Toespraak van onze algemeen voorzitter op de VR 2016

VERON algemeen voorzitter Remy PA3AGF in zijn ShackOp zaterdag 23 april vond de 77e Verenigingsraad (VR) plaats. De VR is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de VERON. VERON’s  algemeen voorzitter, Remy Denker PA3AGF, hield zijn toespraak:


De overgang van de ochtendsessie naar de middagsessie wordt al vele jaren gekenmerkt door de speech van de Algemeen voorzitter. Daar is niet omheen te komen en ik kan u geruststellen door aan te geven dat ik daar ook niet vanaf wil. Ik vind dit namelijk een uitstekend moment om een aantal zaken de revue te laten passeren.

Vrijwilligers bij de VERON

Dit is absoluut geen stokpaardje van mij maar ik ben genoodzaakt om er toch aandacht op te vestigen. We worden geconfronteerd met een afname van vrijwilligers. Er zijn veel vacatures maar als die niet ingevuld kunnen worden dan zijn we genoodzaakt om projecten uit te stellen of helemaal niet door te laten gaan. Dat zou jammer zijn want we willen als vereniging graag vooruit. U heeft het beleidsplan onder ogen gehad dus u heeft kunnen constateren welke plannen we verder willen uitbouwen of in gang willen zetten. Ik zie graag dat u in uw afdeling nog eens rondvraagt of er leden zijn die interesse hebben om lid te worden van een commissie of werkgroep. Daarmee verdwijnt wellicht potentiële capaciteit voor uw eigen afdeling maar er zijn mensen die zich liever inzetten in een landelijke functie.

Samenwerking VERON-VRZA

veron vrzaMet reden heb ik de titel van dit onderwerp samenwerking genoemd.

De VERON heeft tegenover haar leden nog een VR commitment openstaan ten aanzien van gesprekken met de VRZA over van het oprichten van een landelijke radiovereniging. Dit commitment dateert van de VR 2009. De VRZA heeft vanaf haar ALV 2009 eenzelfde commitment uitstaan. Zoals u weet hebben diverse vergaderingen met de beide besturen plaatsgevonden. Diverse opties zijn de revue gepasseerd maar van een vervolgstap is niets gekomen. In een eerdere VR heb ik u verteld dat er geen voortgang had plaatsgevonden.

Het Hoofdbestuur was niet tevreden met deze “bevroren situatie” en midden 2015 heb ik contact opgenomen met de nieuwe voorzitter van de VRZA Floris Wijnnobel PA1FW. Floris wist mij te melden dat dit onderwerp in hun ALV 2014 weer aan de orde is gekomen en men heeft de eerder gedane uitspraak teruggedraaid onder de noemer dat de “VRZA moet blijven”. Ik vond het jammer dat de VERON niet direct op de hoogte was gesteld van dit gewijzigd ALV mandaat. Op 26 januari heb ik deze uitspraak op onze website laten plaatsen zodat iedereen op de hoogte is.

Dit consequentie hiervan is dat het er twee verengingen zullen blijven bestaan.

De VRZA blijft bij haar standpunt. Een feit waar we gedurende de laatste 60 jaar waarin we over het oprichten van een vereniging hebben gesproken, mee zijn geconfronteerd.

We kunnen hier verontwaardigd over zijn maar dat heeft geen zin. Het is beter om te denken aan een nauwere samenwerking met de VRZA en dan bedoel ik het nog meer samenwerken op afdelingsniveau of commissie niveau zoals dat nu al gebeurt. Denk ook aan het uitwisselen van lezingen of het samen organiseren van een lokaal evenement. Er zijn al veel afdelingen die dat doen. Er zijn al heel wat afdelingen die samen in een gebouw vergaderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Afdeling Twente.

Er zitten vele positieve kanten aan. Het wordt ook tijd dat het nog bestaande Wij/Zij gevoel beëindigd wordt.

Laat niet onverlet dat er op bestuursniveau toch contact wordt onderhouden. Het heeft onze aandacht.

Regionale Bijeenkomsten

Bij het schrijven van het integrale rapport over de Regionale Bijeenkomst 2015 kwam naar voren dat er in 2015 jaar 17 afdelingen niet aanwezig konden zijn. In 2014 waren dat er 13. Die stijging baart mij zorgen.

Wat mij tegenviel was dat er afdelingen zijn die zonder berichtgeving aan de organiserende afdeling, niet komen. Dat vind ik eigenlijk onacceptabel. We willen met elkaar een goede bijeenkomst organiseren en dan komen afdelingen gewoon niet opdagen. Laat ik een parallel trekken met de privé situatie. Het komt erop neer dat er bij u thuis een uitnodiging ligt voor een bijeenkomst en die wordt zonder bericht niet bezocht. Lijkt mij niet normaal.

We hebben het over normen en waarden en daar hoort het netjes afmelden ook bij. Eigenlijk zie ik liever dat u de Regionale bijeenkomst gewoon bezoekt.

De datum staat reeds lang vast en er is dus voldoende tijd om een afvaardiging samen te stellen van mensen die wel kunnen. Zoals vaker aangehaald is het bezoeken van deze bijeenkomsten meer dan het alleen aanwezig zijn. Kennis maken met nieuwe bestuurders is goed voor het netwerk.

Sinds jaar en dag worden Regionale Bijeenkomsten door het Hoofdbestuur georganiseerd. Ons lopend VERON archief, Guido van den Berg PAØGMM, kon zich niet herinneren wanneer we hiermee zijn begonnen. Het Hoofdbestuur heeft in het verleden voorgesteld om hiermee te stoppen omdat er ook andere communicatie kanalen zijn. Dat voorstel werd afgestemd, met andere woorden er is toch behoefte aan een overleg op deze wijze.

De huidige werkwijze is nu zo dat de algemeen secretaris een e-mail stuurt waarin wordt vermeld op welke dag de regionale bijeenkomsten zullen gaan plaatsvinden en een voorstel van agendapunten. Dit is een door het Hoofdbestuur gestuurd proces maar het Hoofdbestuur wil graag dat de afdelingen zelf aan het roer komen te staan bij het opstellen van de agenda. We willen u graag uitnodigen om agendapunten van uw zijde aan het Hoofdbestuur kenbaar te maken. Het Hoofdbestuur zal die punten gaan voorbereiden. Uiteraard zal het onderwerp “planning VR” door de algemeen secretaris in de agenda worden opgenomen. Dat is een opzichzelfstaand proces waarvoor aandacht wordt gevraagd.

Ik kijk uit naar de onderwerpen die we moeten voorbereiden.

Bericht van het AT

logo agentschap-telecomTijdens het recent gehouden Amateur Overleg heeft de voorzitter van het AO de verenigingen laten weten dat de AT medewerkers veel tijd besteden aan het beantwoorden van binnenkomende telefoontjes en e-mails van radioamateurs. Dientengevolge is er minder tijd beschikbaar om de openstaande actiepunten van de vorige AO’s af te ronden. Daarnaast heeft AT ook te kampen met budgettaire restricties wat ook niet helpt om openstaande actiepunten af te vinken. Dit alles veroorzaakt vertragingen in het proces van afhandelen en opstarten van projecten. De VERON delegatie heeft nadrukkelijk aangegeven zeer teleurgesteld te zijn met deze ontwikkeling.

De Nederlandse amateurs waren al ongeduldig geworden omdat veel actiepunten niet snel worden afgerond. Met deze mededeling neemt het ongeduld alleen maar toe.

Een trieste zaak. De voorzitter van het AO heeft goede notie genomen van ons onbegrip. Dit houdt niet in dat we geen agendapunten meer zullen aandragen. We blijven ons bij AT inzetten voor de Nederlandse radioamateurs.

Storingsmeldingen bij AT

storing-melden-agentschap-telecomTot nu toe (maart 2016) hebben radioamateurs 32 storingsklachten bij het AT ingediend. Dat is 19 % van het totaal aantal klachten. In heel 2015 was dat 16%.

De verdeling is als volgt:

  • Een Radioamateur ondervindt storing: 16
  • Een Radioamateur veroorzaakt storing: 5
  • Radioamateurs hebben last van gedrag van medeamateurs: 11

Dat radioamateurs storing ondervinden cq veroorzaken is een feit maar dat amateurs elkaar dwarsbomen is een onaangename ontwikkeling. De inspecteurs van AT moeten nogal eens spitsroeden lopen als zij hiermee geconfronteerd worden. Misschien moeten wij als radioamateurs tot 10 tellen voordat we een reactie geven. Ik hoop dat het aantal klachten in deze categorie niet zal toenemen.

Het Hoofdbestuur ziet graag dat u storingsklachten bij het AT indient. Daarmee wordt beter inzichtelijk welke problemen zich voordoen. Ik kan u uit persoonlijke ervaring verzekeren dat een ingediende klacht professioneel wordt begeleid.

Ook de EMC commissie van de VERON wil op de hoogte blijven van de klachten die worden ingediend. Graag dus een kopie van uw klacht naar deze commissie.

Beleidsnotitie

Zoals u weet werd in de VR van 2014 het voorstel van de afdeling Twente aangenomen waarin het Hoofdbestuur werd gevraagd om een beleidsdocument te schrijven. Ik heb u destijds verteld dat we daar twee tot twee en een half jaar voor nodig zouden hebben. Tijdens de Regionale Bijeenkomst van 2015 zijn de contouren geschetst van de beleidsnotitie. De reacties die hierop zijn ontvangen zijn uiteraard meegenomen bij het verder uitwerken van dit document.

De Algemeen secretaris heeft op 16 februari het conceptdocument naar de afdelingen gestuurd met de vraag om het document te bestuderen en te voorzien van opmerkingen. 8 afdelingen hebben het document voorzien van opmerkingen waarvoor mijn dank. Deze feedback en het voortschrijdend inzicht van de werkgroep hebben ertoe geleid dat het uiteindelijke document op 10 april aan de afdelingen aangeboden kon worden.

Dit beleidsdocument is natuurlijk geen statisch document. Het moet echt als een dynamisch document worden beschouwd want willen we meegaan met de ontwikkelingen op ons gebied dan moet het aangepast kunnen worden. Dat kan inhouden dat we projecten naar voren moeten halen of dat we andere acties iets moeten vertragen.

Met de in het document opgenomen acties zal het Hoofdbestuur aan de slag gaan. Laat onverlet dat er al acties in gang zijn gezet. We hebben niet gewacht tot het startschot op deze VR wordt gegeven.

Met het aanbieden van dit document aan de VR heeft het Hoofdbestuur aan het VR voorstel uit voldaan.

Mijn dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan het totstand komen ervan.

Zonder anderen tekort te doen wil ik met name Paul Sterk PAØSTE, Jean-Paul Suijs PA9X en Peter Zwamborn PE1GEX danken voor hun samenwerking. Zij waren lid van de werkgroep “Beleidsdocument.” Het was wel eens lastig als er weer een update ( bijvoorbeeld op eerste kerstdag) van mijn kant kwam, maar het resultaat mag er zijn.

We kunnen nu onder andere onze visie en missie gaan uitdragen.

De missie luidt:

De VERON behartigt en bevordert voor haar leden de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdend experimenteel radio- en elektronicaonderzoek.

De visie is als volgt gedefinieerd:

De VERON moet vernieuwen, verbinden, verbreden en verjongen om in een snel veranderende maatschappij haar leden te kunnen blijven faciliteren en inspireren.

We zullen de missie en visie zo snel mogelijk op onze website plaatsen.

Historisch overzicht VR voorstellen

De beschrijvingsbrief van deze VR is wederom een flink boekwerk geworden waarbij aangetekend moet worden dat het opnemen van alle VR voorstellen vanaf 2008 ervoor heeft gezorgd dat de omvang van het document is toegenomen.

De algemeen secretaris stelt die voorstellen op deze wijze ter beschikking zodat het voor een afdelingsbestuur eenvoudiger wordt om na te gaan of een bepaald onderwerp al eens aan de orde is gekomen en wat het stemgedrag is gewest. Met deze informatie in het achterhoofd kan een afdeling bepalen of het zinvol is om een voorstel van gelijke strekking al of niet in te dienen.

Gelet op het feit dat u niet alle aangenomen voorstellen op het netvlies heeft staan zal een lijst worden samengesteld waarin deze voorstellen staan met daarin de status. Deze lijst wordt zal samen met de notulen van deze VR worden meegestuurd.

Gesproken Electron

Helaas hebben we te maken met een aantal tegenslagen. Het aantal insprekers is in de afgelopen tijd drastisch afgenomen waardoor het niet meer mogelijk is om met enige regelmaat een editie van Gesproken Electron uit te brengen. Via de Commissie Gehandicapte Radioamateur heb ik kennis gemaakt met Sietze van der Draai PA3FUO. Sietze, zelf zwaar visueel gehandicapt, heeft ervaring met het converteren van Word files naar audio files met behulp van een software pakket. Hiermee is de afhankelijkheid van insprekers sterk afgenomen. Een aantal visueel gehandicapte radioamateurs heeft ter evaluatie nieuwe audiofiles ontvangen. Hun feedback zal gebruikt worden om de audiokwaliteit te verbeteren. Er wordt dus hard gewerkt om de visueel gehandicapte amateurs weer te voorzien van een nieuwe serie audiofiles.

De voorzitter van de werkgroep Gesproken Electron, Dick van Vulpen PAØDVV, heeft aangegeven dat hij minder tijd heeft voor deze werkgroep omdat hij zich meer wil gaan inzetten voor de afdeling IJsselmeerpolders waarvan hij voorzitter is. Dat houdt in dat Dick zijn functie zal neerleggen. We betreuren zijn beslissing maar respecteren deze ook. Ik wil Dick danken voor zijn inzet voor de werkgroep en hem succes wensen met zijn ander werk voor de VERON. Over de opvolging van Dick hoeven we ons geen zorgen te maken. Michel Arts PE1NVK heeft zich bereid verklaard om Dick op te volgen. Michel is hoofdredacteur van Electron en heeft dus de beschikking over de nieuwe onderwerpen die in Electron zullen verschijnen. Hij kan de werkgroep daarmee up to date houden. De continuïteit is hiermee dus gewaarborgd. Michel staat er niet alleen voor. Joop van de Does PA3JD, lid van de afdeling Hoogeveen heeft zich maanden geleden aangemeld om het operationele deel van het verzorgen van de audiofiles samen met Sietze te verzorgen. Michel hoeft zich hierover verder geen zorgen te maken. Ik wil Sietze, Joop en Michel succes wensen met het invullen van hun werkzaamheden.

Aangezien er een overdracht van het voorzitterschap plaatsvindt, wil ik graag de nieuwe voorzittersspeld bij Michel opspelden. Ik zal dat doen na deze speech.

Mag ik Dick en Michel vragen om naar voren te komen.

Bestuurswerk

Het zal u niet onbekend in de oren klinken als ik zeg dat de afdelingsbesturen veel werk verzetten om activiteiten voor haar leden in gang te zetten. Veel werk en dat vaak in de avonduren. Er wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van de inzet van mensen die overdag de tijd hebben. Al met al houden de besturen het wiel draaiende. Uiteraard is de steun van de leden erg belangrijk.

Ook de leden van het Hoofdbestuur verzetten veel werk. Heel veel vrije tijd wordt besteed aan het uitwerken van documenten of het voorbereiden van nationale en internationale vergaderingen.

Ik wil Eric-Jan Wösten, de gebroeders van den Berg zijnde Guido, Bram en Chris, Peter de Bruin, Peter Zwamborn, Paul Sterk, Sjoerd Ypma, Michel Arts en Jean Paul Suijs heel hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

En dit jaar doen we het gewoon weer!!

Ik kan stellen dat we er gezamenlijk voor zorgen dat de VERON door de inzet van ons allen kan blijven functioneren. Dat geeft een fijn gevoel. Er zijn wel eens wat discussies over zaken maar grosso modo kan gezegd worden dat we ons met veel enthousiasme inzetten in het belang van onze hobby.

Een applaus voor ons zelf is denk ik wel op zijn plaats.

Ik dank u voor uw aandacht.