Bepaal mede de koers van de VERON, doe een voorstel via de Verenigingsraad 2019

Op de Verenigingsraad kan ieder lid via de afdeling een voorstel indienen

In onze vereniging bepalen de leden de koers. Ieder lid kan daar invloed op uitoefenen. Daarvoor is er de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Deze wordt ook wel Verenigingsraad of VR genoemd. Op de VR komen afgevaardigden van de VERON afdelingen bij elkaar om daar belangrijke besluiten te nemen over ingediende voorstellen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw voorstel ook op agenda van de VR 2019 komt, lees je hier.

De stappen voor een voorstel

Bepaal mede de koers van de VERON, doe een voorstel via de Verenigingsraad 2019Heb je een goed idee voor de vereniging? Of vind jij dat iets anders moet of beter kan? Dan kun jij met jouw VERON afdeling een voorstel uitwerken, motiveren en er in de VR over stemmen. Maar voordat jouw voorstel in de VR kan komen, zijn er een aantal stappen te nemen.

 1. Controleer eerst of uw voorstel niet al eens is ingediend op een recente VR. Dat kun je navragen bij je afdelingsbestuur. Zij krijgen van de Algemeen Secretaris een overzicht van de voorstellen van afgelopen jaren.
 2. Werk je voorstel uit en stuur het naar je afdelingsbestuur, zodat het in de huishoudelijke vergadering kan worden besproken.
 3. Stemt je afdeling in met jouw voorstel? Werk dan samen met je afdelingsbestuur het voorstel uit. De tekst zoals geformuleerd wordt later gepresenteerd in het begeleidend schrijven naar alle andere afdelingen. Het moet dus vrij van (interpretatie) fouten zijn.
 4. Laat je voorstel voor 31 januari 2019 door je afdelingsbestuur naar de Algemeen Secretaris sturen.

Ingediende voorstellen

 1. Uiterlijk 3 maart 2019 krijgen alle afdelingssecretarissen een overzicht van alle door de afdelingen ingediende voorstellen.
 2. Het hoofdbestuur voorziet, indien nodig, jouw voorstel en alle andere voorstellen van een commentaar en publiceert deze in ons maandblad Electron. Alle voorstellen worden ook aan de afdelingen gestuurd samen met verslagen van de commissies en werkgroepen. Ook staat in dit document, ook wel de beschrijvingsbrief genoemd, het financiële verslag over het afgelopen jaar en een budgetvoorstel voor het komend verenigingsjaar.
 3. Andere afdelingen kunnen nog een amendement insturen op het voorstel van jouw afdeling (een amendement is een wijzigingsvoorstel).
 4. Jouw afdeling kan ook een amendement insturen op andere voorstellen, dat kan nog tot voor aanvang van de VR.
 5. Op de VR wordt het voorstel door de Algemeen Secretaris voorgelezen.
 6. Er is gelegenheid om het voorstel ter plekke nog eens te motiveren. Als tijdens de discussie over dat voorstel blijkt dat het niet werkbaar is, dan heeft de indienende afdeling de mogelijkheid om het in te trekken.

In stemming brengen van een voorstel

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten op de stemming van een voorstel.

 • Een voorstel is aangenomen en het HB heeft dan de opdracht het uit te voeren.
 • Het voorstel is afgewezen.
 • Er wordt gestemd voor onthouding.

Goed beschrijven en motiveren

Het hoofdbestuur geeft als tip mee om een voorstel goed te beschrijven en te motiveren. Het zou jammer zijn als een inhoudelijk goed voorstel wordt weggestemd, omdat het niet duidelijk beschreven is of niet goed gemotiveerd. Wordt een voorstel met nipte meerderheid weggestemd, dan kan het de moeite waard zijn om dat voorstel in gewijzigde vorm op de volgende Verenigingsraad weer in stemming te brengen. Zorg dat een voorstel met feiten is onderbouwd. “Ik denk, wij vinden” werkt over het algemeen niet in het voordeel van een voorstel. Andere afdelingen vinden en denken weer iets anders.

Afdelingen Forum

Om voorstellen met andere afdelingen te kunnen bespreken, samenwerking te zoeken of een voorstel te toetsen, etc., bestaat de mogelijkheid om dat op het Afdelingen Forum te doen. Op dit deel van ons forum kunnen alleen afdelingsbesturen met elkaar discussiëren over of werken aan een voorstel.

Invloedrijk

Hoe invloedrijk de VR is blijkt wel uit voorstellen die in de afgelopen jaren aangenomen zijn. Zo leidde de aanname van de voorstellen voor verruiming voor N-amateurs voor 40 m en toegang tot 23 cm tot het een bijzonder verzoek van AT; De herijking van de N-registratie. Ook leidde een voorstel tot het Afdelingen Forum en het maken van een meerjarig beleidsplan.

Verenigingsraad; waar en wanneer in 2019

De VR 2019 wordt gehouden op zaterdag 13 april, bij Dok Zuid in Apeldoorn. De VR 2019 is alleen toegankelijk voor afgevaardigden van de VERON afdelingen, het VERON hoofdbestuur en genodigden.

Belangrijke data

Nog even alle belangrijke data op een rij:

01-12-2018  -> Mededeling naar de afdelingen.
31-01-2019  -> Sluiting inzending voorstellen door de afdelingen.
06-02-2019 -> Oproep in Electron met aanvangstijd, plaats van de vergadering en agendapunten.
03-03-2019 -> Het overzicht met alle voorstellen ligt bij de afdelingen.
03-03-2019 -> De Beschrijvingsbrief is bij de afdelingen.
11-03-2019  -> Sluiting kandidaatstelling HB-leden en voorzitters van de commissies/werkgroepen.
16-03-2019 -> De (definitieve) kandidaatstelling ligt bij de afdelingen.
13-04-2019 -> Sluiting indienen van amendementen op de voorstellen voor aanvang van de VR.
13-04-2019 -> 80e VR Vergadering.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je afdelingsbestuur. Een overzicht van alle afdelingen vind je hier.