World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23)

WRC-23In de nieuwjaarsboodschap van de algemeen voorzitter is onder het hoofdstuk WRC-23 aangekondigd dat deze internationale vergadering in 2023 zal plaatsvinden. Zoals toen uitgelegd, is deze conferentie van groot belang voor het spectrumgebruik van de 23cm-band door de (Nederlandse) radioamateur.

Vanwege de importantie hiervan voor de radiozendamateurs gaan we in dit artikel nader in op welke wijze de VERON, de IARU en de Nederlandse overheid betrokken zijn.

 

Auteur: Remy Denker (PA0AGF), algemeen voorzitter VERON, voorzitter@veron.nl

WRC-23 en Agendapunt 9.1b

De World Radiocommunication Conferences staan onder auspiciën van de International Telecommunication Union (ITU), een onderdeel van de VN-organisatie, en worden in een cyclus van drie tot vier jaar gehouden. De intentie ervan is het nemen van besluiten voor het aanpassen van het Radioreglement ten aanzien van het gebruik van het radiospectrum in de meest algemene zin. De eerstvolgende conferentie is de WRC-23, die plaatsvindt in Dubai van 20 november tot 15 december 2023. De conferentie stelt tevens de agenda-items voor de volgende conferentie vast.

Deze items worden in de tussenliggende tijd op basis van in te brengen studies en voorstellen regionaal en in ITU-verband behandeld.

Op dit moment staat het frequentiegebied 1240-1300 MHz, bekend als de 23cm-band, op de agenda en is daarom een hot topic voor ons als radiozendamateurs. Met name de Europese Commissie vraagt extra bescherming voor de nieuwe Galileo-dienst als primair gebruik in Radio Navigation Satellite Service (RNSS) tegen het secundaire gebruik door de radiozendamateurs in dit deel van het spectrum. Men voert daarom studies uit naar het gebruik van de 23cm-band en behandelt voorstellen voor een mogelijke herziening van de regels. Dit agendapunt is geagendeerd als Item 9 topic 1b en heeft als titel:

Review of the amateur service and the amateur-satellite service allocations in the frequency band 1240-1300MHz to determine if additional measures are required to ensure protection of the radionavigation-satellite (space to earth) service operating in the same band in accordance with resolution 774 (WRC-19).

ITU-organisatie en de delegaties

ITU logoAlleen door de VN erkende landen en bepaalde wereldwijde en erkende belangengroepen, zoals de ICAO (luchtvaart), de IMO (scheepvaart), maar ook de IARU (radiozendamateurs) kunnen lid van de ITU zijn en hebben spreekrecht. Daarentegen hebben alleen de landen stemrecht bij het nemen van besluiten.

Verder zijn de landen regionaal georganiseerd in drie regio’s waarbij de Europese landen met de CEPT-deel uitmaakt van Regio 1, samen met de Russische Federatie, Afrika en het Arabische deel van Azië.

Namens het Koninkrijk der Nederlanden, dat is inclusief de Antillen, is het Ministerie van Economische Zaken  hiervoor verantwoordelijk en bereidt de besluitvorming voor in de Nederlandse Voorbereidingscommissie (NVC). De organisatie van de NVC is in handen van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), voorheen Agentschap Telecom (AT).

Overkoepelende telecomorganisaties

Binnen de Europese overkoepelende telecomorganisatie CEPT, onder de Electronic Communication Committee (ECC), wordt voor elke nieuwe conferentie een speciale projectgroep, de Conference Preparatory Group (CPG), samengesteld. Binnen deze CPG worden studies uitgezet in projectteams of andere CEPT-werkgroepen met als resultaat voorstellen voor Europese standpunten (positions) met bijbehorende onderbouwing met de lidstaten opgesteld, en wordt er gecoördineerd met andere CEPT/ECC- en ITU-organisaties en soortgelijke groepen uit de andere regio’s. De ECC zal een half jaar voor de conferentie de voorstellen met de lidstaten behandelen en na de besluitvorming hierover deze aanbieden aan de ITU.

Een delegatie van de NVC van diverse nationale overheidsvertegenwoordigers en belangengroepen neemt deel aan de CPG van de CEPT en de diverse werkgroepen van de ITU.

IARU

IARUDe IARU is, als wereldwijde en erkende belangengroep met delegatieleider Barry Lewis G4SJH, ook betrokken en aanwezig bij de ITU/wp5a-bijeenkomsten ter voorbereiding op de WRC-23. Deze ITU/wp5a-vergaderingen in Genève zijn twee keer per jaar en duren elk tien dagen.

De voorzitters van de IARU-commissies C4 (HF) en C5 (VHF en hoger) zijn tevens actief in relevante projectteams van de CEPT, waar belangrijk voorbereidend werk voor WRC-23 plaatsvindt. Voor VHF-en-hoger-commissie C5 is dat Dick Harms PA2DW.

Voorbereidingen

Hans Blondeel Timmerman PB2T is bij de CEPT in de CPG mede-coördinator voor dit onderwerp en kent dus de voorstellen die vanuit Europa op de agenda komen. Hans heeft meerdere keren deelgenomen aan de conferenties, zowel in IARU-verband als in de nationale delegatie.

Hij heeft meerdere keren werkgroepen in CEPT en ITU voorgezeten. Hans is ook lid van de Werkgroep Overleg Overheid (WOO) en weet dus wat er in Nederland en internationaal op dit gebied speelt. Daarnaast ondersteunt Hans nog steeds de IARU-delegatie tijdens de bijeenkomsten.

Alle de Jong PE0AJF vertegenwoordigt als voorzitter WOO (Werkgroep Overleg Overheid) de VERON in de NVC en is vanwege zijn vorige functie altijd nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen van een aantal WRC-bijeenkomsten.

De VERON-commissie VHF en Hoger heeft in een brief het belang van de 23cm-band voor de amateurdienst beschreven en de WOO heeft het standpunt van de Nederlandse radioamateurs ingebracht bij het Agentschap Telecom voor de NVC en gevraagd om dit standpunt nationaal te ondersteunen. Dit advies met als kenmerk WRC-23 9.1b is, samen met een door de IARU VHF-en-hoger-commissie C5 aangeleverde factsheet 23cm RNSS WRC-23 Al 9.1b met details over de situatie) op de website te vinden onder www.ea2cdy.es/iaru.html moeten we over praten.

Dit is echter een klein deel van alle voorbereidingen en er zullen nog diverse vergaderingen plaatsvinden voordat deze WRC-23 officieel van start gaat. Gelet op alle coördinerende activiteiten van Hans zal hij nog vaak onderweg zijn om onze belangen te behartigen.