Toespraak VERON DvdRA 2017 door algemeen voorzitter Remy Denker PA3AGF

Toespraak DvdRA door PA3AGF Remy DenkerOp 4 november vond weer de 57e Dag van de Radio Amateur plaats in de Americahal in Apeldoorn. Algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker PA3AGF, opende de dag met zijn toespraak:

Geachte aanwezigen, Goede Morgen

Graag wil ik een aantal mensen persoonlijk welkom heten.

 • De afgevaardigden van het Vederfonds in het bijzonder de voorzitter mevrouw Kosters.
 • De medewerkers van het Agentschap Telecom vertegenwoordigd door de voorzitter van het Amateur Overleg Frans Hofsommer.
 • De afgevaardigden van het VRZA bestuur
  • Gerard van Oosten PA1GR
  • Ruud Haller PA3RGH
  • Otto de Ruig PD2ODR
 • De UBA vertegenwoordigd door Egbert Hertsen ON4CAS
 • De onlangs aangetreden algemeen secretaris van de IARU-R1, Hans Blondeel Timmerman PB2T
 • Uiteraard heet ik ook onze Ereleden en Leden van Verdienste van harte welkom.
 • En natuurlijk een heel hartelijk welkom aan alle andere aanwezigen.

Het doet mij goed om u dit jaar weer te begroeten op het jaarlijks feestje van de VERON. We hebben weer flink uitgepakt. U zult dat gedurende deze dag ervaren als u langs de stands loopt.

Voordat we met de lezingen en andere activiteiten gaan beginnen wil ik enkele onderwerpen met u delen.

IARU-R1 conferentie

In september heeft de driejaarlijkse IARU-R1 conferentie plaatsgevonden. Dit jaar vond de vergadering in Landshut, Duitsland plaats. De VERON was daar met vijf delegatieleden aanwezig. We hadden de taken met betrekking tot het bijwonen van de vergaderingen onder elkaar verdeeld met inachtneming van ieders specialisatie.

 • Bram van den Berg PBØAOK nam zitting in de vergadering over de onderwerpen VHF en EMC/EMF.
 • Sjoerd Ypma PAØSHY heeft de vergadering op het gebied van de HF bijgewoond.
 • Hans Blondeel Timmerman PB2T hebben we ingezet om met de nieuwe kandidaten van het Executive Committee te interviewen. Daarnaast nam Hans ook deel aan de discussies in de EMC/EMF commissie.
 • De VERON had het Agentschap Telecom gevraagd om een vertegenwoordiger deel te laten nemen aan de conferentie. Sietse Anema PA4AX heeft ons namens het AT vergezeld. Sietse had een zodanige tijdsindeling gemaakt dat hij veel verschillende commissie vergaderingen kon bijwonen.
 • Ik zelf was delegatie leider en heb onder andere de vergaderingen over het onderwerp financiën bijgewoond. In deze vergaderingen vinden interessante discussies plaats kan ik u zeggen.

Er is uitgebreid gesproken over contributie verhoging van de verenigingen aan de IARU organisatie. De UBA en de VERON waren daar op tegen en bij de stemming over dit onderwerp is overeengekomen om de contributie niet te verhogen. Later kregen we te horen dat de VERON haar standpunt ten voeten uit had verdedigd.

Dat klopt; we laten niet over ons heen lopen.

Het gevolg van dit besluit is dat de VERON naar haar leden toe geen contributieverhoging hoeft door te voeren. Zij hebben nu meer geld over voor experimenten.

Onderwerpen die niet bij een specifieke commissie thuis horen worden in een algemene commissie ondergebracht. We hebben getracht zoveel mogelijk vergaderingen van deze commissie bij te wonen.

De VERON heeft drie voorstellen ingebracht

 • Harmonisatie van de N-licentie in Europa,
 • het plaatsen van een DXCC lijst op de IARU pagina
 • en het verzoek aan de verenigingen om zich in te zetten voor een erkenning in het land waar morse beschouwd wordt als een immaterieel cultureel erfgoed.

Alle VERON voorstellen zijn aangenomen.

Tijdens het afsluitend diner zijn diverse IARU medewerkers in het zonnetje gezet met een oorkonde of medaille.  Onze “Lisa Leenders PA2LS” ontving uit handen van de voorzitter de IAUR-R1 medal als blijk van waardering voor haar tomeloze inzet gedurende de afgelopen 6 jaar voor de jeugd en voornamelijk voor de organisatie van de YOTA (Youngsters on the Air). Veel aandacht is besteed aan de toekomst van onze hobby en dit onderwerp had als speerpunt: de jongeren. Ik zeg specifiek jongeren omdat de leeftijdscategorie jeugd te beperkt is. Dit leeftijdsspectrum moet breder getrokken worden. Ik houd het nog even bij de term jeugd.

Om aan te geven hoe in landen onze hobby onder de jeugd worden gepromoot werden er 5 lezingen gegeven. Twee ervan gaven een beeld over de YOTA activiteit. De andere drie lezingen gingen over de lokale activiteit. In Zuid-Afrika wordt de jeugd die lid wordt van een speciale club “Hammie” genoemd. Dit creëert een onderscheid wat interesse wekt bij de ander jeugdigen. Duidelijk werd dat de jeugd snel met elkaar wil communiceren. In Oostenrijk en ook in andere landen wordt dat onder andere gedaan via Facebook.

De jeugd ziet projecten met een Arduino of een SDR als zeer uitdagend. Maar ook projecten met antennes worden als interessante beschouwd. De projecten moeten wel snel gebouwd kunnen worden. De concentratieboog van de jeugd is kort. Besloten is dat op IARU niveau meer promotie materiaal wordt ontwikkeld voor de jongeren. De feedback van de aanwezigen was dat de website van de IARU-R1 niet meer van deze tijd is. Het is zeker geen website die de aandacht trekt van de jongeren. Deze opmerking werd door de president geaccepteerd maar met de aantekening dat hard gewerkt wordt aan een nieuwe website.

Tot zover de verslaggeving over de IARU conferentie

Europese hoofdstad van het jaar 2018

Wellicht is het u bekend dat Leeuwarden samen met Valletta, de hoofdstad van Malta, zijn uitgeroepen tot Europese Culturele hoofdstad voor 2018.

Het overkoepelend thema is “Het verbinden van mensen”.

Dat is nu net iets waar wij ons ook mee bezig houden en alle Friese VERON afdelingen, FRAG en VRZA hebben dat aangegrepen om hiermee aan de slag te gaan. Zij zullen in 2018 iedere maand, afwisselend, vanuit een van de Friese elf steden een speciale call activeren onder het motto “de elf steden marathon” Meer informatie kunt u lezen op nl.hamecc2018.eu.

Het lijkt mij een mooie gelegenheid om onze hobby te promoten. Mijn oproep aan u is om aan deze marathon deel te nemen.

Vademecum

Verleden jaar sprak ik bij de introductie van het Vademecum de legendarische woorden “We hebben hem” uit waarna de verkoop losbarstte. Met opzet zeg ik losbarstte want op die dag zijn 600 exemplaren over de toonbank gegaan. We zijn nu iets meer dan een jaar verder en inmiddels zijn er 1516 exemplaren verkocht. Het leek mij goed om dit terug te koppelen. Ook het praktijk boek kent een grote populariteit. In drie jaar zijn er 207 exemplaren verkocht.

Open deur bij de RadioAmateur

Onder het motto “Open Deur bij de RadioAmateur” hebben veel VERON afdelingen zich ingezet om in de maanden april en mei meer bekendheid te geven aan onze hobby. Door middel van het organiseren van open dagen in het eigen clubgebouw of ergens op de markt of bij een braderie. Onze Open Deur actie heeft ook de landelijke pers gehaald in de vorm van diverse interviews. Veel vrijwilligers hebben zo hun steentje bijgedragen tot het promoten van onze hobby. Grosso modo kan gezegd worden dat deze open dag zeer geslaagd was. De PR commissie en het HB hebben positieve reacties ontvangen.

In 2020 willen we deze campagne herhalen.

Amateur Overleg

Tijdens het afgelopen woensdag gehouden Amateur Overleg is onder andere gesproken over storingsmeldingen. Tot en met midden oktober zijn 569 meldingen binnen gekomen waarvan 88 van Radioamateurs. 63 meldingen zijn toe te schrijven aan radioamateurs die storing onder vinden; 16 amateurs veroorzaken zelf storing en 9 meldingen zijn toe te schrijven aan amateurs die elkaar storen.

De afdeling toezicht van het AT geeft aan dat het aantal meldingen langzaam afneemt en dat EMC problemen grotendeels verantwoordelijk zijn voor storingen. Hoog-ohmige antennes zijn een factor van belang bij ondervonden storingen waarbij een End-Fed antenne regelmatig wordt genoemd. Omvormers in welke vorm dan ook worden als stoorzenders genoemd.

Dit zijn technische zaken maar men rapporteert ook dat het gebruik van een boven regionale repeater in toenemende mate wordt belast met “intruders” en gedragsproblematiek van radioamateurs. Dit is een heel ander verhaal wat voor een groot gedeelte toe te schrijven is aan normen en waarden.

In de lijst met meldingen stond onder andere:

“Plezierige gesprekken met zendamateurs, vanuit wederzijds begrip”

Dat is natuurlijk fijn om te horen en ik hoop dat deze zin er nog lang in blijft staan.

Stichting Radio Examens

Enkele dagen geleden heb ik van de secretaris van de Stichting Radio Examens de getallen doorgekregen van het aantal aanmeldingen en geslaagden. Vastgesteld moet worden dat het aantal aanmeldingen, dat is dus voor N en F, terugloopt. In 2015 waren er 444 aanmeldingen in 2017 is dat 410. Ook het aantal geslaagden neemt af. In 2015 kon het Agentschap Telecom 322 nieuwe amateurs inschrijven; in 2017 zijn dat er 270.

We moeten helaas constateren dat de opgaande lijn van vóór 2015 nu een dalend tendens weergeeft. Dat baart zorgen.

Ik denk dat de macht van de kleine getallen hier een grote rol in kan spelen ten aanzien van reclame maken voor onze hobby. Als iedere radiozendamateur in zijn omgeving aan vrienden en kennissen die interesse tonen laat zien welke prachtige hobby hij heeft, dan kan dat een positieve werking waardoor meer mensen geïnteresseerd raken. En die anderen geven hun enthousiasme weer door. Misschien dat daarmee ook de interesse wordt opgewekt om examen te doen. Elke amateur zou een soort continue “Open Deur bij de radioamateur” moeten houden. Mijn oproep is dus:

Zegt het voort.

Vrijwilligers

Het onderwerp vrijwilligers blijft een punt van aandacht in onze vereniging.

De VERON wil zich graag profileren als een vereniging die haar leden steunt in het uitoefenen van hun hobby. Dat houdt wel in dat we ook mensen nodig hebben die zich willen inzetten om dat te bereiken. Helaas leunen leden veel te veel op de afdelingsbesturen of de commissies voor de organisatie van een evenement of andere zaken. Dat kan niet helemaal de bedoeling zijn. Ik doe dan ook een beroep op onze leden om de afdelingsbesturen meer te ondersteunen. Vele handen maken licht werk zullen we maar zeggen.

Helaas krijgen onze vrijwilligers nogal eens verwijten van leden naar hun hoofd dat zij niet snel genoeg werken. Deze verwijten worden dan met een verwerpelijk taalgebruik ondersteund. Dat is niet de manier waarop wij met elkaar omgaan. Ga met respect met elkaar om en als er een meningsverschil is dan moet dat op een normale manier uitgepraat worden.

Deze klagers beseffen niet dat vrijwilligers zich in hun schaarse vrije tijd voor de VERON inzetten en we moeten blij zijn dat zij dat willen en blijven doen.

Ik nodig u uit om ook de VERON stands te bezoeken zodat u een idee krijgt wat de vrijwilligers doen om andere leden ten dienste te staan en ik hoop dat dan, net zoals bij u het radiovirus kruipt waar het niet gaan kan, ook de vonk om vrijwilliger te worden overslaat.

Dat zou mooi zijn. Alvast bedankt voor uw aanmelding.

Dag voor de RadioAmateur 2017

Dit wordt weer een interessante dag. De VERON heeft zich ingespannen om zich als vereniging aan u te presenteren. Alle commissies en werkgroepen zijn aanwezig. De commerciële aanbieders zijn er weer, naast de mensen die hun eigen materiaal aanprijzen. Ook dit jaar zijn er weer veel amateurs die hun zelfbouwproject aan u presenteren. De ring waarop de zelfbouwtentoonstelling is ondergebracht is nu helemaal vol. Iets wat we nog nooit hebben meegemaakt. Zelfbouw is dus zeker niet dood.

Praat eens met de zelfbouwers en hoor hoe enthousiast zij zijn. Wellicht wakkert dat uw enthousiasme voor de zelfbouw aan en begint u zelf ook. Er is een afdeling die een hele lange tafel heeft gereserveerd waarop de individuele projecten staan van enkele leden van de afdelingen. Een ludiek idee.

Graag wil ik de amateurs die hieraan meedoen bedanken.

Ik wil Paul Sterk en zijn team van medewerkers heel hartelijk danken voor hun inzet gisteren en vandaag om ervoor te zorgen dat deze Dag voor de RadioAmateur weer een groot succes wordt. Het zijn lange dagen maar het werpt zijn vruchten af.

DvdRA in 2018

Hoewel u het niet direct beseft wordt de DvdRA al sinds 1999 in de America Hal gehouden. Helaas is dit het laatste jaar. De VERON kon geen contractverlenging krijgen om de eenvoudige reden dat het gebouw per een januari 2018 dichtgaat. Er doen andere verhalen de ronde maar die zijn niet waar.

“Quo Vadis” vraagt u zich nu dus af. Ik kan u vertellen dat de volgende Dag van de RadioAmateur in de IJsselhallen te Zwolle wordt gehouden. Ik moet toegeven dat Zwolle minder centraal ligt dan Apeldoorn, maar het is wel de meest geschikte locatie waar we een evenement als dit kunnen plaatsen. Paul Sterk PA0STE heeft heel veel locaties bezocht maar hij heeft er geen enkele kunnen vinden die gelijkwaardig was met de locatie in Zwolle. Gemiddeld genomen is Zwolle voor de mensen uit het westen en zuiden zo’n 15 minuten langer rijden. We moeten in onze handen klappen dat een locatie is gevonden waar we een dag als vandaag lees een evenement zoals dit kunnen huisvesten tegen acceptabele kosten.

Paul bedankt voor alle inspanningen.

Social media

Twee jaar geleden hebben we op de Dag voor de Radio Amateur onze nieuwe website gelanceerd. Met vallen en opstaan zijn we erin geslaagd om een zeer professionele website op te zetten. De huisstijl is bijna overall doorgevoerd. We wachten nog op enkele afdelingen om de transitie van oud naar nieuw te ondergaan. Er is wat drempelvrees maar het doet geen pijn! Ik denk dat het onderhouden van hun oude website meer pijn doet dan het beheren van de nieuwe website.

We hebben uiteraard niet stilgezeten. Er is ook gedacht aan het ontwikkelen van activiteiten op andere sociale media. Op dit moment profileren we ons op:

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn
 • YouTube

Bij Facebook bereiken we ongeveer 3000 bezoekers per week waarvan 25% doorklikt naar de VERON website. Facebook heeft ruim 500 actieve volgers en de berichten over deze dag zijn door ruim 5000 bezoekers gelezen.

We zien een stijgend aantal volgers op Facebook en Twitter. Het onderwerp van het bericht bepaalt het aantal viewers. Een contest scoort 250-300 bezoekers terwijl een bericht over een Intruder, zoals enkele weken geleden gepost, zo’n 4000 views oplevert.

Ten aanzien van de website zien we per maand tussen de 9000 en 10.000 unieke bezoekers. Dit zijn echte bezoekers en geen bezoekers via een zoekmachine. Deze bezoekers bezoeken de site tussen de 13000 en 15000 keer en zien 35000 pagina’s per maand.

Al deze acties leveren bij elkaar een topscore op bij Google waardoor de VERON als zoekcriteria boven in de zoekmachine staat.

Het plaatsen van berichten is een mooi streven maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat we leden werven.

Berichten over de VERON (IARU, DvdRA, EMC) worden afgesloten met (afhankelijk van het bericht) “Vind jij het ook belangrijk dat de VERON jouw belangen behartigt, word dan lid van de VERON”. 2 recente berichten hebben 7 nieuwe leden opgeleverd in een weekend.

Hier gaan we dus mee door!

Amateur van het Jaar

Ten aanzien van het uitspreken van de considerans, behorende bij de ceremonie “benoeming van de RadioAmateur van het Jaar, kan ik u vertellen dat Klaas Robers PA0KLS dat dit jaar niet zal doen. Klaas had verleden jaar al bekend gemaakt dat dat zijn laatste “inleiding tot de bekendmaking” zou zijn. Hij gaat ook in deze functie “met emeritaat”.

Mevr. Kosters zal straks een tipje van de sluier oplichten over zijn opvolging.

Hoewel Klaas uit naam van het Vederfonds sprak kunnen wij als VERON Klaas niet met lege handen naar huis laten gaan. Vanaf 1999 heeft hij de considerans uitgesproken. De eerste kandidaat die hij op zijn eigen specifieke manier, zonder prijs te geven wie het zou zijn, heeft mogen beschrijven was Thieu Mandos NL199. Daarna volgden er velen. De laatste was Pieter Tjerk de Boer PA3FWM.

Ik krijg een beetje het vermoeden dat Klaas, nu hij hier aanwezig is en het woord niet meer voert, toch twijfels heeft in de zin van “Goh en ik had nog wel zoveel ideeën in mijn hoofd over de Amateur van het Jaar 2016”. “Had ik maar geen nee gezegd” denkt hij nu.

Klaas, de VERON wil je hartelijk danken voor het vele werk dat je gedaan hebt om elke considerans zo geheimzinnig mogelijk te houden.  Het is erg lastig om onze dank samen te vatten in een cadeau maar met dit geschenk met envelop willen we een poging doen.

Omdat je xyl vele avonden alleen heeft moeten zitten op het moment dat je weer een speech aan het voorbereiden was, willen we haar ook danken voor de stille uren thuis.

Dames en heren graag een applaus voor Klaas.

Geachte aanwezigen,
Ik kom aan het einde van mijn inleiding.
Dank voor uw aandacht en ik wens u een zeer fijne en interessante dag.

Hierbij verklaar ik de Dag voor de RadioAmateur 2017 voor geopend.