De volledige regels kunnen hier worden gedownload (PDF)

PACCdigi Contest 2022 regels

1. Contest sponsor

De “Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland”, VERON kondigt met genoegen de Digitale PACC 2022 aan.

1.1 Contest Periode
17 april 2022 van 0700 UTC tot 1900 UTC. De contest duurt dus 12 uur.

2. Doelstelling van de contest

In de contest worden de verbindingen gemaakt met behulp van de RTTY en de FTx (FT8 en FT4) modes. Hierbij wordt FT8 en FT4 als één enkele mode geteld. Verbindingen tussen alle amateurs waar ook ter wereld zijn dus toegestaan. (Iedereen werkt iedereen)

2.1 Modes

Er wordt gewerkt in drie verschillende mode-categorieën: alleen RTTY, alleen FTx en de MIX van beide modes.

3. Categorieën

Niet-Nederlandse stations (DXCC entiteit anders dan PA)

·         SINGLE-OP ALL HIGH                  Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP ALL LOW                    Single Op, All Bands

·         QRP                                              Single Op, All Bands

·         MULTI-OP ALL HIGH                    Multi Op, All Bands, Single transmitter

·         SWL ALL                                       Single Op

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)

·         SINGLE-OP ALL HIGH                   Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP ALL LOW                     Single Op, All Bands

·         QRP                                               Single Op, All Bands

·         MULTI-OP ALL HIGH                     Multi Op, All Bands, Single transmitter

·         SWL ALL                                        Single Op, All Bands

·         SINGLE-OP NOVICE LOW              Single Op, All Band

Nederlandse novice licentie houders (7.000 – 7.200,14.000 – 14.350, 28.000 – 29.700 MHz).

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)

High Power: Output power niet meer dan 400 watt.

Low Power: Output power niet meer dan 100 watt.

QRP: Output power niet meer dan 5 watt.

3.1 Frequentiebanden en segmenten

De contest vindt plaats op 160M, 80M, 40M, 20M, 15M, 10M. Stoor geen stations in andere modes en contesten.

Als contest frequenties worden voor FT8 niet de standaard frequenties voor het protocol aanbevolen maar is gekozen voor segmenten iets hoger in frequentie. De tranceiver (dial) frequentie voor FT8 wordt daarbij: 1,843 – 3,577 -7,077 – 14,077 – 21,077 of 28,077 en voor FT4 de standaard frequenties.

Voor RTTY zijn de volgende frequentie segmenten aanbevolen:

160 m     1,846 –  1,860 MHz

80 m       3,585 – 3,600 MHz

40 m       7,042 – 7,100 MHz

20 m       14,085 – 14,120 MHz

15 m       21,085 – 21,120 MHz

10 m       28,085 – 28,150 MHz

3.2 Deelnemers worden onderscheiden in “Wereld” en “Nederland”.

4. Afdelingsklassement

(alleen voor Nederlandse (PA) single operators, inclusief SWL deelnemers)

4.1 Tussen VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, bijvoorbeeld “CLUB: 35” of “CLUB: 01 ALKMAAR” . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL operator scores van één afdeling. Zie aanhangsel voor de lijst met afdelingsnummers en namen.

5. Algemene regels

5.1 Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden.

5.1.1 Bij alle categorieën is het toegestaan om spotting netwerken (zoals dxcluster via packet of het web) te gebruiken.

5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest.

5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken (“skeds”) maken, DX-spotting – is niet toegestaan.

5.2 Single Operator deelnemers mogen band en mode wisselen zonder enige beperking. Er mag slechts één signaal worden uitgezonden op enig tijdstip.

5.2.1 Single Operator: die stations die door één (1) persoon worden bediend in alle facetten (operating, logging, en spotting functies).

5.3 MOST stations mogen op ieder moment maar één signaal uitzenden. Een “multiplier” station is toegestaan mits er een interlock aanwezig is zodat steeds maar één signaal kan worden uitgezonden.

5.3.1 In de MOST categorie mag het RUN station slechts eenmaal per 10 minuten van band wisselen. Bij overtreding van deze regel worden de daardoor behaalde punten/multipliers van de score afgetrokken.

5.3.2 In het log dient aangegeven te worden met welk(e) zender/station ieder QSO is gemaakt (in overeenstemming met de CABRILLO standaard).

5.4  Ieder station mag op iedere contestband eenmaal gewerkt worden in RTTY en eenmaal in FTx.

5.4.1 Het gebruik van instellingen waarbij meerdere qso’s tegelijk gemaakt kunnen worden zoals Multi Answer of Fox-Hound of soortgelijken is niet toegestaan.(zie 5.2)

5.4.2  Het werken met een qso robot is op geen enkele manier toegestaan. De operator dient alle handelingen uit te voeren, b.v. tijdens het QSO het tegenstation kiezen.

6. Uitwisselen

6.1 Nederlandse stations: signaal report + 2 letterige provincie afkorting van de locatie van het station.

Buitenlandse stations signaalrapport + nummer beginnend met 1

7. QSO Punten

7.1 Elke geldige verbinding met een deelnemend contest station, levert één (1) punt op. Een verbinding met een Nederlands station levert 3 punten op.

7.2 Voor SWL stations telt elk individueel gehoord PACCdigi contest station. Dus zowel Nederlandse als niet-Nederlandse stations als één 1 punt. Elke roepnaam telt eenmaal per band en per mode.

7.3 SWL’s mogen een bepaald contest station niet vaker dan 10 maal per band opvoeren.

7.4 Alle SWL QSO’s moeten gedurende de contest gelogd worden.

8. Dubbele verbindingen (“dupes”)

8.1 Dupes zijn contacten gemaakt met hetzelfde station op dezelfde band in dezelfde mode. Als het eerste contact tussen de stations geldig is, dan leveren dupes 0 punten op. Als het eerste contact niet geldig is, zal het tweede contact wel worden geaccepteerd.

8.2 Dubbele contacten leveren geen strafpunten op; men hoeft ze niet aan te geven in het Cabrillo log. Te meer, deelnemers worden uitdrukkelijk aangeraden om dupes in het log te laten. VERWIJDER EVT. DUPES NIET!

9. Multipliers

9.1 Als multiplier tellen de Nederlandse provincies; éénmaal in RTTY en éénmaal in FTx voor iedere band.

Aangezien er 12 provincies zijn kunnen dus per band maximaal 24 multipliers tellen.

9.2 Verbindingen met Nederlandse maritieme stations (/MM) tellen niet als multiplier.

10. Eindscore

De eindscore is het product van het totaal van de QSO punten en de som van de multipliers voor de beide modes.

11. Algemene eisen voor het aanleveren van de logs

11.1 Er dient één log te worden geüpload.

11.2 De logs moeten aangeleverd worden in het CABRILLO formaat.

11.3 In de multi operator categorie dienen alle amateurs die QSO’s hebben gemaakt te worden vermeld in de header van de cabrillo file.

11.4 Alle tijden moeten in UTC zijn. Het Cabrillo formaat schrijft voor dat het gehele log in chronologische volgorde moet staan. Dat geldt ook voor multi operator stations.

11.5 Alle verzonden en ontvangen volledige rapporten moeten worden gelogd.

11.6 De filenaam van het log moet zijn: of

11.7 In het header deel van het log MOET de call en categorie van deelname worden vermeld. Tevens het volledige postadres en e-mail adres voor het versturen van het resultaat en het vaantje. Een handgeschreven verklaring is niet noodzakelijk.

11.8 Lever de logs aan via de PACCdigi website als dit niet lukt eventueel per email aan PACCdigi@veron.nl

11.9 Handgeschreven logs worden niet geaccepteerd.

11.10 Punten en eindscore berekeningen zijn niet noodzakelijk, want die worden door onze software gedaan.

11.11 Multi Operator stations: in het Cabrillo-log bij ieder QSO aangeven welke zender (nummer) werd gebruikt (vooropgesteld dat meer dan 1 zender werd gebruikt).

Noot: zie website met voorbeelden van geldige Cabrillo categorieën!

12. Log insturen en de voorwaarden

12.1 Logs moeten vóór 23 april 2022 23:59 UTC worden aangeleverd.

12.2 Elektronische logs moeten worden aangeleverd via de website of via e-mail aan: PACCdigi@veron.nl

Zet de stationsroepnaam in de “Onderwerp” / “Subject:” regel.

Een bevestiging dat het log is geaccepteerd wordt per e-mail toegestuurd. Er kan ook een reden voor afkeur worden gestuurd. CONTROLEER DEZE DUS!

Na verbetering van de fouten kan het log gewoon nog een keer worden aangeleverd.

12.3 De deelnemer aan de contest gaat door deelname akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten, dit kan inclusief foto’s en of film zijn in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

13. Awards

13.1 Nederlandse (PA) stations: De VERON stelt prijzen ter beschikking voor de winnaars van iedere categorie. De prijzen worden uitgereikt op de HF dag. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het email adres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contestmanager. Alle deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje toegestuurd. Tevens kan er na enige tijd via de logrobot een certificaat worden opgevraagd.

13.2 Afdelingsreglement: De VERON stelt ook hier een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats.

14. Verdere informatie

14.1 Alle “Dutch PACCdigi Contest” en aanverwante informatie (Regels, geclaimde/bevestigde scores, FAQ, andere informatie) wordt gepubliceerd op de officiële PACCdigi website

14.2 Elke deelnemer ontvangt een vaantje, mits deze deelnemer een duidelijk en juist (post) adres heeft opgegeven.

14.3 Elke deelnemer, die zijn log elektronisch heeft aangeleverd, ontvangt een overzicht met geclaimde en bevestigde resultaten, evenals een lijst van gevonden fouten.

14.4 Alle PACC gerelateerde vragen zenden aan: paccdigi.manager@veron.nl

15. Analyse

Alle elektronische PACCdigi 2022 logs worden geanalyseerd met een computer programma.

16. Strafpunten

•    Een QSO levert een straf QSO (-1 punt ipv. +1) indien uit cross-checking blijkt dat:

Het tegenstation foutief gelogd is.
Het rapport van het tegenstation niet is gelogd.
Het QSO niet aanwezig is in het ingestuurde log van het tegenstation.
Een QSO wordt niet geteld maar levert ook geen straf QSO’s op indien:
De QSO tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen (uitgezonderd systematische computer fouten).
De QSO band en/of mode verschilt in beide logs.
Een dupe QSO niet in het log van het tegenstation voorkomt.
Het tegenstation duidelijk geen contestdeelnemer is (b.v.‘001’ exchange in meerdere logs).
Een verbinding met een tegenstation dat uniek (UNIQUE) is (komt niet in de database voor en kan niet worden herleid tot een logging fout) telt gewoon mee. Stations met een bovennormaal percentage ‘UNIQUES’, zullen verder worden geanalyseerd door de contestmanager.
16.1 Beslissingen van de PACCdigi Contestmanager zijn onherroepelijk.

De PACCdigi Contestmanager nodigt alle radio amateurs in Nederland en het buitenland uit om deel te nemen aan de PACC Digitale Contest 2022.