Verordening ruimtepuin bedreigt Amerikaanse amateursatellieten

RuimtepuinRuimtepuin bedreigt Amerikaanse amateursatellieten in een baan om de aarde is gevaarlijk voor satellieten, het ISS en andere ruimteactiviteiten. Ook komen er steeds meer satellieten én steeds meer ruimteschroot bij. De Amerikaanse FCC stelt daarom een aanpassing voor van de verordening ter vermindering van ruimtepuin. Maar daarin staan bepalingen, die het voor Amerikaanse zendamateurs heel moeilijk maken nieuwe satellieten te ontwikkelen. De nieuwe verordening ruimtepuin bedreigt daarmee de lancering van Amerikaanse amateursatellieten. De ARRL en AMSAT vragen daarom om enkele kleine aanpassingen in de bewoordingen van de nieuwe verordening.

ARRL en AMSAT vragen aanpassingen

ARRL en AMSAT zijn het eens met het doel van de nieuwe maatregelen. Dat is namelijk het verminderen van rondzwervend ruimteafval. Het huidige voorstel maakt het echter vrijwel onmogelijk om nog een Amerikaanse amateursatelliet in de ruimte te brengen. De twee grootste pijnpunten zijn een vrijwaring van de Verenigde Staten en de snelle invoering van de nieuwe maatregelen. De eis tot manoeuvreerbaarheid zou namelijk al op 23 april 2022 ingaan.

Vrijwaring Amerikaanse staat

Bij een ongeluk in de ruimte met een Amerikaanse satelliet zou de Amerikaanse staat aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ontstane schade. Daarom staat nu in het nieuwe voorstel dat de licentiehouder van de satelliet de Amerikaanse staat moet vrijwaren. In de wereld van amateurdienst is het echter zo, dat de licentiehouder altijd een individueel persoon is. Het financiële risico van zo’n vrijwaring kan natuurlijk geen enkel individueel persoon dragen. Daarbij komt nog dat een dergelijk risico onverzekerbaar zal blijken te zijn. AMSAT en de ARRL willen daarom dat de FCC de tekst zodanig aanpast, dat ook de eigenaar van de satelliet die vrijwaring op zich kan nemen.

FunCube-1 aan AMSAT-NL verkocht vanwege verzekering

FunCube satellietZelfs als de FCC hiermee instemt is het de vraag of dit echt een oplossing is. Immers, zelfs organisaties als AMSAT-UK kunnen grote financiële risico’s niet dragen. Daarom verkochten zij bijvoorbeeld voor de lancering van de FunCube-1 de satelliet voor 1 euro aan het Nederlandse AMSAT-NL. Daardoor viel de FunCube-1 niet langer onder het strengere regiem van het Verenigd Koninkrijk, dat een verzekering voor 60 miljoen pond vereiste. Het lukte AMSAT-UK niet eens om daarvoor een offerte van een verzekeringsmaatschappij te krijgen. Voor amateursatellieten zonder commercieel oogmerk zou dus een aangepaste regeling moeten komen.

Manoeuvreerbaarheid

De FCC eist dat satellieten die in een hogere baan dan het ISS (op 400 km hoogte) willen opereren, over een manoeuvreervoorziening beschikken. Op dit moment hebben niet alle satellieten die mogelijkheid. Zo’n voorziening is nodig om bij een dreigende botsing uit te kunnen wijken. Nu moet vrijwel altijd het ISS uitwijken. Als satellieten ook kunnen uitwijken draagt het ISS niet eenzijdig alle lasten. ARRL en AMSAT zijn het hiermee eens. Maar de snelle invoerdatum past niet bij de relatief lange ontwikkelduur van amateur-satellieten. Daarom willen zij graag een uitstel van de invoerdatum tot 2025.

Versleuteling van telemetrie

Ook eist de FCC versleuteling van commandosignalen, tracking- en telemetriedata voor satellieten met ingebouwde voortstuwing zoals vereist voor de manoeuvreervoorziening. Versleuteling is uiteraard noodzakelijk voor de besturingssignalen van de satelliet. Tracking- en telemetriedata van amateursatellieten daarentegen zijn altijd onversleuteld geweest. Zij vormen immers een belangrijk onderdeel van het experimentele en educatieve karakter van deze satellieten. Daarom willen ARRL en AMSAT graag een uitzondering op deze regel.

Bijdragen van amateursatellieten aan kennis en wetenschap

Amateursatellieten hebben belangrijke bijdragen geleverd aan kennis en wetenschap rondom (kleine) satellieten. Zo valideerden AO-6 en AO-7 bijvoorbeeld het gebruik van dopplershift-analyse om bakens op de grond te lokaliseren. Dat leidde tot het COSPAS-SARSAT noodbaken-systeem.

AO-07Ook lieten zendamateurs zien dat het mogelijk is een ECG-signalen te versturen via AO-6. Dat toonde aan dat medische gegevens van afgelegen plaatsen doorgestuurd kunnen worden via een satellietverbinding.

AO-40 nam een GPS-ontvanger mee naar een High Earth Orbit (HEO). Daarmee demonstreerden zendamateurs de mogelijkheid om GPS-signalen te gebruiken in een baan buiten de GPS-constellatie. Dit had tot gevolg dat nieuwe GPS-satellieten nu ook voor buitenaardse plaatsbepaling geschikt zijn.

Communicatie

Laten we vooral niet vergeten dat amateursatellieten ook communicatie mogelijk maken. En wel over lange afstanden zonder hinder te ondervinden van propagatieverschijnselen zoals op de HF-banden. Daarmee en met de telemetriedata vinden experimenten plaats. De resultaten daarvan zijn weer van nut voor AMSAT en haar partners, zoals in het verleden meermaals gebleken is.

Conclusie

De nieuwe verordening ter voorkoming van ruimtepuin bedreigt de verdere ontwikkeling van Amerikaanse amateursatellieten. Dat terwijl de bouwers en gebruikers van deze satellieten een enorme bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling op dit gebied. Ze produceren een platform voor een breed scala aan experimenten in de radiotechniek. Een krachtige en robuuste amateursatelliet-dienst zal de publieke zaak blijven dienen en verdere ontwikkelingen in satelliet-technologie stimuleren. ARRL en AMSAT vragen de FCC daarom zich de impact van de voorgestelde aanpassingen op de amateursatelliet-dienst te realiseren en in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen.

 

Bron: AMSAT