Verslag Amateuroverleg 105 met Agentschap Telecom

Op 26 oktober 2022 vond het 105e Amateuroverleg plaats onder leiding van de voorzitter Niels Bredewout van Agentschap Telecom. Afgevaardigden van de VERON en de VRZA namen hieraan deel. Het Amateuroverleg is het officiële overlegorgaan tussen de VERON, VRZA, DARU en de overheid.

Vind je het ook belangrijk dat VERON jouw belangen behartigt? Steun ons dan en word lid van de VERON. Ook tijdens deze vergadering zijn weer een scala aan onderwerpen langsgekomen die van belang zijn voor de Nederlandse radiozendamateur. Het volledige verslag is hier te lezen. Maar we lichten er een aantal zaken voor je uit.

 

105e verslag Amateuroverleg

 • Tarieven 2023
  AT licht de tarieven voor 2023 toe. De tarieven zullen stijgen met 7,5%, dit is een algemene tariefstijging. Dit omvat de algemene loon- en prijsbijstelling zoals geraamd door het Centraal Planbureau in september 2022 (4,7%), een stijging als gevolg van nieuwe CAO-afspraken (0,8%) en een extra stijging als gevolg van de thans (medio oktober 2022) beschikbare informatie over de verwachte verdere prijsstijgingen van zijn leveranciers voor 2023 (2%).
 • Examens per 1 juli 2023 naar het CBR
  De voorzitter meldt dat per 1 juli 2023 het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) de examentaken overneemt van AT. Radiozendamateurs gaan per 1 juli 2023 bij het CBR examen doen. Het CBR gaat ook de N- en F- examens ontwikkelen en bijhouden. Daarbij werkt zij met inhoudsdeskundigen die vragen opstellen. Ook borgen zij de continuïteit en kwaliteit met behulp van een Technische Commissie of College van Deskundigen en een klankbordgroep. Het agentschap heeft er veel vertrouwen in dat dit – op termijn – voor een betere kwaliteit van de examens gaat zorgen en dat CBR de gewenste modernisering en professionalisering in de examinering kan realiseren.
 • Ontwikkelingen in Duitsland
  VERON wijst op ontwikkelingen in Duitsland, waar waarschijnlijk in november een nieuwe soort N-licentie gaat ontstaan. Het zou gaan om een soort ‘instaplicentie’. Op deze berichten komen vragen vanuit de vereniging wat een dergelijke licentie betekent voor Nederland en welke invloed het heeft voor Nederlandse zendamateurs. Het agentschap geeft aan geen kennis te hebben van een dergelijk type licentie in Duitsland en heeft zelf geen plannen om een nieuwe licentie te introduceren. Ontwikkelingen worden gevolgd.

Maar ook te lezen in het verslag…

 • Aanpassing Frequentiebesluit 2013 i.v.m. landelijke regels voor elektromagnetische velden (EMV)
  Mevrouw Morssink geeft een presentatie over de aanstaande wijziging van het Frequentiebesluit. Aanpassingen zijn nodig in verband met landelijke regels voor elektromagnetische velden (EMV). Frequentiegebruikers moeten zich met de nieuwe landelijke regels aan de blootstellingslimieten van ICNIRP houden en blootstelling van het algemeen publiek zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermijden. Radiozendamateurs moeten zich ook houden aan de blootstellingslimieten, maar zijn uitgezonderd van bepaalde maatregelen die professionele gebruikers wel moeten nemen.
 • Storingsmeldingen
  AT licht het storingsverslag (Storingsmeldingen 2022) toe. In het verslag zijn het aantal storingsmeldingen afgezet tegen het aantal gevallen van storingen waarbij radiozendamateurs betrokken zijn.
 • Gebruik RZAM-apparatuur in vergunningsvrije banden
  Het agentschap krijgt steeds meer signalen dat radiozendamateurs met hun amateurapparatuur zenden op de 27 MHz en 433 MHz. Dit is niet toegestaan en levert een overtreding op.
 • N-herijking, correctie frequentieplan
  Bij de vorige aanpassing van de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 zijn de uitkomsten van de N-herijking doorgevoerd. Met uitzondering van de band 14,0 – 14.25 MHz, die alsnog aangepast moet worden naar 14,0 – 14,35 MHz. Het agentschap geeft hierop aan dat er op dit moment weer een voorbereiding loopt tot aanpassing van deze regeling. Deze aanpassing wordt daarin meegenomen.
 • Elektromagnetische Compatibiliteit
  Dit punt wordt door VERON nader toegelicht. Zij geeft dat er dat er een voorstel ligt tot verruiming van de CISPR-norm, bijvoorbeeld voor de verdere ontwikkelingen van laders voor elektrische voertuigen. De VERON doet het verzoek om hier aandacht voor te hebben, met name voor de gevolgen van de verruiming van deze norm voor radiozendamateurs.
 • Repeateroverleg
  Dit onderwerp komt voort uit vragen over de toezichtkosten voor repeaterstations. In AO 104 is besproken of er mogelijkheden zijn om het toezichtstarief te verlagen. Het agentschap heeft hier in de zomer met de verenigingen over gesproken. Zie hiervoor ook de meegezonden stukken ‘Tarieven radiozendamateurs’. Verschillende voorstellen over hoe het anders zou kunnen zijn daar besproken. AT concludeert, na een uitgebreide toelichting, de kostentoewijzing niet te kunnen aanpassen.
 • Lees alle overige onderwerpen en de verdere details in het officiële verslag.

Meer informatie