Voorstellen 81ste verenigingsraad 2021

Voorstellen 81ste verenigingsraad 2021 zijn hier te downloadenHet VERON hoofdbestuur organiseert op zaterdag 24 april 2021 de 81ste verenigingsraad. Tijdens de VR (verenigingsraad) doet het hoofdbestuur verslag van het afgelopen jaar. Ook stemmen afdelingen over de ingediende voorstellen, die voor 1 februari 2021 bij het hoofdbestuur zijn ingediend. Zo hebben alle afdelingen op 12 maart 2021 de beschrijvingsbrief met de ingediende voorstellen per e-mail ontvangen. Als leden ook de digitale beschrijvingsbrief willen ontvangen kunnen zij dit aanvragen bij de secretaris van de afdeling.

Wat is een beschrijvingsbrief?

De beschrijvingsbrief bevat alle zaken die tijdens de VR aan de orde komen. Zoals de administratieve- en financiële jaarverslagen van het hoofdbestuur en bureaus/commissies. Maar ook de ontwerpbegroting voor 2021, de voorlopige kandidaatstelling voor het hoofdbestuur, de bureaus/commissies en de ingediende voorstellen in de beschrijvingsbrief te vinden.

Beschrijvingsbrief 81ste verenigingsraad 12 maart 2021 bij alle afdelingen

Op 12 maart 2021 hebben alle afdelingen per e-mail de beschrijvingsbrief voor de 81ste verenigingsraad ontvangen. De bedoeling is om deze tijdens een huishoudelijke vergadering van de afdeling met de leden te bespreken. Alleen leden van de VERON hebben toegang tot de huishoudelijke vergadering van de afdeling. Wilt u ook inzicht in de beschrijvingsbrief? Dat kan, vraag inzage bij de secretaris van uw afdeling.

Wat is de verenigingsraad?

De verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden van de afdelingen, leden van het HB en genodigden. Maar alleen afgevaardigden van de afdeling  zijn stemgerechtigd in de vergaderingen van de verenigingsraad. Daarom dienen afgevaardigden van de afdelingen door het bestuur van hun afdeling te zijn voorzien van een schriftelijke verklaring omtrent hun benoeming. Ook dienen de afgevaardigden de verklaring voor aanvang van de vergadering aan medewerkers van het Centraal Bureau te tonen.

Belangrijke data 81ste verenigingsraad

De belangrijke data voor de VR zijn als volgt:

 • 06-12-2020 Mededeling naar de afdelingen
 • 1-02-2021 Sluiting inzending voorstellen door de afdelingen.
 • 1-02-2021 Oproep in Electron met aanvangstijd, plaats van de vergadering en agendapunten.
 • 13-03-2021 Het overzicht met alle voorstellen is bij de afdelingen
 • 13-03-2021 De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
 • 26-03-2021 Sluiting kandidaatstelling HB-leden en Voorzitters van de Commissies.
 • 3-04-2021 De (definitieve) kandidaatstelling is bij de afdelingen.
 • 23-04-2021 Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen voor aanvang van de VR.
 • 24-04-2021 81e VR Vergadering

Agenda

De agenda voor de VR ziet er als volgt uit.

 • 11:00 uur Opening.
 • 11:10 uur  Ingekomen stukken.
 • 11:20 uur Notulen van de 79ste vergadering van de VERON verenigingsraad.
 • 11:25 uur Verslag over 2019 en 2020 van de algemeen secretaris, algemeen penningmeester en kascontrolecommissie.
 • 11:40 uur Verslagen van bureaus en commissies, 2019 en 2020.
 • 12:15 uur Verkiezing van de voorzitters van bureaus en commissies en leden van het hoofdbestuur.
 • 12:30 tot 13:30 uur Lunchpauze.
 • 13:30 uur Rede van de voorzitter.
 • 13:45 uur Behandeling van de ingediende voorstellen 2019 en 2020.
 • 15:15 uur Vaststelling van de begroting voor 2020 en 2021.
 • 15:20 uur Rondvraag.
 • 15:45 uur Voorlopige vaststelling van datum en plaats van de volgende vergadering van de VERON verenigingsraad
 • 16:00 uur Sluiting

Pdf-icoonVoorstellen 81ste verenigingsraad

In het totaal zijn er 6 voorstellen te behandelen. Hieronder is een verkorte weergave gegeven van de ingediende voorstellen. Wilt u de volledige voorstellen lezen? Download deze dan hier. Of klik op de pdf afbeelding.

Voorstel:

De afdeling Dordrecht draagt het HB op de jeugd en jongeren meer dan tot op heden het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te verlenen aan de jeugd & jongeren commissie en de jeugd & jongeren commissie een eigen jaarlijks budget ter beschikking te stellen.

Toevoeging HB:

Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft en geen eigen (reëel) budget heeft. Deze stelling wordt niet onderbouwd en het HB vraagt zich af op welke feiten deze is gebaseerd. Net als elke andere commissie kan de jeugdcommissie namelijk een budget aanvragen voor voorgenomen activiteiten. Daarbij geldt uiteraard altijd wel dat dit moet passen in het totale financiële kader. In de begroting 2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van 1200 euro opgenomen. Verschil met andere commissies is slechts dat dit bedrag niet ten laste van de algemene middelen komt, maar door het VERON Fonds wordt vergoed. Een en ander is te vinden in de Specificatie bij het resultatenoverzicht. Kortom: de bij het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden zijn niet herkenbaar.

Stemming:

Voorstel is door de afdeling ingetrokken. afgesproken is dat inden afdelingen een jeugdactiviteit heeft en daarvoor extra financiën nodig zijn dat er contact wordt opgenomen met de voorzitter van de Jeugd eb Jongeren commissie.

Motivatie:

VERON leden zijn over het algemeen geen experts in de wetgeving rond het AVG. Het is daarom moeilijk te
beoordelen of dit document de juiste bescherming geeft en voldoet voor onze vereniging. Het voorstel is
dan ook om dit aan experts in het vakgebied over te laten om dit te beoordelen.

Amendement:

De vergadering stelt voor aan het HB om het voorgestelde AVG document door experts in het vakgebied te
laten beoordelen en hun advies over de kwaliteit van dit document te volgen.

Stemming:

Amendement door de afdeling ingetrokken

Voorstel:

In verband met het op de VR van 2018 aangenomen geamendeerde voorstel 2, stelt het HB voor om het onlangs geüpdatete AVG-beleidsplan bij deze vast te stellen, c.q. te bekrachtigen.

Opm.: De afdelingsbesturen beschikken sinds 12 maart 2021 over het actuele AVG-beleidsplan.

Stemming:

Aangenomen

Voorstel:

Het HB stelt voor de afdeling 66 Woerden op te heffen en het daardoor vrijkomende gebied in te delen conform bijgaand overzicht.

Stemming:

Aangenomen

Voorstel:

De vergadering verzoekt het HB om Agentschap Telecom te verzoeken om radio-examens in de Engelse taal mogelijk te maken.

Toelichting HB:

In AO 89 gedateerd 19 maart 2014 is het antwoord gegeven op een eerder gestelde vraag over het afnemen van examens in de Engelse taal.
Het antwoord van AT is als volgt:

4. Bespreken actiepuntenlijst
87-04 De verenigingen verzoeken de wens om de radiozendamateurexamens ook in de Engelse taal aan te bieden bij de directie onder de aandacht te brengen. De directie heeft het verzoek ontvangen en besloten dit af te wijzen. Actiepunt afgedaan.

AT heeft aangegeven dat het afnemen van examens in de toekomst anders zal worden ingevuld. De details zijn nog niet bekend.

Stemming:

Aangenomen

Voorstel:

Beschikbaar stellen van voorgaande jaargangen van Electron in PDF format.

Toelichting HB:

Er wordt al aan gewerkt en het zal gefaseerd worden ingevoerd.

Stemming:

Is in behandeling en is daarom door de afdeling ingetrokken.

Voorstel:

Dit voorstel is eerder ingediend in 2019, maar aangezien er geen voortgang is geboekt dienen we het bij deze opnieuw in. De vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Over-leg verzoekt het AT om het bandplan voor de 30M amateurband te harmoniseren met de toewijzing voor IARU Regio 1. Dit betekent dat het huidige segment voor Digi-modus wordt vergroot met 10 kHz naar 10.130 MHz – 10.150 MHz.

Toelichting HB:

Het voorstel omvat een verzoek van de vertegenwoordiging van de VERON in het Amateur Overleg aan AT om het bandplan van de 30m amateurband te harmoniseren met de toewijzing van IARU-Region 1. In de eerste plaats merken wij op dat AT geen bandplannen opstelt en deze plannen evenmin wijzigt. Dat is een taak die onder de verantwoordelijkheid van IARU-R1 wordt uitgevoerd. Een harmonisatie van de 30m amateurband is in het overleg met AT daarom niet aan de orde. De realisatie van het voorstel van de afdeling Gouda vereist een wijziging van de Regeling Gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015. In het amateuroverleg van 25 oktober 2018 is door de VERON een verzoek tot wijziging van deze ministeriële regeling ingediend.

Daarmee is bijna 3 jaar geleden aan het voorstel van de afdeling Gouda reeds uitvoering gegeven. Het Agentschap Telecom heeft op dit moment een update van de regeling in voorbereiding. Bij het tot stand komen of wijzigen van zo’n ministeriële regeling vereist de Nederlandse staatsinrichting een specifieke, veelal tijdrovende procedure.
Door de VERON is op 21 oktober 2019 een brief naar AT gestuurd waarin wijzigingen van het amateurspectrum, waaronder de aanpassing van de 10MHZ en de implementatie van de N-herijking wordt voorgesteld. De VERON heeft inmiddels AT om een status van de voorgestelde wijziging gevraagd.

Stemming:

Ingetrokken

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

 • Zelf apparatuur bouwen

  Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

 • Over de wereld zenden

  Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

 • Nieuwe vrienden maken

  Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?