Reactie AMSAT op regelgeving beperking ruimteschroot

RuimteafvalDe Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) stelt verschillende wijzigingen voor in de regelgeving voor amateursatellieten. Aanleiding voor deze nieuwe regels is de wens om tot vermindering van het ruimteschroot te komen. De Radio Amateur Satellite Corporation (AMSAT) is van mening dat verschillende voorstellen uiterst nadelig kunnen uitpakken voor radioamateurs. Het zal onder andere voor AMSAT moeilijker worden om nieuwe satellieten te lanceren en in gebruik te nemen. Mogelijk zijn er zelfs negatieve consequenties voor de reeds geplande GOLF-satellieten.

Daarom heeft AMSAT op 5 april 2019 haar commentaar over de voorgestelde regelgeving aan de FCC doorgegeven. Daarin formuleert AMSAT diverse problemen en reikt zij alternatieven aan.

Langere missieduur

De voorgestelde regelgeving stelt dat binnen 25 jaar na beëindiging van zijn missie een satelliet naar een parkeerpositie rond de aarde moet worden gebracht of terugkeert in de dampkring om daar te verbranden. Daarbij gaat men ervan uit dat de missieduur van een amateursatelliet 0 jaar bedraagt. Met andere woorden de voorgestelde 25 jaar begint al direct na de lancering te lopen. AMSAT geeft daarover aan dat de missieduur van amateursatellieten vaak veel langer is. Zij verzoekt daarom om uit te gaan van een missieduur van tussen de 5 en de 10 jaar. In dat geval hoeft de satelliet pas na 30 of 35 jaar terug te keren in de dampkring of in een parkeerbaan te worden gebracht.

Uitsluitend lage banen

RuimteafvalDe regelgeving ter vermindering van ruimteschroot stelt ook voor om amateursatellieten slechts toe te laten tot een maximale hoogte van 650 km. AMSAT dringt erop aan een alternatief voor deze regel te bedenken. Als deze regel namelijk nu al zou bestaan, dan zouden de amateursatellieten AO-85 en AO-91 nooit gelanceerd zijn. Immers, beide bevinden zich in een elliptische baan met een maximale hoogte (apogeum) van ongeveer 800 km. Toch zullen beide satellieten binnen de gestelde 25 jaar terugkeren in de dampkring vanwege de veel lagere minimale hoogte (perigeum).

De voorgenomen maximale hoogte van 650 km zou het ook onmogelijk maken om de plannen met de GOLF-satellieten door te laten gaan. Immers, de bedoeling is om deze satellieten tot een hoogte van 1000 km te brengen. Door een speciale voorziening (“sleepmechanisme”) zouden de GOLF-satellieten toch binnen 25 jaar terugkeren in de dampkring.

Vrijwaring Amerikaanse overheid

De door de FCC voorgestelde regels vereisen ook dat licentiehouders van amateursatellieten de overheid schadeloos stellen voor eventuele claims tegen de Verenigde Staten vanwege de werking van de satelliet. AMSAT is van mening dat dit voorstel een einde zou maken aan de mogelijkheid van AMSAT om amateursatellieten te exploiteren. Immers, de financiële risico’s van deze regel kan AMSAT niet dragen. AMSAT dringt er daarom bij de FCC op aan om alternatieven te overwegen. Zo zou er bijvoorbeeld een fonds opgezet kunnen worden waaruit eventuele claims worden betaald. Overigens wordt de kans op dergelijke claims als klein ingeschat.

Versleuteling telemetriegegevens

Voor amateursatellieten met voortstuwing stelt de FCC een regel voor die vereist dat besturingscommando’s en telemetriegegevens versleuteld zijn. AMSAT is het ermee eens dat een satelliet met een voortstuwingssysteem gecodeerde besturingscommando’s moet gebruiken.  Echter, het voorstel om alle telemetriegegevens te versleutelen is onnodig. AMSAT merkt op dat open toegang tot telemetriegegevens wordt verwacht van amateursatellieten. Bovendien is het van cruciaal belang voor de educatieve component van amateursatellieten.

Gekoppelde amateursatellieten

Ten slotte stelt AMSAT voor dat de FCC amateursatellieten die op andere ruimtevaartuigen zijn vastgemaakt, vrijstelt van de voorschriften voor de beperking van ruimteschroot, met inbegrip van eventuele vrijwaringsregels. Immers, het ruimtevaartuig waaraan de amateursatelliet is gekoppeld, moet al aan die regels voldoen. De amateursatelliet voldoet dan automatisch ook aan die regels, omdat het onlosmakelijk verbonden is aan het andere ruimtevaartuig.

Meer informatie

Het officiële document met de voorstellen van de FCC: FCC-18-159A1.pdf
De officiële reactie van AMSAT op deze voorstellen: Comments-of-Radio-Amateur-Satellite-Corporation-IB-Docket-No-18-313.pdf

 

Bron: AMSAT