De volledige regels kunnen hier worden gedownload (PDF)

PACCdigi Contest 2024 regels

1. Contest sponsor

De “Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland”, VERON kondigt met genoegen de Dutch PACCdigi Contest 2024 aan.

1.1 Contest Periode
20 april 2024 van 0700 UTC tot 1900 UTC. De contest duurt dus 12 uur.

2. Doelstelling van de contest

In de contest worden wereldwijd verbindingen gemaakt met behulp van de RTTY en de FT4/FT8 mode.

Iedereen werkt dus iedereen.

2.1 Modes

Er wordt gewerkt in drie verschillende mode-categorieën: alleen RTTY, alleen FT4/FT8 en de MIX van beide modes.

3. Categorieën

DX stations (DXCC entiteit anders dan PA)

·         SINGLE-OP ALL HIGH                  Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP ALL LOW                    Single Op, All Bands

·         QRP                                              Single Op, All Bands

·         MULTI-OP ALL HIGH                    Multi Op, All Bands, Single transmitter

·         SWL ALL                                       Single Op

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)

·         SINGLE-OP ALL HIGH                   Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP ALL LOW                     Single Op, All Bands

·         QRP                                               Single Op, All Bands

·         MULTI-OP ALL HIGH                     Multi Op, All Bands, Single transmitter

·         SWL ALL                                        Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP NOVICE LOW              Single Op, All Band

Nederlandse novice licentie houders (7.000 – 7.200, 14.000 – 14.350, 28.000 – 29.700 MHz).

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)

High Power: Output power niet meer dan 400 watt.

Low Power: Output power niet meer dan 100 watt.

QRP: Output power niet meer dan 5 watt.

3.1 Frequentiebanden en segmenten

De contest vindt plaats op 160M, 80M, 40M, 20M, 15M, 10M. Stoor geen stations in andere modes en contesten.

Als contest frequenties worden voor FT8 niet de standaard frequenties voor dit protocol gebruikt maar is gekozen voor segmenten iets hoger in frequentie.

De tranceiver (dial) frequentie voor FT8 wordt daarbij: 1,843 – 3,577 – 7,077 – 14,077 – 21,077 of 28,077 MHz.

Voor FT4 kunnen de standaard frequenties gebruikt worden zoals ze in wsjt-x staan.

3.2 Deelnemers worden onderscheiden in “Wereld” en “Nederland”.

4. Afdelingsklassement

(alleen voor Nederlandse (PA) single operators, inclusief SWL deelnemers)

4.1 Tussen VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, bijvoorbeeld “CLUB: 35” of “CLUB: 01 ALKMAAR” . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL operator scores van één afdeling. Zie aanhangsel voor de lijst met afdelingsnummers en namen.

5. Algemene regels

5.1 Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes gebruikt door de deelnemers moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden.

5.1.1 Bij alle categorieën is het toegestaan om spotting netwerken (zoals dxcluster via packet of het web) te gebruiken.

5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest.

5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken (“skeds”) maken, DX-spotting – is niet toegestaan.

5.2 Single Operator deelnemers mogen band en mode wisselen zonder enige beperking. Er mag slechts één signaal worden uitgezonden op enig tijdstip.

5.2.1 Single Operator: die stations die door één (1) persoon worden bediend in alle facetten (operating, logging, en spotting functies).

5.3 MOST stations mogen op ieder moment maar één signaal uitzenden. Een “multiplier” station is toegestaan mits er een interlock aanwezig is zodat steeds maar één signaal kan worden uitgezonden.

5.3.1 In de MOST categorie mag het RUN station slechts eenmaal per 10 minuten van band wisselen. Bij overtreding van deze regel worden de daardoor behaalde punten/multipliers van de score afgetrokken.

5.3.2 In een log in de MOST categorie moet worden aangegeven met welk(e) zender/station ieder QSO is gemaakt (in overeenstemming met de CABRILLO standaard).

5.4 Ieder station mag op iedere contestband eenmaal gewerkt worden in RTTY en eenmaal in FT4/FT8. Als op een bepaalde band een station wordt gewerkt in zowel FT8 als FT4 wordt het 2e qso gezien als een DUPE.

5.4.1 Het gebruik van instellingen waarbij meerdere qso’s tegelijk gemaakt kunnen worden zoals Multi Answer of Fox-Hound of soortgelijken is niet toegestaan.(zie 5.2)

5.4.2 Het werken met een qso robot is op geen enkele manier toegestaan. De operator dient handelingen uit te voeren zoals tijdens het QSO het tegenstation kiezen.

5.4.3 Het gebruik van remote SDR ontvangers is niet toegestaan.

6. Uitwisselen

6.1 Nederlandse stations: signaal rapport (RST) + Provincie (2 letter afkoring) GR,NB etc
Rest van de wereld: RST + serialnummer startend met 001

7. QSO Punten

7.1 Elke geldige verbinding met een ander deelnemend contest station, levert één (1) punt op. Een verbinding met een Nederlands stations levert 3 punten op.

7.2 Voor SWL stations telt elk individueel gehoord RTTY PACCdigi contest station. Dus zowel Nederlandse als niet-Nederlandse stations als één (1) punt. Elke roepnaam telt eenmaal per band.
Gehoorde FTx QSO’s leveren voor SWL stations geen wedstrijdpunten op.

7.3 SWL’s mogen een bepaald contest station niet vaker dan 10 maal per band opvoeren.

8. Dubbele verbindingen (“dupes”)

8.1 Dupes zijn contacten gemaakt met hetzelfde station op dezelfde band in dezelfde mode. Als het eerste contact tussen de stations geldig is, dan leveren dupes 0 punten op. Als het eerste contact niet geldig is, zal het tweede contact wel worden geaccepteerd.

8.2 Dubbele contacten leveren geen strafpunten op; men hoeft ze niet aan te geven in het Cabrillo log. Te meer, deelnemers worden uitdrukkelijk aangeraden om dupes in het log te laten. VERWIJDER EVENTUELE DUPES NIET!

9. Multipliers

9.1 Als multiplier tellen de Nederlandse Provincies.
Elke Provincie is eenmaal geldig in RTTY en in FT4/FT8 per band.Er kunnen dus per band maximaal 24 multipliers tellen.

9.2 Er zijn 12 Nederlandse provincies met de volgende afkortingen: NH, ZH, ZL, NB, UT, FL, FR, GR, OV, DR, GD, LB.
Verbindingen met Nederlandse maritieme stations (/MM) tellen niet als multiplier.

10. Eindscore

De eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de multipliers in beide modes.

11. Algemene eisen voor het aanleveren van de logs

11.1 Het log moet aangeleverd worden in het CABRILLO formaat.

11.2 Alle tijden moeten in UTC zijn. Het Cabrillo formaat schrijft voor dat het gehele log in chronologische volgorde moet staan. Dat geldt ook voor multi operator stations.

11.3 Alle verzonden en ontvangen volledige rapporten moeten worden gelogd.

11.4 In de multi operator categorie dienen alle amateurs die QSO’s hebben gemaakt te worden vermeld in de header van de Cabrillo file. de multi operator categorie dienen alle amateurs die QSO’s hebben gemaakt te worden vermeld in de header van de Cabrillo file

11.5 De filenaam van het log moet zijn: roepnaam.log of roepnaam.cbr

11.6 In het header deel van het log MOET de categorie van deelname worden vermeld evenals het volledige postadres waar resultaten en het vaantje naar gestuurd kunnen worden. Een hand geschreven verklaring is niet noodzakelijk.

11.7 Lever de logs aan via de PACCdigi website als dit niet lukt eventueel per email aan PACCdigi@veron.nl

11.8 Handgeschreven logs worden niet geaccepteerd.

11.9 Punten en eindscore berekeningen zijn niet noodzakelijk, want die worden door onze software gedaan.

11.10 Multi Operator stations: in het Cabrillo-log bij ieder QSO aangegeven welke zender (nummer) werd gebruikt (vooropgesteld dat meer dan 1 zender werd gebruikt).
Noot: zie website met voorbeelden van geldige Cabrillo categorieën!

12. Log insturen en de voorwaarden

12.1 Logs moeten vóór 28 april 2023 23:59 UTC worden aangeleverd.

12.2 Elektronische logs moeten worden aangeleverd via de website of via e-mail aan: PACCdigi@veron.nl

Zet de stationsroepnaam in de “Onderwerp” / “Subject:” regel.

Een bevestiging dat het log is geaccepteerd wordt per e-mail toegestuurd. Er kan ook een reden voor afkeur worden gestuurd. CONTROLEER DEZE DUS!

Na verbetering van de fouten kan het log gewoon nog een keer worden aangeleverd.

12.3 De deelnemer aan de contest gaat door deelname akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten, dit kan inclusief foto’s en of film zijn in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

13. Awards

13.1 Nederlandse (PA) stations: De VERON stelt prijzen ter beschikking voor de winnaars van iedere categorie. De prijzen worden uitgereikt op de HF-dag. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het email adres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contestmanager. Alle deelnemers, evenals alle operators van de multi-operator stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje toegestuurd. Tevens kan er na enoge tijd via de logrobot een certificaat worden opgevraagd.

13.2 Niet-Nederlandse (niet PA) stations: Alle deelnemers die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje.
Tevens kan er via de logrobot een certificaat worden opgevraagd.

13.3 Afdelingsreglement: De VERON stelt ook hier een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats.

14. Verdere informatie

14.1 Alle “Dutch PACCdigi Contest” en aanverwante informatie (Regels, geclaimde/bevestigde scores, FAQ, andere informatie) wordt gepubliceerd op de officiële PACCdigi website

14.2 Elke deelnemer ontvangt een vaantje, mits deze deelnemer een duidelijk en juist (post) adres heeft opgegeven.

14.3 Elke deelnemer, die zijn log elektronisch heeft aangeleverd, ontvangt een overzicht met geclaimde en bevestigde resultaten, evenals een lijst van gevonden fouten.

14.4 Alle PACC gerelateerde vragen zenden aan: paccdigi.manager@veron.nl

15. Analyse

Alle elektronische PACCdigi 2024 logs worden geanalyseerd met een computer programma.

16. Strafpunten

 • Een QSO levert een straf QSO (-1 punt ipv. +1) indien uit cross-checking blijkt dat:

– Het tegenstation foutief gelogd is.

– Het rapport van het tegenstation niet is gelogd.

– Het QSO niet aanwezig is in het ingestuurde log van het tegenstation.

  • Een QSO wordt niet geteld maar levert ook geen straf QSO’s op indien:
   – De QSO tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen  (uitgezonderd systematische computer fouten).
   – De QSO band en/of mode verschilt in beide logs.
   – Een dupe QSO niet in het log van het tegenstation voorkomt.
   – Het tegenstation duidelijk geen contestdeelnemer is (b.v.‘001’ exchange in meerdere logs).
 • Een verbinding met een tegenstation dat uniek (UNIQUE) is (komt niet in de database voor en kan niet worden herleid tot een logging fout) telt gewoon mee. Stations met een bovennormaal percentage ‘UNIQUES’, zullen verder worden geanalyseerd door de contestmanager.

16.1 Beslissingen van de PACCdigi Contestmanager zijn onherroepelijk.

De PACCdigi Contestmanager nodigt alle radio amateurs in Nederland en het buitenland uit om deel te nemen aan de PACC Digitale Contest 2024.

Het Dutch PACCdigi 2024 Contest-team
Wil van der Laken PA0BWL
Rien de Louw PA7PYR
John Stins PA5JS
Tristan Jager PC8T
Vincent Luiten PC2Y

PACCdigi