Toespraak VERON DvdRA 2019 door algemeen voorzitter Remy Denker PA0AGF

Toespraak VERON DvdRA 2019 door algemeen voorzitter Remy Denker PA0AGFOp 2 november 2019 vond de 59e Dag van de Radio Amateur plaats. Dit in de IJsselhallen te Zwolle. Algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA0AGF, opende deze VERON DvdRA 2019 met zijn toespraak:…

Goede morgen

Van harte welkom in Zwolle op de 59e Dag voor de RadioAmateur.

Graag wil ik een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

 • De afgevaardigden van het VEDER fonds in het bijzonder de voorzitter mevrouw Kosters.
 • De afgevaardigde van het VRZA bestuur Ruud Haller PA3RGH
 • Het bestuur van de UBA vertegenwoordigd door Egbert Hertsen ON4CAS en xyl
 • De vertegenwoordiger van het Agentschap Telecom, tevens voorzitter van het Amateur Overleg, de heer Frans Hofsommer.
 • De afgevaardigde van het Deutsch Niederländisch Amateur Treffen, Bernard Neuser DK1HI
 • De afgevaardigde van het verband der Funkamateure in Telekommunication und Post, Jurgen Traupe DH2OP
 • Mr. Gajendra Kumar VU2BGS from India.

Uiteraard heet ik ook onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom. En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan alle andere aanwezigen. Fijn dat u allen weer aanwezig bent om met elkaar te genieten van deze Dag voor de RadioAmateur.

Geachte aanwezigen,

Een jaar geleden vond na mijn inleiding een mooi moment plaats. Paul Sterk PA0STE, de voorzitter van de Evenementen commissie, ontving uit handen van de loco burgemeester van Zwolle een Koninklijke onderscheiding. Paul heeft dat die dag samen met zijn familie hier gevierd. Helaas heeft Paul er niet lang van mogen genieten. Het was bekend dat hij ernstig ziek was en dat heeft ertoe geleid dat hij op 22 mei 2019 is overleden. Onder grote belangstelling van familie en radioamateurs is hij begraven. Paul besteedde een heel groot deel van zijn tijd aan onze hobby zowel vanuit diverse bestuursfuncties als actief radioamateur.

We zullen Paul missen. Remy, PA0AGF vraag de aanwezigen om te gaan staan voor en een moment stilte in acht te nemen.

De dag van de RadioAmateur moest doorgang vinden en we hebben Rene Plug PA3ECL bereid gevonden om zowel bestuurlijke als organisatorische zaken op zich te nemen, met dien verstande dat hij beroep kon doen op de medewerkers Jan van de Westelaken PE1MQL, Gerrie de Groot PA7TT en Roel de Jong PA5RJ. De steun die Rene heeft gekregen heeft geleid tot de Dag voor de RadioAmateur zoals die nu plaatsvindt. Het team heeft een aantal zaken gewijzigd maar het belangrijkste is dat bezoekers welkom zijn en dat er een gevarieerd programma aangeboden wordt.

Dank aan Rene en het team. Jullie hebben een enorme klus geklaard. Zonder anderen tekort te doen overhandigt Remy een boeket bloemen aan Rene Plug overhandigen waarmee Remy ook zijn team wil bedanken voor de geweldige inzet in een moeilijke tijd.

Nieuwe VERON-stand

In de hal heeft de oude VERON stand plaats gemaakt voor een nieuw ontwerp met nieuwe banners, geheel in de VERON huisstijl. Dat geldt ook voor de lotenverkoopstand. De evenementen commissie heeft samen met de PR commissie hier heel hard aan gewerkt. Vele mails met voorstellen voor een nieuwe ontwerp zijn uitgewisseld en het uiteindelijke resultaat mag er zijn.

Amateur Overleg

Op 24 oktober heeft het 100e Amateur Overleg plaats gevonden. We, dat zijn het Agentschap Telecom, de VERON en de VRZA hebben uiteraard onder het genot van koffie en gebak bij dit feit stilgestaan. Heel gezellig allemaal, maar het belangrijkste is wel dat de verenigingen en het AT op z’n minst 100 keer bij elkaar zijn geweest om de belangen voor de radioamateur te behartigen. Met een frequentie van 2 keer per jaar praten we dus al vijftig jaar met elkaar. Dat is best lang. Ik ga niet in op wat we bereikt of wat we niet bereikt hebben, maar ik vind het van belang om aan te geven dat we vertrouwen en respect in elkaar hebben.

Voor doorgaan met structureel overleg

We staan open voor elkaars meningen en we zien ook wel in dat het Agentschap in sommige gevallen met haar rug tegen de muur staat, omdat het AT in de uitvoering van de regelgeving afhankelijk is van de beleidsmakers op het Ministerie van Economische zaken in Den Haag. Deze goede verstandhouding zien we bijvoorbeeld terug in het feit dat AT ons uitnodigt voor informele gesprekken over onderwerpen die op korte of lange termijn aan de orde komen. Onderwerpen die dan later in het Amateur Overleg worden geformaliseerd. We zijn zelfs gevraagd om na te denken over de website van het Agentschap Telecom. Dank aan de huidige voorzitter Frans Hofsommer, zijn secretaris Niels Bredewout en Sietse Anema voor de prettige vergaderingen die we met elkaar hebben gehad en ik spreek de hoop uit dat die samenwerking zo blijft.

World Radio conference 2019

Afgelopen maandag is de World Radio Conference in Sharm El Sheikh, Egypte begonnen. Deze conferentie wordt door de ITU elke drie jaar georganiseerd. Vertegenwoordigers van de industrie en aangesloten landen zullen in een periode van vier weken discussiëren over voorstellen die te maken hebben met het gebruik van het radiospectrum in de meest brede zin van het woord. Ik denk hierbij onder andere aan bandsegmenten, het delen van frequentieruimte, het gebruik van vermogens, het primair of secundair gebruik van een band etc. Vertegenwoordigers van de IARU zijn in de zogenaamde workinggroups aanwezig zodat bandsegmenten, in gebruik door radioamateurs, goed worden verdedigd. De nieuwe indeling van de 50MHz band staat ook op de agenda. Het is nog te vroeg om over de uitkomst een uitspraak te doen.

Industrie heeft veel interesse

Het is inmiddels wel duidelijk dat de industrie met veel interesse kijkt naar frequenties die door overheden en ook door de radioamateurs worden gebruikt. Ik denk aan een voorstel van enkele maanden geleden, ingediend door de Franse overheid waarbij de industrie gebruik wilde gaan maken van onze twee meter band. Dat zou pas over enkele jaren gaan spelen maar toch, er wordt over nagedacht. Dat voorstel is niet aangenomen en het staat niet op de agenda van de WRC.

Het is de verwachting dat het delen van frequentieruimte tussen Broadcasting en radioamateurs, zoals dat nu al wordt gedaan in de SHF band, zal toenemen. Besluitvorming op deze WRC vindt pas aan het eind van de conferentie plaats dus op dit moment is nog niet bekend welke resultaten worden bereikt. We proberen u via onze website op de hoogte te houden.

VRZA

De afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen de VERON en de VRZA door externe factoren behoorlijk onder druk gestaan. Die druk is geluwd en de samenwerking is sterk verbeterd. Zoals eerder aangegeven vergaderen we al twee keer per jaar met het Agentschap Telecom in het Amateur Overleg. Voordat het AO plaatsvindt, bereiden we gezamenlijk de agenda voor waardoor we een goed gebalanceerde agenda kunnen aanbieden met als voordeel dat we naar het AT met een mond spreken. Dat heeft zo zijn voordelen. We bereiden, daar waar nodig, persberichten voor en publiceren die vervolgens. U heeft dat al diverse keren kunnen constateren.

Ook op afdelingsniveau meer samenwerking

Via mijn contacten met de afdelingsbesturen merk ik dat ook op afdelingsniveau meer naar samenwerking wordt gezocht. En waarom ook niet? We delen tenslotte dezelfde hobby en dan is samenwerking van groot belang. Het gegeven dat de VRZA haar eigen identiteit wil bewaren is een feit en dat respecteren we. Maar dat feit weerhoudt beide partijen niet om steeds meer samen te werken.

Dank aan het VRZA bestuur voor het vertrouwen in de VERON.

CGR

Dit jaar vindt van 22 tot en met 25 november de jaarlijkse Dennenheul bijeenkomst plaats.

In dat weekend komen radioamateurs, die een beperking hebben, bij elkaar om over allerlei amateur gerelateerde zaken bij te praten onder leiding van de leden van de Commissie Gehandicapte Radioamateurs. Er wordt niet alleen gepraat. Op zaterdag vindt na de verloting een soldeerproject plaats wat varieert van het maken van een antenne tot het solderen van een van de projecten die Scouting Nederland aanbiedt. De avond wordt vaak ingeleid met een lezing.

Twee leden van het Hoofdbestuur zijn op zaterdag aanwezig om zo te horen wat er allemaal leeft. Mijn xyl en ik genieten er steeds weer van om die dag aanwezig te zijn. Wij hebben grote bewondering voor hetgeen deze amateurs, ondanks de beperkingen, voor elkaar krijgen. Wij waarderen de inzet van de bestuursleden en hun partners voor de wijze waarop zij dit weekend organiseren. Zij staan vanaf vrijdagmiddag tot maandagochtend klaar om de amateurs te begeleiden. Chapeau.

Wilt u op zaterdag de 22e langs te komen? Laat het weten. Op de website vindt u informatie over de Commissie Gehandicapte Radioamateurs. Ik wens iedereen een fijn weekend toe.

YOTA

De JOTA is een bekende gelegenheid waar radioamateurs en scouts elkaar ontmoeten. Dat is een unieke plaats om onze hobby onder de aandacht te brengen. Echter op IARU niveau bestaat een commissie genaamd Youngsters on The Air, kortweg YOTA, die zich bezighoudt met youngsters of wel jongeren maar dan in Europees verband. Deze commissie wordt geleid door Lisa Leenders PA2LS. Zij heeft, samen met andere commissieleden, het plan opgevat om op Europees niveau regionaal weekenden te organiseren waar jongeren bij elkaar kunnen komen. Zo zijn er bijenkomsten geweest in België, Oostenrijk, Engeland en Zuid-Afrika. Dit jaar komen ze bij elkaar onder de slogan “ Let’s go PA”.

Rectificatie:

De organisatie van de YOTA meldt dat het kamp is bestemd voor de (jeugdige) deelnemers en genodigden. Het evenement en de locatie/kampgebouw zijn er niet op ingericht om allerlei bezoekers gedurende het evenement te ontvangen.  Excuus voor de verwarring die hierdoor ontstaan is. Er zal gedurende het evenement uitvoerig bericht worden via de sociale media.

Let’s go PA

Ze komen dus naar Nederland. Lisa heeft gemeld dat het weekend qua aanmeldingen al is volgeboekt. Een mooie resultaat. Dat geeft aan dat jongeren uit Europa er behoefte aan hebben om bij elkaar te komen. Op de website en in Electron heeft u informatie over deze bijeenkomst kunnen lezen. Wilt u komen, meld het de organisatie. U bent van harte welkom

Leden aanwas

De afgelopen twee jaar is de PR commissie actief bezig geweest met het profileren van onze hobby en dan in het bijzonder onze vereniging. De PR commissie heeft een eigen webredactie in het leven geroepen die zich ten doel heeft gesteld met regelmaat over een onderwerp te publiceren of anderszins ergens aanwezig te zijn.

Men heeft zich ook ten doel gesteld om met de volgende middelen actief aan de gang te gaan:

 • Dagelijks nieuwe berichten op de website
 • Elke drie maanden een nieuwsbericht per email;
 • Melding van activiteiten op de website
 • Facebook
 • Instagram en LinkedIn
 • Aanwezigheid met speciale aanbiedingen bij zendexamens
 • Stimulans van afdelingen om hun website naar de VERON huisstijl om te zetten.
 • Ledenwerving in Rosmalen en op de Dag voor de RadioAmateur

Deze activiteiten hebben ertoe geleid dat er weer een stijging in het aantal nieuwe leden te zien is. Uw reclame voor de VERON heeft daar natuurlijk ook voor gezorgd.

Beide acties hebben ertoe geleid dat we tot op de dag van vandaag 224 nieuwe leden hebben bijgeschreven. Daarvan zijn er 12 jonger dan 26 jaar. De piek evenwel is in de categorie 46 tot 55 jaar. We zien daar 55 nieuwe aanmeldingen. We denken dat dat de mensen zijn die op jonge leeftijd iets met radio gedaan hebben en nu de tijd hebben voor om dat weer actief op te pakken. Wij hebben daar geen probleem mee.

Bij het aanbieden van een boeket bloemen aan de voorzitter van de PR commissie Johan Jongbloed PA3JEM wil ik de leden van de PR commissie, waaronder de webredactie valt, danken voor het vele werk wat zij hebben verzet.

Amateur van het jaar

Na mijn opening van deze dag zal Pieter-Tjerk de Boer PA3FWM gevolgd door Mevrouw Kosters opening van zaken geven omtrent de benoeming van de Amateur van het jaar 2018. Nu kan ik handelen met voorkennis door een tipje van de sluier op te lichten maar dat zal niet erg op prijs worden gesteld. Ik zal derhalve geen enkele poging hiertoe doen en u voorlopig in spanning laten en de zaak laten rusten onder de noemer “ U weet niet wat ik weet”. Ik kom aan het einde van mijn inleiding. Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag.

Hierbij verklaar ik de Dag voor de RadioAmateur 2019 voor geopend.