DvdRA 2015: Toespraak van de algemeen voorzitter

De 55e Dag van de RadioAmateur werd dit jaar weer traditioneel geopend met de toespraak van onze algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF:

Toespraak door algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF op de 55e dag van de RadioAmateurGeachte aanwezigen,

Voordat ik met mijn speech begin, wil ik graag een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

De afgevaardigden van het Vederfonds voorzitter Mevrouw Kosters en de heer de Hoog. Uiteraard wil ik ook de heer Robers PA0KLS welkom heten.

De medewerkers van het Agentschap Telecom vertegenwoordigd door de heer Hofsommer.

De heer Schouten en de heer Bergsema namens het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.

Uiteraard heet ik onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom.

En natuurlijk heet ik ook alle andere aanwezigen van harte welkom.

Het verheugt mij zeer dat u vandaag weer aanwezig bent op deze zeer speciale Dag voor de RadioAmateur. Graag wil ik een aantal onderwerpen de revue laten passeren.

VERON is 70 jaar jong

Kort na de bevrijding kwamen vertegenwoordigers van de drie vooroorlogse verenigingen te weten de VUKA, NVIR en de NVVR bij elkaar om te praten over de oprichting van een nieuwe vereniging. Er waren voor de oorlog te veel zaken over de rug van de amateurs misgegaan waardoor de toenmalige bestuurders hebben ingezien dat het zo niet langer meer kon. In de afgelopen edities van Electron heeft een historisch overzicht gestaan waarin de situatie van het radioamateurisme in de jaren ’10, ’20 en ’30 is beschreven. De serie artikelen sluit af een beschrijving van het bijeenroepen van de vertegenwoordigers van de vooroorlogse verenigingen op 20 oktober 1945. Op 21 oktober was het zover.
Tijdens de algemene vergadering werd overeengekomen dat de drie verenigingen als een vereniging verder wilden. Uiteraard moest die nieuwe vereniging een naam hebben.

De naam Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland afgekort tot VERON werd geïntroduceerd.

Een van de aanwezigen stelt en ik citeer:
Dat de naam cachet geeft en de uitdrukking “Experimenteel radio-onderzoek” goed klinkt, wat bij het aanvragen van een onderhoud met officiële instanties tot voordeel kan zijn.

Gevraagd wordt, of er een of andere betekenis in een vreemde taal aan de naam kan worden gehecht.
Geen der aanwezigen is dit bekend. Niemand heeft bezwaar tegen deze naam welke bij acclamatie wordt aangenomen. Einde citaat.

De VERON kon als opgericht worden beschouwd!!

De hamer die ik nu hanteer was een geschenk van de voorzitter van de VUKA aan de nieuwe voorzitter, OM Engers PAØYM, van de VERON. Ik zal de hamer straks hanteren.

De VERON is nu 70 jaar jong en gedurende die 70 jaar is er veel gebeurd. Niet alleen in organisatorisch verband maar ook met betrekking tot transmissie modes, frequentiebanden en techniek. Gedurende al die jaren, maar ook daarvoor, hebben de radioamateurs spectaculaire ontdekkingen gedaan die door de industrie werden overgenomen. De VERON heeft het allemaal gevolgd, gestimuleerd en bekend gemaakt onder de leden. Laten we er trots op zijn dat dat tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvindt.

Amateur van het Jaar

Zoals u hoorde heb ik de vertegenwoordigers van het Vederfonds welkom geheten. Hun aanwezigheid vandaag zou een aanwijzing kunnen zijn dat de benoeming van Amateur van het Jaar inderdaad gaat plaats vinden. Meer zekerheid hebben we pas als Klaas Robers zijn considerans zal uit spreken, echter Klaas weet zijn inleiding zo te formuleren dat u aan het eind ervan nog geen sterke aanwijzing hebt. Dat is maar goed ook want anders zou de kandidaat in spe nerveus worden. Deze geheimzinnigheid wordt pas doorbroken als de voorzitter van het Vederfonds, Mevr. Kosters, de naam bekend maakt. We moeten nog even wachten.

Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed, kortweg het Centrum

Bij mijn inleiding op de Dag voor de RadioAmateur in 2014 kon ik u melden dat de VERON de dag ervoor de erkenning van het Centrum had ontvangen inzake het instand houden van de traditie morse seinen. Het was te kort dag om de voorzitter ervan uit te nodigen om de erkenning aan de VERON uit te reiken. In overleg met de voorzitter, Mevr. Strouken, is gekozen voor deze Dag voor de RadioAmateur. Namens het Centrum zal de heer Schouten, voorzitter van de toetsingscommissie straks meer vertellen over de erkenning, de maatschappelijke inpact en de wijze waarop de VERON kenbaar mag maken dat zij die erkenning mag uitdragen.

De VERON heeft echter wel een verplichting jegens het instandhouden van de traditie. We moeten namelijk Morse inbedden in onze vereniging.

We zijn met betrekking tot het “inbedden” op de goede weg. Om te laten zien dat we de erkenning Morse als cultureel erfgoed zeer serieus nemen hebben we een seinsleutel georganiseerd. Deze is beschikbaar gesteld door Rens Joziasse PA1IJF. Rens heeft deze sleutel recent gebruikt bij de Zeeuwse luchtvaartdagen.

In de zaal hiernaast vindt de jaarlijkse vonkenboerwedstrijd plaats en in de hal wordt op het jeugdplein aandacht geschonken aan morse. De VERON organiseert twee keer per jaar een contest waarvan Morse deel uitmaakt. Uiteraard vindt u oude seinsleutels op de radiomarkt terug die snel van eigenaar wisselen. Morse is en blijft populair. Intussen hebben we een folder gepubliceerd waarin morse en het gebruik ervan in onze hobby wordt uitgelegd.

Hoewel we tegenwoordig in zeer verschillende modes met elkaar communiceren, kan gesteld worden dat morse “verre van dood is”. Er wordt nog veel in morse gecommuniceerd. Ondanks het feit dat het voorzitterschap van de VERON veel tijd en aandacht van mij vraagt, maak ik met regelmaat tijd vrij om verbindingen in morse te maken. Dat werkt zeer ontspannend. Het spaart ook stembanden.

Eerder deze week ontving ik een bericht van het Jan Corver museum gevestigd te Budel. De archivaris, Cor Moerman, en zijn team lopen rond met plannen om op termijn een uitgebreide tentoonstelling in te richten rond het thema telegrafie. Ze spelen ook met de gedachte om daar certificaten uit te reiken na een met goed gevolg afgelegd “morse examen”. Kortom morse blijft onverminderd in de belangstelling staan.

Amateur Overleg

Afgelopen maandag vond een publicatie plaats van de Staatscourant. Daarin was te lezen dat de amateurs op korte termijn gebruik mogen maken van een klein gedeelte van de 5MHz band. Dat is goed nieuws en er zal flink gebruik van gemaakt worden. Helaas moesten we constateren dat we in de microgolf banden niet hebben gekregen wat we graag wilde hebben. We betreuren het dat onze goed onderbouwde voorstellen niet zijn overgenomen.

Zonder anderen tekort te doen wil Ik de voorzitter van de Werkgroep Overleg Overheid, Bram van den Berg, PBØAOK danken voor al zijn inspanningen om de bovengenoemde onderwerpen op de kaart te zetten en onze wensen kenbaar te maken bij de overheid.

Op 13 oktober heeft weer een Amateur Overleg, waarin de VERON en de VRZA haar leden vertegenwoordigen, met het Agentschap Telecom plaats gevonden. Het overleg was nuttig. De verenigingen hebben veel punten aan de orde gebracht en het Agentschap was welwillend om hierover na te denken, echter zij wordt geconfronteerd met organisatorische zaken die vertragend werken.
Dat houdt in dat het roepnamenbeleid, de uitgifte van PAØ-calls en de uitbreiding van de 40 meterband voor N-amateurs op zich laten wachten. Dat was voor ons wel een tegenvaller want we willen graag dat wensen van onze leden snel worden gehonoreerd en geïmplementeerd. Zeker omdat we er zo lang over praten.

Uiteraard hebben we lang stilgestaan bij de vergoeding van 31 euro die vanaf 2016 door Agentschap Telecom in rekening wordt gebracht. Het protest van de kant van de VERON en VRZA was meer dan duidelijk, echter deze maatregel is een beslissing op ministerieel niveau waar Agentschap Telecom geen zeggenschap in heeft gehad.

Om het protest van beide verenigingen ook kenbaar te maken op een hoger niveau bij Agentschap Telecom is een onderhoud aangevraagd bij het hoofd Spectrum Management. Op 26 oktober heeft dat gesprek plaatsgevonden waarbij van elke vereniging twee vertegenwoordigers aanwezig waren en er is nog eens duidelijk gemaakt dat de verenigingen en dus haar leden, moeite hebben met deze maatregel. Tevens hebben de verenigingen de verwachting uitgesproken dat AT zich nog zichtbaarder zal opstellen dan tot nu toe gebruikelijk is. De boodschap is ook hier duidelijk overgekomen.

In het kader van zichtbaarheid is het oplossen van klachten een belangrijk aspect. Het advies van de VERON is om ingeval van een storing op onze amateurbanden een klacht in te dienen bij het AT.
In 2015 zijn tot op heden 114 klachten van amateurs binnen gekomen. Dat is overigens 20% van het totaal aantal ontvangen klachten. Deze 114 klachten zijn als volgt onderverdeeld:

  • 81 klachten gaan over storing die de amateurs ondervinden
  • 21 gaan over storing die amateurs zelf veroorzaken en
  • 12 klachten gaan over onderlinge problemen en irritaties met andere woorden over het gedrag van de amateur.

Interessanter in natuurlijk te weten hoeveel klachten er zijn opgelost. Er zijn 109 meldingen afgehandeld echter met de kanttekening dat amateurs in geval van hinderlijk gedrag zelf acties hebben ondernomen.

Ik ben blij dat medewerkers van het Agentschap Telecom in de hal aanwezig zijn om uit te leggen op welke wijze zij de radioamateurs steunen in het uitoefenen van hun hobby. Ik weet zeker dat, gelet op de bovenstaande onderwerpen, zij het druk zullen krijgen met het beantwoorden van vragen.

Dag voor de RadioAmateur 2015

Dit wordt weer een interessante dag. De VERON heeft zich ingespannen om zich als vereniging aan u te presenteren. Alle commissies en werkgroepen zijn aanwezig. De commerciële aanbieders zijn er weer, naast de mensen die hun eigen materiaal aanprijzen. U begrijpt wel welk deel van de markt ik bedoel. Ook dit jaar zijn er weer veel amateurs die hun zelfbouwproject aan u presenteren. Praat eens met hen en hoor hoe enthousiast zij zijn. Wellicht slaat de zelfbouwvonk over en begint u zelf ook.

Graag wil ik de amateurs die hieraan meedoen bedanken. Hun aanwezigheid toont aan dat zelfbouw zeker niet dood is. Het verheugt mij dan ook dat het VERON-Fonds wederom prijzen ter beschikking stelt waarmee zelfbouw wordt gestimuleerd.

Ik wil Paul Sterk PAØSTE, voorzitter van de evenementen commissie danken voor de organisatie van deze dag. Zoals u weet werden enkele weken geleden asielzoekers in deze hal ondergebracht. Dat gaf toch wel reden tot enige paniek bij onze organisatoren. Kan deze dag wel of niet doorgaan. Zijn er voor ons eventuele alternatieven. Paul heeft over de ontstane situatie zeer frequent telefonisch contact gehad met de eigenaar van de Americahal. Gelukkig zijn de asielzoekers op tijd overgebracht naar een meer permanent onderkomen waardoor Paul zekerheid had dat deze dag doorgang kon vinden. Paul nogmaals bedankt.

Geachte aanwezigen, ik kom aan het eind van mijn speech. Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag. Hierbij verklaar ik de Dag voor de RadioAmateur 2015 voor geopend. Ik dank u.