Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2017

Stemming VROp zaterdag 22 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur.

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er negen voorstellen waarover gestemd werd.

Voorstel 1: Opheffen afdeling A50 MILRAC

Dit voorstel was ingediend door het hoofdbestuur. Het betrof het opheffen van afdeling A50 MILRAC. Volgens de statuten is deze afdeling te klein om op zichzelf te staan. De leden moeten worden overgeschreven naar een bestaande afdeling.

Dit voorstel werd unaniem aangenomen.

Voorstel 2: Harmonisatie frequentiebanden in CEPT verband

Dit voorstel was ingediend door afdeling A54 Etten Leur. Het betrof het voor het maken van een duidelijk overzicht per land voor zowel Novice als Full gelicenseerden met daarin per band/frequentie wat zij wel of niet mogen dus inclusief vermogens, modes en dergelijke.

Er was onduidelijkheid over de inhoud van dit voorstel. Afdeling A54 Etten-Leur trok het voorstel daarom in.

Voorstel 3: Opzet en status van regio vergaderingen veranderen

Dit voorstel was ingediend door afdeling A40 Twente. Zij verzoeken het HB de opzet en status van regio vergaderen te veranderen zodat de vergadering meer interactief wordt.

Dit voorstel werd aangenomen en sluit aan bij het initiatief dat het HB al had genomen. 

Voorstel 4:  Vergoedingen voor reizen naar regio vergaderingen

Afdeling A40 Twente verzoekt het VERON bestuur de km-vergoeding voor één auto per afdeling door de algemeen penningmeester te laten vergoeden voor het bijwonen van de regiovergadering. Dit in plaats de vergoeding uit de middelen van de afdeling te verstrekken.

Dezelfde afdeling diende ook een amendement in op haar eigen voorstel: Vrije meningsuiting of beïnvloeding van VR voorstellen.

Het amendement en het voorstel werden beiden verworpen.

Voorstel 5: Aanpassen van de tekst in artikel 6 van de statuten m.b.t. de bezwaarprocedure bij het afwijzen van een aanvraag tot lidmaatschap.

Afdeling A25 Doetinchem stelt voor om de tekst in artikel zo te wijzigen dat alle afdelingsbesturen op de hoogte worden gesteld van een afwijzing van het lidmaatschap door het hoofdbestuur. Dit in plaats van alleen de afdeling waar aspirant lid tot wil toetreden.

Het HB licht toe dat het voorstel niet kan worden uitgevoerd omdat het in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Dit voorstel werd door afdeling A25 Doetinchem ingetrokken.

Voorstel 6: Behoud van focus op afname van storing door gebruik van Power Line Communicatie (PLC).

De afdeling A17 Gouda vraagt de VR om de EMC Commissie te verzoeken, focus te blijven houden op het beperken en terugdringen van storing op de HF amateurbanden, veroorzaakt door Power Line Communicatie (PLC ). Daarbij vragen zij ook om storingsnormen te introduceren voor de VHF en UHF amateurbanden.

Dit voorstel werd verworpen nadat de EMC-EMF Commissie uitleg had gegeven over de actieve aanpak van storing door PLC.

Voorstel 7: De VERON moet actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek.

A22, de afdeling  Zuid Limburg , stelt voor om als VERON actiever beleid te gaan voeren ten aanzien van EMC-problematiek. Van het HB verwachten zij het agenderen, prioriteit toekennen, faciliteren en opvolgen van ideeën en acties. Van de EMC-commissie verwachten zij een plan van aanpak met doelen, de in te zetten middelen, en een actievere publicatie naar leden. Van de leden verwachten zij het actief melden van storingen en waar mogelijk het ondersteunen van de EMC-aanpak.

Dit voorstel werd aangenomen en sterkt het HB in de prioriteit die het aan EMC-problematiek geeft.

Voorstel 8: Binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen.

De afdeling A13 Eindhoven draagt het HB op ook de binnen Nederland woonachtige leden de mogelijkheid te bieden om Electron in digitale en/of gedrukte vorm te ontvangen. Omdat bij een lagere oplage de druk-kosten niet noodzakelijkerwijs mee omlaag gaan stellen wij voor de contributie gelijk te houden onafhankelijk van de gekozen vorm van bezorging.

Op dit voorstel diende de afdeling A634 Friese Wouden het volgende amendement in:

Het HB krijgt de opdracht maandelijks enkele onderwerpen uit de dan verschijnende “Electron” openbaar te verspreiden via Social Media, Elektronische Nieuwsbrief, RSS en/of dergelijke, met daarin de “Electron” van die betreffende maand genoemd als bronvermelding.

Het amendement op dit voorstel werd verworpen. Het voorstel zelf werd ook verworpen.

Voorstel 9: N-amateurs toestaan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen in mode A3J

De afdeling A19 Groningen vraagt de VR het HB te verzoeken om in het overleg met AT maar voren te brengen en er op aan te dringen om de N-amateurs toe te staan om met maximaal 100 Watt PEP uit te mogen komen op de aan N-amateurs toegekende delen van de 40 en 20 meter banden en de volledige 10 meterband, evenwel met de beperking van uitsluitend de Mode A3J (LSB en USB).

Dit voorstel werd, in het kader van de N-herijking, verworpen.

Vragen?

Nog vragen over de Verenigingsraad? Stel ze gerust aan je afdelingsbestuur.