Terugblik op de DvdRA 2016

Terugblik op de DvdRA 2016Terugblik op de 56ste Dag voor de Radio Amateur in 2016

De Dag voor de RadioAmateur 2016 (DvdRA 2016) is gehouden op zaterdag 5 november in de Americahal te Apeldoorn.

Deze 56e DvdRA, was weer de dag, dat de VERON zich als vereniging in al haar facetten heeft gepresenteerd. En waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer volledig is gedemonstreerd.

Het bezoekersaantal op deze dag was iets hoger dan dat van het afgelopen jaar, zo’n 2300 betalende bezoekers. Bedenk dat er dan totaal dan in de hal veel meer mensen aanwezig zijn, door de genodigden, gouden speld dragers en gratis kinderen onder 16 jaar. We zijn natuurlijk blij dat het bezoekersaantal niet zakt, ongeveer gelijk blijft of iets stijgt. De sfeer op de DvdRA was, zo als altijd, uitstekend.

Deze dag bestond weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de AMRATO (commercie), de VERON-onderdelen-markt, de stands van de commissies en verenigingen en de zelfbouw tentoonstelling. Voor het zesde jaar werd “het jeugdplein” georganiseerd. Een initiatief van de landelijke JOTA-JOTI organisatie tezamen met, de vossenjachtcommissie, de jeugdcommissie en met de YOTA (Younsters on the air). De dynamiek en belangstelling voor dit jeugdplein was weer groot, zowel door de deelnemers als door de begeleiders.

Als gasten waren naast onze ereleden en leden van verdiensten op de DvdRA aanwezig: van het Agentschap Telecom, enkele heren o.l.v. Dhr. F. Hofsommer (voorzitter van het Amateur Overleg), een delegatie van de VRZA, onder leiding van de voorzitter F. Wijnnobel, PA1FW, en namens het Weten-schappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Kosters (voorzitter), haar zoon en de heren C. de Hoog (afgetreden secretaris), H. Boudewijns, PA3EWG, (secretaris) en prof. ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid).

pa0wrt-gouden-speld

De Gouden VERON speld voor Joost Strijbos, PA0WRT

De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak. Na verwelkoming van de gasten gaf Remy onder het motto, “hij is er”, aan dat het nieuwe vademecum 2016 klaar is en vandaag op de DvdRA ter verkoop zal worden aangeboden. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de voorzitter van het Service Bureau, Guido v.d Berg, PA0GMM. Alle mensen die aan dit boek hebben gewerkt, werden bedankt, in het bijzonder Wim de Vries, PA0ME en Zijn YL Mariëtte (Rond de middag waren alle 640 meegebrachte exemplaren verkocht).

Vervolgens maakt Remy bekent dat sinds enkele dagen het VERON forum, actief en toegankelijk is voor leden en afd. besturen, natuurlijk moet het gebruik groeien. Op 26 oktober heeft het 94e Amateur Overleg plaatsgevonden. Centraal stond hier op de agenda een brief die VERON samen met VRZA heeft gestuurd naar de directeur van AT, hierin is aangegeven dat de verenigingen ontevreden zijn met de voorgang van het afhandelen van onderwerpen. AT heeft haar excuses aangeboden en actie genomen om heea te verbeteren. Verder is gesproken over storingsklachten, verheugend is in dit verband is dat steeds meer amateurs zelf aan de slag gaan (zie lezing op deze DvdRA). De samenwerking tussen VERON en VRZA is uitstekend, en onderling is er regelmatig gesproken over samenwerking. VRZA geeft te kennen gegeven graag haar eigen identiteit te willen bewaren, dit respecteren wij. Maar dit staat intensieve samenwerking niet in de weg.

En dan gaat Remy uitgebreid in op het gebruik van de morsecode. In het bijzonder over de Vonkenboer wedstrijd op de DvdRA die nu morse challenge wordt genoemd, deze staat al vele jaren onder de leiding van Joost Strijbos, PA0WRT. Remy geeft een samenvatting van de geschiedenis en geeft aan dat Joost op deze DvdRA voor de laatste keer actief zal zijn. Gelukkig zal zijn plaats worden ingenomen door Hans Remeeus, PA1HR samen met Ad Wouterson, PA2PCH. Voor zijn jarenlange inzet ontvangt Joost tot zijn verbijstering, onder een luid applaus en een bloemetje, de gouden VERON speld voor deze verdiensten. Stichting Radio Examens (SRE), geeft aan dat het aantal kandidaten met 9,2% gestegen is, ook het aantal geslaagden neemt toe en dat is 20% meer dan vorig jaar. Complimenten aan het SRE bestuur. Vrijwilligers blijft een punt van aandacht. Remy doet nog eens een dringende oproep aan allen om serieus te kijken en te overwegen of u zich niet beschikbaar kunt stellen voor een van de vacatures binnen onze vereniging. Tot slot wordt de evenementen commissie bedankt voor de organisatie van deze dag, waarna Remy de Dag voor de RadioAmateur 2016, voor geopend verklaart. Op de VERON website kunt u de presentatie nalezen.

pa3fwm-avhj

De amateur van het jaar 2015, Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2015 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een boeiende considerans van Klaas Robers, PA0KLS. Klaas, kondigde aan dat dit de laatste keer zal zijn dat hij een considerans zal uitspreken voor de amateur van het jaar. Aan opvolging wordt gewerkt, dat is een zaak van het Vederfonds.

Via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) geeft Klaas aan dat er veel verandert in de radioamateur wereld, tegenwoordig knoopt men een antenne via een HW doosje rechtstreeks aan de computer. De computer doet het grootste deel van het werk, er is alleen nog een front-end en eindtrap nodig die in dat tussen kastje zit, SDR noemt men dat, van Software Defind Radio. Er zijn amateurs die ontdekt hebben dat het mogelijk is om op die manier een web radio te maken van nagenoeg nul tot 30 MHz in een keer, waarbij men de ontvanger op afstand kan bedienen en kan horen wat daar ter plaatse wordt ontvangen.

Een van die mensen heeft daarvoor de nodige apparatuur ontwikkeld en zo beschikbaar gemaakt voor meerde amateurs. Zo’n persoon die zich zeer verdienstelijk hiervoor heeft gemaakt, maar ook veel assistentie en kennis verschaft aan medeamateurs heeft zich op dit punt in het bijzonder onderscheiden en aan hem zal de titel amateur van het jaar 2015 worden gegeven. Het Stichtingsbestuur heeft deze voordracht van het VERON HB dan ook gaarne overgenomen. Het Vederfonds verleent hem dan ook de titel “Amateur van het jaar 2015”. Dat is de heer Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Kosters voorzitter van het Vederfonds.

De considerans en toespraak kunt u vinden op de website van het Vederfonds, (www.vederfonds.org).

De lezingen die zijn gehouden zijn: 1e lezing, Near Vertical Incidence Skywave (NVIS) onderzoek, antennes en propagatie, door Ben Witvliet, PE5B. 2e lezing: Actuele stoorbronnen en vuistregels ter vermindering van storing voor de radiozendamateur , door leden van de EMC/EMF commissie: Jan Janssen, PA0JMG, André Canrinus, PA3FIS, Anton Steenbakkers, PA0AST en Koos Fockens, PA0KDF. De 3e lezing: Proud 2B PI4YLC, door Mariette Engelbarts, PA1ENG en Claudia Tamis, PD5AX. De 4e lezing : een eenvoudige 23cm FM TRX voor zelfbouw door Bas de Jong, PE1JPD. Algemeen kan opgemerkt worden dat de lezingen van een goed niveau waren, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De Morse-challenge (Vonkenboer) stond dit jaar voor de laatste keer onder leiding van Joost Strijbos, PA0WRT. Deze Vonkenboerwedstrijd bestond uit de onderdelen : Morsevaardigheidswedstrijd, de Ladder wedstrijd, morse met een knipoog. Een groot aantal mensen heeft dit jaar hier aan deelgenomen. Door dit veranderde caracter kan niet meer gesproken worden over winnaars, wel over het aantal behaalde punten en de hoogst gehaalde snelheid. De uitslagen kunt u hier vinden op de VERON website.

De zelfbouw tentoonstelling, bestond uit 21 stands, een gevarieerd aanbod, maar absoluut ieder jaar weer meer dan het bezoeken waard. Toen het VERON-Fonds aankondigde te stoppen met de zelfbouwstimulatie prijzen, omdat het steeds dezelfde mensen te zijn die de VERON-Fonds zelfbouwstimulatieprijzen winnen, (dat kan de bedoeling niet zijn). Hebben we de afdelingen aangeschreven, omdat we het nodig vonden toch een extra push te geven. Zelfbouw is toch een van de fundamenten van onze vereniging. Gelukkig heeft men positief gereageerd waar we zeer blij en trots op kunnen zijn. Ik wil nog steeds extra aandacht te vragen voor dit belangrijke onderdeel van onze hobby op de DvdRA.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 7 bedrijven. Er waren op de DvdRA, 38 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. De VERON-onderdelen markt bevatte 120 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 21 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prachtige prijzen in de DvdRA-loterij. De nummers van de winnende loten zijn inmiddels gepubliceerd op de VERON-website en gestuurd naar de redactie van Electron.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Deze 56e DvdRA was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hard toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om alle mensen die in welke vorm dan ook, een bijdrage geleverd hebben aan de realisatie van deze dag, van harte danken. De volgende DvdRA (de 57e) zal (onder voorbehoud) worden gehouden op zaterdag 4 november 2017 (voor de laatste maal in de Americahal in Apeldoorn).

Paul, PA0STE
Voorzitter VERON Evenementen-commissie