Terugblik op de DvdRA 2017

Terugblik op de DvdRA 2017Terugblik op de 57ste Dag voor de Radio Amateur in 2017

De Dag voor de RadioAmateur 2017 (DvdRA 2017) is gehouden op zaterdag 4 november in de Americahal te Apeldoorn.

Deze 57e DvdRA, was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

Het bezoekersaantal op deze dag was iets lager dan dat van het afgelopen jaar, zo’n 2200 betalende bezoekers, misschien wel veroorzaakt door het relatief goed weer. Bedenk dat er dan totaal dan in de hal veel meer mensen aanwezig zijn, door de genodigden, gouden speld dragers en gratis kinderen onder 16 jaar. We zijn natuurlijk blij dat het bezoekersaantal, ongeveer gelijk blijft. De sfeer op de DvdRA was, zo als altijd, uitstekend.

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelen-markt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het zevende jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de landelijke JOTA-JOTI organisatie tezamen met, de vossenjachtcommissie, de jeugdcommissie en met de YOTA (Younsters on the air). De dynamiek en belangstelling voor dit jeugdplein was weer groot, zowel door de deelnemers als door de begeleiders.

Als gasten waren naast onze Ereleden en Leden van Verdienste op de DvdRA aanwezig: van het Agentschap Telecom, enkele heren o.l.v. Dhr. F. Hofsommer (voorzitter van het Amateur Overleg), een delegatie van de VRZA bestuur, namens de IARU-R1, Hans Blondeel Timmermans, PB2T, namens de UBA, Egbert Hertsen, ON4CAS, en namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, een delegatie o.l.v. mevrouw F. Kosters (voorzitter).

Toespraak door Voorzitter Remy Denker, PA3AGF tijdens de DvdRA 2017

Toespraak door Voorzitter Remy Denker, PA3AGF

De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na verwelkoming van de gasten besprak Remy enkele onderwerpen (exacte tekst kunt u op de VERON website terug vinden). IARU-R1 : VERON heeft in september van dit jaar in Landshut in Duitsland, de driejaarlijkse vergadering met een delegatie bijgewoond, Remy gaf een beknopte samenvatting van de bevindingen. Lisa Leenders, PA2LS ontving uit de handen van de voorzitter de IARU-R1 medaille en oorkonde, als blijk van waardering voor haar inzet de afgelopen 6 jaar voor de jeugd (YOTA).

Leeuwarden zal in 2018 Europese Hoofdstad van het jaar zijn, en zal dit vieren met o.a. “de elf steden marathon”, hierover zal later meer gepubliceerd worden. Het VERON vademecum is zeer populair, samen met het praktijkboek, en wordt goed verkocht. Onder het motto “open deur bij de RadioAmateur”, hebben vele afdelingen mee gedaan. De actie heeft ook de landelijke pers bereikt. De PR commissie is voornemens om dit initiatief te herhalen in 2020. Tijdens de afgelopen woensdag gehouden Amateur Overleg is o.a. gesproken over storingsmeldingen. Remy geeft een kort overzicht, helaas wordt een boven regionale repeater in toenemende mate belast met “intruders”, voornamelijk toe te schrijven aan een gebrek van normen en waarden. Stichting Radio Examens meldt dat het toenemende aantal aanmeldingen voor N en F van voor 2015 nu terugloopt. Dat baart zorgen, een oproep aan alle radioamateurs, probeer een soort continu open deur bij de radioamateur te houden. Vrijwilligers in onze vereniging blijft een punt van aandacht. Bedenk dat onze vereniging draait op mensen die vrijwillig hun schaarse vrije tijd beschikbaar stellen, voor o.a. uw hobby. Overweegt u eens, wat kunt u doen voor uw vereniging. Dit zal de laatste keer zijn dat de DvdRA in Apeldoorn zal plaatsvinden, de Americahal zal verdwijnen. Na een uitgebreid onderzoek hebben we een prima vervanging gevonden, in de IJsselhallen in 2018. We hadden liever een plaats centraal in het land gehad, maar de ruimte moet passen, de faciliteiten moeten aanwezig zijn die we nodig hebben en ook moeten de kosten betaalbaar zijn. We gaan er zeker niet op achteruit, integendeel zelfs. Remy geeft aan dat VERON inmiddels actief is op verschillende social media, probeer het maar eens uit. De considerans voor de RadioAmateur van het jaar wordt, zoals vorig jaar is aangekondigd, niet meer door Klaas, PA0KLS maar door Pieter Tjerk de Boer, PA3FWM, uitgesproken, die door het Vederfonds benoemd is als lid. Klaas wordt door Remy van harte bedankt voor 17 jaren lang boeiende consideransen, en overhandigd Klaas als dank een geschenk. Tot slot wordt de evenementen commissie bedankt voor de organisatie van deze dag, waarna Remy de Dag voor de RadioAmateur 2017, voor geopend verklaart.

De amateur van het jaar 2016, Robert Langenhuysen, PA0RYL

De amateur van het jaar 2016, Robert Langenhuysen, PA0RYL

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2016 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een eerste boeiende considerans van Pieter Tjerk de Boer, PA3FWM. Na een inleiding over zijn voorgangers, geeft Pieter Tjerk aan dat er amateurs zijn, die het initiatief nemen om samen met anderen een afgedankte schotel in Dwingeloo te redden uit de handen van schroot handelaren, door stichting CAMRAS op te richten. Want al is er een grote inspanning nodig om dit apparaat op te knappen, hij biedt ook ongekende mogelijkheden voor amateurs en voor onderwijsdoeleinden, bovendien wordt een cultureel erfstuk voor het nageslacht bewaard. Pieter Tjerk gooit het roer om naar meten. Het belang van precies en tegelijk accuraat meten, zal meteen door iedere Radioamateur onderkend worden. Dat dit niet altijd even eenvoudig is weet iedereen. Maar gelukkig zijn er deskundige amateurs die de mede amateur helpen, met meetseminars, lezingen en artikelen in Electron.

Zo’n persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt, met zijn betrokkenheid met de oprichting van CAMRAS en de helpende hand uitsteekt naar zijn mede radioamateurs met meetseminars, lezingen en artikelen, heeft zich op dit punt in het bijzonder onderscheiden, en aan hem zal de titel amateur van het jaar 2016 worden gegeven. Het Stichtingsbestuur heeft deze voordracht van het VERON HB dan ook gaarne overgenomen. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2016”. Dat is de heer Robert Langenhuysen, PA0RYL. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Kosters voorzitter van het Vederfonds. De considerans en toespraak kunt u vinden op de website van het Vederfonds, (www.vederfonds.org).

De lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing: De constructie en de berekeningen voor een top loaded verticale antenne voor 160m, door Frans Hamelink, PA1NHZ. De 2e lezing: Idzerda modulatie bij het toestel NSF 029, door Ed Plevier. De 3e lezing : De overgang van AM/FM naar DAB+ voor omroepzenders, door Edwin Vos, PA3GVQ. Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De Morse-challenge stond dit jaar voor de eerste keer onder leiding van Hans Remeeus, PA1HR samen met Ad Wouterson, PA2PCH. Deze wedstrijd bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheid, de ladderwedstrijd, foutloos opnemen van calls bestaande uit letters, cijfers en leestekens, opnemen van een stuk klare tekst met een snelheid van 18 wpm gedurende 3 minuten, niets noteren, daarna vijf vragen beantwoorden over de tekst. Bij de afsluiting van de dag gaf Hans aan dat het allemaal prima verlopen is. De uitslagen kunt u vinden op de VERON website.

De zelfbouw tentoonstelling, bestond dit jaar uit een ongekend hoog aantal van 26 stands, een gevarieerd aanbod, maar absoluut ieder jaar weer meer dan het bezoeken waard. Afdelingen hebben hierbij een extra impuls gegeven, zelfbouw is toch een van de fundamenten van onze vereniging. Wij zijn daar zeer blij en trots op, en danken de deelnemers voor hun inzendingen, we hopen dat we dit volgend jaar kunnen voortzetten.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 7 bedrijven. Er waren op de DvdRA, 34 commissies, verenigingen en AT (met twee meetwagens) aanwezig, die hun specialisatie demonstreerden. Helaas ontbrak de VERON stand, door acute persoonlijke omstandigheden van de beheerder, maar er is op die plaats was een alternatieve stand ingericht. De VERON-onderdelen markt bevatte 119 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 26 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen in de DvdRA loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 57e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 58e) zal worden gehouden op zaterdag 3 november 2018 (voor de eerste maal) in de IJsselhallen in Zwolle.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen-commissie