Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2018

Remy Denker in de TelegraafOp 21 april 2018 is de 79e verenigingsraad gehouden in Dok Zuid Apeldoorn. Met dit jaar veel voorstellen ingediend door de afdelingen van de VERON. “Een goede ontwikkeling” aldus de voorzitter Remy Denker, PA3AGF. Leden geven hiermee aan betrokken te zijn bij de vereniging en geven zo richting aan de te volgen koers.

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 79e Verenigingsraad 2018 in Apeldoorn.

Beste radiovrienden

Wat goed om u allen hier te zien. Sommige gezichten zijn nog niet bekend. Anderen ken ik al jaren. Ik stel het zeer op prijs dat u de investering hebt gedaan om vandaag naar de VR te komen. Ik hoop dat degenen die hier voor het eerst zijn deze dag als zeer waardevol zullen ervaren. Evenals verleden jaar wil ik een aantal onderwerpen met u doornemen waarvan ik denk en vind dat deze belangrijk zijn om over na te denken. Verleden jaar heb ik een poging gewaagd om de aanwezigen aan het zingen te zetten. Dat doe ik dit jaar niet.

Gesproken Electron

Enkele jaren geleden is door het aannemen van een VR voorstel aandacht gevraagd aan de situatie rond de organisatie van Gesproken Electron. In eerste instantie heb ik mij daarmee beziggehouden. Michel Arts PE1NVK heeft dat van mij overgenomen. Michel en ik zijn tot de conclusie gekomen dat er geen insprekers meer waren, waardoor het niet meer mogelijk werd om audio-files samen te stellen en op te sturen. Michel heeft daarna samen met Joop van der Does de uitdaging aangegaan om te onderzoeken of het mogelijk is om met een speciaal software pakket Electron in de vorm van een PDF voor te laten voorlezen. Helaas bracht dit niet het gewenste succes. De kwaliteit liet te wensen over. De beste optie was om Acrobat file reader Electron te laten voorlezen. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste visueel gehandicapte amateurs dit pakket op hun computer hebben staan. Gelet op het feit dat een complete Electron in PDF vorm te groot is om per email te versturen is besloten om een speciale versie aan deze amateurs te sturen. Dit gebeurt al vanaf januari van dit jaar

Michel stelt deze speciale versie samen en het Centraal Bureau zorgt voor de verzending. Aangezien er geen insprekers in de werkgroep Gesproken Electron meer zijn is besloten om de werkgroep op te heffen. Jammer maar we worden hiertoe gedwongen door de huidige situatie. Hoe nu verder? Het versturen van de PDF is geregeld. De commissie Gehandicapte Radioamateurs is bereid gevonden de vinger aan de pols te houden. Zij houdt contact met de mensen die het blad ontvangen en zal binnenkort met haar leden contact opnemen om de situatie te evalueren.

AVG en de impact voor de VERON

Eind 2017 heeft het HB een brief naar de afdelingen gestuurd over het onderwerp Algemene Verordening Gegevensbescherming kortweg AVG. Dat heeft nogal wat commotie teweeg gebracht en bij nader onderzoek bleek dat het HB de uitvoering van deze wet te zwaar had ingezet. Kort daarop is een brief naar de afdelingen uitgegaan waarin excuses werd aangeboden over de ontstane situatie.

In de weken daarop is de wetgeving opnieuw tegen het licht gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat het eenvoudiger is om zaken die in de AVG wetgeving naar voren komen vast te leggen in het Huishoudelijk reglement. Een geruststelling voor de afdelingsbesturen: Er hoeft niets getekend te worden. Het komt erop neer dat men als een goede huisvader c.q. huismoeder met de gegevens over leden moet omgaan. Mijn bericht mag misschien wat lichtzinnig overkomen maar de wetgeving is zeer indringend. Het heeft geen zin om hier uitgebreid op in te gaan, maar als we het AVG beleidsplan volgen dan lopen we geen risico en kunnen we ons blijven bezighouden met de zaken die van belang zijn. Overbodig om te stellen dat de afdelingsbesturen een update ontvangen zodra er een wijziging in het AVG beleidsplan heeft plaatsgevonden. Hoe het HB dit voorstelt kunt kun lezen in de VR voorstellen.

Het nieuwe Normaal

Enkele weken geleden hoorde ik op de radio de volgende uitspraak:

We hebben te maken met “ het nieuwe normaal”.

Ik ben aandachtig blijven luisteren want ik had net een serie berichten op een forum voorbij zien komen en ik bespeurde een relatie. Er werd gesproken over veranderde omgangsvormen ten aanzien van het respect hebben voor elkaar en de taalverruwing. Het onderwerp het nieuwe normaal zie ik als een voortzetting van mijn eerdere discussie over normen en waarden waarbij ik nu de aandacht wil vestigen op veranderde omgangsvormen. Zo nu en dan lees ik berichten op fora en het valt mij op dat het taalgebruik ruwer is geworden.

Ik constateer tevens dat het normaal begint te worden om verwensingen naar elkaar uit te spreken en die verwensingen zijn erg bizar aan het worden. Ik lees het woord als “eigengereid”, “arrogant” en “autoritair”, “eiken houten jas”. Is dat nodig?

Is het echt nodig om medeamateurs op deze manier te beledigen? Moet deze woordkeuze bijdragen tot het promoten van amateurradio? Het lijkt er sterk op dat men denkt hiermee indruk op een ander te maken. Het initiële onderwerp verliest zijn aandacht en men gaat maar door. Mijns inziens is dit de verkeerde manier om over een onderwerp te discussiëren. Is het niet meer mogelijk om op een normale manier met elkaar van gedachte te wisselen? Geef je mening en praat daarover.

Zoals ik verleden jaar al opmerkte laten deze schrijvers hun toetsenbord leeglopen, drukken vervolgens op ENTER met de gedachte: Zo dat ben ik kwijt. Daarbij komt nog dat velen dit anoniem doen. Ook een vorm van het nieuwe normaal. Er wordt dus geen rekening gehouden met de impact die het heeft op degene die door zo’n bericht worden aangesproken. Dit is naar mijn mening respectloos met elkaar omgaan en de vraag die in dit kader thuis hoort is of men zelf op zo’n manier “behandeld’ wil worden?

Gelet op wat ik gelezen heb zou dit het nieuwe normaal zijn. Ik vind het een uiterst trieste ontwikkeling en ik hoop dat we met ons allen tot inkeer komen. Onze hobby wordt door deze verruwing enorm naar beneden gehaald en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Beste medeamateurs, we hebben het over het beoefenen van onze hobby waarbij een groep vrijwilligers zich zo goed mogelijk voor de medeamateur inzet. Moet je dan op deze manier respectloos behandeld worden? Is dat de insteek?

In het kader van het nieuwe normaal kan ik zeggen dat de inspecteurs van AT zich ook ernstig zorgen maken over het gedrag op repeaters. Dit onderwerp is op de bijeenkomst op 11 april jongstleden tussen AT en vergunninghouders uitgebreid aan de orde geweest. Om meer te weten te komen over notoire stoorders heeft het AT een email adres geopend. Meer daarover is te vinden op de website van het AT en de VERON.

Agentschap Telecom en het amateuroverleg

De berichten op fora doen overkomen dat de VERON en de VRZA zich niet genoeg inzetten voor de Nederlandse amateurs bij het over leg met het Agentschap Telecom.

De samenwerking met het AT in het Amateur Overleg is uitstekend maar ook bij AT loopt men tegen een muur van bezuinigingen en ambtenarij. Een klein voorbeeld. De liberalisering van de PA0 roepletters heeft drie jaar geduurd. De input van de verenigingen was op tijd, maar daarna begon het machtige apparaat van de overheid te draaien. De prioriteit van het project werd op het niveau van de directie gewijzigd. Uiteindelijk konden programmeurs ermee aan de slag maar ook daar verschoven de prioriteiten. Wachten dus. En dat ging maar door. Wij willen wel, maar het gehele proces werd vertraagd. En zo gebeurt dat met regelmaat. Voor de leden lijkt het wel alsof wij ons best niet doen maar het is de overheid die zorgt voor vertragingen.

Over alle lopende projecten wordt netjes in het verslag van het AO gepubliceerd op de website van AT en de verenigingen. Er worden geen spelletjes gespeeld zoals ons wel eens wordt verweten.

Over de N-herijking kan ik het volgende melden:

N-amateurs zijn voor de VERON volwaardige leden. Daarom neemt de VERON de N-herijking uiterst serieus om te zorgen dat ook de N-amateur volop van de hobby kan genieten. De contouren van het rapport worden duidelijk zichtbaar. De hoofdstukken zijn ingedeeld en men is bezig met het schrijven van de teksten. Voorafgaand aan een Amateur Overleg is er een vergadering met de voorzitter van het AO over de voortgang van het rapport. De voorzitter is een zeer kritisch meelezer. Begrijpelijk want de voorstellen die gedaan worden, hebben verstrekkende gevolgen voor het beleid ten aanzien van de radioamateurs in Nederland. De verwachting is dat het uiteindelijke rapport in de zomer klaar zal zijn.

Ik denk dat het ook eens tijd wordt om duidelijk te maken dat de beide verenigingen zich niet alleen voor haar eigen leden inzetten. Elk vorm van verbetering van de positie van de Nederlandse radioamateur die, na overleg met het Agentschap Telecom, bereikt wordt komt ten goede aan de positie van elke Nederlandse amateur. Helaas zien de klagers op fora dat niet. Het is niet goed of het deugt niet.

Vrijwilligers bij de VERON

Sinds jaar en dag besteed ik aandacht aan het onderwerp vrijwilligers. Dat is en blijft nodig.

Laat ik voorop stellen dat het HB de initiatieven die met VR voorstellen naar voren worden gebracht zeer waardeert. Fijn dat de leden via de VR voorstellen meedenken om de VERON te ondersteunen en daarmee meewerken om meer te kunnen betekenen voor de amateurs in Nederland.

Echter met de voorstellen wordt ook een beroep gedaan op de vrijwilligers met als consequentie dat we meer vrijwilligers nodig hebben. In dit kader wil ik graag met u delen dat we op dit moment 13 vacatures ( zie pagina 150 van de april uitgave van Electron) hebben. Er is dus dringende behoefte aan ondersteuning. Als vacatures niet ingevuld kunnen worden, dan komt er een moment dat projecten een langere doorlooptijd krijgen of erger nog, niet meer kunnen worden uitgevoerd. Het wordt dan kiezen of delen hoe vervelend dat dan ook zal zijn.

Regionale Bijeenkomsten

In 2017 zijn we overgegaan naar een nieuwe opzet van de Regionale bijeenkomsten. Naast het organiseren van de Regionale Bijeenkomst wordt regionaal ook gezorgd voor een agenda. Dat is een hele overgang. Jaar na jaar heeft het HB de agenda bepaald en nu nemen de afdelingen dat deel van de organisatie over. Deze omwenteling daagt de afdelingen uit om onderwerpen aan te dragen die in hun afdeling of regio aan de orde zijn. Tenslotte is een Regionale Bijeenkomst een uiterst geschikt moment om redelijk informeel over onderwerpen na te denken. Tijdens zo’n bijeenkomst kunnen de afdelingen al nadenken over eventuele VR voorstellen; hier kan dus draagvlak gecreëerd worden.

In dit kader wil ik u erop wijzen dat er in feite een 24/7 regionale bijeenkomst hebben in de vorm van het afdelingen forum. Dat is een unieke plek om met elkaar van gedachte te wisselen. In feite is dat forum opgezet naar aanleiding een VR voorstel wat inhoudt dat de afdelingen zelf deze vorm van communicatie wilden hebben. Welnu het is er dus maak er intensief gebruik van.

VERON Beleidsplan: Strategische Thema’s

De VR heeft in 2016 het beleidsplan van de VERON goedgekeurd. In dit plan zijn de strategische thema’s vastgelegd voor de periode 2016-2021. Aangekondigd is dat in 2018 een overzicht gegeven zal worden van de status van de thema’s.

Voor de periode 2016-2017 zijn 37 thema’s opgesteld waarvan 15 zijn afgerond. Aan 22 thema’s wordt dus nog gewerkt.  Ten tijde van het opstellen van thema’s is getracht om een redelijke doorlooptijd aan te geven. Gaandeweg het proces van opstarten, implementeren en afronden is tot inzicht gekomen dat de einddatum niet altijd haalbaar was. Dit is in het overzicht aangegeven.

Oorzaken voor vertragingen zijn:

  • Thema bleek complexer te zijn om binnen de gestelde tijd af te ronden
  • Vrijwilligers hebben door privé omstandigheden niet voldoende tijd kunnen vrijmaken om de thema’s uit te werken.
  • Veranderende prioriteiten bij de eigenaar van het thema.

Ik wil erop wijzen dat er nog twee thema’s bij de afdelingsbesturen liggen. Voor de goede orde zal ik de onderwerpen herhalen:

  • Begeleiding van nieuwe leden door een in de afdeling aanwezige mentor
  • Actiever wervingsbeleid van toekomstige bestuurders

Gelet op het feit dat aangenomen VR voorstellen beschouwd moeten worden als een beleid lijkt het mij niet meer dan logisch dan dat deze voorstellen worden toegevoegd aan het huidige beleidsplan en dat zij dientengevolge een eigenaar krijgen en een doorlooptijd.

Wellicht ten overvloede wil ik de aanwezigen erop wijzen dat het beleid wordt goedgekeurd door de VR en dat het Hoofdbestuur in samenwerking met de VR hieraan vorm geeft. Het HB volgt het opgestelde beleid. Er zijn berichten die een andere voorstelling van de zaken geven.

Het overzicht van de thema’s over de periode 2016-2017 zal met de notulen van deze VR worden meegestuurd.

Bestuurswerk

Graag begin ik het onderwerp Bestuurswerk met het uitspreken van mijn dank aan u allen voor de wijze waarop u zich weer heeft ingezet voor de VERON. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn geweest om, laverend tussen bestuurszaken en het organiseren van bijvoorbeeld lezingen of projecten, een zodanige organisatie op te zetten waar de leden zich thuis voelen. Maar u hebt het wel voor elkaar gekregen.

Namens het HB mijn dank voor uw creatieve inzet.

Dat geldt ook voor de leden van het Hoofdbestuur. Ook zij hebben zich, soms met tegenslagen of na felle kritiek, ingezet om een goed geoliede organisatie neer te zetten.

Nu spreek ik als Algemeen Voorzitter mijn dank uit naar de leden van het HB.

Lunch

Ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een smakelijke lunch.