Het VERON Fonds schenkt bijzondere aandacht aan de problemen van bijzondere groepen radioamateurs en steunt diverse evenementen voor deze mensen.

Doelstellingen

De doelstellingen van het VERON Fonds, zijn o.a. steun te geven aan:

1. activiteiten ten behoeve van gehandicapte radioamateurs, zoals de ‘Gesproken Elektron’ en de kosten die de Commissie Gehandicapte Radioamateurs maakt

2. de betaling van contributie van het VERON-lidmaatschap voor minder draagkrachtige leden

3. activiteiten die de toetredingsdrempel, met name voor jeugdigen, kunnen verlagen. Te denken valt hierbij aan zelfbouwprojecten, publicaties en presentaties van het radioamateurisme in scholen

4. bijzondere radio-experimenten

5. hulp aan radioamateurs in de derde-wereldlanden

 

Vergoeding lidmaatschapskosten

Het is goed mogelijk dat er in uw afdeling leden zjn voor wie zelfs de lidmaatschapskosten van de VERON eigenlijk te hoog zijn. Om te voorkomen dat het complete ‘hebben en houwen’ van deze leden op een afdeling bekend wordt, is de volgende werkwijze van kracht:

Een lid dat meent, gezien zijn/haar financiële draagkracht, voor de vergoeding van zijn/haar lidmaatschapskosten in aanmerking te komen dient dit bij zijn/haar afdelingsvoorzitter of secretaris te melden. Het kan ook zijn dat een medelid een situatie ter kennis brengt van de betreffende afdelingsvoorzitter.

De situatie en de persoonsgegevens worden door alle betrokken partijen ‘personeelsvertrouwelijk’ behandeld. Het is vervolgens aan het afdelingsbestuur om de draagkracht van een lid te beoordelen en dit als motivatie in een verzoek aan het VERON Fonds aan te geven. Het verzoek van de afdeling wordt per e-mail of per post gericht aan de secretaris van het VERON Fonds. Een toe te kennen vergoeding geldt maar voor één jaar; deze moet dus elk jaar opnieuw worden aangevraagd, in principe voor 31 oktober! Na toekenning van de aangevraagde vergoeding ontvangt het afdelingsbestuur hierover bericht en wordt dit automatisch in de ledenadministratie bij het Centraal Bureau van de VERON verwerkt.

Voorzitter VERON Fonds

Guido van den Berg (PA0GMM)

Secretaris VERON Fonds

C.H. (Kees) Murre, PA2CHM
Schepenenlaan 306
4336 AP Middelburg
Telefoon: (0118) 636388
E-mail: pa2chm @ veron.nl

Penningmeester VERON Fonds

P. de Bruijn, PA3CWS
Donaties op banrekeningnummer NL71 INGB 0004 1792 48 t.n.v. VERON-Fonds, Hoevelaken.
Correspondentie bij voorkeur per e-mail.