Verslag 94e Amateuroverleg

Verslag 94e AmateuroverlegOp 26 oktober 2016 vond weer het halfjaarlijkse Amateuroverleg plaats tussen de verenigingen VERON en VRZA en Agentschap Telecom.

In tegenstelling tot wat door onwetendheid wel eens wordt opgemerkt, is het amateuroverleg geen bijeenkomst waar uitsluitend door het agentschap enkele mededelingen worden gedaan. Het is een constructief overleg, waarin verschillende zaken die de Nederlandse radioamateurs betreffen, worden besproken.

Enkele onderwerpen die deze keer aan de orde kwamen:

  • Het afscheid van George Petersen, PA5G als secretaris van het amateuroverleg.
    Vergezeld van een presentje bedanken VERON en VRZA de heer Petersen voor zijn jarenlange constructieve bijdrage.
  • De brief van VERON en VRZA aan de Directeur-Hoofdinspecteur van het agentschap, waarin de amateurverenigingen nadrukkelijk aandacht vragen voor het gebrek aan voortgang in de werkzaamheden van AT.
  • De stand van zaken m.b.t. het frequentiegebruik door N-geregistreerde zendamateurs.
    Agentschap Telecom verzoekt de verenigingen om tot een herijking van het pakket voor N-amateurs te komen en een compleet pakket voor te stellen, waarvan de leden vinden dat het recht doet aan de mogelijkheden die N-amateurs zouden moeten hebben.
  • Een update van de Regeling gebruik frequentieruimte met meldingsplicht 2015. Eerder dit jaar werd door beide verenigingen verzocht om in deze regeling bij het gebruik van de 6-meterband en de 4-meterband het verbod op crossbandverbindingen te laten vervallen. Na overleg met de primaire gebruiker heeft AT besloten om dit verzoek te honoreren. Tevens zal in de 70 MHz-band één baken worden toegestaan.
  • Het gebruik van de 5 MHz-band. Sinds begin december 2015 beschikken de F-geregistreerde amateurs in ons land over een segment van 100 kHz in de 5 MHz-band. Dat is beduidend meer dan de 15 kHz die kort daarvoor tijdens de WRC-2015 aan de amateurdienst is toegewezen. Door het ondertekenen van de Final Acts van de WRC-2015 – zeg maar de slotverklaring van de conferentie – verplicht Nederland zich om de resultaten van de conferentie in de nationale regelgeving te implementeren. Naar verwachting zal daarom begin 2017 de huidige frequentieband tot 15 kHz worden teruggebracht. Het uitgestraalde vermogen dat maximaal is toegestaan wordt dan 15 W e.i.r.p.
  • Naar aanleiding van de publicaties op de website www.repeaters.nl is in de vorm van een presentatie een toelichting gegeven op de ontwikkelingen rond het gebruik van relaisstations.

Tot zover een korte samenvatting van enkele besproken punten.

Het volledige verslag van het 94e amateuroverleg is via onderstaande link te lezen en zal ook in Electron worden afgedrukt.

Verslag van het 94e Amateuroverleg