Speech Algemeen Voorzitter op de verenigingsraad 2021

Speech Algemeen Voorzitter op de verenigingsraad 2021

Remy Denker benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 24 april 2021 is de Verenigingsraad 2021 gehouden. Dit jaar virtueel omdat we door de maatregelen rondom het coronavirus nog steeds niet bij elkaar kunnen komen. Het Hoofdbestuur wilde de verenigingsraad 2021 niet nog een keer uitstellen.

Beste Radiovrienden,

Elke bijeenkomst van een Verenigingsraad is een speciale dag. Dit is de dag waarop het Hoofdbestuur verantwoording van het gevoerde beleid aflegt aan haar leden, de financiële stukken voor het huidig jaar aanbiedt maar het is ook een dag voor discussies over uiteenlopende onderwerpen. Vandaag houden we de 81e VR en wel op een zeer speciale wijze die nog nooit eerder is vertoond. We gaan met onze tijd mee. Hi. Echter de achterliggende gedacht van deze virtuele VR is helaas minder fijn.

Pandemie

Het uitbreken van het coronavirus heeft de wereld behoorlijk in de war gebracht. Na de eerste paniek is Nederland in een ongekende positie gekomen. De bewegingsvrijheid is beperkter geworden. Winkels en horeca moesten dicht en het actief op kantoor zijn werd gewijzigd in een sterk advies om thuis te werken. Grote bijeenkomsten werden verboden. Dat had zo zijn inwerking op onze organisatie.

Afdelingsbijeenkomsten waren niet meer toegestaan. Evenementen werden afgezegd en door de ontwikkelde regelgeving kon de VR ook niet doorgaan. Op landelijk niveau werden wetten afgekondigd die het mogelijk maakten om met mandaten te werken. De afdelingen gaven het HB het mandaat om het jaar 2020 in te gaan met de voorgestelde budgetten. Het HB kon dus verder. Ik dank de afdelingen voor het gestelde vertrouwen in het HB. Op het moment dat we het jaar 2021 ingingen was er nog zicht op het houden van een fysieke VR en het HB bereidde zich daarop voor, totdat de beperkingen werden aangetrokken. Begin april heeft het HB besloten om de fysieke VR om te zetten in een virtuele VR, de zogenaamde VVR. Ik had liever dat we bij elkaar zouden zitten zodat er weer eyeball QSO’s gehouden konden worden en we tot goede discussies zouden komen. Helaas is dat anders gelopen.

Waarom dan toch een VR in een virtuele omgeving?

Er waren diverse redenen:
Ten eerste het uitstellen tot een later tijdstip in het jaar, maar wanneer is dat? Er zijn nog te veel onduidelijkheden met betrekking tot het indammen van de pandemie en het vaccinatieplan ziet er ook niet stabiel uit. Daar komt nog bij dat het HB zich moet afvragen of afgevaardigden wel willen komen. Wachten tot het jaar 2022 zou een optie zijn maar dat is erg ver weg.

Daar komt nog bij dat de VR de benoeming van nieuwe voorzitters moet goedkeuren. Een keer met een mandaat werken, kan maar ik zie liever dat de nieuwe voorzitters echt aan het werk kunnen. Echt, in die zin dat ze door de VR benoemd zijn.

Ook voor het financiële jaarverslag

Dat geldt ook voor de goedkeuring van de financiële jaarverslagen en later vandaag voor het budget van dit jaar. En niet te vergeten de notulen en jaarverslagen. Allemaal zaken die in mijn optiek niet meer kunnen blijven liggen. Helaas hebben een aantal afdelingen zich afgemeld omdat zij geen ervaring hebben met het opzetten van een virtuele meeting room. Jammer want zo moeilijk is het niet. Bijkomend voordeel voor alle deelnemers aan deze VR is wel dat u hoogstwaarschijnlijk een zeer korte reistijd naar uw woonkamer zult hebben, aannemende dat u thuis zit. Hi

Beleidsplan

Het zal u ongetwijfeld opgevallen zijn dat het beleidsplan, zoals u dat elk jaar gepresenteerd krijgt, een looptijd heeft van vijf jaar. Gedurende de afgelopen jaren heeft het HB actieplannen uitgevoerd, uitgesteld of niet geïmplementeerd of nieuwe ingevoerd met een aantal keren als bron een VR voorstel. Het wordt nu tijd om het beleidsplan grondig tegen het licht te houden en te herzien. Dat is een zeer omvangrijke taak en het is van belang dat het HB daarbij steun krijgt van de afdelingsbesturen. Tenslotte staat u zeer dicht bij de leden, waardoor u goed kunt beoordelen waar behoefte aan is. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat de afdelingen in veel gevallen worden gevraagd om aangenomen acties daadwerkelijk uit te voeren.

Ik denk daarbij aan het onderwerp techniek in het onderwijs. Het HB had als taak gesteld om de ministeries daarbij te betrekken maar dat is, zoals beschreven, een hele lange weg en praktisch niet uitvoerbaar. Dat is de reden waarom deze actie bij de afdelingen is neergelegd. Ik mag aannemen dat u er al mee bezig bent. Het HB zal u tegen het eind van het jaar benaderen over het nieuwe beleidsplan.

Huisstijl

Het onderwerp huisstijl wil ik ook dit jaar weer in mijn speech bespreken. Het hebben van een huisstijl acht ik van groot belang om een gevoel van saamhorigheid te creëren. Het straalt een Corporate Identity uit, net zoals het bedrijf waarvoor uw werkt dat doet. Daar kun je dan toch trots op zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor onze vereniging met haar huisstijl. Een gevoel van trots om daar lid van te zijn. Ik moet zeggen dat we goed op weg zijn om afdelingen te helpen bij het uitfaseren van de eigen oude afdelingswebsite inclusief de daarbij behorende emoties en de invoering van de VERON-huisstijl.

Het team ICT-specialisten kan de afdelingen helpen die nog geen VERON-huisstijl hebben ingevoerd. Met behulp van een offline website wordt de lokale webmaster getraind in het opzetten van de nieuwe huisstijl. Dat proces duurt over het algemeen niet erg lang. De afdeling Den Haag had dat proces binnen twee weken afgerond.

Training voor webredacteuren

De PR-Commissie organiseert in samenwerking met de ICT-commissie trainingen voor de webmasters waar wordt geleerd om nog beter met diverse termen om te gaan zodat uw website nog beter door zoekmachines worden gevonden. U wilt toch ook graag dat uw lokale informatie door een zo breed mogelijk publiek wordt gevonden? Echter, ik constateer dat er nog afdelingen zijn die de weg naar de VERON-huisstijl nog niet hebben gevonden. Het wordt tijd dat ook deze afdelingen overgaan. Stilstaan is achteruitgaan en dat wilt u uw afdeling toch niet aandoen?

Ik zou graag weten wat de besturen tegenhoudt om niet mee te gaan. Is het de hoeveelheid werk? Is het de onbekendheid met de materie? Werkt men lokaal samen met een andere partij? Staat er teveel informatie op de website die men wil behouden. Is het de vrees voor een nieuwe digitale wereld.

Leden van de ICT-commissie zijn virtueel aanwezig dus u kunt hen een vraag stellen. U zult zien dat de transitie enorm meevalt. De beweegredenen om over te gaan zijn u inmiddels wel bekend. Een heel zwaarwegend argument is de beveiliging van uw eigen website. De ICT-commissie heeft in dit kader hele vreemde, lees onveilige, situaties gezien die als het misgaat, ook de VERON website zou kunnen schaden. Dus graag een heroverweging om de VERON-huisstijl door te voeren. Het doet echt geen pijn. U kunt er trots op zijn dat uw afdeling een nieuwe huisstijl heeft.

VERON 75 jaar

Verleden jaar is op een zeer gepaste wijze het 75-jarig bestaan van de VERON gevierd. Er waren grootse plannen maar de uitwerking van de pandemie liet sporen na hetgeen resulteerde in het afzeggen van een groot aantal evenementen die in het teken stonden van de viering. Goed om te lezen dat afdeling op hun eigen wijze bij het 75-jarig bestaan hebben stilgestaan. We hadden grote plannen maar de invulling ervan is anders verlopen. Het is niet anders.

Oprichtingen

Helaas zijn twee andere belangrijke zaken een beetje in de schaduw blijven staan. Op 1 januari 1971 is het Dutch QSL-bureau opgericht. Voor die tijd waren er twee QSL-bureaus; een voor de VERON leden en een voor de VRZA leden. De toenmalige besturen hebben heel wijselijk besloten om een QSL-bureau op te richten. Die organisatie werkt uitstekend en is inmiddels in de haarvaten van beide verenigingen doorgedrongen.

Commissie Gehandicapte Radioamateurs

In 1971 is ook de Commissie Gehandicapte Radioamateurs kortweg de CGR in het leven geroepen. Daarmee kwam de positie van deze groep radioamateurs beter onder het voetlicht. Het VERON-fonds zorgt voor de financiële ondersteuning waardoor het mogelijk is dat de mindervalide amateurs een weekend bij elkaar kunnen komen. Het weekend begint op vrijdag middag eindigt op maandag ochtend. Het bestuur van de CGR organiseert heel veel activiteiten waardoor de deelnemers zich absoluut niet vervelen en zich daar thuis voelen. Mijn dank gaat uit naar de leden van de CGR, Loek Geertsen PA9LUC, Eric-Jan Geertsen PA1EJ, Joop Lankhaar PA1JLG en Tjeerd Gaasbeek PA3GNZ en hun partners die er steeds voor zorgen dat de deelnemers een fijn weekend hebben. Heel spijtig dat het weekend in november 2020 geen doorgang kon vinden.

Electron nieuwe vormgeving

De introductie van de nieuwe lay-out van Electron heeft veel stof doen opwaaien maar de algemene indruk is dat de lezer de nieuwe vormgeving heeft omarmd. Het is niet eenvoudig om alle leden tevreden te stellen. Van belang is om op te merken dat Electron niet door de redactie wordt geschreven. De redactie bewerkt weliswaar artikelen in overleg met een auteur, maar de input komt toch van een andere bron en die bron wordt gevormd door onder andere de leden van onze vereniging. Zij kunnen ervoor zorgen dat de voorraadbus met artikelen weer goed gevuld blijft. Dat voorkomt ook dat er lege plaatsen in Electron komen waarvan iedereen zegt moet dat nu?

Tja, als er geen input is dan gaat dat voorkomen.

Regelmatig spreek ik mensen die een mooi en interessante project hebben gebouwd en dan is mijn vraag of er een artikel kan komen. Ja, dat ga ik schrijven hoor ik dan en vervolgens blijft het stil. De opmerking ”ik ben geen goede schrijver” kan ik alleen maar weerleggen door aan te geven dat de redactie de auteur begeleidt. Kortom, de redactie biedt alle steun maar de input moet echt uit ons midden komen. Mensen, we weten heel veel over heel wat onderwerpen en mijn pleidooi is om dat ook te delen met onze medeamateurs.

Electron is toch echt een blad van, voor en door amateurs.

En ik nodig de mensen, uit, die zich vanaf de zijlijn negatief over Electron uitlaten om een artikel te schrijven zodat zij daarmee bijdragen aan de kwaliteit van het blad.

Wie pakt deze uitdagende handschoen op?

In het verleden hebben afdelingen zoals Eindhoven, Twente en Leiden ervoor gezorgd dat zij een maanduitgave verzorgden met artikelen geschreven door leden van hun afdeling. Lijkt mij na zoveel jaren weer een leuke geste. Wie pakt deze uitdagende handschoen op?

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt en dat gebeurt ook bij de redactie maar ik breng graag onder de aandacht dat we met vrijwilligers werken die hun vrije uren spenderen aan het nalezen van ingestuurde artikelen. Met andere woorden; even geen DX- verbindingen maken of aan soldeerproject beginnen, maar tijd nemen om artikelen na te lezen. Dank aan alle medewerkers van de redactie die ervoor zorgen dat er elke maand weer een mooi blad, van een kwalitatief hoog niveau, bij u op de deurmat ligt.

Nationale dodenherdenking op 4 mei

Op 4 mei vindt de jaarlijkse herdenking plaats bij het monument voor de gevallen radioamateurs. Dat was ook voor dit jaar gepland en dan wel met een bijzondere gast. De weduwe van ons Postume Erelid PA0QQ, Mevr. Gehrels was uitgenodigd om de herdenking bij te wonen. Haar Kleindochter, Mevrouw Kirsten Post heb ik gevraagd om een korte lezing te geven over haar grootvader.

Helaas hebben we ook voor dit jaar de herdenking moeten afzeggen. Een deel van haar speech is nu verwerkt in het artikel wat in Electron staat. Er worden wel kransen bij het monument gelegd, echter zonder publiek. Dank aan Bernard Grijpstra PA3FZV, onze contactpersoon bij KPN, die hiervoor zorgdraagt. 75 jaar geleden is tijdens de eerste VR een voorstel aangenomen waarin de in de oorlog omgekomen radioamateurs werden benoemd tot Postuum Erelid. Wij gedenken hen bij ons monument. In Electron van de maand mei wordt stilgestaan bij onze Postume Ereleden.

Webshop

Gebruikers van de webshop hebben kunnen constateren dat daar veel is gewijzigd. De gehele bestel- en afrekenprocedure is geautomatiseerd en de verzending van de bestelde artikelen gaat vlotter. Mensen, ik kan u zeggen dat er door de ICT-commissie en het servicebureau in samenwerking met het bestuur van het servicebureau zeer veel werk is verricht om dit niveau te bereiken. Er zijn vele uren testen aan vooraf gegaan. Er zijn heel veel fake bestellingen gedaan om zeker te stellen dat alles naar behoren werkt. Hulde en vooral dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Het waren weer vele uren die de vrijwilligers hebben ingezet om dit te bereiken.

VERON-evenementen

U heeft kunnen lezen dat het VERON Pinksterkamp geen doorgang vindt. Heel jammer maar er waren nog te veel onzekerheden. Dat geldt ook voor de Dag voor de RadioAmateur. Hoewel deze dag pas in oktober plaatsvindt, is het op dit moment nog onzeker hoe de vaccinatie en de indamming van de pandemie verloopt. Dat mag dan wel de goede kant opgaan maar de vraag rijst of mensen zo’n grote manifestatie willen bezoeken. Het HB betreurt het besluit om de Dag voor de Radioamateur niet door te laten gaan ten zeerste. Maar wil geen risico lopen voor de commerciële handelaren, kofferbakverkopers, stand bemanning en onze eigen mensen die deel uitmaken van de organisatie en voor de bezoekers. Daarbij komt nog dat de IJsselhallen geen catering kan aanbieden en dat de sanitaire voorziening dicht zal zijn. Ze doen ook het licht niet aan. Hi. Kortom, geen ideale omstandigheden om een Dag voor de Radioamateur te organiseren.

Amateur Overleg

Op 22 april heeft het 103e Amateur Overleg plaatsgevonden. Inmiddels heeft er een positiewisseling plaatsgevonden. Het AO wordt nu voorgezeten door Frank van Osselen en de functie van secretaris is overgenomen door Margaux Morssink. We danken de vorige voorzitter Frans Hofsommer en de secretaris van het AO Niels Bredewout voor hun inzet bij het AT voor de Nederlandse radiozendamateur.

Ook deze keer stond het onderwerp N-herijking op de agenda. De voorzitter gaf aan dat de punten die door het AT zijn goedgekeurd in de nieuwe Regeling frequentiegebruik zijn opgenomen. Tevens deelde hij mee dat de regeling ter ondertekening bij de staatssecretaris ligt. Dit is een iets betere boodschap dan wat we in het verleden hebben gehoord, die luidde: “er wordt aan gewerkt”. De deelnemers hebben geen inzage gekregen dus we weten niet welke andere wijzigingen zijn opgenomen en dan doel ik onder andere op het voorstel van de afdeling Gouda wat vanmiddag aan de orde zal komen.

Vacatures

Beseffend dat ik er de laatste jaren meermaals over heb gesproken, blijf ik het onderwerp openstaande vacatures onder de aandacht brengen. Ik ben me er ook van bewust dat dit onderwerp in de afdelingen speelt en dat ook daar naarstig wordt uitgekeken naar vrijwilligers die zich willen inzetten. Maar ik denk dat we toch wat actiever moeten zijn in het werven van vrijwilligers. Vacatures die thuishoren in de commissies kunt u vinden op de website. De consequentie bij het niet invullen van die vacatures zal zijn dat projecten een langere doorloopt hebben of gewoonweg niet door kunnen gaan. Dat is niet het beeld wat we voor ogen hebben.

Dankwoord

Zo langzamerhand kom ik aan het eind van mijn speech en ik wil u allen hier aanwezig danken voor uw inzet vandaag. Fijn dat u de moeite hebt genomen om onder deze niet ideale omstandigheid deze vergadering bij te wonen. Mijn dank gaat uiteraard ook uit naar alle vrijwilligers die zich inzetten om de VERON draaiende te houden. De leden van het Hoofdbestuur wil ik danken voor de fijne samenwerking die we het afgelopen jaar hebben gehad. Rest mij u allen een goede lunch toe te wensen. Eet smakelijk.