Terugblik op de DvdRA 2014

Terugblik op de 54ste Dag voor de Radio Amateur in 2014

De Dag voor de RadioAmateur 2014 (DvdRA 2014) is gehouden op zaterdag 1 november in de Americahal te Apeldoorn.

Deze 54e DvdRA, was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

Het bezoekersaantal op deze dag was ongeveer hetzelfde als die van het afgelopen jaar, dat zijn zo’n 2400 bezoekers, dit is dan het aantal betalende bezoekers. Bedenk dat er dan totaal meer mensen zijn, door de genodigden, gouden-spelddragers en kinderen onder 16 jaar die gratis toegang hebben. Omdat het weer voor de tijd van het jaar uitzonderlijk goed was vreesden wij dat het bezoekersaantal hierdoor wel eens negatief beïnvloed zou kunnen worden, gelukkig was dit niet het geval. De sfeer op de DvdRA was, zo als altijd, uitstekend.

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelenmarkt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het vierde jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de landelijke JOTA-JOTI organisatie tezamen met, de vossenjachtcommissie, de jeugdcommissie en met de YOTA (Youngsters on the air). Dit jaar waren de shelters niet opgesteld wat meer ruimte en lucht gaf. De dynamiek van en de belangstelling voor dit jeugdplein was weer groot, zowel door de deelnemers als door de begeleiders.

Als gasten waren naast onze ereleden en leden van verdiensten op de DvdRA aanwezig: de heren G. Petersen en F. Hofsommer van het Agentschap Telecom, dhr. A de Jong van het Ministerie van Defensie, een delegatie van de VRZA onder leiding van de voorzitter Wim Visch, PG9W, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Kosters (voorzitter) en de heren C. de Hoog (secretaris) en prof. ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de UBA vertegenwoordigd door de voorzitter Claude van Pottelsberghe de la Potterie, ON7TK.

De openingstoespraak op de DvdRA 2014 van de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker (PA3AGF) De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na verwelkoming van de gasten gaf Remy onder het motto, “Innovaties bij de VERON”, aan dat de nieuwe ICT-Commissie, onder projectleiderschap van Jean-Paul Suijs, PA9X, uitstekend werk heeft verricht en vandaag een eerste fase afsluit. Remy bedankte het oude team (enkele mensen gaan over naar het nieuwe team) in het bijzonder de huidige webmaster Johan Evers, PE1PUP voor de vele jaren intensief werk. Stichting Radio Examens zal waarschijnlijk 2014 afsluiten met ca. 250 geslaagden, weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar toch een prima resultaat. Afgelopen september heeft de driejaarlijkse IARU R1 conferentie plaatsgevonden in Albena Bulgarije, bijgewoond door een delegatie van VERON. Remy vertelde iets over de resultaten (elders te lezen in Electron en of op het internet) en hun ervaringen op deze conferentie. Afgelopen woensdag heeft het 90e amateuroverleg plaatsgevonden, de onderwerpen zijn elders te lezen, in het bijzonder heeft Remy aandacht besteed aan de voorstellen m.b.t. het roepletter beleid. Naar aanleiding van een besluit in de VR, is gevraagd alle reeds uitgegeven calls (ook PA0) te bevriezen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat mensen niet uitgegeven calls (en ook weer hun oude call) kunnen aanvragen. AT moet nog een besluit nemen. Zorgen zijn er over de ontstane vacatures binnen de VERON organisatie. De voorzitter doet een dringend beroep op u, om serieus te overwegen een actieve rol te spelen in onze vereniging. Met name bij de redactie van Electron, de VHF-UHF commissie, de PR commissie en het (Traffic Bureau) HF commissie. Tijdens de IARU conferentie in 2011 is er een voorstel aangenomen om de morse code een internationale erkenning te geven tot immaterieel erfgoed. Later bleek dat dit niet centraal bij UNESCO geregeld moest worden, maar lokaal. VERON heeft dit lokaal aangevraagd. Een definitief besluit is er nog niet. (Naschrift, inmiddels is bekend dat deze officieel is toegekend, verder details kunt u hier lezen). Tot slot wordt de evenementen commissie bedankt voor de organisatie van deze dag, waarna Remy de Dag voor de RadioAmateur 2014, voor geopend verklaart.

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2013 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een boeiende considerans van Klaas Robers, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op het wetenschappelijke gehalte van de radioamateur. Zo kwam Klaas op lokale initiatieven, en wat die teweeg kunnen brengen als men het juiste onderwerp kiest en vooral de medeamateurs hierin betrekt. Bij de experimenten op zeer hoge frequenties is de moeilijkheidsgraad hoog en het meten aan deze zaken pa0bat-amateur-van-het-jaar-2013vereist heel bijzonder gereedschap. Ergens in de achterhoek heeft een radiozendamateur het initiatief genomen om zo af en toe een “meetdag” te organiseren, waar geavanceerde meetapparatuur van de baas aanwezig is, speciaal om gezamenlijk je eigen bouwsels op het gebied van microgolven eens duchtig aan de tand te voelen. Dat begon klein maar groeide uit tot een groots evenement: de Heelweg bijeenkomsten. Dit valt precies binnen de kreet “zelfontwikkeling en zelfontplooiing”. Het Stichtingsbestuur heeft deze voordracht van het VERON HB dan ook gaarne overgenomen. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2013”. Dat is de heer Gerard Geesink, PA0BAT. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Kosters voorzitter van het Vederfonds.

De openingsceremonie werd vervolgd door het voorstellen van de nieuwe ICT Commissie. Met een gezamenlijke druk op een knop, wordt de oude VERON website vervangen door de nieuwe, hetgeen ook te volgen was op het scherm. Jean-Paul, PA9X gaf vervolgens aan dat dit een eerste fase is en dat er nog het nodige aan de website gesleuteld zal worden. Tevens gaf hij aan wat de wijzigingen zijn en de plannen voor de toekomst.

Lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing, ”Van Maxwell tot MiniWhip”, door Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWN. 2e Lezing, ”Radioamateur toepassingen met de Arduino en Raspberry Pi”, door Edsard Boelen, PA1EB. 3e Lezing, ”Het gebruik van een VNA (Vector Netwerk Analyser) bij de ontwikkeling van antennes”, door Roger Denker, PA3ADH en Gert Gooijer, PA3CRC. In het algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De CW-wedstrijden stonden dit jaar weer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT, met assistentie van Wim Kruyf, PA0WV. Deze Vonkenboerwedstrijd bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheidswedstrijd, de Ladder wedstrijd, morse met een knipoog (dit jaar bestaande uit morse per seinlamp) en de mogelijkheid het seinschrift te laten controleren met de seinscope van Wim, PA0WV. Een groot aantal mensen heeft dit jaar hier aan deelgenomen. Door dit veranderde karakter kan niet meer gesproken worden over winnaars, wel over het aantal behaalde punten en de hoogst gehaalde snelheid. De drie hoogst geplaatste deelnemers waren : PA0DIN met 3011 punten en 53 wpm, PA3ERE, met 2894 punten en 53 wpm en PA0WV met 2853 punten en 50 wpm. De overige uitslagen kunt u hier vinden op de VERON website.

zelfbouwwedstrijdVoor de derde keer werd door het VERON-fonds een zelfbouw-aanmoedigingsprijs uitgereikt, voor de beste inzending van de zelfbouw tentoonstelling. De 22 stands bevatte een gevarieerd aanbod, waardoor het niet eenvoudig was de drie prijswinnaars aan te wijzen. De voorzitter van het VERON-Fonds Guido van den Berg, PA0GMM maakte de prijswinnaars bekend en overhandigde de prijzen. 1e prijs (certificaat met geldprijs van €150) viel ten deel aan de “540” groep”, de groep bestaat uit, 9 personen : Charles, PA0BDC, Peter, PA0CDY, Eddy, PAEHC, Hans, PA0JBB, Lubko, PA0LKY, Simon, PA9TV, Geertje, PA3XA, Joop, PE2JKO, Robert, PA0RJV, voor hun project 35-4400 MHz, PLL oscillator. De 2e prijs (certificaat met geldprijs van €100) ging naar Hans van den Berg, PA0JBB, voor zijn gehele zelfbouw oeuvre en de 3e prijs (certificaat met geldprijs van €50) naar Gerrit Polder, PA3BYA, voor zijn Raspberry-Pi, SSTV camera.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 9 bedrijven. Er waren op de DvdRA, 30 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. Dit jaar was Agentschap Telecom afwezig, op de DvdRA. AT heeft aangekondigd, om de twee jaar deel te nemen. De VERON-onderdelen markt bevatte 117 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 22 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen uit de DvdRA-loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels hier gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 54e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 55e) zal (onder voorbehoud) worden gehouden op zaterdag 7 november 2015.

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen-commissie