Voorlopige standpunten IARU voor WRC23

De IARU heeft de voorlopige standpunten over agendapunten voor de WRC23 gepubliceerd. De eerstvolgende World Radio Conference is al in 2023. Daarvoor is nog veel werk te doen. De voorlopige standpunten van de IARU gaan natuurlijk over het radiospectrum voor radioamateurs. Radiospectrum is schaars en erg gewild. De IARU wil dan ook op de WRC23 voorkomen dat er spectrum ingeleverd moet worden. Het gaat met name om 50 MHz, 1.2 GHz, 3.3 GHz en 10 GHz. Daarnaast is er ook een meer algemene resolutie die alle frequenties tussen 13 KHz en 15 GHz betreft. Dat gaat namelijk over sensors voor ruimteweer.

50 MHz

Op de agenda staat een studie naar het gebruik van frequenties rond 45 MHz voor satellietradar. Die radar maakt aardonderzoek vanuit de ruimte mogelijk. Maar in regio 2 en 3 (de Amerika’s en Azië) bestaat al tientallen jaren een primaire toewijzing voor radioamateurs van 50-54 MHz. In regio 1 (Europa) is sinds WRC19 ook een secundaire toewijzing in delen van deze band. Daar doen radioamateurs experimenten met ionosferische voortplanting. Dat gebeurt vaak met zeer lage signaalniveaus. Daarom vindt de IARU dat studies naar deze satellietradars dan ook rekening moeten houden met bescherming van deze amateurdienst.

23 cm

Frequentiespectrum satellietnavigatie. Wikipedia.

De bedreiging hier komt voornamelijk van GPS-achtige toepassingen. Radioamateurs hebben een secunadaire status in deze band. Satellietnavigatie is een primaire toepassing. Met de uitrol van het Europese Galileo, het Russische GLONASS en het Chinese BeiDou-2 (voormalig COMPASS) is de kans op storing toegenomen. Met name Frankrijk wilde dan ook een studie naar de bescherming van satellietnavigatie tegen storingen door radioamateurs. IARU vindt dat radioamateurs succesvol co-existeren in deze band. Ook innoveren ze hier al jaren. De regelgeving rond radioamateurs en amateursatellieten is al voldoende duidelijk. Eventuele aanbevelingen voor aangescherpte regels kunnen waar nodig op een nationale basis toegepast worden. Ze moeten echter proportioneel zijn, gebaseerd op realistische aannames en zorgvuldig verantwoord. Dat voorkomt onnodig inperken van de ontwikkeling van de amateurdienst.

9 en 3 cm

Voor de 9-cm-band zijn er twee bedreigingen. Zowel de mobiel-satelliet-dienst als de Internationale Mobiele Telecommunicatie (IMT) zoeken naar spectrumuitbreiding in deze banden. Datzelfde geldt voor de 10 GHz-band voorzover het IMT betreft. In de 9-cm-band zowel als de 3-cm-band heeft de radioamateurdienst een secundaire toewijzing. De IARU wil graag de 9-cm-band behouden voor radioamateurs. Voor wat betreft de 10.0-10.5 GHz-band heeft de IARU ook een duidelijke stellingname. Toewijzing aan een massaproduct als IMT heeft bewezen te leiden tot het verdwijnen van allocaties aan zendamateurs op nationaal niveau. Daarom is de IARU tegen een toewijzing aan de IMT, want dit zou een ernstige belemmering zijn voor experimenten op een van de meestgebruikte microgolfbanden. Zeker in het satellietgedeelte van 10.45-10.5 GHZ zou geen IMT mogen komen.

248-250 GHz en 241-248 GHz

De amateurdienst heeft een primaire toewijzing in 248-250 GHz en secundair in 241-248 GHz. Hier is er vraag naar spectrum vanwege passieve aardexploratie vanuit de ruimte. In dit spectrum doen radioamateurs experimenten tot wel 114 km. De verwachting is dat dit nog zal toenemen als er meer apparatuur beschikbaar komt. De IARU vindt dat de radioamateurdienst niet onnodig beperkt mag worden in deze band.

13 kHz tot 15 GHz

Een agendapunt is het onderzoek naar sensoren voor ruimteweer. Met name hun technische karakteristieken, maar ook hun frequentiebehoefte. Dit met het oog op het opnemen van regels om deze sensoren te beschermen in de internationale Radioregels. Deze regels mogen echter geen onnodige belemmeringen opwerpen voor bestaande diensten, inclusief zendamateurs. Die zijn overigens zelf erg geïnteresseerd in ruimteweer, omdat dat invloed heeft op onder andere propagatie.

 

Bron: Voorlopige standpunten IARU voor WRC23: Preliminary IARU Positions on WRC-23 Agenda Items