PR Commissie gooit het roer om, op naar 2020

PR Commissie past de werkzaamheden aan naar de huidige tijdOm ons heen is de afgelopen decennia veel veranderd. Sinds 1980 heeft het internet haar intrede gedaan. De PR Commissie is hierbij enigszins achtergebleven en niet echt meegegaan in de verandering. Met de acties van Jean-Paul; huisstijl, project Apollo, minisites en sociale media is een eerste stap in het veranderingsproces gezet. Daarom is het tijd om de volgende stap te gaan nemen en de PR Commissie aan te passen om te voldoen aan wat de huidige organisatie en maatschappij vraagt. De roep vanuit de VERON om te veranderen is er al langer, tijd om hier gehoor aan te geven.

Goede ideeën stranden

In de huidige PR Commissie hebben vooral voorzitters van andere commissies en werkgroepen zitting. De werkzaamheden voor hun commissies neemt dermate veel tijd in beslag dat er geen ruimte is om werkzaamheden voor de PR Commissie te doen. Eigenlijk zijn deze voorzitters afnemers in plaats van deelnemers van de PR Cie. Er wordt veel overlegt binnen de PR Cie maar veel ideeën stranden doordat ze niet uitgevoerd worden. Met als gevolg dat we achterblijven in de ontwikkeling van onze PR-activiteiten, 80% van de werkzaamheden wordt door 20% van de commissie uitgevoerd.

PR Commissie resultaat gericht

Om continuïteit en doorloop in onze PR-activiteiten te kunnen waarborgen, dient de commissie opnieuw samengesteld te worden, zodat we resultaatgericht kunnen werken. De PR Commissie wordt omgevormd naar een commissie met 6-tal hoofdtaken; promotiemateriaal, webredactie, sociale media, nieuwsbrief, promotie en data-analyse & rapportering. Leden van de Commissie nemen actief deel in minimaal 1 van deze kerntaken maar kunnen er in meerdere kerntaken acteren.

Voorzittersoverleg en Officialsdag

De commissies weten de PR Cie prima te bereiken als zij deze nodig hebben. Verder kan via iets als een voorzittersoverleg (1 of 2x per jaar) gekeken worden of er extra behoeften zijn vanuit de commissies. Indien nodig zal de PR Cie advies inwinnen bij de voorzitters van de Cie’s.

De komende weken zal in overleg met de PR Cie deelnemers worden overlegd hoe dit gestalte zal krijgen.