8 vragen over kandidaatstelling, benoemen en aftreden van HB-leden

8 vragen over kandidaatstelling, benoemen en aftreden van HB-ledenDe leden van het VERON HB (hoofdbestuur), mogen ze nu oneindig lang in het hoofdbestuur blijven zitten? Hoeven ze niet herkozen te worden en hoeven ze ook niet af te treden? Benoemen ze zelf hun opvolgers? De laatste tijd is vaak de suggestie gewekt dat deze zaken het geval zijn en ontvangen we vaak vragen over hoe het nu precies zit.

Hier zijn 8 veelgestelde vragen en antwoorden over kandidaatstelling, benoemen en aftreden van HB-leden.

1. Wat staat er in de statuten

De verkiezing van leden van het HB, de zittingstermijn en het jaarlijks aftreden volgens rooster zijn in de statuten vastgelegd. Statuten kunnen niet zomaar gewijzigd worden, laat staan genegeerd worden. Voor een wijziging in de statuten moet een 2/3e meerderheid van de Verenigingsraad (VR – de jaarlijkse algemene ledenvergadering) instemmen. De VR moet stemmen over de tekst/aanpassing. Deze moet volledig klaar zijn voor de VR. Begin op tijd en maak bijvoorbeeld gebruik van het afdelingen forum.

2. Wie benoemt de HB-leden?

De Verenigingsraad, kort VR genoemd, wordt jaarlijks in april gehouden. De VERON afdelingen vaardigen per afdeling een maximum aantal van vier leden af om namens de afdeling o.a.:

  • te stemmen over ingediende voorstellen
  • voorzitters van bureaus, commissies te benoemen
  • leden van het hoofdbestuur te benoemen

Het aantal stemmen dat een afdeling heeft is in verhouding met het aantal leden. Er kan voor of tegen worden gestemd, of worden onthouden van stemming. De stemmen worden op de VR geteld door een daar door de VR ingesteld stembureau.

3. Wat is de zittingstermijn?

De statuten kent geen maximum zittingstermijn voor HB leden. Elk jaar treden minimaal 2 HB leden af. Met 9 HB-leden en 2 aftredend per jaar zijn alle HB leden 1x in de 4 jaar aftredend. Als de VR HB-leden benoemt, is dat voor een duur van +/- 4 jaar. HB leden treden dus met regelmaat weer af. Bij het aftreden van een HB-lid kan hij/zij zich weer herkiesbaar stellen. Er is dan ook geen maximaal aantal zittingstermijnen. Alleen de VR kan HB-leden benoemen.

4. Wanneer treden ze af?

Ieder jaar treden minimaal twee HB-leden af volgens een rooster. Dat is zo in de statuten bepaald. Zo traden in 2018 drie HB-leden af, te weten Chris van den Berg PA3CRX, Peter Zwamborn PE1GEX en Michel Arts PE1NVK. Alleen PE1GEX heeft zich herkiesbaar gesteld en is door de VR wederom benoemd. De VR heeft ingestemd met het teruggaan van 11 naar 9 posities.

5. Wat is de Samenstelling van het HB?

In HB nemen zitting de algemeen voorzitter, de algemeen vicevoorzitter, de algemeen secretaris en de algemeen penningmeester. Zijn vormen het DB (Dagelijks Bestuur). Daarnaast telt het HB nog 5 leden, in totaal 9 leden dus. Het aantal HB-leden is altijd oneven zodat bij een stemming binnen het HB, er altijd een meerderheid voor of tegen is. Bij staking van de stemmen geldt het voorstel als verworpen.

De HB-leden zijn tevens voorzitter van belangrijke commissies en bureaus en/of liaison officer (een persoon die belangrijke relaties onderhoud met bijvoorbeeld overheden). Zo zijn de voorzitters van de Evenementen Commissie, Traffic Bureau (HF-commissie), Werkgroep Overleg Overheid (WOO) en PR-Commissie ook lid van het HB.

6. Wie kan HB-lid worden?

Ieder lid van de VERON die meerderjarig is (18+) kan zichzelf kandidaat stellen. De enige kanttekening is dat 2/3e deel van het HB moet bestaan uit radiozendamateurs met een N-registratie of F-registratie. Alle leden van het HB op dit moment zijn geregistreerde amateurs. Dat betekent ook dat een luisteramateur zich kandidaat kan stellen.

In de beginjaren van de VERON bestond het hoofdbestuur deels uit leden zonder een licentie.

7. Zelf een opvolger zoeken?

Alhoewel het niet in de statuten is vastgelegd, is het een gebruik dat HB-leden die aftreden en zich niet herkiesbaar stellen, ook zelf een geschikte kandidaat zoeken en voordragen. Die kandidaat wordt nooit automatisch HB-lid, want HB-leden kunnen niet zelf een opvolger benoemen. Dat kan alleen alleen de VR.

8. Wanneer kun je jezelf kandidaat stellen?

Jezelf kandidaat stellen kan het hele jaar door tot enkele weken voor de VR. Dit omdat je kandidaatstelling ruim voor de VR naar de afdelingsbesturen worden verzonden. Dat geeft de leden van de afdelingen voldoende tijd om de kandidaatstelling te bestuderen en erover te debatteren en te stemmen. Zijn er meerdere kandidaten voor dezelfde positie, dan zal de VR een stemming houden. Ook als je als HB-lid herkiesbaar bent en er is een kandidaat voor die positie.

Hoe je kandidaatstellen staat beschreven in artikel 5 van het huishoudelijk reglement.

Als je HB-lid wil worden

Zitting nemen in het HB betekent dat je een grote verantwoordelijkheid hebt. Je bestuurt een vereniging van 6200 leden die ook nog eens nationaal en internationaal de belangen van alle Nederlandse radioamateurs behartigt. Het is zeker geen erebaantje, maar echt een baan erbij. Zo vergader je iedere eerste maandag van de maand en heb je tussen de vergaderingen door regelmatig contact met medebestuursleden. Daarnaast word je geacht op bijzondere evenementen aanwezig te zijn, zoals de jaarlijkse Regionale Bijeenkomsten. Onkosten die je hebt gemaakt voor het HB-werk (zoals gereisde km’s) worden weliswaar vergoed, maar het is geen betaalde baan. Zitting nemen in het hoofdbestuur is 100% vrijwilligerswerk.

Ben je geïnteresseerd? Neem gerust eens contact op met de algemeen secretaris. Hij brengt je graag in contact met de HB-leden die je graag meer vertellen over hun werkzaamheden.