Stemming over de voorstellen op de Verenigingsraad 2018

verenigingsraad stemming 2018Op zaterdag 21 april vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON plaats, de Verenigingsraad. Op de Verenigingsraad stemmen afgevaardigden van afdelingen over ingebrachte voorstellen en benoemen zij leden van commissies, werkgroepen, bureaus en het hoofdbestuur.

Ieder jaar brengen afdelingen voorstellen in. Dit jaar waren er 23 voorstellen waarover gestemd moest worden. In de beschrijvingsbrief aan de afdelingen en Electron van april 2018 zijn alle voorstellen volledig weergegeven. Op deze pagina is gezien de lengte van de voorstellen en leesbaarheid gekozen voor een korte weergave. Wilt u meer details over de voorstellen en amendementen informeer dan bij de secretaris van uw afdeling.

Na een korte uitleg over het elektronisch stemmen wordt er begonnen met de behandeling van de voorstellen.


Voorstel 1: Het HB stelt voor een ICT-Commissie in te stellen, ter voortzetting/vervanging van de huidige ICT-werkgroep.

Dit voorstel is ingediend door het hoofdbestuur. Het betrof het instellen van een ICT-Commissie ter vervanging van de huidige ICT-Werkgroep.

Dit voorstel is unaniem aangenomen.


Voorstel 2: Vaststellen van het beleidsplan voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dit voorstel ingediend door het HB om met een verwijzing naar de in het beleidsplan omschreven verplichtingen, worden opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Afzonderlijke verklaringen van afdelingsbestuurders en andere officials zijn dan niet nodig.

Dit voorstel is aangenomen.

Amendement A22 Zuid-Limburg: Stelt voor een aanpassing te doen op de tekst: De VR stelt voor om het opgestelde Beleidsplan AVG vast te stellen. Wijzigingen en aanvullingen op het beleidsplan AVG worden als VR-voorstel ingediend door het HB. Indien er urgente aanpassingen zijn die niet kunnen wachten tot een reguliere VR, dan worden de afdelingen hierover vooraf tijdig geconsulteerd. Toelichting: Urgent zijn o.a. wijzigingen in de wet of bijbehorende jurisprudentie.
Dit amendement is aangenomen.


Voorstel 3: Toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement: artikel 13 als volgt (en vernummering huidig artikel 13 in artikel 14): Gegevensbescherming AVG.

Voorstel ingediend door het HB regelt de geheimhoudingsplicht voor persoonsgegevens van leden zoals deze is gesteld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 25 mei 2018  geldt.

Dit voorstel is aangenomen


Voorstel 4: Wijziging Artikel 3 Huishoudelijk reglement

Dit betrof een voorstel ingediend door het HB. Artikel 3 omschrijft hoe te handelen indien een lid niet aan de contributieverplichting heeft voldaan. Door de voorgestelde wijziging wordt voorkomen dat er aan wanbetalers een gratis Electron wordt toegestuurd en wordt nu duidelijk vermeld dat aan wanbetaling kosten zijn verbonden.

Dit voorstel is aangenomen.

Amendement ingediend door A22 Zuid-Limburg: Zij stellen voor het voorstel op te delen in 2 delen 4a en 4b. Hierin stellen zij voor een aantal tekstuele aanpassingen te doen.
Dit amendement is afgewezen


Voorstel 5: Het door de VERON toekennen van een award aan individuele leden en/of groepen en/of afdelingen van de VERON en/of mensen en/of organisaties buiten de vereniging die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor het promoten en/of stimuleren van het zendamateurisme in het algemeen en de VERON in het bijzonder.

Een door de afdeling Woerden ingediend voorstel waarin wordt verzocht buiten de huidige erkenningen als, gouden speld/amateur van het jaar, een award in te stellen voor externe PR georiënteerde inspanningen.

Dit voorstel is verworpen. Met kanttekening dat dit altijd kan door een voorstel aan het bestuur te melden


Voorstel 6: De afdeling Amersfoort stelt aan de VR voor om artikel 11, lid 4 van het Huishoudelijk Reglement en artikel 19 van het Afdelingsreglement aan te passen.

Dit voorstel is ingediend door de afdeling Amersfoort en stelt voor om het fysiek sturen van 7 exemplaren van convocaties aan de leden naar het centraal bureau aan te passen naar een afschrift op papier of digitaal.

Dit voorstel aangenomen


Voorstel 7: Ontwikkel een brochure waarin concrete, preventieve, praktische EMC/EMF informatie is te vinden.

Een voorstel ingediend door de afdeling Amersfoort waarin zij de VR vragen het HB opdracht te geven een brochure te ontwikkelen waarin praktische informatie te vinden is omtrent de (nieuw) geconstateerde EMC problematiek.

Dit voorstel is na stemming aangenomen


Voorstel 8: Breidt de VERON Afdelingscompetitie uit zodat voortaan ook SWL-wedstrijden meetellen in de score.

Een voorstel van de afdeling Amersfoort om SWL-wedstrijden mee  te laten tellen in de VERON afdelingscompetitie om zo de SWL’s te stimuleren om meer te doen aan wedstrijden.

Dit voorstel is door afdeling Amersfoort ingetrokken.


Voorstel 9: Periodiek een actielijst te publiceren waaruit de voortgang blijkt van de actiepunten uit het in 2016 aangenomen beleidsplan.

Voorstel van afdeling Amersfoort waar de VR gevraagd wordt het HB opdracht te geven periodiek een actielijst te publiceren waaruit de voortgang blijkt van de actiepunten uit het in 2016 aangenomen beleidsplan.

Dit voorstel is ingetrokken


Voorstel 10: Laat de VERON actiever communiceren over EMC-problematiek.

Dit betrof een voorstel ingediend door de afdeling Amersfoort met het verzoek om de VERON actiever te laten communiceren over EMC-problematiek. Niet zozeer over de aspecten van normering maar de publieke bekendheid.

Dit voorstel is verworpen.


Voorstel 11: Electronisch ten minste 2x per jaar gratis verspreiden Electron

Ons verenigingsblad Electron ten minste twee maal per jaar, als eerste het mei 2018 nummer, in elektronische vorm gratis zo veel mogelijk te verspreiden. De radiozendamateur is nauwelijks nog bekend in de moderne maatschappij. We worden gezien als archaïsch en “niet van deze tijd”. Tevens leidt deze onbekendheid tot onbegrip bij EMC situaties.

Dit voorstel is na telling aangenomen.

Amendement hoofdbestuur: Het zinsgedeelte ”Ons verenigingsblad Electron ten minste twee maal per jaar, als eerste het mei 2018 nummer,…..” wijzigen in: Ten minste één maal per jaar een ten minste 9 maanden oude uitgave van ons verenigingsblad Electron,…..
Toelichting:
Voor het geven van meer bekendheid aan de VERON en het laten kennis maken met het blad, en om daarbij tevens eventuele ongewenste neveneffecten zo veel mogelijk te voorkomen, zou het voorstel in aldus geamendeerde vorm toereikend moeten zijn.
Amendement is na stemming verworpen.


Voorstel 12: Een hoofdbestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 jaar.

Dit betrof een voorstel van afdeling Gouda. Zij stelden voor dat het betreffende bestuurslid zich na afloop van deze periode voor een volgende zitting periode van 3 jaar herkiesbaar stellen, met dien voorwaarde dat het maximum aantal aaneengesloten zittingsperiodes 3 is (9 jaar).

Dit voorstel ingetrokken

Amendement ’t Gooi: Aanpassing HHR voor een maximale zittingsduur HB van 3 x 4 jaar. Bij aanname dit binnen 2 weken op de website en eerstvolgende Electron te publiceren. Een nieuw rooster van aftreden te maken. Per VR2019 de twee langstzittende HB leden aftreden en dit doorvoeren tot voldaan wordt aan de maximale zittingsduur. Voortaan oproepen voor nieuwe bestuurders uiterlijk 4 maanden voorafgaand aan de VR.
Dit amendement is verworpen

 


Voorstel 13: De VR verzoekt het Hoofdbestuur tot een onderhoud tussen VERON en DKARS.

Dit betrof een voorstel van afdeling Leiden. Waarin zij stelden dat uit verschillende bronnen lijkt het of er geschillen zijn ontstaan die tot schadelijke gevolgen voor de VERON kunnen leiden. De VR verzoekt het Hoofdbestuur tot een onderhoud tussen VERON en DKARS.

Dit voorstel met grote meerderheid verworpen


Voorstel 14: Mogelijkheden onderzoeken kostendekkende deelname QSL Service

Dit betrof een voorstel van afdeling Leiden. Regelmatig worden QSL kaarten “retour afzender” gestuurd omdat de geadresseerde geen lid is. Dit is zeer frustrerend, de QSL kaart is immers het visitekaartje van de zendamateur en een correcte afsluiting c.q. bevestiging van een geslaagde verbinding. Retourzending uit het buitenland valt niet te voorkomen maar binnen Nederland kan het probleem worden opgelost.

Dit voorstel verworpen


Voorstel 15: Een keer per maand in plaats van een keer per jaar tijdens de VR voorstellen kunnen indienen ter behandeling.

Het indienen en behandelen van voorstellen gebeurt nu slechts eenmaal per jaar. Dat is niet meer van deze tijd. Voor het in stemming brengen van voorstellen moeten nu afdelingen fysiek bij elkaar komen zoals bij de VR.

Dit voorstel is ingetrokken


Voorstel 16: Instaplicentie naast Novice en Full

Het aantal leden van de VERON daalt en dit hangt samen met een algemeen dalende interesse voor techniek. Het radiozendamateurisme vormt daarop geen uitzondering. De instaplicentie is laagdrempelig en beoogt een eerste kennismaking met de amateur radio hobby te zijn.

Dit voorstel is na stemming verworpen, het HB ondersteund echter de implementatie zoals deze is afgestemd tijdens de IARU vergadering in Landshut


Voorstel 17: Afschaffen van de minimumleeftijd voor behalen  N- of F-registratie

Na het met goed gevolg afleggen van het examen mogen te jonge radiozendamateurs niet zelfstandig op de amateurbanden uit komen. Het zou jammer zijn als deze ontmoediging zal leiden tot het wegvallen van de interesse voor het zendamateurisme.

Dit voorstel aangenomen


Voorstel 18: Actief zoeken naar een jeugdig lid, jonger dan 26 jaar, binnen het HB.

Bij het toevoegen van een jong persoon aan het HB kan er beter geluisterd worden naar de gedachten van deze doelgroep. Het lid dient volledig opgenomen te worden in het HB. Op deze manier zijn we als VERON voorbereid op de toekomst en ziet de groep jeugdige aspirant-leden zich daarin beter gerepresenteerd.

Dit voorstel verworpen


Voorstel 19: Beleid ballotage aan te passen

Het lijkt ruim voldoende om alleen de naam en de roepletters te publiceren, dus nadrukkelijk zonder adres en Regio gegevens.

Dit voorstel ingetrokken


Voorstel 20: Meer promotie bij 45+, verminderen aantal opzeggingen, hoe de UK en Nordics aan betere deelnamecijfers komt. Actief benaderen oud leden.

Dit betrof een voorstel van afdeling het Gooi. Betere ledenbinding kan bevorderd worden door intensivering én uitbreiding van praktische hulp aan individuele leden én door veel meer aandacht voor besloten leden-informatie over de belangenbehartiging door de VERON.

Dit voorstel is ingetrokken


Voorstel 21: Eenduidige en transparante criteria voor de toekenning van de gouden speld.

De VERON Afdeling Kanaalstreek V2D A27 stelt de VR voor het Hoofdbestuur op te dragen zorg te dragen voor eenduidige en transparante criteria voor de toekenning van de gouden speld voor alle leden die een te waarderen bijdragen hebben geleverd aan het functioneren van de vereniging, een afdeling of voor de radio gemeenschap in het algemeen.

Dit voorstel ingetrokken


Voorstel 22: Conclusies overnemen van de op 24 februari gehouden conferentie.

Dit betrof een voorstel van de afdeling ’s Hertogenbosch. De radiozendamateur is nauwelijks nog bekend in de moderne maat schappij, het aantal radiozendamateurs in Nederland neemt af, het aantal leden van de VERON neemt af.

Dit voorstel is ingetrokken hierover volgt een presentatie na voorstel 23


Voorstel 23: APRS Digipeaters dienen niet meer onder de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs te vallen.

Dit betrof een voorstel van afdeling Dordrecht. Het Agentschap Telecom (AT) is van mening dat digipeaters in het APRS-netwerk vallen onder relaistations die vergunningplichtig zijn. Dit valt op te maken uit het nieuwsbericht van het AT van 17 augustus 2017. Sinds deze publicatie van het AT zijn er nagenoeg geen digipeaters meer in de ether aanwezig. Bij een juiste interpretatie van de regels en inzichten is Afdeling 12 van mening dat de digipeaters niet onder de vergunningsplicht horen te vallen.

Dit voorstel verworpen

Amendement Dordrecht
“APRS Digipeaters dienen niet meer onder de Gedragslijn vergunningen radiozendamateurs te vallen.”
wijzigen in:
“De afdeling Dordrecht vraagt de VR om het HB opdracht te geven middels het amateuroverleg met het Agentschap Telecom te bewerkstelligen dat digipeaters voor het APRS-netwerk buiten de Gedragslijn vergunningen zendamateurs komen te vallen.”
Dit amendement is verworpen