Nieuwjaarsboodschap van Remy PA0AGF voorzitter VERON

Nieuwjaarsboodschap van Remy PA0AGF voorzitter VERON

Beste radiovrienden,

De eerste uitgave van Electron van dit jaar geeft mij de gelegenheid om u een gezond en voorspoedig 2020 te wensen. Ik hoop dat u in dit nieuwe jaar weer veel plezier en uitdaging mag beleven aan onze veelzijdige hobby.

Over de schouder kijken

Dag voor de RadioAmateur 2019

Het is gebruikelijk om aan het begin toch nog even terug te kijken op het afgelopen jaar. Er is veel gebeurd in onze radiowereld maar ook bij de VERON. Helaas zijn amateurs overleden en zonder anderen tekort te doen wil ik in herinnering brengen dat de voorzitter van de evenementencommissie, Paul Sterk PA0STE, op 22 mei 2019 overleed. Paul leidde de commissie die verantwoordelijk was voor het VERON Pinksterkamp en de organisatie van de Dag voor de RadioAmateur. Voor zijn verdienste ontving Paul op de DvdRA in 2018 een Koninklijke onderscheiding.

Paul was ook voorzitter van de stichting BRAC die de radiomarkt in Rosmalen organiseert. We zullen hem missen.

René Plug PA3ECL is bereid gevonden om samen met zijn team de DvdRA 2019 te organiseren. Deze dag is bijzonder goed verlopen.

Dank aan René en zijn medewerkers.

Uiteraard waren er lezingen, was er een zelfbouwtentoonstelling en presenteerden de diverse commissies zich. In de hal werden de stands van de commerciële handelaren goed bezocht en was er veel interesse in de rommelmarkt.

Amateur van het jaar

Op de DvdRA is het gebruikelijk dat de voorzitter van de Stichting Vederfonds de Amateur van het Jaar aankondigt. Na een interessante considerans uitgesproken door Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM nam de voorzitter het woord en kondigde aan dat de voordracht van het hoofdbestuur was overgenomen  zodat Koos Fockens PA0KDF benoemd kon worden tot  Amateur van het Jaar 2018. Koos doet fundamenteel onderzoek naar het fenomeen ruis op onze amateurbanden. Hij heeft daarover een aantal keren in Electron gepubliceerd. Koos geniet ook internationaal bekendheid.

Kortom een dag voor ieder wat wils.

Electron in het jaar 2019

Het februari nummer van Electron 2019 was in de nieuwe, aangekondigde stijl uitgegeven. De huisstijl is daarin verder uitgewerkt waarbij tevens aandacht is geschonken aan enkele details zoals de schrijfstijl en de pagina lay-out. Helaas is niet alles volgens plan verlopen met als gevolg dat er een aantal negatieve reacties bij zowel het hoofdbestuur als de redactie op tafel zijn beland. We hebben hier te maken gehad met de uitsprak: “Alle begin is moeilijk”.

De redactie heeft de opmerkingen opgepakt en daar waar mogelijk de punten ter verbetering doorgevoerd. Dit proces staat niet stil en heeft uiteraard de aandacht van de redactie en het hoofdbestuur. Ik denk dat het goed is dat we beseffen dat wij als leden van onze vereniging over heel veel kennis beschikken op het gebied van radio. Laten we die kennis met elkaar delen door het schrijven van artikelen zodat ons eigen blad vol komt te staan met interessante wetenswaardigheden. Het is een blad dat voor en door de amateurs gemaakt wordt. Uw artikelen zijn duswelkom.

Profileren van onze vereniging

De PR-commissie heeft zich in het afgelopen jaar intensief bezig gehouden met profileren van de VERON op sociale media. Men had zich als doel gesteld elke dag een nieuwsbericht op de website te plaatsen. Daarnaast is besloten om elke drie maanden een nieuwsbrief per e-mail rond te sturen. Ook de sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn werden gebruikt om de activiteiten van de VERON te promoten. Fysieke aanwezigheid bij radio-examens heeft een positieve impact gehad op de ledengroei. Uiteraard hebben uw activiteiten waarbij u de VERON onder de aandacht heeft gebracht geholpen bij het werven van leden. Dank daarvoor.

Op het moment van schrijven hebben we meer dan 240 nieuwe leden welkom mogen heten bij de VERON.

WRC 2019

In de maand november vond de World Radio Conference 2019 (WRC19) plaats. Dit is een grootschalige bijeenkomst waar gedelegeerden van bij de ITU aangesloten landen over alle aspecten die met radio te maken hebben bespreken. Veel onderwerpen worden in zogenaamde workinggroups voorbereid en tijdens deze conferentie verder uitgewerkt met als doel een wereld wijde consensus te bereiken.

Ook de IARU geeft acte de présence en praat mee, weliswaar via vertegenwoordiging in de workinggroups. Hans Blondeel Timmerman PB2T, oud eerste vice-voorzitter van de VERON en huidige voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid (WOO) was coördinator van de werkgroep 50 MHz. Op de WRC heeft deze werkgroep veel bereikt ten aanzien van de positie van de radioamateur in deze band. Er is heel veel (lobby)werk gedaan om dit resultaat te bereiken. Niet alleen bij de voorbereidingen maar ook tijdens de conferentie zelf. Het is goed om Hans en zijn collega radioamateurs, die hiermee te maken hebben, te danken voor hun inzet.

Op onze website bent u regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de eindconclusie van de WRC19-vergaderingen. (www.veron.nl/nieuws/wrc-19-besluiten/). Ook in Electron is hier aandacht voor. Met uw steun als lid van de VERON steunt u ook de werkzaamheden van de IARU bij bijvoorbeeld conferenties als de WRC19.

Een nieuw jaar; een kroonjaar zelfs

Er liggen weer diverse uitdagingen op ons te wachten, variërend van de gebruikelijke Verenigingsraad tot velddagen en alles wat daartussen ligt. Enkele komende gebeurtenissen neem ik met u door.

VERON 75 jaar

Het jaar 2020 wordt toch wel een speciaal jaar. Als u de voorpagina goed bekijkt dan prijkt daar een speciaal logo op. Aan het standaard VERON-logo is het getal 75 en een lauwerkrans toegevoegd en dat heeft te maken met het feit dat in 2020 de VERON 75 jaar bestaat. Op zich een hele leeftijd.

In het weekend van 20-21 oktober 1945 hielden afgevaardigden van de drie vooroorlogse verenigingen een conferentie om te praten over het oprichten van een nieuwe vereniging, omdat iedereen wel inzag dat het beter was om een grote radiovereniging te hebben. Op 21 oktober werd na vele discussies overeengekomen dat er plaats was voor een grote vereniging, waarna de naam VERON werd voorgesteld en geaccepteerd. Die dag moet dus worden beschouwd als onze geboortedag.

Het is de bedoeling dat het oktobernummer van Electron gevuld wordt met historische feiten over de afgelopen 25 jaar. De periode 1945 -1995, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan, is in het boek ‘VERON 50 jaar, 100 jaar radio’ uitvoering beschreven, waardoor het niet nodig is hieraan aandacht te besteden. De dag voor de RadioAmateur zal in het teken staan van dit jubileum.

Helaas heeft het Agentschap Telecom geen generaal pardon gegeven op de vraag of de Nederlandse zendamateur het getal 75 in zijn call mocht plaatsen. Het staat u wel vrij dit zelf te doen en het zou een prachtig gebaar zijn als u dat doet. Zie het als een ode aan de VERON; de vereniging die in haar 75-jarig bestaan veel voor de Nederlandse amateurs heeft betekend.

VERON-contesten

De PACC-contest wordt in februari gehouden en dat is een mooie gelegenheid om de sfeer van een contest te proeven. Wij staan dan in het middelpunt en het is een leuk gevoel om eens door velen te worden aangeroepen voor een contestpunt.

Ik neem al vanaf 1983 deel aan de PACC en het is behalve een felle strijd om de hoogste score te halen, ook een sociale contest. Naast de standaardprocedure is er toch nog tijd om te vragen: “hoe gaat het” of  “hoeveel stations heb je al gewerkt” maar ook opmerkingen als “wat een slechte condities hè” hoor ik geregeld. Even een sociaal contact. Twijfelt u om mee te doen? Vooral proberen; u leert er van en het is best leuk.  De PA-Beker contest is kleinschaliger maar net zo gezellig.

Amateur Overleg

In samenwerking met de VRZA is bij het Amateur Overleg over een aantal heikele zaken gepraat zoals de invloed van storingen van zonnepanelen op banden. Het is vandaag de dag een discussie die parallel loopt aan het onderwerp klimaat in de meest brede zin van het woord. En deze discussie wordt natuurlijk door de politiek gevoed. We leggen ons niet bij elk standpunt neer en dat is bekend bij het Agentschap Telecom.

Dat zelfde geldt voor het onderwerp dat nu internationaal gezien een topic is, namelijk het delen (sharen) van frequentiebanden. Andere gebruikers van het naastliggend spectrum kijken naar onze amateurbanden en stellen daar vragen over. Het gaat in deze niet alleen om het eventueel afstaan van banden; er komt dan ook iets voor terug of een andere optie is het delen van een frequentieband. We houden ook daar zeer nauwgezet de vinger aan de pols.

VerenigingsRaad

In april vindt de jaarlijkse VerenigingsRaad (VR) plaats. Tijdens deze vergadering legt het hoofdbestuur verantwoording af over haar activiteiten van het afgelopen jaar aan de afgevaardigden van de afdelingsbesturen en dus inherent de leden. De VR biedt de mogelijkheid door leden ingebrachte en via de afdelingen aangenomen, voorstellen aan de VR aan te bieden. De VR neemt hier de ultieme beslissing. De aangenomen voorstellen zijn in het beleidsdocument opgenomen en uitgewerkt. Zo is in de loop der jaren een groot aantal voorstellen, door leden gedaan, als beleid voor de vereniging opgenomen.

IARU-R1 conferentie

In oktober dit jaar vindt de driejaarlijkse IARU-R1-conferentie plaats. Deze conferentie kent qua voorbereiding parallellen met de WRC, met als uitzondering dat alleen de amateurverenigingen hieraan deelnemen. Tijdens deze conferentie worden voorstellen op het gebied van onder andere HF, VHF en EMC besproken en na aanname ervan met de lokale overheid besproken. Alleen op deze wijze vindt harmonisatie plaats. Een van de hoofdonderwerpen waarover intensief over gesproken wordt, is de groei van de verenigingen. Men wil graag weten op welke wijze, dus welke acties, ingezet worden om een substantiële groei te bereiken. Onze initiatieven zoals eerder beschreven, zullen uitgebreid worden toegelicht.

De VERON zal, zoals te doen gebruikelijk, een delegatie sturen. Op dit moment is nog niet duidelijk wie de VERON zal vertegenwoordigen. In de aanloop van deze conferentie zal het hoofdbestuur u nader informeren.

Vacatures

In een dynamisch organisatie als de VERON komt het voor dat medewerkers die na korte of lange tijd actief te zijn geweest, hun functie neerleggen waardoor er vacatures ontstaan. Helaas komt het te vaak voor dat er geen animo is om de vacature op te volgen. Dat geldt voor de hele organisatie. Men is druk met andere zaken zoals studie, gezin, carrière en andere hobby’s. Dat kan en daar is alle begrip voor maar door het niet invullen van een vacature komt het probleem dat zaken die van belang zijn niet gedaan kunnen worden. Dat kan in een afdeling zijn, een velddag die niet kan doorgaan of in een commissie waar projecten geen continuïteit meer vinden.

Echter aan de andere kant lees ik opmerkingen dat de VERON niet voldoende voor haar leden doet. Achteroverleunen en kritiek leveren zonder zelf iets te betekenen is makkelijk en een beetje de houding van vandaag de dag, maar de VERON is ermee geholpen als u opstaat en u aanmeldt. Dank voor uw heroverweging.

Gelet op het feit dat de website vacatures zijn opgenomen ligt hier een unieke kans om uw bijdrage te leveren. Het kost niet veel tijd en de uitspraak ”vele handen maken licht werk” past hier erg goed.

Laverend door enkele onderwerpen die dit jaar aan de orde komen kom ik op het punt waarop ik u een fijn 2020 wil toewensen. Ik spreek de hoop uit dat de vele plannen die in uw hoofd zitten ook daadwerkelijk worden uitgewerkt.

73 de Remy

PA75AGF PA0AGF
Algemeen voorzitter
E: voorzitter@veron.nl
M: +31 6 435 12456