Toespraak DvdRA 2016 door algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF

Op 5 november vond weer de 56e Dag van de Radio Amateur plaats in de Americahal in Apeldoorn. Algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA3AGF, opende de dag met zijn toespraak:

Toespraak DvdRA door PA3AGF Remy DenkerGeachte aanwezigen,

Allereerst wil ik graag een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

  • De afgevaardigden van het Vederfonds, de voorzitter Mevrouw Kosters, Henri Boudewijns als secretaris. Henri volgt Cock de Hoog op die zijn functie heeft neergelegd. Henri is geen onbekende in onze wereld aangezien hij als radioamateur actief is onder de call PA3EWG.
  • Graag heet ik welkom Tjidde Kosters zoon van Mevr. Kosters. Tjidde, ik hoop dat je hier een fijne dag zult hebben en dat je het radiovirus gaat oppakken. Laat maar weten hoe we jou erbij kunnen helpen.
  • En last but not least heet ik ook de Klaas Robers PAØKLS welkom.
  • De medewerkers van het Agentschap Telecom vertegenwoordigd door de voorzitter van het Amateur Overleg Frans Hofsommer.
  • De afgevaardigden van de VRZA met name de voorzitter Floris Wijnnobel PA1FW en Ger van Oosten PA1GR.
  • De voorzitter van de UBA, OM Claude ON7TK, kan vandaag helaas niet aanwezig zijn. Mij is gevraagd een hartelijke groet over te brengen en u allen een fijne dag te wensen.
  • Uiteraard heet ik ook onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom.
  • En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan alle andere aanwezigen.

Fijn dat u vandaag onze nationale Radio-dag bezoekt en dat u de tijd neemt om de opening bij te wonen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om een aantal onderwerpen met u door te nemen.

Vademecum

Zoals een Amerikaanse president het eens uitdrukte bij het arresteren van een topcrimineel:

“We got him”

Nu zeg ik : Het is er!!  En ik doel dan op het Vademecum.

Het heeft even geduurd en de verwachtingen waren hoog gespannen maar ik ben er trots op dat het Service Bureau nu een nieuw Vademecum kan aanbieden. Op dit moment wordt het Vademecum al goed verkocht.

Wim de Vries PAØME heeft, gesteund door zijn vriendin Mariette, de laatste 2 maanden heel veel uren achter zijn computer doorgebracht om ervoor te zorgen dat het Vademecum op tijd klaar zou zijn. Dat is hem gelukt.

Proficiat Wim!!

In dit kader wil ik ook de HB leden en hun commissieleden danken voor de input die zij hebben geleverd om Wim aan het werk te houden. Het was een hele uitdaging om alles op tijd aan te leveren maar het resultaat is er.

Graag wil ik, uit naam van het HB, Wim en zijn yl Mariette een boeket bloemen en een ander aandenken overhandigen als dank voor het vele werk dat zij verzet hebben om ervoor te zorgen dat het Vademecum nu verkocht kan worden.

Een applaus voor Wim en Mariette is op zijn plaats.

Mag ik Wim vragen om het eerste exemplaar aan te bieden aan de voorzitter van het Service Bureau, Guido van den Berg PAØGMM. Met deze overhandiging is het Vademecum 2016 officieel opgenomen als artikel van het Service Bureau.

VERON forum

Sinds enkele dagen heeft de VERON een eigen forum dat alleen toegankelijk is voor leden en afdelingsbesturen.

Er is de laatste maanden door het ICT team hard gewerkt om dit forum voor deze dag “up and running” te hebben. Mijn dank aan het ICT team voor hun inzet.

Op het Techniek Forum, zoals dat wordt genoemd, staat een scala aan onderwerpen waarover vragen gesteld kan worden.

Anders dan andere fora is ervoor gekozen dat de deelnemer niet anoniem blijft. Daarmee wordt misbruik tegengegaan en het is naderhand makkelijker om met elkaar in contact te treden.

Afdelingen hebben de mogelijkheid nu om onderwerpen met elkaar te delen zoals voorstellen voor de komende Verenigings Raad. Uiteraard kan ook over andere onderwerpen van gedachte gewisseld worden.

Ik ben er zeer trots op dat we dit hebben bereikt. We zijn weer een stap verder in onze wens om de onderlinge communicatie tussen onze leden te verbeteren.

Ik hoop dan ook dat het gebruik van het forum fors zal groeien.

Amateur Overleg

Op 26 oktober heeft het 94e Amateur Overleg plaatsgevonden. Bij de voorbereiding van het AO door de beide verenigingen kwamen we tot de conclusie dat er eigenlijk geen enkele voortgang in de afwikkeling van de lopende acties was te constateerden. Er is toen besloten dat de voorzitters van de VERON en de VRZA een brief zouden gaan schrijven aan de directeur van het Agentschap Telecom, de heer Spijkerman. Die brief is kort voor het AO geschreven en binnen enkele dagen was er antwoord gevolgd door een vervolgafspraak met een van de directieleden. Agentschap Telecom erkende dat er weinig actieve support was gegeven aan de openstaande zaken maar dat er nu aan wordt gewerkt om de achterstand in te halen.

Tijdens het gehouden Amateur Overleg is door de voorzitter excuus aangeboden voor de gang van zaken. Door AT is nu capaciteit aangetrokken zodat aan openstaande zaken gewerkt kan worden.

Tijdens het overleg is ook de status van de ingediende klachten besproken.

Van de 630 klachten zijn er 129 afkomstig van radiozendamateurs. In heel 2015 waren dat er 115. Een lichte stijging dus en dat geldt voor zowel klachten van F- en N-geregistreerden. De klachten variëren van het zelf veroorzaken van storing tot het onderling storen.

Verder constateert AT dat EMC-problemen een rol spelen bij het veroorzaken van storing. Er zijn nog meer factoren die een rol spelen maar het gaat te ver om die verder te bespreken.

Gelukkig, Gelukkig constateert AT dat de amateurs meer en meer zelf aan de slag gaan om storingen te verhelpen. Een mooi resultaat en dat is mede het gevolg van het beleid dat bij het eerste gesprek tussen een inspecteur van AT en de indiener zelfwerkzaamheid wordt geadviseerd. Wellicht dat daarna de VERON cursus nog even ter hand wordt genomen.

Samenwerking tussen de VERON en de VRZA

Het onderwerp samenwerking heeft de laatste maanden vaak in de belangstelling gestaan. Ik heb daar met de Voorzitter van de VRZA, Floris Wijnnobel, regelmatig over gesproken. Het opgaan in een grote Nederlandse vereniging zal niet plaatsvinden omdat de VRZA graag haar identiteit wil behouden. Een standpunt wat door de VERON wordt gerespecteerd.

Maar daarmee houdt het niet op. We werken al veel samen, zoals het gezamenlijk overleg om te komen tot één agenda voor het halfjaarlijks Amateur Overleg. Een uitstekend overleg met als uitgangspunt “Samen staan we sterk”.

Meer en meer afdelingen zien het voordeel om samen op te trekken en geleidelijk aan gebeurt dat ook. Het heeft echt veel voordelen; zoals de financiële aspecten, het opstarten van zelfbouw projecten, een gezamenlijk onderkomen bemannen in plaats van twee separate onderkomens niet ver van elkaar enzovoort.

Vandaag beleeft die samenwerking toch wel een hoogtepunt want de informatiestand van de VRZA staat naast de stand van de VERON; keurig zij aan zij. Wie had dat een aantal jaren geleden kunnen denken en hopen.

Floris en ik gaan nu kijken op welke vlakken er meer samengewerkt kan worden.

Amateur van het Jaar

Het feit dat ik de delegatie van het Vederfonds welkom heb geheten wijst er misschien wel op dat er een nominatie in de lucht hangt. De invulling hiervan laat ik graag over aan de samenwerking tussen Klaas Robers en Mevr. Kosters later in het programma. “Stay tuned” zou ik zeggen om maar in amateur termen te blijven.

Morsecode

Verleden jaar heeft de VERON van het Kennis Instituut voor Immaterieel Erfgoed de erkenning gekregen dat morsecode een traditie is. Daarmee hebben wij ook de verplichting aangegaan om deze traditie blijvend onder de aandacht te brengen. Dat deden we in feite al maar nu krijgen we van het instituut meer aandacht met de vraag hoe we dat allemaal doen. Dat doen we op diverse manieren.

Op de Dag van de Radio Amateur laten we op diverse manieren morsecode als een integraal onderdeel van onze hobby zien. Het Traffic bureau laat seinsleutels zien met daaraan gekoppeld een sounder zodat iedereen ervaart dat morse bestaat. Wie wil er nu niet even die seinsleutel indrukken? Volgens mij wordt de crew op die stand gek van alle calls die ze de hele dag horen. Ook de MARAC laat zich zien met sleutels. Om veilig te stellen dat ook de jeugd ermee kennis maakt wordt Morseseinen op het jeugdplein onder de aandacht gebracht.

Vandaag loopt Joop van der Does PA3JD met een camera rond om opnames te maken met betrekking tot morse. Deze opnames en meer informatie over  morse komt op een speciale VERON website waar op dit moment al hard aan wordt gewerkt. Ook in Electron verschijnen met regelmaat publicaties over seinsleutels en Morse.

Sinds jaar en dag organiseert de VERON de zogenaamde Vonkenboer wedstrijd. Midden jaren ’70 werd die wedstrijd tijdens het VERON Pinksterkamp al georganiseerd. Ik zie mij nog als junior zendamateur zitten tussen de cracks die met gemak, enigszins achteroverleunend snelheden namen van boven de 30 woorden per minuut.

Later is de vonkenboerwedstrijd, Hollandser kan het niet, verplaatst naar de Dag van de Radio Amateur.

Peter Lundahl PAØPAZ en Maarten Cattenstart PA5MC hebben deze wedstrijd op de traditionele wijze voortgezet. De doelstelling was om gedurende 1 minuut een tekst met een bepaalde snelheid foutloos te nemen.

Vanaf 2002 heeft Joost Strijbos PAØWRT de organisatie ervan op zich genomen. Joost heeft er, gelet op zijn onderwijskundige achtergrond een andere invulling aangegeven. De deelnemers werden getrakteerd op het nemen van Japans morse, het beantwoorden van een vraag die in morse werd gesteld, het samenstellen van een menu, het oplossen van een kruiswoordpuzzel enzovoort.

Elk jaar weer een hilariteit onder de deelnemers wat er uit de hoge hoed van Joost zou komen. Dit alles met Morse als leidraad. Het onderdeel “het foutloos opnemen” bleef deel uitmaken van de morse challenge want dat werd de naam van dit onderdeel op de Dag van de Radio Amateur. En die naam dekt ook de lading beter. Wim Kruyf PAØWV heeft daar met zijn seinscope nog een extra element aan toegevoegd.

Dus nog voor dat er sprake was van een erkende traditie was de VERON al lang bezig met het onder de aandacht brengen van het Morse in de meest brede zin.

Joost heeft aangegeven dat hij de morse challenge dit jaar voor het laatst organiseert. En nu zult u zich afvragen? Valt er een radiostilte? Gelukkig is er voor continuïteit van dit evenement gezorgd. Hans Remeeus PA1HR en Ad Wouterson PA2PCH staan er met de neus bovenop om te zien wat Joost allemaal doet. Er valt dus geen radiostilte wat dit betreft.

Gelet op zijn jarenlange inzet voor de VERON in combinatie met zijn werk voor de Internet werkgroep (Nu VERON ICT Commissie) wil ik Joost bedanken met een grote bos bloemen. Joost Ik zou graag willen dat je deze bos hier in ontvangst wil nemen.

Mijn dank voor je jarenlange inzet.

Joost nu je hier staat wil ik er nog iets aan toevoegen.

De Evenementen commissie, de internet werkgroep en het HB weten terdege wat je gedaan hebt voor de VERON. Daar komt nog bij dat je als auteur ook nog hebt bijgedragen aan het VERON praktijkboek.

Dat willen we niet onbetuigd aan je voorbij laten gaan en het HB heeft besloten om jouw verdienste voor de VERON te waarderen met een Gouden Speld.

Ik ben er zeer trots op dat ik jou deze speld mag opspelden

Je zult begrijpen dat de bloemen eigenlijk bedoeld zijn voor je xyl Juliette maar ik had een excuus nodig om je naar voren te halen.

Wil je ook haar bedanken voor haar jarenlange steun aan de VERON !

Joost onze dank!!

Graag een applaus.

Stichting Radio Examens

Enkele dagen geleden ontving ik van de secretaris van de SRE, Henk Vrolijk PAØHPV een overzicht van het aantal kandidaten en geslaagden in de categorie N en F, over 2016.

Het totaal aantal kandidaten is met 9.2 % gestegen. 444 kandidaten hebben een aantal uren gezwoegd over de door het Agentschap Telecom opgestelde vragen.

Ook het aantal geslaagden toont een mooie stijging. Dit jaar zijn er 322 amateurs geslaagd en dat is 20 % meer dan in 2015.

Met deze cijfers kunnen we gerust stellen dat onze hobby niet dood is. Er zijn nog genoeg amateurs die op cursus gaan om de felbegeerde licentie te halen.

Wellicht speelt een rol dat de examens regionaal en een aantal keren per jaar worden afgenomen. Dit biedt een grotere flexibiliteit voor de kandidaat. Gelet op de alsmaar toenemende filedruk kan ik mij voorstellen dat het afleggen van een examen in de regio een goed alternatief is voor een centraal examen.

De nieuwe website van de SRE geeft zeer veel informatie over de gang van zaken rond de examens. Het online inschrijven helpt natuurlijk ook om op te gaan voor het examen.

Voor de goede orde wil ik er wel bij vermelden dat de examens onder toezicht staan van het Agentschap Telecom. Dit houdt in dat er tijdens de examens een inspecteur aanwezig is en dat het AT de antwoorden nakijkt.

Mijn complimenten aan het bestuur van de SRE voor dit mooie resultaat.

Vrijwilligers

Dit onderwerp blijft een punt van aandacht in onze vereniging.

De VERON wil zich graag profileren als een vereniging die haar leden steunt in het uitoefenen van hun hobby maar dat houdt wel in dat we ook mensen nodig hebben die zich willen inzetten om dat te bereiken. Helaas leunen leden veel te veel op de afdelingsbesturen of de commissies voor de organisatie van een evenement of andere zaken. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn.

Kortom we hebben vrijwilligers nodig. Ik nodig u uit om ook de VERON stands te bezoeken zodat u een idee krijgt wat de vrijwilligers doen om andere leden ten dienste te staan en ik hoop dat dan de vonk overslaat waardoor u zich als vrijwilliger gaat inzetten.

Dat zou mooi zijn. Bedankt voor uw aanmelding.

Dag voor de Radio Amateur 2016

Dit wordt weer een interessante dag. De VERON heeft zich ingespannen om zich als vereniging aan u te presenteren. Alle commissies en werkgroepen zijn aanwezig. De commerciële aanbieders zijn er weer, naast de mensen die hun eigen materiaal aanprijzen. U begrijpt wel welk deel van de markt ik bedoel. Ook dit jaar zijn er weer veel amateurs die hun zelfbouwproject aan u presenteren. Praat eens met hen en hoor hoe enthousiast zij zijn. Wellicht wakkert dat uw enthousiasme voor de zelfbouw aan en begint u zelf ook.

Graag wil ik de amateurs die hieraan meedoen bedanken. Hun aanwezigheid toont aan dat zelfbouw zeker niet dood is.

Dank aan Paul Sterk PAØSTE en zijn medewerkers van de Evenementen commissie voor hun inzet, zowel gisteren als vandaag.

Geachte aanwezigen,

Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag.

Hierbij verklaar ik de Dag voor de Radio Amateur 2016 voor geopend.