Berichten

VERON Vereningsraad 2017

Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Stemming VROp zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur.

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.

Voorstel 1: Opheffen afdeling A50 MILRAC

Dit voorstel was ingediend door het hoofdbestuur. Het betrof het opheffen van afdeling A50 MILRAC. Volgens de statuten is deze afdeling te klein om op zichzelf te staan. De leden moeten worden overgeschreven naar een bestaande afdeling.

Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Voorstel 2: Harmonisatie frequentiebanden in CEPT verband

Dit voorstel was ingediend door afdeling A54 Etten Leur. Het betrof het voor het maken van een duidelijk overzicht per land voor zowel Novice als Full gelicenseerden met daarin per band/frequentie wat zij wel of niet mogen dus inclusief vermogens, modes en dergelijke.

Er was onduidelijkheid over de inhoud van dit voorstel. Afdeling A54 Etten-Leur trok het voorstel daarom in.

Voorstel 3: Opzet en status van regio vergaderingen veranderen

Dit voorstel was ingediend door afdeling A40 Twente. Zij verzoeken het HB de opzet en status van regio vergaderen te veranderen zodat de vergadering meer interactief wordt.

Dit voorstel werd aangenomen en sluit aan bij het initiatief dat het HB al had genomen. 

Voorstel 4:  Vergoedingen voor reizen naar regio vergaderingen

Afdeling A40 Twente verzoekt het VERON bestuur de km-vergoeding voor één auto per afdeling door de algemeen penningmeester te laten vergoeden voor het bijwonen van de regiovergadering. Dit in plaats de vergoeding uit de middelen van de afdeling te verstrekken.

Dezelfde afdeling diende ook een amendement in op haar eigen voorstel: Vrije meningsuiting of beïnvloeding van VR voorstellen.

Het amendement en het voorstel werden beiden verworpen.

Voorstel 5: Aanpassen van de tekst in artikel 6 van de statuten m.b.t. de bezwaarprocedure bij het afwijzen van een aanvraag tot lidmaatschap.

Afdeling A25 Doetinchem stelt voor om de tekst in artikel zo te wijzigen dat alle afdelingsbesturen op de hoogte worden gesteld van een afwijzing van het lidmaatschap door het hoofdbestuur. Dit in plaats van alleen de afdeling waar aspirant lid tot wil toetreden.

Het HB licht toe dat het voorstel niet kan worden uitgevoerd omdat het in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit voorstel werd door afdeling A25 Doetinchem ingetrokken.

Voorstel 6: Behoud van focus op afname van storing door gebruik van Power Line Communicatie (PLC).

De afdeling A17 Gouda vraagt de VR om de EMC Commissie te verzoeken, focus te blijven houden op het beperken en terugdringen van storing op de HF amateurbanden, veroorzaakt door Power Line Communicatie (PLC ). Daarbij vragen zij ook om storingsnormen te introduceren voor de VHF en UHF amateurbanden.

Dit voorstel werd verworpen nadat de EMC-EMF Commissie uitleg had gegeven over de actieve aanpak van storing door PLC.

Voorstel 7: De VERON moet actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek.

A22, de afdeling  Zuid Limburg , stelt voor om als VERON actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek. Van het HB verwachten zij het agenderen, prioriteit toekennen, faciliteren en opvolgen van ideeën en acties. Van de EMC-commissie verwachten zij een plan van aanpak met doelen, de in te zetten middelen, en een actievere publicatie naar leden. Van de leden verwachten zij het actief melden van storingen en waar mogelijk het ondersteunen van de EMC-aanpak.

Dit voorstel werd aangenomen en sterkt het HB in de prioriteit die het aan EMC-problematiek geeft.

Voorstel 8: Binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen.

De afdeling A13 Eindhoven draagt het HB op ook de binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid te bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen. Omdat bij een lagere oplage de druk-kosten niet noodzakelijkerwijs mee omlaag gaan stellen wij voor de contributie gelijk te houden onafhankelijk van de gekozen vorm van bezorging.

Op dit voorstel diende de afdeling A634 Friese Wouden het volgende amendement in:

Het HB krijgt de opdracht maandelijks enkele onderwerpen uit de dan verschijnende “Electron” openbaar te verspreiden via Social Media, Elektronische Nieuwsbrief, RSS en/of dergelijke, met daarin de “Electron” van die betreffende maand genoemd als bronvermelding.

Het amendement op dit voorstel werd verworpen. Het voorstel zelf werd ook verworpen.

Voorstel 9: N-amateurs toestaan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen in mode A3J

De afdeling A19 Groningen vraagt de VR het HB te verzoeken om in het overleg met AT maar voren te brengen en er op aan te dringen om de N-amateurs toe te staan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen op de aan N-amateurs toegekende delen van de 40 en 20 meter banden en de volledige 10 meterband, evenwel met de beperking van uitsluitend de Mode A3J (LSB en USB).

Dit voorstel werd, in het kader van de N-herijking, verworpen.

Vragen?

Nog vragen over de Verenigingsraad? Stel ze gerust aan je afdelingsbestuur.

Speech algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateur

Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2017

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 78e Verenigingsraad, 22 april 2017 in Apeldoorn.

Dames en heren, Beste medeamateurs

PA3AGF Remy DenkerVandaag start een voor de VERON ongekende grote promotionele actie genaamd “Open Deur bij de RadioAmateur”.

Zo’n actie hebben we nog nooit in gang gezet. De Nederlandse pers is geïnformeerd, lokale bladen zijn voorzien van informatie en we hebben bij TV programma’s onze plannen kenbaar gemaakt. Het moet voor u als afdelingsbestuur moeilijk vallen om een keuze te maken tussen het meedoen aan deze promotie in uw afdeling of het bezoeken van de VR.

Gelukkig duurt deze actie een hele week zodat afdelingen op een ander geschikt moment deel kunnen nemen. Ik nodig u uit om uw ervaring door middel van een artikel in Electron met anderen te delen.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de PRCie die het mogelijk hebben gemaakt dat al het materiaal op tijd beschikbaar was.

Fijn dat u gekozen hebt om hier aanwezig te zijn.

Veel voorzitters houden een speech aan het begin van het jaar ter gelegenheid van een officiële gelegenheid. Onze officiële gelegenheid is de VR. Vandaag dus. Misschien moet deze speech in “de mid-year speech” worden omgedoopt.

Zoals gewoonlijk wil ik een aantal onderwerpen met u delen.

Agentschap Telecom en het AO

logo agentschap-telecomTijdens de voorbereidingen van het AO in oktober 2016 werd duidelijk dat er weinig tot geen voortgang werd geboekt bij het afronden van projecten bij het AT. Daar waar de beide verenigingen “ full steam ahead” wilden werd dat niet door AT overgenomen wat tot frustraties leidde. Er werd besloten dat de voorzitters van de beide verenigingen een brief zouden sturen naar de heer Peter Spijkerman, Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

De brief was op tijd bij AT aangekomen aangezien de voorzitter van het AO de brief op de agenda had gezet om met de aanwezigen te bespreken. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de adjunct directeur Michel Verhagen en Frans Hofsommer in zijn functie als voorzitter van het Amateur Overleg en de beide voorzitters van de verenigingen.

Tijdens dat gesprek zijn afspraken gemaakt over een verbeterde communicatie tussen AT en de VERON/VRZA aangaande voortgang van lopende projecten. Frans Hofsommer heeft ook opgemerkt dat onderwerpen die meer aandacht nodig hebben in een separaat gesprek zullen worden doorgenomen. Indien projecten met vertragingen te maken hebben dan worden we vroegtijdig geïnformeerd. Er wordt dus niet gewacht tot een volgende Amateur Overleg. Deze feedback vindt gelukkig al plaats. Hoofdthema’s zoals het recente onderwerp Herijking worden tijdens het AO ingeleid maar in aparte vergaderingen uitgewerkt. Dat gaat dus niet ten koste van de kostbare vergadertijd van een AO.

We hebben wat dat betreft een en ander bereikt.

Herijking

Herijking N-amateursDe afgelopen jaren zijn op de VR voorstellen aangenomen die te maken hebben met de verbetering van de positie van de N-amateur. In het Amateur Overleg worden deze voorstellen onder de aandacht gebracht met het verzoek ze over te nemen. Het is aan het AT om hiermee verder te gaan. Van belang is om op te merken dat de verenigingen hierin adviseren aangezien wij geen machtsmiddel hebben om onze voorstellen door te drukken. AT moet dus bij het indienen van deze voorstellen nagaan of het past in hun beleid.

AT heeft gemeend een voorstel bij de verenigingen neer te leggen waarin gevraagd wordt om een advies voor te stellen waarmee de positie van de N-amateur voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Dit voorstel heeft de naam Herijking N-registratie gekregen.

De formele vraag aan de verenigingen is door middel van de brief gedateerd 9 maart 2017 van de voorzitter van het AO aan de verenigingen bekend gemaakt.

Na het bekend worden van deze brief vonden er op diverse internet fora discussies plaats over dit onderwerp. Voor en tegenstanders gaven zeer duidelijk blijk van hun mening.

Tja, en als je dan als vereniging niet direct een kant-en-klaar actieplan op je website presenteert dan zijn de rapen gaar. Het deugt niet of het is niet goed zullen we maar zeggen.

Dat is de mentaliteit van deze tijd. De waan van de dag drijft sommige amateurs ertoe om hun mening vaak anoniem op ongepaste wijze kenbaar te maken.

De discussie over normen en waarden waar we met ons allen voor vechten wordt op deze wijze stevig onderuit gehaald.

De VERON heeft tijd genomen om een goed antwoord te formuleren met daarbij horende acties. De leden van de VERON worden, ongeacht hun registratie, door middel van een enquête geconsulteerd. Op onze website kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • N-Herijking enquête
 • N-herijking projectpagina
 • N-herijking FAQ
 • Plan van aanpak voor Herijking N-registratie

Van belang is dat kwaliteit voor snelheid gaat. Wat is er mis als je wat later reageert?

Het gaat tenslotte om het eindresultaat in de vorm van een goed onderbouwde aanbeveling dat samen met de VRZA en AT wordt opgesteld. Uiteindelijk gaat het om samen meer bereiken, maar zo wordt dat niet gezien.

VERON forum

VERON Techniek ForumSinds enkele maanden heeft de VERON een eigen forum voor afdelingen. Op dit moment hebben 47 van de 63 afdelingen zich aangemeld. Het forum is op verzoek van de afdelingen opgezet en ik roep u dus op om er gebruik van te maken. Het geeft u een goede mogelijkheid om met elkaar te overleggen over diverse zaken. Het geeft ook de mogelijkheid om draagvlak te creëren voor in te dienen VR voorstellen.

Ook voor onze leden hebben we een forum opgezet. Leden kunnen daar herkenbaar met elkaar in kennis delen over techniek.

Nu ik het woord forum heb genoemd wil ik reageren op opmerkingen die ik op diverse fora voorbij heb zien komen over de VERON als vereniging en dan specifiek over de zittingsduur van HB leden.

Van belang is om op te merken dat het elk VERON lid vrij is om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vereniging, commissie of werkgroep als deze positie vacant wordt.

Het kandidaat stellen geldt niet vanaf het moment dat de VR documenten beschikbaar komen. Dat kan het hele jaar door en zelfs al direct na deze vergadering. Echter op de VR vindt de daadwerkelijke benoeming plaats. Ik merk in dit verband op dat de Verenigings Raad de kandidaten benoemt en niet het hoofdbestuur. Het is een transparant en democratisch proces wat volledig volgen de statuten verloopt.

Vanaf mijn aantreden als lid van het HB in 2003 heeft zich, buiten het herkiesbaar zijn van HB leden, slechts een amateur kandidaat gesteld.

Elk jaar treden HB leden af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Vaak stelt een HB lid zich herkiesbaar omdat er intern (of extern) geen opvolger gevonden kan worden.

Vanaf het aantreden van Guido van den Berg PAØGMM in 1972 als lid van HB heeft hij zich vele malen aftredend en herkiesbaar opgesteld. Er heeft zich nog nooit een kandidaat gemeld. Guido voelt dat hij nog een nuttige bijdrage kan leveren voor de VERON en voor de amateurgemeenschap. Dat is de reden waarom hij aanblijft als HB lid. En in dit kader hebben we hem dan ook bedankt voor zijn jarenlange inzet. Let wel, met zijn kennis van zaken kunnen we meer dan vijfenveertig jaar terug kijken op juridische zaken Guido bewaakt ook dat besluiten die binnen de VERON worden genomen, niet in strijd zijn met de statuten en wet- en regelgeving.

Guido heeft zich gedurende al die jaren veel amateurs gesteund bij juridische zaken. Daar is heel veel voorbereidingstijd en reistijd in gaan zitten maar dat wordt niet altijd onderkend door de amateur voor wie Guido een casus begeleidt. Veel zaken zijn gewonnen en als een amateur een casus verliest dan zijn de rapen gaar. Vervelend voor de amateur in kwestie maar soms zijn de overwegingen van een rechter anders dan wordt vermoed of er worden andere zaken bijgehaald.

Wat ik zeg over Guido, geldt natuurlijk ook voor de andere HB leden en leden van afdelingsbesturen, commissies en werkgroepen.

We pennen wat af in Electron en op de website over onze inzet maar dat wordt kennelijk niet altijd gelezen. Ik lees nogal eens dat Electron in de verpakking wordt weggegooid; dat moet iedereen zelf weten maar dan is de opmerking dat er geen informatie beschikbaar komt niet op zijn plaats. Als ik een jaaruitgave van Electron evalueer dan zie ik dat we op heel veel fronten informatie verschaffen zoals technische artikelen met daarin soms wetenschappelijke artikelen maar ook vaak bouwbeschrijvingen, antennes, contesten, afdelingsbijeenkomsten, velddagen, belangenbehartiging (nationaal en internationaal), VERON winkel, jeugd etc., etc. Teveel om op te noemen maar voor elk wat wils.

Hebben de “mensen die alleen maar kritiek uitten op leden van besturen, commissies en werkgroepen”, wel eens geïnformeerd naar de inhoud van de functie van een voorzitter om te weten wat die functie nu precies inhoudt?

Ik kan mij niet herinneren dat ik hierover met een amateur een uitgebreid telefoongesprek heb gehad behoudens gesprekken met personen met de vraag of hij een voorzitterschap op zich wil nemen.

Gelukkig is dat twee keer gelukt. In andere gevallen is het hedendaagse antwoord:

 • Geen tijd
 • Geen zin
 • Teveel vergaderingen
 • Moet me binden aan een functie en dat wil ik niet
 • Wil de verantwoordelijkheid niet

Met als gevolg, geen opvolger en dan blijft de huidige voorzitter; gelukkig met veel energie en enthousiasme zitten.

Hebben diezelfde mensen zich al als vrijwilliger gemeld om zich in te zetten voor de VERON? Nee, vanaf de zijlijn zich af zetten tegen zaken waar men weinig vanaf weet is veel eenvoudiger dan zich in te zetten.

Ben ik verontwaardigd? Mijn antwoord is “ja”, en dat heeft dan deels te maken met de wijze waarop ik persoonlijk mijn mening over de herijking ben gevraagd, zonder dat ik verder uitleg heb kunnen geven.

Ik ben echter meer verontwaardigd over de wijze waarop de vereniging wordt aangevallen door amateurs die niet goed weten op welke wijze bestuurders en vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor de Nederlandse radioamateurs. De verontwaardiging is nu gelukkig over maar ik wilde dit toch wel met u delen.

Toch vind het hoofdbestuur dat we onze leden nog beter moeten informeren over het werk dat onze besturen, commissies en werkgroepen doen. Bij de PR-Commissie ligt nu dan ook de opdracht om de communicatie binnen de vereniging, tussen de besturen, commissies en werkgroepen en de leden te intensiveren.

Vrijwilligers bij de VERON

De VERON zoekt vrijwilligersIn de wandelgangen heeft u kennis kunnen nemen van de vacatures in de diverse werkgroepen en commissies. Het zijn vacatures op zeer belangrijke posities in onze vereniging. Als we die vacatures niet op korte termijn kunnen invullen dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit die we willen leveren aan onze leden. Ik doe nogmaals een beroep op de afdelingsbesturen om te zoeken naar geschikte kandidaten. Ook wij als Hoofdbestuur doen ons best om geschikte kandidaten te vinden.

Dank voor uw aandacht hiervoor.

Het onderwerp vrijwilligers maar dan specifiek tot hun inzet voor de VERON leidt tot het uitspreken van een dankwoord aan al onze vrijwilligers die zich inzetten. U ziet onze vrijwilligers op de Dag voor de RadioAmateur maar ook bijvoorbeeld onze redactie van Electron zet zich in voor de VERON. En zo zijn er vele voorbeelden. Te veel om op te noemen.

Als ik tijdens een Dag voor de Radioamateur op de balustrade de zaal overzie en zie hoe iedereen zich voor de vereniging inzet dan ben ik heel, heel erg trots op onze vrijwilligers. De spirit waarmee iedereen zich inzet is onbeschrijfelijk.

Een applaus waarmee we onze vrijwilligers bedanken is wel op zijn plaats.

VERON 75 jaar in 2020

75 jaar VERONDeze datum lijkt nog ver weg maar voor het HB is dit jubileum al boven het ruisniveau gekomen. Het HB heeft een werkgroep geformeerd die zal na gaan denken hoe dit jubileum ingevuld zal worden. Veel ideeën zijn de revue gepasseerd maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die uitvoerbaar moet zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven welke plannen uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Regionale bijeenkomsten

Op de VR in 2012 is gekozen voor het continueren van de Regionale Bijeenkomsten. Er is dus behoefte aan deze jaarlijkse vergadering met de afdelingen. Het HB heeft signalen opgepikt dat de afdelingen liever zien dat men zelf de agenda opstelt naar aanleiding van zaken die in de regio spelen.  Aan deze hervorming geven we graag gehoor en we willen dat al dit jaar vorm gaan geven.

Met deze nieuwe opzet kan het dus zijn dat de te behandelen onderwerpen per regio anders zullen zijn. We zijn benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Later vandaag staat komt dit onderwerp nog ter sprake.

Radiomarkt in Friedrichshafen 2017

Verleden jaar zijn tijdens de radiomarkt evaluatieformulieren aan bezoekers van de stand overhandigd. De feedback was uiteenlopend. De een wilde wel artikelen als eyecatcher op de balie en de ander niet. Zetten we wel of geen drop op de balie? Is de aankleding van de stand wel in lijn met de huisstijl?

Gemiddeld genomen waren de reacties positief en er waren opbouwende opmerkingen. De PRCie is hiermee aan de slag gegaan.

Helaas vindt de radiomarkt deze zomer plaats op een zeer ongunstige datum, maar we hebben besloten om toch aanwezig te zijn. De stand bemanning is bijna rond en we zijn benieuwd wie we uit PA land als bezoeker kunnen verwelkomen. Gelet op het feit dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, wordt daaraan aandacht besteed maar dan meer gericht op de radio activiteiten die worden opgezet en vanuit Leeuwarden worden gecoördineerd. Deze radiomarkt gebruiken we ook om de aandacht te vestigen op de eigen markten zoals de Dag voor de RadioAmateur en de radiomarkt te Rosmalen.

IARU-R1 conferentie in Landshut, Duitsland

In september gaat een VERON delegatie naar de driejaarlijkse IARU conferentie die dit jaar gehouden zal worden in Duitsland. Doel van deze conferentie is om te komen tot een besluitvorming ten aanzien van voorstellen in het kader van onder andere bandplannen, regelgeving en normen die door de individuele verenigingen zijn ingebracht. Veel van deze besluiten zullen dan weer met de nationale overheid worden besproken. Ook de financiën van de IARU-organisatie komt op de agenda. Spectrum management en spectrum protection gevoed door de discussie over hogere storingsniveaus zal zeker de aandacht krijgen. In dit kader is het van belang dat de amateurverenigingen een gezamenlijk front vormen ten aanzien van deze onderwerpen bij de discussies in het eigen land. Ook IARU-bestuurders zullen discussies aangaan in internationale gremia.

Beleidsnotitie

Verleden jaar heeft de VR goedkeuring verleend tot het in gang zetten van het beleidsdocument. We zijn nu een jaar verder en het uitwerken van de strategische acties vordert gestaag. Ik noem enkele projecten die uitgerold worden:

 • Dag voor de RadioAmateur.
 • HF- en VHF-en-hoger-dag zijn gratis voor VERON leden.
 • Informatie over EMC delen met onze leden.
 • Gebruiken van social media.
 • Morse als cultureel erfgoed implementeren in de VERON cultuur.

We zijn goed op weg.

Huisstijl

Zo’n twee jaar is de nieuwe huisstijl ingevoerd. Onze website is aangepast en afdelingen zijn begonnen met het omzetten van hun oude site naar de nieuwe huisstijl. Echter dit proces gaat veel te langzaam. Bedenk wel dat uw website een visitekaartje is voor niet alleen uw eigen afdeling maar ook voor de VERON in het algemeen. Ik hoop dat de nieuwe huisstijl een trigger mag zijn voor de resterende afdelingen om alsnog over te gaan.

De ICT-Werkgroep staat u met raad en daad bij om de conversie zo snel en gemakkelijk mogelijk in orde te maken. Dat kan het probleem niet zijn.

Op dit moment zijn 26 afdelingen ondersteund met de transitie van hun oude website naar de nieuwe huisstijl. Wie volgt? Er wordt ondersteuning geboden, het kost u niets en de website wordt technisch lees continuïteit en beveiliging, voor u beheerd en “up to date” gehouden en in veel gevallen kan oude data behouden blijven. Wat wilt u nog meer?

Ik hoop dat de ICT-Werkgroep het druk krijgt de komende weken.

Normen en Waarden

Hoewel dit onderwerp al ter sprake is gekomen, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dit onderwerp toch nog een keer onder de aandacht brengen. We mogen op de band niet als politieagent optreden maar het op gepaste wijze attenderen op het aspect normen en waarden kan geen kwaad. Helaas gebeurt het te vaak dat ik mijn ontvanger uitzet omdat ik het taalgebruik en de manier waarop we met elkaar omgaan ronduit beneden pijl vind. Dat is toch niet nodig.

Het moet toch mogelijk zijn om op een nette manier met elkaar om te gaan. Kennelijk is het aspect: “ ik zit thuis en niemand ziet mij” de drijfveer om opgepaste uitlatingen te doen.

Dat geldt tegenwoordig ook bij uitlatingen op fora en in blogs. Een bericht wordt op de PC geschreven en na het indrukken van de knop “ Enter of Verzenden” heeft de afzender zijn mening gegeven en is hij ervan af. Lekker onzichtbaar en het kan hem niet schelen wat een ander ervan vindt. Men heeft er kennelijk geen notie van wat de impact van zo’n bericht kan zijn.

Mijn oproep aan de amateurs is dan ook om ervoor te zorgen dat we met respect met elkaar omgaan. Dat doen we thuis toch ook? Waarom kan dat niet in het onderlinge verkeer tussen amateurs?

Bestuurswerk

Het uitwerken van bestuurszaken kost veel vrije tijd en ik ben er trots op dat de afdelingsbestuurders onder u naast andere privé zaken tijd vrijmaakt om zich in te zetten voor de VERON. U denkt niet alleen na over lokale zaken maar ook over beleidszaken die te maken hebben met het besturen en dus richting geven aan het beleid van de VERON in zijn geheel. Ook dat is de taak van de afdelingsbesturen.

Dat geldt niet alleen voor de afdelingen maar ook voor de voorzitters van commissies en werkgroepen en voor de leden van het hoofdbestuur.

Als Algemeen Voorzitter van de VERON kan ik u zeggen dat ik er trots op ben dat u uw tijd beschikbaar stelt en ik kan alleen maar mijn dank uitspreken voor het bestuurswerk dat u allen doet voor onze radio vereniging.

Ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een smakelijke lunch.

VERON Vereningsraad 2017

78e Verenigingsraad van de VERON op 22 april 2017

Op zaterdag 22 april wordt alweer de 78e Verenigingsraad gehouden bij Dok Zuid in Apeldoorn. Het zijn de leden van de VERON die de koers van de vereniging bepalen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de 63 VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen. Voordat de afdelingsafgevaardigden naar de VR gaan wordt eerst aan de leden gevraagd wat hun mening is over de ingediende voorstellen. Dit wordt gedaan tijdens de huishoudelijke vergaderingen in de afdeling.

VERON Vereningsraad 2017Goed gemotiveerde voorstellen
Om een goed draagvlak te krijgen voor de voorstellen is het belangrijk dat deze goed gemotiveerd zijn. Het is erg jammer dat goede voorstellen weggestemd worden, omdat essentiële gegevens ontbreken of plannen niet goed begrepen worden. Het Hoofdbestuur voorziet daarom waar nodig de voorstellen van extra informatie. Zo kunnen de leden met zo volledig mogelijke gegevens een eigen objectief oordeel geven of een amendement bij een bestaand voorstel indienen.

VERON Afdelingen Forum

Vanaf september 2016 is het Afdelingen Forum beschikbaar voor alle afdelingen van de VERON. Hier kunnen alle 63 afdelingen van de VERON hun ideeën of voorstellen vooraf met elkaar delen. Zo zijn de overige afdelingen in staat hun visie op het plan te geven en zo te komen tot een kwalitatief beter voorstel dat breed gedragen zal worden. Na de VR van 2017 wordt een nieuwe rubriek gemaakt waar de ideeën voor 2018 gedeeld kunnen worden.

De VERON Verenigingsraad is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

VERON Vereningsraad 2017

Bepaal mede de koers van de VERON, doe een voorstel via de Verenigingsraad 2017

Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen

In onze vereniging bepalen de leden de koers, ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse Verenigingsraad, ook wel VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook op de VR van 2017 besproken wordt, lees je hier.

11 stappen

veron-verenigingsraadHeb je een goed idee, vind je dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij met jouw VERON afdeling het voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen. Maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen.

 1. Controleer eerst of jouw voorstel niet al eens is ingediend op een recente VR. Dat kun je navragen bij je afdelingsbestuur. Zij krijgen van de Algemeen Secretaris een overzicht van de voorstellen van afgelopen jaren.
 2. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur zodat het in de huishoudelijke vergadering kan worden besproken.
 3. Stemt je afdeling in met jouw voorstel? Werk dan samen met je afdelingsbestuur het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het begeleidend schrijven naar alle andere afdelingen. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn.
 4. Laat je voorstel vóór 31 januari 2017 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen Secretaris sturen. Dat kan via het contactformulier op de website of via e-mail.
 5. Uiterlijk 11 maart krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de afdelingen ingediende voorstellen.
 6. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de commissies en werkgroepen. Ook staat in dit document – ook wel de beschrijvingsbrief genoemd- het financiële verslag over het afgelopen jaar en een budgetvoorstel voor het komend verenigingsjaar.
 7. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op het voorstel van jouw afdeling (een amendement is een wijzigingsvoorstel).
 8. Jouw afdeling kan ook een amendement insturen op andere voorstellen, dat kan nog tot één dag voor de VR.
 9. Op de VR wordt het voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen.
 10. Er is gelegenheid om het voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens de discussie over dat voorstel blijkt dat het niet werkbaar is, dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het in te trekken.
 11.  Het voorstel wordt in stemming gebracht. Er zijn drie mogelijkheden:
 • Het wordt aangenomen en het HB heeft dan de opdracht om het voorstel uit te voeren.
 • Het voorstel wordt afgewezen.
 • Er wordt gestemd voor onthouding.

Goed beschrijven en motiveren

Het hoofdbestuur geeft als tip mee om een voorstel goed te beschrijven en te motiveren. Het zou jammer zijn als een inhoudelijk goed voorstel wordt weggestemd, omdat het niet duidelijk beschreven is of niet goed gemotiveerd. Wordt een voorstel met nipte meerderheid weggestemd, dan kan het de moeite waard zijn om dat voorstel in gewijzigde vorm op de volgende Verenigingsraad weer in stemming te brengen.

Afdelingen Forum

Om voorstellen met andere afdelingen te kunnen bespreken, samenwerking te zoeken of een voorstel te toetsen, etc., is er sinds dit jaar de mogelijkheid om dat op het Afdelingen Forum te doen.

Lees er hier meer over.

Invloedrijk

Hoe invloedrijk de VR is blijkt wel uit voorstellen die in de afgelopen jaren aangenomen zijn. Zo leidde de aanname van de voorstellen voor verruiming voor N-amateurs voor 40 m en toegang tot 23 cm tot het een bijzonder verzoek van AT. Die vraagt aan VERON en VRZA om zelf met een voorstel te komen voor de mogelijkheden voor N-amateurs. Daar in 2017 meer over.

Verenigingsraad; waar en wanneer in 2017

De VR 2017 wordt gehouden op zaterdag 22 april, bij Dok Zuid in Apeldoorn, De VR 2017 is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

Belangrijke data

Nog even alle belangrijke data op een rij:

06-12-2017 Mededeling naar de afdelingen (deze brief).
31-01-2017 Sluiting inzending voorstellen door de afdelingen.
18-02-2017 Oproep in Electron met aanvangstijd, plaats van de vergadering en agendapunten.
11-03-2017 Het overzicht met alle voorstellen is bij de afdelingen
11-03-2017 De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
20-03-2017 Sluiting kandidaatstelling HB-leden en voorzitters van de commissies.
25-03-2017 De (definitieve) kandidaatstelling is bij de afdelingen.
22-04-2017 Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen.
22-04-2017 78e VR Vergadering.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je afdelingsbestuur. Een overzicht van alle afdelingen vind je hier.

VERON Verenigingsraad 2016

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016

Op zaterdag 23 april vond de jaarlijkse Verenigingsraad, VR, voor de 77e keer plaats. De VR is dé algemene ledenvergadering van de VERON. Hieronder volgt een voorlopig verslag.

Notulen, financieel jaarverslag en verslagen van commissies, bureaus en werkgroepen

De vergadering keurde de notulen 2015 goed. Ook het financieel jaarverslag 2015 van algemeen penningmeester Peter de Bruin PA3CWS, werd door de VR goedgekeurd. Uit de jaarverslagen van de commissies, bureaus en werkgroepen bleek dat er afgelopen jaar weer veel werk verzet is. Verslagen zijn terug te vinden in de VR-stukken die alle afdelingsbesturen hebben gekregen.

Verslag van de 77e Verenigingsraad 2016 Toespraak algemeen voorzitter

Afgevaardigden van de afdelingen luisterden naar de toespraak van de algemeen voorzitter. Zijn volledige toespraak kun je hier teruglezen.

Beleidsplan

Volgend op het aangenomen VR voorstel van de afdeling Twente in 2014, heeft een speciale werkgroep binnen het hoofdbestuur een beleidsplan opgesteld. Doel van dit beleidsplan is om de VERON als vereniging ‘klaar te stomen voor de toekomst’. Het concept van dit beleidsplan konden de afdelingsbesturen al eerder becommentariëren. Met deze commentaren is het definitief beleidsplan opgesteld. Dat wordt tijden de Officialsdag, 4 juni, en in Electron meer over verteld.

In dat beleidsplan o.a. de missie en visie van de VERON:

Missie

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

Visie

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.

Lid van Verdienste

IMG_20160423_114758259De VR was unaniem in het besluit om Koos Sportel PA3BJV en Hilde Sportel PA3EKW te benoemen tot Lid van Verdienste. Algemeen voorzitter Remy Denker speldde de radioamateurs deze prestigieuze speld op. Erkenning voor het vele werk wat zij verrichten voor het VERON Pinksterkamp en de afdeling Amersfoort.

Presentaties

Elk jaar geven commissies en werkgroepen presentaties over verschillende actuele onderwerpen. Dit jaar informatie van de PR-Commissie.

Landelijke Open Dagen bij Radioamateurs

Vorig jaar gaf PR-Commissielid Evert Beitler PA3AYQ en presentatie over het voornemen om landelijke open dagen te organiseren. Het doel: Promotie van amateurradio en de VERON. Voorzitter PR-Commissie Jean-Paul Suijs PA9X riep de afdelingen wederom op om zich aan te melden voor deze dag. Het is de uitgelezen kans om radioamateurs nu eens positief in het nieuws te brengen.

Daarbij gaf hij te kennen dat de afdelingen die dag naar eigen wens kunnen invullen. Niet alleen als afdeling, maar ook als bijvoorbeeld contestgroep of andere interessegroep. Zolang amateurradio en de VERON maar op positieve wijzen worden uitgedragen.

Als data gaf PA9X aan dat de meivakantie, 22 t/m 30 april 2017, de ideale week is om een open dag in te organiseren. De PR-Commissie ondersteunt met een speciale “Open Dag Krant”, promotiematerialen en promotie in de landelijke en eventueel regionale pers. Voorwaarde is wel dat er voldoende afdelingen en groepen meedoen om het ook een landelijke karakter te geven.

VERON Techniek Forum en Afdelingen Forum

Mogelijkheden om kennis met elkaar te delen is een belangrijk punt binnen de VERON. Daarom heeft het hoofdbestuur de ICT-Werkgroep verzocht een internetforum te ontwikkelen waarop leden elkaar kunnen helpen met technische vraagstukken. Voorwaarden zijn dat deze alleen toegankelijk is voor VERON leden en zowel op desktop, tablet als smartphone bruikbaar moet zijn. Jean-Paul Suijs PA9X, vanuit het hoofdbestuur verantwoordelijk voor ICT, toonde de eerste screenshots van het VERON Techniek Forum. Daarnaast meldde hij dat er voor afdelingsbesturen een forum komt om makkelijker met elkaar te communiceren. Dat moet leiden tot meer samenwerking, zoals bij het maken van VR voorstellen. Of hulp bij bestuurlijke zaken.

Het forum wordt op dit moment getest door een aantal gebruikers. Achter de schermen wordt de koppeling met de ledenadministratie, VAS, gerealiseerd.

Deelname beurs HamRadio 2016 in Friedrichshafen

De PR-Commissie bereidt de deelname van de VERON aan de HamRadio beurs van vrijdag 24 t/m zondag 26 juni plaats in Friedrichshafen (DL) voor. Met het aangenomen voorstel van afdeling Twente in het achterhoofd, professionalisering van de stand, is een nieuwe concept opgezet. Daarin staat vooral de presentatie van VERON als dé Nederlandse vereniging voor radioamateurs centraal. Jean-Paul Suijs PA9X meldt dat er dit jaar een wisselende standbemanning in blokken van 3 uur is. Er hebben zich al leden gemeld die de stand willen bezetten, maar nog niet voldoende. Met name voor de zondag worden nog mensen gevraagd, maar ook op andere dagen zijn extra mensen van harte welkom. Het bemannen van de stand wordt door de VERON vergoed. Meer informatie of aanmelden als standbemanning via het contactformulier op de webpagina van de PR-Commissie.

Nieuwe werkwijze voor aanvragen promotiemateriaal

Het aanvragen van VERON promotiemateriaal bij het Centraal Bureau gaat vanaf heden via een speciaal webformulier, meldt PA9X. De afdelingen ontvangen kort na de VR meer informatie.

Stemming voorstellen

Voorstel 1 van afdeling Twente A40

Dit voorstel verzoekt het hoofdbestuur om zicht sterk te maken voor het vrijgeven van een deel van der 23 cm band voor N-amateurs voor amateur TV.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 2 van afdeling Leiden A28

Dit voorstel behelst het komen tot voorstellen om de statuten zo te wijzigen dat ook niet leden tot een afdelingsbestuur kunnen toetreden om een (dreigend) tekort aan afdelingsbestuurders op te vangen.

Dit voorstel werd afgewezen.

Voorstel 3 van afdeling Leiden A28

Met dit voorstel wil men het hoofdbestuur opdracht geven om i.s.m. de desbetreffende commissies de uitgifte van een “VERON kids Electron” als bijlage in de Electron, en in digitale vorm op de website en in social media te realiseren.

Dit voorstel werd aangenomen.

Voorstel 4 van afdeling Eindhoven A13

In dit voorstel wordt het hoofdbestuur opgedragen om zich in te spannen om het ATOF beleid zodanig te beïnvloeden dat moed niet langer gekoppeld worden aan een ATOF. Zonder dat het ten koste gaat van het aantal beschikbare frequenties binnen een bepaald dekkingsgebied.

Na uitleg van Bram van den Berg PBØAOK, voorzitter van de WOO, over het feit dat er binnen het Amateuroverleg aan het ATOF beleid gewerkt wordt, is dit voorstel ingetrokken.

Voorstel 5 van afdeling ARAC A21

Dit voorstel behelst hetzelfde als voorstel 1.

Dit voorstel werd ingetrokken omdat het inhoudelijk hetzelfde is als voorstel 3.

Voorstel 6 van afdeling Den Helder A23

Met dit voorstel wil men dat het hoofdbestuur zich inspant om meer ruimte in de bandplannen te creëren voor weak signal modes. Als voorbeeld worden de digimodes JT65 en JT9 gegeven en het conflict wat het bandplan voor 80 m geeft.

Na uitleg over de lopende actiepunten binnen de IARU door Sjoerd Ypma PAØSHY, werd het voorstel ingetrokken.

Afsluiting

De algemeen voorzitter bedankte alle afgevaardigden en gasten voor hun komst.

De voorlopig vastgestelde datum voor de 78e Verenigingsraad is 22 april 2017.