Nieuwjaarsboodschap 2024

Nieuwjaarsboodschap 2024Beste radiovrienden,

Bij de start van een nieuw jaar wil ik van de gelegenheid gebruikmaken om u een voorspoedig en gezond 2024 te wensen. Tevens wens ik u een mooi radiojaar met veel experimenten en indien van toepassing met veel leuke en inspirerende QSO’s.

Over de schouder kijken naar het jaar 2023

Een terugblik op het afgelopen jaar geeft de mogelijkheid om te evalueren wat er is gebeurd.

De Dag voor de RadioAmateur was weer een zeer geslaagd evenement. Er liepen ook dit jaar veel amateurs met grote en kleine aankopen de deur uit; iedereen met zeer waarschijnlijk grootse plannen voor zelfbouwprojecten. Ook de lezingen en de workshop werden goed bezocht, en hieruit kan geconcludeerd worden dat ook die onderwerpen in de belangstelling stonden.

Op de Dag voor de RadioAmateur is Hans Remeeus PA0Q/OE3JRC door het bestuur van het Vederfonds benoemd tot Amateur van het Jaar 2023. Hoewel Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM, namens het bestuur van het Vederfonds, in zijn considerans enkele steekwoorden liet vallen die een richting gaven naar de genomineerde, werd het Hans toch niet duidelijk dat hij de persoon in kwestie was. Het was uiteindelijk mevr. F. Kosters in haar functie als voorzitter van het Vederfonds die de verlossende call uitsprak.

Hans was met deze benoeming uiteraard blij verrast en kon zijn emoties nauwelijks de baas. Dat is ook niet verwonderlijk; Hans had een hele moeilijke start bij zijn verhuizing naar Oostenrijk. De beker met daarop de namen van vele voorgangers zal bij hem thuis een mooie plaats krijgen.

Morseseinen als communicatiemiddel

Nieuwjaarsboodschap 2024Het Kenniscentrum voor Immaterieel Erfgoed in Nederland (KIEN) heeft in een gesprek met de VERON de borgingsplannen van de afgelopen drie jaar geëvalueerd en de plannen voor de komende drie jaar doorgenomen.

KIEN doet dit om te zien of de VERON voldoet aan hun eigen doelstellingen ten aanzien van de nominatie van “morseseinen als communicatiemiddel” als immaterieel cultureel erfgoed. Na dit gesprek deelde het KIEN mee
dat we voldoen aan de gestelde doelstelling, hetgeen voor ons betekent dat wij het logo weer drie jaar lang mogen tonen.

Dat houdt niet in dat we nu op onze lauweren kunnen gaan rusten, en dat doen we ook niet. In samenwerking met het KIEN is de VERON bezig om bij bekende monumenten of instituten waar een link is met morse, een zogenaamd spottersbordje te plaatsen. Op dat bordje wordt in het kort de link met morseseinen gelegd, en via de QR-code is  meer informatie te lezen. Er wordt gewekt aan een spottersbordje bij de SS Rotterdam, het Aviodrome en het spoorwegmuseum. Andere plaatsen worden op een later moment geselecteerd.

Op deze wijze komt morse onder de aandacht. Tevens is met de directie van het Aviodrome overleg geweest om onze radiohobby bij de bezoekers onder de aandacht te brengen. Tenslotte speelt radiocommunicatie een grote rol in de luchtvaart. Ook radioamateurs hebben in het verleden daaraan hun bijdrage geleverd.

Contesten, velddagen en jeugdevenementen

In het afgelopen jaar stonden twee prominente Nederlandse contesten in de belangstelling, namelijk de PACC en de PA-Bekercontest. Deze contesten een warme belangstelling, zowel van de deelnemers als de tegenstations.

Ook de “outdoor wedstrijden”, de field days, werden goed bezocht. Tijdens de HF-dag op 10 september hield Jan Visser PG2AA een vurig pleidooi voor meer deelnemers. Naast het maken van QSO’s hebben deze dagen ook een mooi sociaal karakter.

Ook dit jaar hebben vele amateurs hun medewerking gegeven aan de JOTA-JOTI. Het thema voor dit jaar was ‘Hacking Dots’. Dit onderwerp past heel goed in de ondersteuning van morsecode als cultureel immaterieel erfgoed. Tijdens het weekeinde zijn veel jongeren actief geweest met onze radiohobby. Het JOTA-JOTI-weekend wordt nog steeds beschouwd als een belangrijke kweekvijver voor jonge radioamateurs. Fijn dat zoveel amateurs zich hiervoor hebben ingezet.

Man Made Noise

Op 20 oktober heeft op de Technische Universiteit van Twente de promotie van Koos Fockens PA0KDF plaatsgevonden. Zijn proefschrift over Man Made Noise werd na zijn verdediging goedgekeurd. Koos heeft zijn onderzoek hiermee afgerond en onderzocht zal worden of er een taak is voor de VERON om aanbevelingen, die in zijn proefschrift staan, verder te onderzoeken en uit te werken.

Conferenties

Van 1 tot en met 4 november heeft in Zlatibor, Servië de 26e IARU-R1 conferentie plaatsgevonden. De Nederlandse delegatie bestond uit Theo Koning PA1CW, Rob Hardenberg PE1ITR, Erwin Serlé PE3ES en Remy Denker PA0AGF. Er is hard gewerkt aan veel voorstellen en door het democratisch proces bij zo’n conferentie zijn enkele voorstellen doorgegaan en enkele zijn door de vergadering niet aangenomen. Er zal in de diverse commissies hierover verslag worden gedaan.

Op dit moment van schrijven, eind november, is de WRC23 nog niet afgelopen, echter op de website van de IARU-R1 is informatie te vinden over de voorgang van de conferentie. Zie: https://www.iaru-r1.org/ Voor de amateurdienst belangrijke aangenomen voorstellen zullen op termijn bekend worden gemaakt.

Bovengenoemde conferenties zijn van groot belang voor de positie van de Nederlandse radioamateur. Sinds de oprichting van de IARU in 1925 is de VERON (en voorgangers tot en met 1945) lid van de IARU en bij elke  conferentie zijn de Nederlandse belangen naar voren gebracht. Ten aanzien van de WRC gebeurt dat trapsgewijs, maar bij de voorafgaande besprekingen van deze conferenties zijn Nederlandse standpunten besproken en waar mogelijk meegenomen.

Vooruitzichten 2024

We gaan dit verenigingsjaar in met een aantal standaardactiviteiten, zoals de PACC in februari en de PA  bekercontest in november. Uiteraard zijn deze contesten uitdagend genoeg om eraan deel te nemen. Het zijn leuke wedstrijden en Nederland staat weer in het middelpunt.

Zoals gezegd werd op de HF-dag in 2023 een vurig pleidooi gehouden om mee te doen aan de velddagen. Ik hoop dat die oproep voldoende is om u aan te zetten om mee te doen. Elk extra station helpt mee om de velddagen weer goed in beeld te brengen.

Uiteraard bereidt het Hoofdbestuur zich weer terdege voor op de komende VerenigingsRaad die gehouden zal worden op 20 april 2024. Uw afdelingsbestuur houdt u op de hoogte van de voorbereidingen. Het is goed dat leden bij hun afdelingsbestuur informeren over de gang van zaken op een VerenigingsRaad.

Andere invullingen

Het VERON Pinksterkamp (VPK) zal hoogst waarschijnlijk een andere invulling krijgen. Tijdens de openingsspeech op Dag voor de RadioAmateur is aangekondigd dat deze dag mogelijk gecombineerd zal worden met de Dag voor de RadioAmateur.

De achtergrond van deze combinatie heeft te maken met het feit dat de huurprijzen van grote panden, om de DvdRA te organiseren, exorbitant hoog zijn geworden. Het is in dit opzicht niet verantwoord elk jaar deze grote uitgave te doen. De plannen staan in de steigers en op dit moment is er over de inhoud van de combinatie VPK-DvdRA nog niets bekend.

Activiteiten

Evenals grotere markten waar we als VERON aanwezig zijn, zijn ook de kleinere evenementen van groot belang en dan doel ik op lokale activiteiten zoals open dagen of op markten waar hobby’s worden gepromoot. Denk ook aan activiteiten op lokale ROC ’s. Op ROC ’s staat het vak techniek hoog op de agenda, en dan heeft onze hobby een mooie link naar dat vakgebied. Er zijn basisscholen die technische bedrijven uitnodigen om iets te vertellen over techniek. Dat is voor de leerlingen vaak het eerste contact met technische onderwerpen.

Een grotere activiteit is het International Lighthouse Weekend in augustus. Het vaak mooie weer is een stimulans om mee te doen. Als je dan tijdens dit weekend over de band draait, sta je versteld hoeveel vuurtorens meedoen aan dit evenement.

Ook de vakanties zijn een mooie gelegenheid om radio-actief te zijn vanaf een camping of hotel in Nederland of het buitenland. Het is mij al een aantal keren voorgekomen dat, nadat ik mijn antennedraad had uitgespannen, er ineens een geïnteresseerde bij mijn caravan stond die ook radioamateur was. Dat is een mooi moment om ervaringen uit te wisselen. Uiteraard komen ook andere belangstellenden voorbij met vragen over de hobby. Dan is het leuk om uit te weiden over onze activiteiten.

Uw inzet voor de VERON

De VERON gaat haar 79e jaar in, en zij kan niet bestaan zonder de inzet van haar leden die deel uitmaken van besturen, commissies en werkgroepen, maar ook van haar leden en vaak ook niet-leden die spontaan hulp bieden in welke vorm dan ook. Dit is een inzet die in feite niet te bevatten is, omdat er landelijk heel veel gebeurt dat niet zou plaatsvinden als leden in hun shack blijven zitten.

Een woord van dank van het hoofdbestuur is dan ook op zijn plaats. Uw inzet maakt dat wij onze hobby publiekelijk kunnen uitdragen. Fijn dat u er voor onze hobby wilt zijn. We zetten ons in voor elkaar en met elkaar.

Ik wens u nogmaals een voorspoedig verenigingsjaar jaar en kijk ernaar uit u een keer persoonlijk te ontmoeten.

Met amateurgroeten,

Remy F.G. Denker PA0AGF
Algemeen voorzitter van de VERON

 

Nieuwjaarsboodschap 2024