Beleidsregel antenne-installaties gemeente Nijkerk

Beleidsregel antenne-installaties gemeente NijkerkDe gemeente Nijkerk heeft 23 augustus 2018 het ontwerp beleidsregel antenne-installaties bekend gemaakt. Deze beleidsregel ligt per 23 augustus 2018 ter inzage en is online te downloaden. Belanghebbende kunnen gedurende de inzageperiode, van 4 weken gebruik maken van de inspraakprocedure.

Ontwerp Beleidsregel antenne-installaties

Het ontwerp beleidsregel antenne-installatie is door de gemeente Nijkerk online aangekondigd. Waardoor deze eenvoudig hier is te downloaden. Door de gemeente Nijkerk is in het ontwerp beleidsregel antenne-installaties geen onderscheid gemaakt tussen antennes voor zendamateurs en voor de mobiele telecommunicatie. Hierdoor ontstaan een aantal regels die voor de radiozendamateur onwenselijk dan wel onmogelijk zijn om aan te voldoen.

Antenne installaties lager dan 5 meter

Dit type antenne-installaties is vergunningvrij. Voor het plaatsen van deze antenne-installaties met mast vindt dan ook geen toets aan het bestemmingsplan noch aan deze beleidsregel plaats. De gemeente heeft geen gronden medewerking te weigeren. De sturingsmogelijkheden en de mogelijkheden om aan de plaatsing van deze antennes voorwaarden te verbinden zijn hierdoor beperkt

Antenne installaties hoger dan 5 meter

Enkele opvallende punten uit het ontwerp beleidsregel antenne-installaties:

  • De beleidsregel heeft dus niet alleen betrekking op het plaatsen van antenne-installaties voor gsm, UMTS en LIE (mobiele telecommunicatie). Maar ook op het plaatsen van een antenne-installatie ten behoeve van andere antenne-installaties, waaronder begrepen schotelantennes en installaties voor radiozendamateurs.
  • De bouwplaats van de antenne-installatie is op een afstand van minimaal dertig meter gelegen. Dan wel de afstand die bepaald wordt door de hoogte van de antenne-installatie, van bestaande of rechtens geldig te bouwen (woon)bebouwing of andere gevoelige functies. Indien de op te richten mast 35 meter hoog is, wordt deze afstand derhalve minimaal 35 meter. Het afstandscriterium geldt niet, indien de aanvrager de antenne-installatie op eigen gronden behorend bij de gevoelige functie plaatst. Het afstandscriterium blijft wel voor omliggende gevoelige functies gelden;
  • Niet wordt meegewerkt aan het realiseren van antenne-installaties inden in de nabijheid van rijks- en gemeentelijke monumenten. Indien de afstand tot de beoogde bouwplaats minder is dan vijftig meter;
  • Uit oogpunt van veiligheid en inpassing in het landschap heeft het nadrukkelijk de voorkeur bij de plaatsing van antenne-installaties aansluiting te zoeken bij grootschalige infrastructuur (zoals een snelweg, viaduct, spoorlijn en kanaal) en/of grootschalige horizontale volumes (zoals plaatsing op of bij een bedrijventerrein). Op die manier kan rekening gehouden worden met bestaande landschappelijke patronen en elementen in het landschap. Dit criterium zal voor de grote providers eenvoudiger te realiseren zijn, dan voor radiozendamateurs met kleinschaliger initiatieven. Niettemin wordt met dit criterium beoogt te voorkomen dat er in het landschap een mast bij wordt geplaatst. Terwijl op nabije afstand een prima alternatief voor het plaatsen van een installatie voor handen is, zonder dat deze plaatsing afbreuk doet aan het bereik ervan.

Inspraakreacties kunnen online plaatsten

Zolang de procedure ter inzage ligt kan eenieder online, schriftelijk of mondeling hier een inspraakreactie inbrengen. Voor de radiozendamateur in de gemeente Nijkerk van belang om dit zeker te doen. Inspraakreactie sluit op 20 september, wacht niet te lang.

VERON stuurt een inspraakreactie namens de vereniging.

De VERON zal zeker voor 20 september 2018 een inspraakreactie naar de gemeente Nijkerk sturen. Maar roept belanghebbende radiozendamateurs op niet lijdzaam toe te kijken en zelf ook in actie te komen