Reactie VERON betreffende ontwerpbesluit NFP wijzigingspakket 2023

Reactie VERON betreffende ontwerpbesluit NFP wijzigingspakket 2023Wij schreven eerder al over de lopende internetconsultatie van de Nederlandse overheid betreffende een wijziging van het nationaal frequentieplan (NFP). Hierin wordt de frequentieband 430 – 440 MHz op tertiaire basis opengesteld voor alleen Capsule Endoscopie Apparatuur. De specifieke voorwaarden waaronder deze apparatuur mag werken is opgenomen in het Europese besluit. Het is dus absoluut niet zo dat de amateurdienst de 70cm band verliest.

De VERON heeft naar aanleiding van de consultatie contact gehad met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarin werd door EZK aangegeven dat het alleen gaat om ultra laag vermogen Capsule Endoscopie Apparatuur. Er werd benadrukt dat andere niet specifieke korte afstand communicatieapparatuur zoals LPD, temperatuurmeters en deurbellen alleen zijn toegestaan tussen 433.050 en 434.790 MHz onder dezelfde voorwaarde zoals deze nu ook al gelden.

Desondanks vindt de VERON het een slecht idee om deze capsule endoscopie apparatuur tussen 430 – 440 MHz te plaatsen. Ook vindt de VERON dat er op nationaal niveau van te voren geen behoorlijk overleg is geweest met de amateurdienst. De amateurdienst is als primaire en secundaire gebruiker op deze band actief . Vandaar dat de VERON een brief met haar zienswijze aan het ministerie heeft gestuurd. Deze brief is hieronder te lezen.


Reactie VERON betreffende:
Ontwerpbesluit NFP wijzigingspakket 2023 Nationaal Frequentieplan 2014

De VERON heeft intensief naar de voorgestelde wijzigingen gekeken met de relevante internationale gepubliceerde documenten en rapporten.

In Europa en het NFP heeft de Amateurdienst (AS) de primaire allocatie. Dat betekent dat ieder traject van wijzigingen zwaarwegende redenen moet hebben en onderbouwd moet zijn. Dat betekent ook dat voorgenomen wijzigingen, met de onderbouwing ervan, eerst met de primaire gebruiker moet zijn besproken.

In het ontwerpbesluit wordt kennelijk Capsule Endoscopie Apparaten op tertiaire basis gealloceerd in de frequentieband 430 – 440 MHz. Deze apparaten werken met een bandbreedte tot 10 MHz. De allocatie gebeurt op grond van UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2022/180 VAN DE Europese COMMISSIE d.d. 8 februari 2022.

Het moet in het gewijzigde NFP duidelijk zijn dat met de aanduiding /ms/ specifiek de Ultra-Low Power WMCE application wordt bedoeld en niets anders.

Alhoewel formeel is geregeld dat een tertiaire dienst geen storing mag veroorzaken bij een primaire/secundaire dienst en andersom storing moet accepteren vindt de VERON het een slecht idee deze apparaten hier te alloceren.

De VERON is van mening dat er onderlinge storing kan optreden tussen de amateur dienst op de capsule endoscopy ontvanger van de Data Recorder (DR). Uit eigen berekeningen blijkt de kans hierop aanwezig. In ECC Report 267 ( Coexistence of Wideband Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy Application operating in the frequency band 430-440 MHz wordt deze kans ook beschreven.

Het betreft hier medische apparatuur en de kans bestaat dat bij de handeling van een klacht waarin een amateur zender een Data Recorder beïnvloedt de amateurdienst imago schade oploopt en bij een rechtszaak het belang van de tertiaire dienst boven de primaire dienst wordt gesteld. Een patient zal bij een mislukte recording een nieuwe procedure moeten ondergaan hetgeen als zeer belastend kan worden ervaren.

De VERON is er niet van overtuigd te kunnen rekenen op de bescherming die een primaire (of secundaire) gebruiker mag verwachten tegen bezwaren van een tertiaire gebruiker. Er is immers jurisprudentie dat zelfs de radiozendamateur dan wel vergunninghouder als primaire gebruiker bij een eventuele rechtszaak toch een zendbeperking krijgt opgelegd.

Grootschalig /ms/ gebruik in de banden gaat gepaard met een verhoging van het ruis- en storingsniveau, dus een verslechtering van de S/(S+N+I) verhouding. Zendamateurs gebruiken veelal zeer gevoelige ontvangers en richtantennes met hoge versterkingsfactoren om zoveel mogelijk zwakke signalen te kunnen waarnemen onder andere in het kader van propagatieonderzoek. Met name het in de ECA tabel vermeldde banddeel 434,70 – 438 MHz wordt internationaal gebruikt voor Amateur Satellite Services (ASS) hiervoor wordt verwezen naar ITU-RR voetnoot 5.282.

De VERON is uitermate bezorgd dat de voorgenomen toegang van /ms/ een ernstig negatieve impact op de experimenten zal inhouden, immers de NIB apparatuur en/of gebruikers zullen deze signalen niet kunnen waarnemen en daardoor toch besluiten het frequentiespectrum te gebruiken en onaanvaardbare interferentie opwekken.

De VERON is op basis van beschikbare informatie absoluut niet overtuigd dat de voorgenomen verruiming van de toepassing van deze /ms/ producten zonder problemen in co-existentie met het amateur gebruik kan worden ingevoerd. Het gebruik van de communicatie apparatuur die werken volgens ITU-RR voetnoot 5.138 in Nederland levert al genoeg hinder en onduidelijkheden op.

Verder zijn wij (de VERON) tot de conclusie gekomen dat de radiozendamateurs in het traject voorafgaand aan de besluitvorming niet betrokken zijn geweest. In concreto betekent dit “slecht Governance” en protesteren tegen de wijze waarop de voorgenomen besluit is voorbereid en ter consultatie wordt aangeboden.

De VERON stelt zich dan ook op het standpunt dat de voorgenomen toevoeging moet worden afgewezen. Zeker totdat

  • de heersende onduidelijkheden eerst in het officiële gremium, het Amateur Overleg (AO), met het Ministerie zijn besproken,
  • de noodzaak voor toewijzing is toegelicht en de co-existentie met de AS en ASS is onderbouwd en
  • aangevuld met garanties ter bescherming van AS en ASS aan het AO is voorgelegd en door het AO is geaccordeerd.

Hoogachtend,

Namens het VERON hoofdbestuur,

J.H.M. (Eric-Jan) Wösten
Algemeen secretaris

Voetnoten:

ITU-RR 5.138

The following bands:

6765-6795 kHz (centre frequency 6780 kHz), 433.05­434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) in Region 1 except in the countries mentioned in No. 5.280 61­61.5 GHz (centre frequency 61.25 GHz), 122-123 GHz (centre frequency 122.5 GHz), and 244-246 GHz (centre frequency 245 GHz) are designated for industrial, scientific and medical (ISM) applications. The use of these frequency bands for ISM applications shall be subject to special authorization by the administration concerned, in agreement with other administrations whose radiocommunication services might be affected. In applying this provision, administrations shall have due regard to the latest relevant ITU-R Recommendations.

ITU-RR 5.282

In the bands 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, 3400-3410 MHz (in Regions 2 and 3 only) and 5650-5670 MHz, the amateur-satellite service may operate subject to not causing harmful interference to other services operating in accordance with the Table (see No. 5.43). Administrations authorizing such use shall ensure that any harmful interference caused by emissions from a station in the amateur-satellite service is immediately eliminated in accordance with the provisions of No. 25.11. The use of the bands 1260-1270 MHz and 5650-5670 MHz by the amateur-satellite service is limited to the Earth-to-space direction.