daarom dat onze leden er nog even op moeten wachten.

De enquête start op 15 mei. Invullen ervan kan tot en met 5 juni. Deelnemen kan alleen als je een geldig lidmaatschapsnummer hebt.

Leden die met een geldig e-mailadres geregistreerd staan in de ledenadministratie (VAS), ontvangen t.z.t. per e-mail een uitnodiging om deel te nemen. Op de website, op Facebook, op Twitter en via PI4AA zullen de leden eveneens opgeroepen worden om deel te nemen aan deze enquête. In het meinummer van Electron zal ook nog een oproep geplaatst worden, voor diegenen die via de andere media onze oproep gemist hebben.

Gezamenlijk plan

De resultaten van de enquête zullen zowel gewogen als ongewogen beoordeeld worden. Een tijdelijk ingestelde werkgroep zal -eventueel- met hulp van al bestaande commissies de objectieve resultaten analyseren en met een voorstel voor de herijking komen. De gezamenlijke resultaten van de VERON en de VRZA moeten uiteindelijk tot een gezamenlijk plan leiden, dat aan Agentschap Telecom gepresenteerd kan worden.

Verwachtingen

De VERON doet haat uiterste best om ieders belang te behartigen. Wat de uitkomst van de herijking ook gaat worden, het zal het beste compromis zijn. We kunnen dan ook niet alle verwachtingen voldoen. Voor een meerderheid van onze leden, die dan ook deelnemen aan de enquête, zal de uitkomst bevredigend zijn maar voor een enkeling kan de uitkomst ook teleurstellend zijn.

Uw mening telt

De uitnodiging om deel te nemen aan de enquête wordt via e-mail, Facebook, Twitter en de website aangekondigd. Bij voorkeur wordt voor de e-mail het @veron.nl alias gebruikt. Heeft u nog geen @veron.nl alias, vraag deze aan via dit aanvraagformulier. Deze alias geeft u ook toegang tot ons Techniek Forum.

Met de VERON kom je verder.

Herijking N-amateurs

Vooraankondiging herijking mogelijkheden N-amateurs

Herijking N-amateursZondagavond publiceerde Hamnieuws.nl een bericht over de Novice-herijking. De inhoud ging jammer genoeg over de reactie van onze algemeen voorzitter en het uitblijven van een reactie over deze herijking. Daarom een reactie van de voorzitter van de PR-Commissie, PA9X.

Allereerst de leden informeren

In de publicatie op Hamnieuws werd wellicht de suggestie gewekt dat de VERON niets onderneemt inzake de N-herijking. Dat is natuurlijk onzin. We nemen dit thema uitermate serieus, net zoals we het serieus nemen dat we nationaal en internationaal strijden voor de belangen van Nederlandse radioamateurs. De reden dat onze algemeen voorzitter hierover geen informatie heeft verstrekt aan Hamnieuws, is omdat het hoofdbestuur vindt dat allereerst de leden geïnformeerd moeten worden via de VERON website, Facebook pagina, Twitter feed en LinkedIn pagina. Dat gebeurt bij deze.

Formeel verzoek van Agentschap Telecom

De reden waarom de VERON relatief laat met een bericht hierover komt, is omdat op 9 maart ook pas het formeel verzoek van Agentschap Telecom is ontvangen. Zonder formeel verzoek met wat de herijking exact moet inhouden, is namelijk niet mogelijk om al specifiek wat over de inhoud te vertellen zonder valse verwachtingen te scheppen. Nu is er ook van de zijde van AT duidelijkheid daarover.

Agentschap Telecom vraagt ons namelijk in zijn brief:

Hierbij wil ik VERON en VRZA vragen om samen met het agentschap de mogelijkheden voor N-amateurs te herijken, en daarbij een trekkersrol te vervullen

Daarbij vermeldt AT:

Met herijken wordt bedoeld – fundamenteel opnieuw bezien:

 1. waar de N-registratie voor dient;
 2. over welke kennis en kunde men beschikt als men het N-certificaat heeft behaald;
 3. welk gebruik van frequenties daar bij zou moeten horen;
 4. En vervolgens beoordelen welke frequenties hiervoor kunnen dienen, mede gelet op ander gebruik op deze frequenties en stoorpotentieel.

Alle leden betrokken

De herijking van de N-registratie is dus een behoorlijk complex thema. De belangen zijn enorm groot en de impact ervan heeft zijn weerslag op alle radiozendamateurs in Nederland. Daarom moet het plan van aanpak goed doordacht en uitgewerkt worden. De VERON heeft al e.e.a. in de steigers staan.

Online enquête

Met de vier eerder genoemde punten als basis wordt op dit moment een plan uitgewerkt. Dat houdt in dat de VERON aan de hand van een online enquête bij haar leden om advies gaat vragen, zowel bij  N-, F- als luisteramateurs. In de komende week gaan we onze leden hierover verder informeren.

Unieke mogelijkheid dankzij de VERON

De Verenigingsraad heeft eerder het hoofdbestuur al naar het Amateuroverleg gestuurd met de opdracht om bij Agentschap Telecom de 40 m en 23 cm opengesteld krijgen voor N-amateurs. Dankzij deze voorstellen en de druk richting Agentschap Telecom is de herijking er gekomen. Het is dan ook te danken aan de inspanningen van de Verenigingsraad en onze Werkgroep Overleg Overheid dat we deze unieke mogelijkheid tot herijking nu hebben.

Even geduld

De algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA3AGF, laat verder weten Hamnieuws zeker niet te zien als website van een laag journalistiek niveau, zoals Hamnieuws dat schreef. Dat is nooit door hem beweerd. De manier waarop Hamnieuws de VERON onder druk heeft gezet om een reactie op de herijking te geven, o.a. door het traceren van intern e-mailverkeer, echter wel. Indien Hamnieuws nog even geduld had gehad, was het antwoord op de VERON website te lezen geweest.

73

Jean-Paul Suijs PA9X
Voorzitter PR-Commissie
Lid Hoofdbestuur

De VERON zoekt vrijwilligers

Evenementen-Commissie zoekt twee nieuwe leden

Twee vacatures bij de Evenementen-Commissie

De EV-Commissie organiseert als een van de commissies van de VERON namens het hoofdbestuur enkele grote evenementen en ondersteunt afdelingen (op verzoek) bij het organiseren van hun evenementen.

Evenementen die jaarlijks worden georganiseerd zijn:

De Dag voor de RadioAmateur (DvdRA), het VERON Pinksterkamp (VPK) en er wordt een bijdrage geleverd aan de organisatie van het Duits Nederlandse Amateur Treffen of de Deutsch-Niederländischen Amateurfunker-Tage (DNAT) in Bad-Bentheim in Duitsland.

De EV-Commissie heeft de volgende vacature:

Floormanager voor de Dag voor de RadioAmateur (m/v)

Twee vacatures bij de Evenementen-Commissie

Wat doet dit lid van de EV-Commissie

 • Werven van medewerkers aan de DvdRA (gedurende de dag zelf).
 • Maken van een indeling van taken voor de medewerkers aan de DvdRA.
 • Het maken en geven van instructies en het verdelen van noodzakelijke bescheiden aan de medewerkers aan de DvdRA.
 • Meedenken in het team van de organisatie van de DvdRA.

Wat zoeken wij in dit lid van de EV-Commissie

 • Persoon met veel contacten en relaties in de radioamateur wereld.
 • Commutatieve eigenschappen en kan goed met mensen overweg.
 • Stressbestendig.
 • Enig organisatie talent.
 • Enige kennis van de Duitse en Engelse taal.
 • Bereid om deze taak een tijd te willen doen.

Wat biedt de EV-Commissie

 • Ervaring opdoen met het organiseren van evenementen.
 • Voor de interne mens wordt prima gezorgd.
 • Prettige sfeer tijdens evenement en haar voorbereiding.
 • Onkosten en Km vergoeding volgens VERON afspraken.
 • Gemeenschappelijk dag afsluiting, d.m.v. een nazit, met korte mededeling over het resultaat.

Solliciteren

Wilt u solliciteren op deze functie als Lid van de EV-Commissie? Of heeft u vragen over deze functie? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.


De EV-Commissie heeft ook de volgende vacature:

Liaison officer van VERON bij de DNAT (en lid Tagesleitung van DNAT) (m/v)

Wat doet dit lid van de EV-Commissie

 • U bent de Liaison officer van VERON bij de DNAT organisatie (VERON vertegenwoordiger).
 • U bent (wordt) lid van de Tagesleitung van de DNAT (organisatie besluit zelf).
 • U bent inzetbaar voor de taken die die de DNAT organisatie u wilt laten doen, bv. het organiseren van de Elektronica markt of het assisteren bij het samenstellen van het programma rond de DNAT.
 • Meedenken in het team van de EV-cie.
 • Bereid om deze taak enige tijd te willen doen.

Wat zoeken wij in dit lid van de EV-Commissie

 • U bent een waardig vertegenwoordiger van de VERON bij de DNAT
 • U bent vaardig in woord en schrift in de Duitse taal, en enige vaardigheid in de Engelse taal is een voordeel.
 • U beweegt zich gemakkelijk in Duitsland en u kent de gewoontes en gebruiken.
 • Vaardigheid bij het schrijven van stukjes tekst voor de VERON website en Electron.
 • Enig organisatie talent is noodzakelijk.
 • Goede contactuele eigenschappen; kan goed met mensen omgaan.

Wat biedt de EV-Commissie

 • Onkosten en kilometervergoeding volgens VERON afspraken, voor zover deze niet al afgedekt worden door de DNAT organisatie.

Solliciteren

Wilt u solliciteren op deze functie als Lid van de EV-Commissie? Of heeft u vragen over deze functie? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.

VERON ICT-Werkgroep zoekt een PHP Developer

Onze ICT-Werkgroep zoekt een PHP Developer

VERON ICT-Werkgroep zoekt een PHP DeveloperDe ICT-Werkgroep (ICT-Wg) verzorgt veel ICT-applicaties binnen de VERON. Een werkgroep met ICT’ers die de passie voor amateurradio delen.

De werkgroep beheert een aantal eigen servers. Daarop draaien applicaties zoals alle veron.nl websites, ledenadministratie, @veron.nl e-mailafhandeling, cloudopslag voor de Electron redactie, contestrobots, etc.

De ICT-Wg heeft als doelstelling om zoveel mogelijk processen te automatiseren om minder afhankelijk te zijn van vrijwilligers. Daarvoor worden verschillende projecten opgestart.

Voor het opnieuw ontwikkelen en herschrijven van een aantal applicaties hebben we een vacature voor:

PHP Developer (m/v)

Wat zoeken wij in een PHP Developer

 • Uiteraard iemand die ervaring heeft met PHP.
 • ervaring met Linux, CentOS en Ubuntu,
 • ervaring met WordPress,
 • als je ervaring hebt met Perl, Bash en Java vinden we dat ook erg fijn.
 • Je moet wel zelfstandig kunnen werken,
 • en lid van de VERON zijn of willen worden.

Werken bij de ICT-Wg kost een paar uurtjes per week. De ICT-Wg vergadert de meeste keren online, dat scheelt een hoop reistijd. Voor het beheren, plannen en uitvoeren van onze projecten maken we gebruik van speciale applicaties die het werken een stuk makkelijker maken. Je wordt ingewerkt en hebt ruim de tijd om kennis te maken met de werkzaamheden.

PHP Developer is geen betaalde job, maar een op vrijwillige basis. Onkosten die je maakt worden uiteraard vergoed, zoals een kilometervergoeding van € 0,30 km voor reizen naar bijvoorbeeld een vergadering.

Solliciteren

Wil jij solliciteren op de functie PHP Developer bij de ICT-Wg? Of heb je vragen over deze functie? Maak dan gebruik van het online sollicitatieformulier.