IARU voorbereiding Toekomst van Amateur Radio Workshop

In oktober 2021 houdt de IARU Regio 1 een workshop “Toekomst van Amateur Radio”. In aanloop naar deze workshop hield de IARU op 21 april een virtuele voorbereidende bijeenkomst. Meer dan 100 gedelegeerden vertegenwoordigden hun IARU-lid-vereniging. Daaronder ook de VERON. Samen werkten ze aan een strategisch toekomstplan. Eerst moeten we de nodige gegevens verzamelen. Dan volgt een document als leidraad voor volgende sessies. De eerste stap is begrijpen wat onze kracht is en waar onze zwaktes liggen. Van daaruit kunnen we afwegen welke stappen te ondernemen.

Hoe staan we er voor?

In oktober 2019 hield de IARU Regio 1 een enquete onder de verenigingen die lid zijn. De uitkomsten waren niet bemoedigend. De verenigingen verliezen bijvoorbeeld leden. Er is maar één grote vereniging die in de afgelopen 10 jaar groei laat zien. De VERON groeit de laatste jaren ook weer. Daarnaast neemt de gemiddelde leeftijd toe. Er is dus te weinig aanwas van met name jonge leden. Ook heeft slechts een minderheid van de aangesloten verenigingen een jongere in het bestuur. Daarnaast heeft een deel van de grotere verenigingen te maken met rivaliserende verenigingen. Dit zijn allemaal zaken die de slagkracht van de verenigingen en daarmee de IARU ondermijnen.

Gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van VERON-leden is 54 jaar. Dat komt mooi overeen met de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking tussen 15 en 100 jaar. Ook bij de nieuwe aanwas zien we iets vergelijkbaars, hoewel daar de gemiddelde leeftijd iets lager ligt. Ook worden er relatief weinig jongeren onder de 25 lid. Dat is allemaal in bijgaande grafiek te zien. De piek in de bevolking tusssen 15 en 35 jaar komt, omdat we daar 20 leeftijdsjaren samenvoegen, in plaats van de 10-jaars-groepen in de rest van de grafiek. Iets vergelijkbaars geldt voor 75+.

De wereld verandert

De snelle technologische vooruitgang heeft de manier waarop mensen communiceren verandert. Internet, mobiele telefoon en sociale media maken contacten over grote afstand gemakkelijk, ook met onbekenden. Iets wat 30 jaar geleden nog vrijwel exclusief voorbehouden was aan amateurradio. Dus wat is de relevantie van radioamateurisme, nu iedereen een mobiele radio op zak heeft? Daarover gaat de workshop “Toekomst van Amateur Radio”.

Business as usual geen optie

De algemene gedachte is dat we niet gewoon kunnen doorgaan zoals altijd, geen business as usual. Door samen te werken kan de trend

omgebogen. Daarvoor is de workshop: om samen oplossingen te vinden. Bespreek de problemen en mogelijkheden. Maar vooral: kijk met een nieuwe blik, maak de discussie breder. Luister naar nieuwe mensen met nieuwe ideeën en een andere kijk op de zaak.

SWOT

Het eerste wat de IARU-Regio 1 aan haar leden vraagt is een SWOT-analyse. Een oud hulpmiddel waarbij gekeken wordt naar sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dit helpt de IARU om de verenigingen te helpen bij hun agenda voor de toekomst. Geen one-size -fits-all-oplossing, wel leren van elkaar.

Is radioamateurisme nog relevant?

Is radioamateurisme nog relevant? Deze vraag staat centraal. Waar radioamateurisme niet meer een belangrijk middel is om contact te onderhouden over grote afstanden heeft het nog steeds een belangrijke plaats. Met name in de ontwikkeling van nieuwe technieken, in het onderzoek naar propagatie en het kweken van interesse in wetenschap en techniek bij de jongere generatie. Ook voor noodcommunicatie telt de flexibiliteit en inzetbaarheid van de radioamateur nog steeds mee. Radioamateurisme is alive and kicking. De IARU werkt eraan dat niet alleen te laten blijven, maar zelfs te verbeteren.