IARU-R1-vergadering 2020 dag 2: EMC, ruis, jongeren, intruders en digitale contesten

Op de tweede dag van de IARU-R1-vergadering 2020 kwamen weer veel onderwerpen aan bod. IARUMS bijvoorbeeld, en de contestrobot. Maar ook contestregelementen, EMC en achtergrondruis passeerden de revue. En dan was er ook nog de vergadering van de Workgroup Youth op zondagavond, waar Lisa PA2LS afscheid nam. Hieronder een samenvatting van dag 2, verderop op deze pagina vindt u de uitgebreide verslagen.

Werkgroep jeugd en jongeren

IARU-R1 2020 dag 2Lisa PA2LS treedt tijdens deze vergadering voor de laatste keer op als voorzitter van deze werkgroep. Zij neemt namelijk na negen jaar afscheid. Maar verder is de vergadering gewijd aan de toekomst. Nico van Rensburg (ZS6QL), voorzitter van de Zuid-Afrikaanse vereniging: “Wat we zeker weten is dat amateurradio er over 10 jaar heel anders uitziet dan nu.” Probeer niet de jeugd binnen de verder ongewijzigde vereniging te halen, maar verjong de vereniging, met de jeugd als uitgangspunt.
Lees meer…

HF

De HF-commissie bereikt overeenstemming over een centrale IARUMS-database, de plaats om indringers op onze banden vast te leggen. Verder komt er een werkgroep om morse op de werelderfgoedlijst te krijgen.
Lees meer…

VHF en hoger

Op dag 2 van de IARU-R1-vergadering 2020 gaat het in de ‘VHF en hoger’-commissie (C4) over contesten. Discussies over de contestrobot en de reglementen. Maar er komt ook -op voorstel van de VERON- een activiteitcontest voor alleen digitale modes op de 1e woensdagavond van de maand op 144 MHz en de tweede woensdagavond op 432 MHz.
Lees meer…

EMC

De EMC-commissie (C7) was druk met het statusrapport, de ruismeetcampagne en cumulatieve storing. Vooral WPT-EV is hier een belangrijk aandachtspunt. Maar ook het regiobrede meetprogramma waartoe de IARU-R1 General Conference in 2017 heeft besloten naar aanleiding van de VERON-ruismeetcampagne (PA0KDF).
Lees meer…

Van 11-16 oktober 2020 houdt de IARU-R1 haar driejaarlijkse vergadering. Online, omdat de pandemie de in-persoon-vergadering in Novi Sad onmogelijk maakt.

Het beleid voor de komende jaren wordt hier besproken.

Dat in het licht van de opgave waar we voor staan: interesseren van de jeugd, behoud van spectrum, nieuwe licentieregels, nieuwe technieken.

Maar ook vernieuwing van de organisatie van de IARU zelf. Dit gaat over de toekomst van onze hobby. Houd hier dus het nieuws in de gaten!

Dag 1: opening, toekomst, spectrumbedreigingen

IARU-R1 2020 dag 1Zondag 11 oktober, was dag 1 van de driejaarlijkse IARU-R1-vergadering 2020. Tim Ellam (VE6SH), algemeen voorzitter van de IARU, opende met onder andere:

“Veranderen is niet altijd eenvoudig en verandering is ook niet altijd wat wij leuk vinden en onder amateurradio verstaan. Maar dat is wat de nieuwe radioamateur juist wil.”

Lees meer…


Youth Working Group

Zondagavond was het tijd voor de vergadering van de IARU Youth Workgroup. Lisa PA2LS treedt tijdens deze vergadering voor de laatste keer op als voorzitter van deze werkgroep. Want  zij neemt na 9 jaar afscheid. De IARU leden bedanken haar dan ook heel hartelijk voor haar bijdrage.

Quote van Nico van Rensburg (ZS6QL), voorzitter van de Zuid-Afrikaanse vereniging op het moment dat hij zijn ervaring ging vertellen.

“Wat we zeker weten is dat amateurradio er over 10 jaar heel anders uitziet dan nu”

Hetgeen een duidelijke uitspraak is, gelet op de vele veranderingen die zeer snel voorbij komen.

Jeugd betrekken

Na een kort verslag van wat de jeugdwerkgroep binnen de IARU-R1 doet, gevolgd door een korte film, ontstaat aan de hand van drie voorstellen en vijf vragen een levendige discussie. Duidelijk is dat alle member societies worstelen met dezelfde vraag.

“Hoe krijgen we de jeugd actief binnen amateurradio”

Ook is duidelijk dat er binnen de verenigingen een kloof dreigt te ontstaan tussen jeugd en oudere leden. De eersten, die met nieuwe ontwikkelingen aan de gang willen, en de laatsten, die soms graag hun oude beleving van de hobby houden.

De Youth WG biedt zogenaamde YOTA-activiteiten aan waaraan steeds meer verenigingen deelnemen. In december 2019 was de VERON gastheer van een activiteit genaamd Let’s go PA.

Lisa doet een beroep op verenigingen die nu niet meedoen, om erover na te denken om hun leden te enthousiasmeren. Daarnaast kreeg Lisa over het opzetten van activiteiten veel ideeën voorgeschoteld.

Nu deze activiteit is geïntroduceerd, moet ook worden nagedacht over het werven van jeugdige geïnteresseerden buiten de verenigingen. Dat gebeurt nu al in beperkte mate door het introduceren van onze hobby op technische scholen. Maar er moet meer gebeuren, zo stellen de deelnemers aan deze vergadering.

Als verenigingen ernaar streven om meer jeugdige leden te werven, dan ligt hier een mooie kans. Dus misschien moet het doel niet zijn om jeugd binnen de verenigingen te halen, maar verjonging met jeugd binnen de verenigingen als een van de doelstellingen.

Amateurradio geheim?

In de woorden van Johan PA3JEM

Amateurradio is het best bewaarde geheim”

De sluier van dit geheim  moet duidelijk opgelicht worden en dat is de reden waarom de VERON zeer actief is op onze website en social media. Website en sociale media zijn de touch points van de vereniging waarmee je mensen bereikt buiten de radioamateur-bubbel.  De VERON ziet een toename van nieuwe leden buiten de bekende groep van geïnteresseerden om. Een goed teken.

Onze ervaring zal met de Youth WG worden gedeeld. Kort na de vergadering zijn al resultaten gedeeld.

Er is  nog veel te doen en de vraag blijft dus wie dat gaat doen. De voorzitter van de ‘jeugd en jongeren’-commissie van de VERON, Hendrik Dijkstra (PA0HDI), is op zoek naar leden voor deze commissie. Leden die zich niet alleen in willen zetten, maar daar ook tijd in willen investeren om plannen te bedenken en uit te voeren. Dus kom uit je stoel en meld je aan via : voorzitter.jeugdcie@veron.nl@veron.nl

Johan Jongbloed (PA3JEM) en Remy Denker (PA0AGF)


HF (C4)

De HF-commissie (C4) trapt op de tweede dag van de virtuele IARU-R1-conferentie af met circa 60 delegatieleden. De belangrijkste items zijn besproken onder de bezielende leiding van Tom DF5JL, de C4-voorzitter.

IARUMS

Allereerst is er overeenstemming bereikt over de verdere uitrol van een centrale IARUMS-database. Deze is ontwikkeld door Gaspar EA6AMM en te gebruiken door alle aangesloten verenigingen. De database geeft dagelijks de laatste gegevens over band intruders.

Morse werelderfgoed

Verder is er langdurig vergaderd over een voorstel dat al een aantal jaren geleden was ingebracht om Morse-code op de werelderfgoed lijst te krijgen. Dit resulteerde uiteindelijk in de oprichting van een werkgroep. Genoemde werkgroep gaat het proces tot verkrijging van een wereldwijde acceptatie begeleiden. De radioamateurverenigingen IRTS (Ierland), UBA (België), SARS (Saudi Arabië), ARAS (Senegal) en SARL (Zuid Afrika) vormen de werkgroep.

Aanstaande woensdag is de volgende C4 vergadering.

Sjoerd Ypma (PA0SHY)


VHF en hoger (C5)

Deze vergadering van ‘VHF en hoger’ (C5) ging geheel over het onderwerp contesten. Het onderwerp contesten staat altijd garant voor flinke discussies.

Contestrobot

Het eerste agendapunt ging over de organisatie van VHF-contestrobot van IARU-R1. Deze contestrobot verwerkt de logs van de IARU-contesten in juni, september en oktober. Ook komen hier de logs van de subregionale contesten binnen. De nationale contestmanagers kunnen deze downloaden en daarmee hun eigen contesten evalueren. Het beheer van VHF-contestrobot valt op dit moment onder de inhoudelijke en financiële verantwoordelijk van de radioamateurverenigingen DARC (Duitsland) en ÖVSV (Oostenrijk). Dit onder de aansturing van de IARU-R1-C5-contestwerkgroep. Echter, de IARU geeft aan dit geen gelukkige situatie te vinden en wil meer controle en transparantie. Dit ondanks dat er veel respect is voor wat tot nu toe is bereikt. Zaken zoals eigenaarschap, zeggenschap, change en release management kwamen aan de orde. Hier kwam veel bij los en er werd dan ook een aparte breakout-sessie op maandagavond georganiseerd om dit verder te bespreken.

IARU-reglementen

Ook werd besloten regels in de IARU-reglementen toe te voegen. Daarin staat dat het niet toegestaan is om gedurende en na de contest het log aan te passen op basis van gegevens uit andere bronnen. Bijvoorbeeld de locator opzoeken op internet. Ook is de regel toegevoegd dat het log binnen 34 uur na de contest binnen moet zijn wil je meedoen voor een prijs.

Een ander punt is dat de gecombineerde 50 en 70 MHz-contest in het derde weekend van juni wordt opgesplitst in twee aparte weekenden. Namelijk een voor 50 MHz in juni en een ander nader te bepalen weekend voor 70 MHz. Duidelijk standpunt was dat de SSB/CW-contesten gescheiden van de digitale modes, zoals bijvoorbeeld FT8, moeten worden georganiseerd.

Het voorstel van de VERON voor een activiteitcontest voor alleen digitale modes op de 1e woensdagavond van de maand op 144 MHz en de tweede woensdagavond op 432 MHz is aangenomen. De VERON organiseerde al deze Digitale Mode-contest, maar nu meer verenigingen binnen Regio 1 dit gaan ondersteunen, zal de activiteit toenemen. En dit gaat de fun factor en het aantal verbindingen zeker verhogen.

Rob Hardenberg (PE1ITR)


Verslag EMC-commissie (C7)

EMCC status report 2019

Tore Worden (LA9QL). Eerst een overzicht van de activiteiten van de leden van het comité. De focus voor de komende periode zal liggen op deelname en vertegenwoordiging in de nationale en internationale standaardisatie-organisaties, zoals CISPR, CENELEC en ITU (CEPT en ETSI). Allemaal gericht op de bescherming van de radiodiensten. Voor de toekomst liggen de accenten op de ontwikkelingen rond draadloze autoladers (WPT-EV). Daarnaast deelname aan de CISPR-subcommissies B, F en H. En tenslotte het voorkomen van storing door power line communications (PLC) met multiple input multiple output (MIMO). Tevens de huidige toepassing in PV-installaties.

Report on Background Noise Measurement Campaign (NMC)

David Lauder (GOSNO). Als gevolg van het initiatief van de VERON-ruismeetcampagne (PA0KDF) heeft de IARU-R1 General Conference in september 2017 besloten tot een Regio-1-breed meetprogramma . We willen namelijk onderzoeken of het achtergrond-ruisniveau in de amateurbanden is toegenomen. Doel is dat de meetresultaten direct vergeleken kunnen worden met de oude ITU-R Recommendation P.372-14 niveaus. Van het door de DARC ontwikkelde Electrical Noise Area Monitoring System (ENAMS) komen uiteindelijk 55 systemen. De systemen verzamelen 24/7 om de 10 minuten ruisdata in de 50kHz -30MHz-band. Dit genereert veel data die moeten worden geanalyseerd. Gelet op de goede resultaten besluit de commissie het programma voort te zetten.

Number of devices report

Tore Worden (LA9QL). Het EMCC heeft een rapport aan het CISPR Steering Committee gestuurd en daarin haar bezorgdheid weergegeven over de toegenomen storing door het gebruik van apparaten die individueel wel aan de normen voldoen maar in massa gebruikt tot cumulatie van storing leiden. Het antwoord van CISPR is vanmiddag naar de National Committees (NEC EMC voor Nederland) verzonden. Voor 10 december dient het commentaar te worden ingediend. Het accumulatie-effect zal ook worden meegenomen in het commentaar op de nieuwe EMC Directive. Het rapport wordt door het EMCC goedgekeurd.

Volgende sessie, morgen dinsdag 13 oktober. Belangrijk te bespreken items staan op de agenda, zoals de wijzigingen in CISPR 16-4-4 over de ontwikkelingen rond de stoorlimieten voor de DC-poorten van bijvoorbeeld PV-inverters en de ontwikkelingen rond de afgekeurde norm voor WPT.

Documenten van de C7-vergaderingen kunnen worden gevonden op https://conf.iaru-r1.org.

VERON-EMC-vertegenwoordiger C7
Jan Janssen (PA0JMG)

Contactpersonen Nederland

C3 General administration: Remy F.G. Denker, PAøAGF, voorzitter@veron.nl

C4 HF: Sjoerd Ypma, PAøSHY, voorzitter.trafficbureau@veron.nl

C5 VHF en hoger: Rob Hardenberg, PE1ITR, voorzitter.vhf-en-hoger@veron.nl

C7 EMC: Jan Jansen, PAøJMG, PA0JMG@veron.nl

Radiozendamateur, wat is daar nu leuk aan?

  • Zelf apparatuur bouwen

    Je kunt je eigen apparatuur bouwen samen met andere zendamateurs.

  • Over de wereld zenden

    Met je apparatuur kun je over de hele wereld zenden.

  • Nieuwe vrienden maken

    Je ontmoet nieuwe mensen en maakt nieuwe vrienden.

Waarom lid worden van de VERON?