Speech Algemeen Voorzitter op de Verenigingsraad 2017

De speech van onze Algemeen Voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 78e Verenigingsraad, 22 april 2017 in Apeldoorn.

Dames en heren, Beste medeamateurs

PA3AGF Remy DenkerVandaag start een voor de VERON ongekende grote promotionele actie genaamd “Open Deur bij de RadioAmateur”.

Zo’n actie hebben we nog nooit in gang gezet. De Nederlandse pers is geïnformeerd, lokale bladen zijn voorzien van informatie en we hebben bij TV programma’s onze plannen kenbaar gemaakt. Het moet voor u als afdelingsbestuur moeilijk vallen om een keuze te maken tussen het meedoen aan deze promotie in uw afdeling of het bezoeken van de VR.

Gelukkig duurt deze actie een hele week zodat afdelingen op een ander geschikt moment deel kunnen nemen. Ik nodig u uit om uw ervaring door middel van een artikel in Electron met anderen te delen.

Mijn dank gaat uit naar de leden van de PRCie die het mogelijk hebben gemaakt dat al het materiaal op tijd beschikbaar was.

Fijn dat u gekozen hebt om hier aanwezig te zijn.

Veel voorzitters houden een speech aan het begin van het jaar ter gelegenheid van een officiële gelegenheid. Onze officiële gelegenheid is de VR. Vandaag dus. Misschien moet deze speech in “de mid-year speech” worden omgedoopt.

Zoals gewoonlijk wil ik een aantal onderwerpen met u delen.

Agentschap Telecom en het AO

logo agentschap-telecomTijdens de voorbereidingen van het AO in oktober 2016 werd duidelijk dat er weinig tot geen voortgang werd geboekt bij het afronden van projecten bij het AT. Daar waar de beide verenigingen “ full steam ahead” wilden werd dat niet door AT overgenomen wat tot frustraties leidde. Er werd besloten dat de voorzitters van de beide verenigingen een brief zouden sturen naar de heer Peter Spijkerman, Directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

De brief was op tijd bij AT aangekomen aangezien de voorzitter van het AO de brief op de agenda had gezet om met de aanwezigen te bespreken. Daarna heeft een gesprek plaatsgevonden met de adjunct directeur Michel Verhagen en Frans Hofsommer in zijn functie als voorzitter van het Amateur Overleg en de beide voorzitters van de verenigingen.

Tijdens dat gesprek zijn afspraken gemaakt over een verbeterde communicatie tussen AT en de VERON/VRZA aangaande voortgang van lopende projecten. Frans Hofsommer heeft ook opgemerkt dat onderwerpen die meer aandacht nodig hebben in een separaat gesprek zullen worden doorgenomen. Indien projecten met vertragingen te maken hebben dan worden we vroegtijdig geïnformeerd. Er wordt dus niet gewacht tot een volgende Amateur Overleg. Deze feedback vindt gelukkig al plaats. Hoofdthema’s zoals het recente onderwerp Herijking worden tijdens het AO ingeleid maar in aparte vergaderingen uitgewerkt. Dat gaat dus niet ten koste van de kostbare vergadertijd van een AO.

We hebben wat dat betreft een en ander bereikt.

Herijking

Herijking N-amateursDe afgelopen jaren zijn op de VR voorstellen aangenomen die te maken hebben met de verbetering van de positie van de N-amateur. In het Amateur Overleg worden deze voorstellen onder de aandacht gebracht met het verzoek ze over te nemen. Het is aan het AT om hiermee verder te gaan. Van belang is om op te merken dat de verenigingen hierin adviseren aangezien wij geen machtsmiddel hebben om onze voorstellen door te drukken. AT moet dus bij het indienen van deze voorstellen nagaan of het past in hun beleid.

AT heeft gemeend een voorstel bij de verenigingen neer te leggen waarin gevraagd wordt om een advies voor te stellen waarmee de positie van de N-amateur voor de komende jaren wordt vastgelegd.

Dit voorstel heeft de naam Herijking N-registratie gekregen.

De formele vraag aan de verenigingen is door middel van de brief gedateerd 9 maart 2017 van de voorzitter van het AO aan de verenigingen bekend gemaakt.

Na het bekend worden van deze brief vonden er op diverse internet fora discussies plaats over dit onderwerp. Voor en tegenstanders gaven zeer duidelijk blijk van hun mening.

Tja, en als je dan als vereniging niet direct een kant-en-klaar actieplan op je website presenteert dan zijn de rapen gaar. Het deugt niet of het is niet goed zullen we maar zeggen.

Dat is de mentaliteit van deze tijd. De waan van de dag drijft sommige amateurs ertoe om hun mening vaak anoniem op ongepaste wijze kenbaar te maken.

De discussie over normen en waarden waar we met ons allen voor vechten wordt op deze wijze stevig onderuit gehaald.

De VERON heeft tijd genomen om een goed antwoord te formuleren met daarbij horende acties. De leden van de VERON worden, ongeacht hun registratie, door middel van een enquête geconsulteerd. Op onze website kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

 • N-Herijking enquête
 • N-herijking projectpagina
 • N-herijking FAQ
 • Plan van aanpak voor Herijking N-registratie

Van belang is dat kwaliteit voor snelheid gaat. Wat is er mis als je wat later reageert?

Het gaat tenslotte om het eindresultaat in de vorm van een goed onderbouwde aanbeveling dat samen met de VRZA en AT wordt opgesteld. Uiteindelijk gaat het om samen meer bereiken, maar zo wordt dat niet gezien.

VERON forum

VERON Techniek ForumSinds enkele maanden heeft de VERON een eigen forum voor afdelingen. Op dit moment hebben 47 van de 63 afdelingen zich aangemeld. Het forum is op verzoek van de afdelingen opgezet en ik roep u dus op om er gebruik van te maken. Het geeft u een goede mogelijkheid om met elkaar te overleggen over diverse zaken. Het geeft ook de mogelijkheid om draagvlak te creëren voor in te dienen VR voorstellen.

Ook voor onze leden hebben we een forum opgezet. Leden kunnen daar herkenbaar met elkaar in kennis delen over techniek.

Nu ik het woord forum heb genoemd wil ik reageren op opmerkingen die ik op diverse fora voorbij heb zien komen over de VERON als vereniging en dan specifiek over de zittingsduur van HB leden.

Van belang is om op te merken dat het elk VERON lid vrij is om zich kandidaat te stellen als voorzitter van de vereniging, commissie of werkgroep als deze positie vacant wordt.

Het kandidaat stellen geldt niet vanaf het moment dat de VR documenten beschikbaar komen. Dat kan het hele jaar door en zelfs al direct na deze vergadering. Echter op de VR vindt de daadwerkelijke benoeming plaats. Ik merk in dit verband op dat de Verenigings Raad de kandidaten benoemt en niet het hoofdbestuur. Het is een transparant en democratisch proces wat volledig volgen de statuten verloopt.

Vanaf mijn aantreden als lid van het HB in 2003 heeft zich, buiten het herkiesbaar zijn van HB leden, slechts een amateur kandidaat gesteld.

Elk jaar treden HB leden af en stellen zich al dan niet herkiesbaar. Vaak stelt een HB lid zich herkiesbaar omdat er intern (of extern) geen opvolger gevonden kan worden.

Vanaf het aantreden van Guido van den Berg PAØGMM in 1972 als lid van HB heeft hij zich vele malen aftredend en herkiesbaar opgesteld. Er heeft zich nog nooit een kandidaat gemeld. Guido voelt dat hij nog een nuttige bijdrage kan leveren voor de VERON en voor de amateurgemeenschap. Dat is de reden waarom hij aanblijft als HB lid. En in dit kader hebben we hem dan ook bedankt voor zijn jarenlange inzet. Let wel, met zijn kennis van zaken kunnen we meer dan vijfenveertig jaar terug kijken op juridische zaken Guido bewaakt ook dat besluiten die binnen de VERON worden genomen, niet in strijd zijn met de statuten en wet- en regelgeving.

Guido heeft zich gedurende al die jaren veel amateurs gesteund bij juridische zaken. Daar is heel veel voorbereidingstijd en reistijd in gaan zitten maar dat wordt niet altijd onderkend door de amateur voor wie Guido een casus begeleidt. Veel zaken zijn gewonnen en als een amateur een casus verliest dan zijn de rapen gaar. Vervelend voor de amateur in kwestie maar soms zijn de overwegingen van een rechter anders dan wordt vermoed of er worden andere zaken bijgehaald.

Wat ik zeg over Guido, geldt natuurlijk ook voor de andere HB leden en leden van afdelingsbesturen, commissies en werkgroepen.

We pennen wat af in Electron en op de website over onze inzet maar dat wordt kennelijk niet altijd gelezen. Ik lees nogal eens dat Electron in de verpakking wordt weggegooid; dat moet iedereen zelf weten maar dan is de opmerking dat er geen informatie beschikbaar komt niet op zijn plaats. Als ik een jaaruitgave van Electron evalueer dan zie ik dat we op heel veel fronten informatie verschaffen zoals technische artikelen met daarin soms wetenschappelijke artikelen maar ook vaak bouwbeschrijvingen, antennes, contesten, afdelingsbijeenkomsten, velddagen, belangenbehartiging (nationaal en internationaal), VERON winkel, jeugd etc., etc. Teveel om op te noemen maar voor elk wat wils.

Hebben de “mensen die alleen maar kritiek uitten op leden van besturen, commissies en werkgroepen”, wel eens geïnformeerd naar de inhoud van de functie van een voorzitter om te weten wat die functie nu precies inhoudt?

Ik kan mij niet herinneren dat ik hierover met een amateur een uitgebreid telefoongesprek heb gehad behoudens gesprekken met personen met de vraag of hij een voorzitterschap op zich wil nemen.

Gelukkig is dat twee keer gelukt. In andere gevallen is het hedendaagse antwoord:

 • Geen tijd
 • Geen zin
 • Teveel vergaderingen
 • Moet me binden aan een functie en dat wil ik niet
 • Wil de verantwoordelijkheid niet

Met als gevolg, geen opvolger en dan blijft de huidige voorzitter; gelukkig met veel energie en enthousiasme zitten.

Hebben diezelfde mensen zich al als vrijwilliger gemeld om zich in te zetten voor de VERON? Nee, vanaf de zijlijn zich af zetten tegen zaken waar men weinig vanaf weet is veel eenvoudiger dan zich in te zetten.

Ben ik verontwaardigd? Mijn antwoord is “ja”, en dat heeft dan deels te maken met de wijze waarop ik persoonlijk mijn mening over de herijking ben gevraagd, zonder dat ik verder uitleg heb kunnen geven.

Ik ben echter meer verontwaardigd over de wijze waarop de vereniging wordt aangevallen door amateurs die niet goed weten op welke wijze bestuurders en vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor de Nederlandse radioamateurs. De verontwaardiging is nu gelukkig over maar ik wilde dit toch wel met u delen.

Toch vind het hoofdbestuur dat we onze leden nog beter moeten informeren over het werk dat onze besturen, commissies en werkgroepen doen. Bij de PR-Commissie ligt nu dan ook de opdracht om de communicatie binnen de vereniging, tussen de besturen, commissies en werkgroepen en de leden te intensiveren.

Vrijwilligers bij de VERON

De VERON zoekt vrijwilligersIn de wandelgangen heeft u kennis kunnen nemen van de vacatures in de diverse werkgroepen en commissies. Het zijn vacatures op zeer belangrijke posities in onze vereniging. Als we die vacatures niet op korte termijn kunnen invullen dan zal dat ten koste gaan van de kwaliteit die we willen leveren aan onze leden. Ik doe nogmaals een beroep op de afdelingsbesturen om te zoeken naar geschikte kandidaten. Ook wij als Hoofdbestuur doen ons best om geschikte kandidaten te vinden.

Dank voor uw aandacht hiervoor.

Het onderwerp vrijwilligers maar dan specifiek tot hun inzet voor de VERON leidt tot het uitspreken van een dankwoord aan al onze vrijwilligers die zich inzetten. U ziet onze vrijwilligers op de Dag voor de RadioAmateur maar ook bijvoorbeeld onze redactie van Electron zet zich in voor de VERON. En zo zijn er vele voorbeelden. Te veel om op te noemen.

Als ik tijdens een Dag voor de Radioamateur op de balustrade de zaal overzie en zie hoe iedereen zich voor de vereniging inzet dan ben ik heel, heel erg trots op onze vrijwilligers. De spirit waarmee iedereen zich inzet is onbeschrijfelijk.

Een applaus waarmee we onze vrijwilligers bedanken is wel op zijn plaats.

VERON 75 jaar in 2020

75 jaar VERONDeze datum lijkt nog ver weg maar voor het HB is dit jubileum al boven het ruisniveau gekomen. Het HB heeft een werkgroep geformeerd die zal na gaan denken hoe dit jubileum ingevuld zal worden. Veel ideeën zijn de revue gepasseerd maar we zijn tot de conclusie gekomen dat die uitvoerbaar moet zijn.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om aan te geven welke plannen uitgewerkt worden. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Regionale bijeenkomsten

Op de VR in 2012 is gekozen voor het continueren van de Regionale Bijeenkomsten. Er is dus behoefte aan deze jaarlijkse vergadering met de afdelingen. Het HB heeft signalen opgepikt dat de afdelingen liever zien dat men zelf de agenda opstelt naar aanleiding van zaken die in de regio spelen.  Aan deze hervorming geven we graag gehoor en we willen dat al dit jaar vorm gaan geven.

Met deze nieuwe opzet kan het dus zijn dat de te behandelen onderwerpen per regio anders zullen zijn. We zijn benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Later vandaag staat komt dit onderwerp nog ter sprake.

Radiomarkt in Friedrichshafen 2017

Verleden jaar zijn tijdens de radiomarkt evaluatieformulieren aan bezoekers van de stand overhandigd. De feedback was uiteenlopend. De een wilde wel artikelen als eyecatcher op de balie en de ander niet. Zetten we wel of geen drop op de balie? Is de aankleding van de stand wel in lijn met de huisstijl?

Gemiddeld genomen waren de reacties positief en er waren opbouwende opmerkingen. De PRCie is hiermee aan de slag gegaan.

Helaas vindt de radiomarkt deze zomer plaats op een zeer ongunstige datum, maar we hebben besloten om toch aanwezig te zijn. De stand bemanning is bijna rond en we zijn benieuwd wie we uit PA land als bezoeker kunnen verwelkomen. Gelet op het feit dat Leeuwarden in 2018 de culturele hoofdstad van Europa zal zijn, wordt daaraan aandacht besteed maar dan meer gericht op de radio activiteiten die worden opgezet en vanuit Leeuwarden worden gecoördineerd. Deze radiomarkt gebruiken we ook om de aandacht te vestigen op de eigen markten zoals de Dag voor de RadioAmateur en de radiomarkt te Rosmalen.

IARU-R1 conferentie in Landshut, Duitsland

In september gaat een VERON delegatie naar de driejaarlijkse IARU conferentie die dit jaar gehouden zal worden in Duitsland. Doel van deze conferentie is om te komen tot een besluitvorming ten aanzien van voorstellen in het kader van onder andere bandplannen, regelgeving en normen die door de individuele verenigingen zijn ingebracht. Veel van deze besluiten zullen dan weer met de nationale overheid worden besproken. Ook de financiën van de IARU-organisatie komt op de agenda. Spectrum management en spectrum protection gevoed door de discussie over hogere storingsniveaus zal zeker de aandacht krijgen. In dit kader is het van belang dat de amateurverenigingen een gezamenlijk front vormen ten aanzien van deze onderwerpen bij de discussies in het eigen land. Ook IARU-bestuurders zullen discussies aangaan in internationale gremia.

Beleidsnotitie

Verleden jaar heeft de VR goedkeuring verleend tot het in gang zetten van het beleidsdocument. We zijn nu een jaar verder en het uitwerken van de strategische acties vordert gestaag. Ik noem enkele projecten die uitgerold worden:

 • Dag voor de RadioAmateur.
 • HF- en VHF-en-hoger-dag zijn gratis voor VERON leden.
 • Informatie over EMC delen met onze leden.
 • Gebruiken van social media.
 • Morse als cultureel erfgoed implementeren in de VERON cultuur.

We zijn goed op weg.

Huisstijl

Zo’n twee jaar is de nieuwe huisstijl ingevoerd. Onze website is aangepast en afdelingen zijn begonnen met het omzetten van hun oude site naar de nieuwe huisstijl. Echter dit proces gaat veel te langzaam. Bedenk wel dat uw website een visitekaartje is voor niet alleen uw eigen afdeling maar ook voor de VERON in het algemeen. Ik hoop dat de nieuwe huisstijl een trigger mag zijn voor de resterende afdelingen om alsnog over te gaan.

De ICT-Werkgroep staat u met raad en daad bij om de conversie zo snel en gemakkelijk mogelijk in orde te maken. Dat kan het probleem niet zijn.

Op dit moment zijn 26 afdelingen ondersteund met de transitie van hun oude website naar de nieuwe huisstijl. Wie volgt? Er wordt ondersteuning geboden, het kost u niets en de website wordt technisch lees continuïteit en beveiliging, voor u beheerd en “up to date” gehouden en in veel gevallen kan oude data behouden blijven. Wat wilt u nog meer?

Ik hoop dat de ICT-Werkgroep het druk krijgt de komende weken.

Normen en Waarden

Hoewel dit onderwerp al ter sprake is gekomen, wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dit onderwerp toch nog een keer onder de aandacht brengen. We mogen op de band niet als politieagent optreden maar het op gepaste wijze attenderen op het aspect normen en waarden kan geen kwaad. Helaas gebeurt het te vaak dat ik mijn ontvanger uitzet omdat ik het taalgebruik en de manier waarop we met elkaar omgaan ronduit beneden pijl vind. Dat is toch niet nodig.

Het moet toch mogelijk zijn om op een nette manier met elkaar om te gaan. Kennelijk is het aspect: “ ik zit thuis en niemand ziet mij” de drijfveer om opgepaste uitlatingen te doen.

Dat geldt tegenwoordig ook bij uitlatingen op fora en in blogs. Een bericht wordt op de PC geschreven en na het indrukken van de knop “ Enter of Verzenden” heeft de afzender zijn mening gegeven en is hij ervan af. Lekker onzichtbaar en het kan hem niet schelen wat een ander ervan vindt. Men heeft er kennelijk geen notie van wat de impact van zo’n bericht kan zijn.

Mijn oproep aan de amateurs is dan ook om ervoor te zorgen dat we met respect met elkaar omgaan. Dat doen we thuis toch ook? Waarom kan dat niet in het onderlinge verkeer tussen amateurs?

Bestuurswerk

Het uitwerken van bestuurszaken kost veel vrije tijd en ik ben er trots op dat de afdelingsbestuurders onder u naast andere privé zaken tijd vrijmaakt om zich in te zetten voor de VERON. U denkt niet alleen na over lokale zaken maar ook over beleidszaken die te maken hebben met het besturen en dus richting geven aan het beleid van de VERON in zijn geheel. Ook dat is de taak van de afdelingsbesturen.

Dat geldt niet alleen voor de afdelingen maar ook voor de voorzitters van commissies en werkgroepen en voor de leden van het hoofdbestuur.

Als Algemeen Voorzitter van de VERON kan ik u zeggen dat ik er trots op ben dat u uw tijd beschikbaar stelt en ik kan alleen maar mijn dank uitspreken voor het bestuurswerk dat u allen doet voor onze radio vereniging.

Ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een smakelijke lunch.