Electron september 2013

Electron september 2013Op de Electron voorpagina

De VERON-stand zoals deze prominent aanwezig was tijdens de populaire HAM RADIO in Friedrichshafen (D) werd ook dit jaar weer door vele Nederlanders en buitenlanders bezocht. Soms alleen om even wat bekende handen te schudden, maar vaak ook voor een gezellig goed gesprek over onze mooie radio hobby.

Faseruis

Wat is faseruis, hoe kun je het meten, wat is het effect ervan en hoe ontstaat het in phase-locked loops (PLLs)? Een artikel van Olof Bosma PA0ZOZ.

HAM RADIO 2013 in Friedrichshafen (D)

Een korte maar krachtige impressie van drie drukke dagen HAM RADIO geschreven door Hans Remeeus PA1HR.

Kleine versterker voor 6cm: 1 watt voor slechts 10 euro

Bij zijn 6cm-station had hij een tussentrapje nodig om de 20 Watt tweetraps eindversterker goed aan te kunnen sturen. Christophe Huygens ON4IY doet verslag.

Lusyagi’s voor 23 en 13 centimeter

De laatste maanden staat de lusyagi weer flink in de belangstelling. Eddy Cretier PA0EHC beschrijft zijn zelfgebouwde lusyagi antennes voor de 23cm en 13cm amateur banden.

foto-sep-2013En verder…

 • Help mee met de VERON ledenwerfactie 2013
 • Scouts delen geheel weekend bijna alles
 • De 53ste Dag voor de RadioAmateur (DvdRA) in 2013
 • Hoe te handelen bij storing door Powerline Communication (PLC) installaties
 • MJ2013
 • De Ballonvossenjacht van 2013
 • Het PA6HQ 2013 contest team
 • En natuurlijk alle vaste rubrieken…

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.

Zorg over antennebeleid gemeente Enschede

Antennebeleid  gemeente Enschede geanalyseerd

gemeente-enschedeDe gemeente Enschede heeft beleid vastgesteld m.b.t. antenne-installaties voor zendamateurs. VERON en VRZA hebben gezamenlijk hun zienswijzen ingediend op het concept-beleid. Helaas moeten wij constateren dat onze zienswijzen vrijwel niet tot aanpassing van het concept hebben geleid en dit, naar onze mening, nogal eens op onjuiste c.q. dubieuze gronden.

Het volgende geeft u daarvan een beeld:

1) De hoogtebeperking van 15 meter is volgens de verenigingen niet in alle gevallen toereikend. Zo is door de verenigingen aangegeven dat voor wereldwijde communicatie op HF-banden een kleine opstralingshoek dient te worden gerealiseerd en daarvoor is bijvoorbeeld voor de 40 m-band een hoogte van ca. 21 m vereist. De gemeente bestrijdt dit met een onbegrijpelijke redenering waaruit onder meer moet blijken dat zelfs een hoogte van 0,16 maal de golflengte al toereikend is! Dit heeft de gemeente echter gebaseerd op een publicatie omtrent NVIS (communicatie op korte afstand). Een reactie die in dit verband ridicuul is.

2) Door de verenigingen is een uitspraak-Haaksbergen aangehaald, waarin de Raad van State, in bewoordingen van algemene strekking, oordeelde dat de zendamateur voldoende aannemelijk had gemaakt dat voor een goede zend- en ontvangstmogelijkheid van en naar de plaatsen die een radioamateur als regel zal willen bereiken, een antennehoogte van 18 meter onder normale omstandigheden noodzakelijk is. Ook hier stelt de gemeente weer een specialist te hebben geraadpleegd en komt op grond daarvan met 2 niet terzake doende voorbeelden, gebaseerd op Line of Sight en NVIS. De gemeente stelt voorts simpelweg dat de uitspraak van 1980 is en gedateerd is.

3) De verenigingen hebben aan de hand van een uitspraak van rechtbank Breda gepoogd duidelijk te maken dat een categorische uitsluiting van installaties hoger dan 15 m en het categorisch uitsluiten van ontheffing in bepaalde delen van de gemeente -terwijl de wetgever dit wel mogelijk maakt- niet is toegestaan en dat steeds van geval tot geval de belangen moeten worden afgewogen. De gemeente wenst deze uitspraak anders te interpreteren.

4) Ook een overgelegde uitspraak-Loppersum werd van tafel geveegd. Hij zou voor het beleid niet relevant zijn omdat het ging om een verleende bouwvergunning waar een woningbouwvereniging problemen mee had. Waar het ons echter om ging -gelet op het door de gemeente in het algemeen onevenredig bezwarend verklaren- was de van de uitspraak deel uitmakende overweging dat zwaarwegende welstandsbezwaren niet aannemelijk worden geacht nu een groot aantal omwonenden had verklaard geen bezwaar te hebben. Wij kunnen ons niet voorstellen dat de gemeente dit niet begrepen heeft.
De gemeente blijkt bovendien van mening dat een antenne-installatie niet alleen mag worden geweigerd wanneer deze onevenredig bezwarend is voor anderen, maar ook wanneer is aangetoond dat er een minder bezwarend alternatief is! Uit de rechtspraak hebben wij een ander beeld.

5) De verenigingen hebben aangevoerd dat de gemeente de excessenregeling niet mag toepassen op breedte en vorm van een vergunningvrije installatie. De gemeente acht dit standpunt onjuist, en wel op zeer dubieuze gronden, te weten: een onjuiste interpretatie van een uitspraak van de voorzieningenrechter te Alkmaar en het ten onrechte verwijzen naar een -volgens de gemeente relevante- uitspraak-Overbetuwe. In laatstgenoemde uitspraak heeft de Raad van State echter geen uitspraak gedaan over de wijze van toepassing van de excessenregeling en zelfs uitdrukkelijk overwogen dat het hoger beroep zich daarop niet richtte.

6) De verenigingen hebben voorgesteld afwijkingen mogelijk te maken in het geval van positief welstandsadvies, het ontbreken van zwaarwegende welstandbezwaren en/of bij verklaringen van geen bezwaar van omwonenden (zie de uitspraak-Loppersum!). De gemeente is van mening dat daarmee extra beleidsregels worden toegevoegd en vindt dat niet wenselijk!

Het moge duidelijk zijn dat wij de nodige bedenkingen hebben tegen het door de gemeente Enschede te hanteren beleid en de overwegingen op grond waarvan dit tot stand gekomen is.

De wijze waarop op onze zienswijzen werd gereageerd, waarvan ons bovenstaande commentaar beknopt inzicht geeft, maakt dit mede duidelijk.

In hoeverre de restricties in het beleid in de praktijk al dan niet stand zullen houden zal moeten blijken uit toekomstige bezwaar- en beroepsprocedures.

Hoofdbestuur VERON en Bestuur VRZA.

Stralingshygiëne radiofrequente straling

Stralingshygiëne bij radiofrequente (RF- en ELF-) straling

Stralingshygiëne bij radiofrequente (RF- en ELF-) stralingIn de serie stralingshygiëne voor Dummy’s is deel 5, “Stralingshygiëne radiofrequente (RF- en ELF-) straling“, bedoeld om achtergrond informatie te geven voor de lezer met belangstelling voor dit lastige onderwerp. Vooral zij die met enige vorm van straling uitzendende toestellen in aanraking kunnen komen, zoals het gebruiken van zendinrichtingen.

De leerstof wordt in deze instructie niet vanuit de puur theoretische kant benaderd, maar richt zich op de praktijksituatie. Er wordt uitleg gegeven over de definities, aard, biologische effecten, normen en veiligheidsmaatregelen. Afsluitend worden enkele wetenswaardigheden van GSM- en UMTS-installaties, het bereken van veldsterkten en ELF-straling besproken.

Met deze basisuitleg wordt beoogd meer inzicht te geven over de wijze waarop de lezer kan om gaan met de hieraan verbonden risico´s.

Veel leesplezier, Willem (PA0WJG)

Hoe te handelen bij storing door PLC installaties

Weet u hoe te handelen bij storing door PLC installaties?

Hoe te handelen bij storing door PLC installaties Regelmatig bereiken ons meldingen over vermoedelijke storing door Powerline Communication (PLC) installaties. Amateurs wordt aangeraden in eerste instantie zelf de storingsbron te lokaliseren en de situatie met de veroorzaker te bespreken om tot een oplossing te komen. In de praktijk is het zo dat daar waar gebruik wordt gemaakt van PLC modems met bescherming van de amateurbanden door “notches” zo goed als geen storing zou moeten ontstaan.

Hoe te handelen bij storing door PLC installaties Voor storing veroorzaakt door KPN PLC modems is een oplossing mogelijk. KPN heeft de VERON benaderd en aangegeven dat, indien de geconstateerde storing door KPN geleverde modems wordt veroorzaakt, in ieder geval een melding bij KPN kan worden gedaan via dvs-za@kpn.com en/of gebruik kan worden gemaakt van het KPN meldingsformulier. Voor andere types modems is het melden van de storing bij het Agentschap Telecom en de EMC-EMF Commissie de aangewezen weg om mogelijk tot een oplossing te komen.

Lees meer over dit onderwerp in dit PDF document.

Electron augustus 2013

Electron augustus 2013Op de Electron voorpagina

Elk jaar tijdens het VERON PinksterKamp staan Cees Rodenburg PA0CRB en zijn hulpen paraat om te solderen met de jongste bezoekers van het kamp.

Avonturen met een QRP-zender van één kilowatt

Eind 2012 hebben enkele leden van de afdeling Den Haag zich bezig gehouden met een QRP- zender van één kilowatt. Het betrof een commerciële omroepzender. Hans van den Berg PA0JBB doet verslag.

-40dB-uitkoppeling

Nu er betaalbare spectrum analyzers met tracking generators op de markt zijn willen we graag met zo’n instrument het uitgangsspectrum van onze HF-transceiver kunnen bekijken. Piet Rens PA0PRG beschrijft een simpele hulpschakeling.

Van PIC tot Pi

Microcontrollers en op microcontrollers gebaseerde platformen zijn belangrijke bouwstenen in de radioamateurwereld. Hans Wagemans ON4CDU laat je kennismaken met dit onderwerp.

MAX On-Screen Display Generator

Sjef Verhoeven PE5PVB liep tijdens ATV steeds weer tegen het probleem aan, hoe op een eenvoudige wijze snel even wat tekst in beeld te zetten. In dit artikel zie je zijn oplossing.

foto-aug-2013En verder…

 • 45ste Duits Nederlands Amateur Treffen (DNAT)
 • Gouden Speld voor Aad Nijveld PA0XAB
 • Op bezoek bij Gerard Geesink PA0BAT
 • Morsecursus A42
 • Jongeren bouwen eigen peilontvanger op VPK…
 • De VERON
 • Jong ge(so)l(d)eerd…

Downloads

Voor sommige artikelen in deze Electron editie zijn extra materialen te vinden op onze download pagina. Vergeet deze niet te bekijken en eventueel te downloaden.