Voorstellen voor de Verenigingsraad 2016

VERON Verenigingsraad 2016Op zaterdag 23 april vindt in Apeldoorn de jaarlijkse Verenigingsraad (VR) plaats. Op deze algemene ledenvergadering doen het hoofdbestuur (HB) en de commissies verslag over 2015, presenteert de algemeen penningmeester zijn financieel jaarverslag en zijn er presentaties over lopende projecten. Daarna stemmen afgevaardigden van de VERON afdelingen over de door hen ingebrachte voorstellen.

Op vrijdag 11 maart ontvingen alle afdelingsbesturen de 102 pagina tellende beschrijvingsbrief met daarin ook alle voorstellen. In die beschrijvingsbrief zijn nu ook de voorstellen van voorgaande jaren terug te vinden. Zoals elk jaar voorziet HB, indien nodig, de voorstellen van aanvullend commentaar.

De volgende zes voorstellen, zoals HB ze heeft ontvangen van de 5 indienende afdelingen, staan voor zaterdag 23 april op de agenda.

Voorstel 1 A40 Twente

Wij verzoeken het HB zich sterk te maken bij het Agentschap telecom om een deel van de 23 cm band vrij te geven voor amateur TV door N amateurs.

Voorbeelden:

Er zijn recentelijk meerdere gevallen bekend geworden van zendamateurs die ATV bedrijven, waarvan de buren klagen dat draadloze afstandsbedieningen niet meer functioneren (433 MHz). In een van deze gevallen is het zelfs zo ver gekomen, dat er door het AT een zendbeperking aan een zendamateur is opgelegd, omdat het maatschappelijk belang hier zwaarder weegt dan de rechten van de zendamateur. Daarnaast zijn er op dit moment veel ontwikkelingen aangaande DMR en D-star, waarvoor door het hele land repeater frequenties worden uitgegeven rond de 438 MHz. Wanneer ATV-amateurs bij het AT klagen over storing, die zij ondervinden van deze digitale repeaters, is de standaard reactie dat AT hier toestemming voor heeft gegeven en dat de amateur ervoor moet zorgen dat hij geen storing veroorzaakt op de repeater. (De repeater krijgt hier dus voorrang op de betreffende amateur). Door de grote bandbreedte (+/- 7MHz) van een ATV signaal is het praktisch niet meer mogelijk geen storing te veroorzaken laat staan storingsvrij te ontvangen in de 70cm band. In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar (1240 tot 1300 MHz waarvan 1243.250 tot 1260 en 1272 tot 1290.994 in het bandplan voor ATV) zodat de diverse diensten hier beter naast elkaar kunnen bestaan. Tevens is het ook voor de N-amateur tegenwoordig geen probleem om ook op deze band QRV te zijn, doordat er kant en klare modules beschikbaar zijn op de markt, waardoor er geen noodzaak is om hoogwaardige technische kennis te hebben op dit gebied, en het dus voor de N-amateur een toegankelijke techniek is.

Motivering:

Onder de N-amateurs zijn een groot aantal beginnende ATV gebruikers, die op moment nood-gedwongen gebruik maken van de 70 cm band omdat er geen andere band beschikbaar is binnen de N registratie waar breedband ATV mogelijk is.

HB:
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 2 A28 Leiden

De Verenigingsraad van de VERON draagt het Hoofdbestuur op om, eventueel in overleg met de afdelingen, te komen tot voorstellen voor de volgende VR, waarbij een oplossing voorgedragen wordt aangaande de personele problemen rond de Afdelingsbesturen. Verzoekt het Hoofdbestuur te komen tot voorstellen aangaande de wijzigingen van de Statuten (Art 14) en het afdelingsreglement, waardoor afdelingen mogelijk op andere, werkbare, wijze kunnen functioneren.

Motivatie:

Niet alleen een vereniging, zoals de VERON, maar het gehele maatschappelijk en sociale middenveld zoals verenigingen, besturen van stichtingen, kerken en het vrijwilligerswerk in het algemeen hebben tegenwoordig een probleem om besturen te bemensen. Zelfs vrijwilligerswerk staat steeds meer onder druk. Zelfs binnen de politiek en vakorganisaties kennen het probleem. De meerderheid van de Nederlanders is niet meer gemotiveerd om georganiseerd te zijn. Dit probleem is ook de afdelingen binnen geslopen. Deelnemen, als vrijwilliger, aan activiteiten is op dit moment gelukkig geen probleem, maar het “zakelijk” besturen van een afdeling is onderhevig aan leden die kunstgrepen uitvoeren om een bestuur statutair te bemensen. Zo zijn er actieve afdelingen, die het vaak moeten doen met interim bestuursleden. Om dit problemen te voor-komen kan het vaak belangrijk zijn dat bepaalde functies uitgevoerd kunnen worden door o.a. niet-leden, die zonder kennis van onze vereniging het vak van penningmeester of secretaris deskundig uit kunnen voeren. Afdeling Leiden heeft enige jaren geleden tijdens de VR een dergelijk voorstel ingediend, maar weer op verzoek van het HB ingetrokken. Wel moesten we het doen met de reactie van het HB, dat als een afdeling geen volledig bestuur volgens het afdelingsregelement en statuten kan bemensen, de afdeling opgeheven moet worden. Gesprekken met andere afdelingen bracht wel goede adviezen, maar geen oplossing. Verder natuurlijk ook de vragen, hoe o.a. te handelen aangaande bepaalde services, waaronder de QSL-service. Ook deze problematiek is besproken tijdens de laatste regionale bijeenkomst op 16 november te Rotterdam. Aldaar werd aan ons geadviseerd om het voorstel opnieuw te bekijken en eventueel aangepast weer in te dienen. Bij de hoofdstukken “Constateren” en “Voorstel” zijn de onderdelen aangaande de commissies, PI4AA en redactie Electron verwijderd. Aangaande de afdelingen en afdelingsbesturen is het document inhoudelijk ongewijzigd. Voor ons is het van groot belang dat alle afdelingen, waar radioamateurs en belangstellenden georganiseerd actief zijn, behouden, zelfs gekoesterd, dienen te worden.
De leden van afdeling Leiden A28, constateren dat het voor veel afdelingen een groot probleem is om een volledig bestuur te formeren. Vooral functies voor een dagelijks bestuur zijn bijzonder moeilijk in te vullen.

HB:
Zoals de afdeling in het voorwoord aangeeft is een zelfde voorstel van de afdeling m.b.t. de gestel-de problematiek rond de afdelingsbesturen reeds op een vorige VR (in 2014 als voorstel 2) ingediend (en ingetrokken).

Het commentaar van het HB luidde toen (en luidt nog steeds):
Onze vereniging functioneert door middel van vrijwilligers. Vacatures in afdelingsbesturen dienen door de leden van de afdelingen te worden ingevuld. Indien het onmogelijk blijkt een afdelingsbestuur te continueren, kan de afdeling uiteindelijk worden opgeheven en worden de leden naar naburige afdelingen overgeschreven. Dat heeft zich in het verleden reeds enkele malen voorgedaan.
De afdeling verlangt van het HB het onmogelijke. Het HB ziet geen mogelijkheid tot zodanige wijziging van de statuten en reglementen dat geen vrijwilligers meer nodig zijn en het probleem van vacatures in afdelingsbesturen daarmee zal zijn opgelost.
Het verenigingsrecht kent ruwweg 2 varianten: de vereniging met getrapte zeggenschapsstructuur en de vereniging met directe representatie. Voor beide varianten geldt dat eventuele afdelingen moeten functioneren onder besturen. De afdeling zorgt daarvoor of de afdeling wordt uiteindelijk opgeheven. Het gaat niet aan dit probleem op het bordje te leggen van het HB, dat het ook niet kan oplossen, tenzij de oplossing gezien wordt in een zodanige structuur dat de afdelingen worden af-geschaft.
Daaraan voegt het HB thans nog toe:
Weliswaar staat de wet toe dat de statuten kunnen bepalen dat bestuurders ook buiten de leden worden benoemd en zijn daarvoor misschien wel (professionele) bestuurders beschikbaar, maar de vraag is of wij wel willen dat afdelingen gedeeltelijk door buitenstaanders worden bestuurd omdat wij daarvoor bij de leden de handen niet altijd meer op elkaar krijgen.
Aangenomen mag worden dat die buitenstaanders geen vrijwilligers zullen zijn, maar de functie van afdelingsbestuurder beroepsmatig en tegen betaling zullen uitoefenen.
Vraag is of een statutenwijziging om dit mogelijk te maken wel wenselijk is en –indien al beroepsbestuurders kunnen worden aangetrokken op afdelingsniveau- dit niet een sneeuwbaleffect tot gevolg zal hebben. Want waarom nog vrijwilliger zijn als er ook voor betaald kan worden?
Het zal ook een verandering van het karakter van de vereniging betekenen.

Voorstel 3 A28 Leiden

De Verenigingsraad verzoekt het HB om in samenwerking met desbetreffende commissies, waaronder de Jeugdcommissie, te komen tot de ontwikkeling van een “VERON kids Electron” als bijvoorbeeld een losbladige bijlage in Electron, alsmede in digitale vorm die bijvoorbeeld op populaire websites en sociale media voor jongeren geplaatst kunnen worden.

Motivering:

Een terugloop van leden en onvoldoende aandacht voor jongeren voor een technische hobby.
Ondanks de vele arbeid van leden, jeugdcommissie en het HB om jongeren bij onze hobby te betrekken is het belangrijk om deze jongeren te blijven interesseren voor techniek. Vaak zijn technieklessen in het basis- en voortgezet onderwijs, alsmede Kids Day, te tijdelijk om deze jon-geren te blijven interesseren. Belangrijk is dat na de eerste kennismaking er een mogelijkheid moet zijn om jongeren te blijven betrekken met laagdrempelige publicaties rond techniek. Lid of geen lid moet dan geen probleem zijn om jongeren bij onze hobby te betrekken.
Ontwikkeling van zowel een papieren als een digitale “VERON kids Electron” met laagdrempelige onderwerpen met populaire verklaring hoe bijvoorbeeld componenten werken. De papieren versie kan bijvoorbeeld ingesloten bij Electron aan de leden verzonden, die het dan weer kunnen verspreiden onder jongeren. De meeste jongeren lezen liever hun informatie digitaal of via een APP op hun “mobiel”.

HB:
Het HB onderzoekt al een jaar of er hiervoor mogelijkheden zijn, echter of een voorstel in deze vorm uitvoerbaar is valt nog te bezien.

Voorstel 4 A13 Eindhoven

De VR draagt het HB op om zich in te spannen om bet ATOF beleid zodanig te beïnvloedden dat modes niet langer worden gekoppeld aan een ATOF. Zonder dat dit ten koste gaat van bet aan-tal beschikbare frequenties in een regio binnen een bepaald dekkingsgebied.

Motivering:

Met de huidige beperkingen die aan een ATOF gesteld worden is het niet mogelijk om meerdere modes aan een enkele frequentie te koppelen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om een repeater functie te realiseren waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Eveneens is bet niet toegestaan om een repeater functie te realiseren waarbij de uitgang verschillende modes van uitzendingen ondersteunt en waarbij de ingang zowel een analoge mode als een digitale mode doorgeeft naar de uitgang. Aangezien de technische mogelijkheden snel toenemen, zou het wenselijk zijn dat ook de ATOF regelgeving flexibeler wordt.
Opmerking: dit voorstel is in lijn met voorstel VIE16_C5_27 van de VERON voor de aan-komende IARU Region-1 Vienna April 15-17 2016 vergadering (“New modulation techniques ask for adaptation of text and bandplans to prevent limitations of developments”).

HB:
In het verslag van het AO staat dat de VERON al geruime tijd (2 jaar) in discussie is met AT over dit onderwerp. In de loop van dit jaar zal de ATOF-regeling aanzienlijk flexibeler worden.

Voorstel 5 A21 ARAC

Het HB wordt verzocht aan AT voor te stellen, om het bandsegment voor ATV in de 23 cm Band beschikbaar te laten stellen voor N-gelicenseerden.

Motivering:

Het enige doel van dit voorstel is het voorkomen of verminderen van onderlinge storing tussen amateurdiensten in de 70 cm band. In de 70 cm band is sprake van sterk toenemende activiteiten met digitale repeaters, waarbij een overlap plaatsvindt met ATV-signalen. ATV-signalen in de 70 cm band hebben een bandbreedte van ongeveer 7 MHz, mede hierdoor is overlap niet te voorkomen. Digitale repeaters zenden iedere minuut een signaal uit (o.a. noodzakelijk voor de “roaming”-functie), ook zonder activiteiten door gebruikers. Het gebruik van AM-ATV in de 70 cm band is bijna niet meer mogelijk zonder onderlinge storing met digitale repeaters en amateursatellietverkeer. Het kan ook problemen opleveren voor consumenten die steeds meer afstandsbedieningen en soortgelijke apparatuur gebruiken.
In de 23 cm band is veel meer ruimte beschikbaar zonder dat overlap op hoeft te treden tussen verschillende amateurdiensten. Apparatuur (kant-en-klaar, in modules of bouwpakketten) voor ATV in de 23 cm band is ruim beschikbaar en betaalbaar.
Om deze reden zou het wenselijk zijn de 23 cm (voor ATV en wellicht andere amateurdiensten) beschikbaar te laten stellen voor N-gelicenseerden, zodat activiteiten zich hiernaartoe kunnen bewegen.

HB:
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

Voorstel 6 A23 Den Helder

A23 vraagt het hoofdbestuur om zich in te spannen voor het moderniseren van het bandplan en het daarheen te leiden dat er spectrum wordt ingeruimd voor “weak signal modes”.

Motivering:

De betrekkelijk nieuwe modes JT65 en JT9 zijn op de HF-banden waar dat mogelijk is neerge-streken in het stukje spectrum 76 tot 80 kHz vanaf de onderste bandgrens. Op 80 meter geeft dat een conflict met de IARU bandplannen. Zie: www.iaru-r2.org/band-plan
Het bandplan voor alle drie regio’s geeft aan dat het gedeelte 3500-3580 is toegewezen aan CW. Hoewel het bandplan de status van “aanbeveling” heeft, hebben sommige lieden het plan op-gevat om door middel van DQRM (deliberate QRM) de JTxx signalen te storen. Tijdens het aan-spreken van de betreffende amateur op zijn gedrag geeft de OM aan het CW gedeelte door-loopt tot 3580 kHz.
Men zal zich wellicht afvragen of die modes geen spectrum kunnen delen met andere digitale modes. Welnu, die andere modes worden bedreven met aanmerkelijk hogere vermogens en de “weak signal modes” hebben dan weinig kans.

HB:
In comittee C4 van IARU R1 is een aantal voorstellen gedaan die op de agenda staan van de IARU-R1 Interim Meeting in Wenen op 16 en 17 april 2016. Zie daarvoor: www.iaru-r1.org/index.php/documents/Documents/HF/Interim-Meeting-2016-HF-Committee-C4-v3.zip/
Het HB legt dit zonder verder commentaar aan de vergadering voor.

veron-verenigingsraadTijd en locatie

De 77e VR vindt plaatst in Dok Zuid, 1e Wormenseweg 460 in Apeldoorn. De vergadering wordt om 11.00 uur geopend en sluit om 16.00 uur.
De VR is alleen toegankelijk voor genodigden.