Terugblik op de DvdRA 2009

Terugblik op de 49e Dag voor de Radio Amateur in 2009

De Dag voor de RadioAmateur 2009 (DvdRA 2009) is gehouden op zaterdag 31 oktober in de Americahal te Apeldoorn.

De DvdRA 2009 was weer de dag, dat VERON als vereniging zich heeft gepresenteerd in al haar facetten, werkgroepen, commissies en verenigingen, en waarin de grote diversiteit van onze gemeenschappelijke hobby weer ten volle tot uiting is gebracht.

De dag is bezocht door ca. 2622 betalende bezoekers (incl. voorverkoop), dit is ca. 9% meer dan in 2008.
Natuurlijk geeft dit een goed gevoel, bovendien hadden jongeren tot 16 jaar gratis toegang. Op deze DvdRA was ook de commercie weer vol vertegenwoordigd, en is het probleem van 2008 opgelost mede door extra inspanning van de Evenementen commissie.

Traditioneel bestond deze dag weer uit de officiële opening van de dag, diverse lezingen, een zelfbouw tentoonstelling, de Amrato, de VERON onderdelen markt en de stands van de commissies en verenigingen. Deze DvdRA had geen speciaal thema, wel kan ik vermelden dat we meer commissies en verenigingen in de zaal hadden dan andere jaren, waarbij ik graag extra wil vermelden de aanwezigheid van een VRZA stand, en de stand “stoorbronnen in en om het huis”.

Als gasten waren op DvdRA aanwezig een delegatie bestaande uit nagenoeg het voltallige bestuur van de VRZA, namens het Wetenschappelijk Radiofonds Veder, mevrouw F. Olthof-Kosters (voorzitter) en de heren C. De Hoog (secretaris) en Prof. Ir. K.H.J. Robers, PA0KLS (bestuurslid). Bovendien was de voorzitter van de UBA, dhr. Cl. Van Pottelsberghe de la Potterie, ON7TK, met zijn penningmeester, Eric Suy, ON7QQ met hun XYL’s, en namens de RSGB, Agnus Annan, M1CCR met XYL. De IARU voorzitter en DARC gaven aan verhinderd te zijn ivm activiteiten.

Terugblik op de DvdRA 2009De dag werd geopend door de algemeen voorzitter van de VERON, Remy Denker, PA3AGF met een openingstoespraak.

Na een verwelkoming van de gasten bespreekt Remy volgde onderwerpen: Vademecum, de 15e editie van het Vademecum laat nog even op zich wachten, omdat we nog niet de vereiste kwaliteit hebben bereikt.

De contributie wordt agv stijgende kosten met slechts één Euro verhoogd in 2010. VERON is met VRZA in gesprek om samen verder na te denken over de toekomst. Er wordt gewerkt aan een beleidsnota waarin als speerpunt staat, hernieuwde aandacht voor (radio) techniek, oa zoals Software Defined Radio (SDR), de E van experimenteel in de naam VERON. Hierbij wordt gedacht aan samenwerking met andere verenigingen en instanties, voor bouwpakketten en publicaties (oa wordt Elektor genoemd en CAMRAS,…).

Ter voorbereiding van de IARU Region 1 conferentie, die in 2012 in Zuid Afrika zal worden gehouden, vindt in februari 2010 een interim vergadering plaats in Wenen, indien noodzakelijk zal ook VERON hierbij aanwezig zijn. Contacten met Agentschap Telecom: Op 7 oktober heeft het laatste Amateur Overleg plaats gevonden, uitvoerig is gesproken over DGPS. Ter oplossing is er een voorstel bij DGET ingediend, AT wil intern eerst enkele studies afronden. Ontwikkelingen over het gebruik van 70Mhz band, voor amateurs is ter discussie gesteld, verwacht kan worden dat verdere invulling door AT zal plaats vinden.

AT ontbreekt dit jaar op de DvdRA met een stand, de directie van AT heeft algemeen besloten geen acte-de-présence meer te geven op evenementen. Jammer zo gaat direct contact verloren. Elektromagnetische velden, EMV : VERON neemt als betrokken maatschappelijke vereniging deel aan de door het kennisplatform EMV, ingestelde klankbordgroep. Doel is dat er meer helderheid komt voor het publiek. Elektromagnetische velden en storing: Als radioamateur verwacht u storingsvrije ontvangst, de praktijk is jammer genoeg anders. Vaak is men niet eens bewust van wat allemaal storing veroorzaakt, er wordt aandacht gevraagd voor de stand “stoorbronnen in en om het huis”.

De Stichting Radio Examens (SRE) waarin VERON en VRZA samenwerken is zeer succesvol, ook de samenwerking met AT is uitstekend. Om naar 4 examens per jaar te gaan moeten er voldoende kandidaten zijn. De voorzitter doet een oproep aan de afdelingen om opleidingen te verzorgen of actief te verwijzen naar de bestaande digitale leeromgevingen. Jeugdbeleid: VERON wil haar beleid om meer jeugd te interesseren voor onze vereniging versterken. Het HB roept de afdelingen op voor één januari 2010 een jeugdcoördinator aan te stellen. Op haar beurt zal het HB de afdelingen voorzien van Dvd’s, toolkits etc., maar ook contactmomenten met de Jeugd Commissie. Tot slot dankt Remy, alle vrijwilligers die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Dag voor de RadioAmateur 2009, en verklaart deze als geopend.

De bekendmaking van de Amateur van het jaar 2008 (door de Stichting Wetenschappelijk Radiofonds Veder), vond plaats na een traditioneel boeiende considerans van Klaas Roberts, PA0KLS. Klaas, kwam via diverse omwegen (bedoeld om de toehoorders op het verkeerde been te zetten) op de opmerkelijke prestatie van CAMRAS, waarbij de Dwingeloo telescoop onder de handen van Radioamateurs een opmerkelijk verjongingskuur onderging en beschikbaar gemaakt is voor onderzoek en onderwijs. Op 1 april heeft het Vederfonds 18 medewerkers van CAMRAS beloond en in het zonnetje gezet. Via deze springplank kwam Klaas op het belang van mensen die zich belangeloos inzetten voor deze hobby en zich ten dienste stellen voor anderen en de vereniging. Het Vederfonds haalt daarom een echtpaar naar voren dat zich zo inzet en verleent hun dan ook de titel “Amateur van het jaar 2008”. Dat zijn Koos Sportel, PA3BJV, en zijn XYL Hilde Sportel – Janssen, PA3EKW. De prijs werd uitgereikt door Mevr. F. Oltman-Kosters voorzitter van het Vederfonds. Voor beiden kwam deze benoeming als een volslagen verrassing, zoals Koos ook in zijn dankwoord aangaf.

Lezingen zijn gehouden door: 1e Hans Remeeus, PA1HR, over “Scheveningen Radio, PCH”. 2e Door Jan van Muijlwijk, PA3FXB, en Paul Boven, PE1NUT, beiden van stichting CAMRAS over “Radiotelescoop Dwingeloo, een tweede jeugd”. 3e Door Leo Leisink, PA0LSK, van stichting DARES, “DARES, stand van zaken 2009”. 4e Door Danny Casier, ON5UE, “Signalen uit de ruimte”. De lezingen waren van een goed niveau, en werden dan ook door een zeer groot publiek bijgewoond.

De traditionele CW wedstrijden stonden dit jaar onder leiding van Jan Visser, PG2AA, die inviel voor Joost Strijbos, PA0WRT, die wel de voorbereidingen gemaakt had. Uitslagen: Winnaar van de Supervonkenboer, beginners is geworden: Wim Tamerius, PA3BTE met 16 fouten bij diverse snelheden. Winnaar van de Supervonkenboer, Cracks is geworden: even als vorig jaar Jan-Jaap Vosselman, PG7V, met 2 fouten en hij had 50% goed bij het ontcijferen van de ontbrekende letter.

Aan de AMRATO is deelgenomen door 10 bedrijven. Er waren op de DvdRA 29 commissies en verenigingen aanwezig die hun specialisatie demonstreerden. De VERON onderdelen markt bevatte 106 stands, en de zelfbouwtentoonstelling telde 23 stands. De dag werd traditioneel afgesloten met de trekking van de prijzen uit de DvdRA loterij.

De dag verliep prima en uiterst plezierig. Het was weer “de” ontmoetingsplaats voor die mensen die onze hobby een warm hart toe dragen en liet bij velen een positieve indruk achter. Een echte dag voor de RadioAmateur. De volgende DvdRA (de 50e !!!) zal worden gehouden op zaterdag 6 november 2010.

Paul Sterk (PA0STE)
Voorzitter VERON Evenementen Commissie