De volledige regels kunnen hier worden gedownload (PDF)

PACCdigi Contest 2021 regels

1. Contest sponsor

De “Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland”, VERON kondigt met genoegen de Digitale PACC 2021 aan.

1.1 Contest Periode

17 april 2021 van 1200 UTC tot 2359 UTC. De contest duurt dus 12 uur.

2. Doelstelling van de contest

In de contest worden de verbindingen tussen buitenlandse en Nederlandse stations gemaakt met behulp van de. RTTY en de FT8 mode.

3. Categorieën

Niet-Nederlandse stations (DXCC entiteit anders dan PA)

SINGLE-OP ALL HIGH — Single Op, All Bands
SINGLE-OP ALL LOW —  Single Op, All Bands
MULTI-OP ALL HIGH —  Multi Op, All Bands, Single transmitter
SWL ALL — Single Op

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)

SINGLE-OP ALL HIGH — Single Op, All Bands
SINGLE-OP ALL LOW —  Single Op, All Bands
MULTI-OP ALL HIGH —  Multi Op, All Bands, Single transmitter
SWL ALL —  Single Op, All Bands
SINGLE-OP NOVICE —  Single Op, All Band


Nederlandse novice licentie houders (7.050-7.100, 14.000-14.250, 28.000-29.700 MHz).

Nederlandse stations (DXCC entiteit PA)
High Power: Output power niet meer dan 400 watt.
Low Power: Output power niet meer dan 100 watt.
Nederlandse novice houders: Output power niet meer dan 25 watt.

Voorbeelden van geldige Cabrillo categorieën!

3.1 Frequentiebanden en segmenten

De contest vindt plaats op 160m, 80m, 40m, 20m, 15m, 10m. Stoor geen stations in andere modes en contesten.

FT8

Als contest frequenties worden voor FT8 niet de standaard frequenties voor het protocol aanbevolen maar is gekozen voor segmenten iets hoger in frequentie. De transceiver frequentie wordt daarbij: 1,842 – 3,577 -7,077 – 14,077 – 21,077 of 28,077 MHz

RTTY

Voor RTTY zijn de volgende frequentie segmenten aanbevolen:
160m 1,844 – 1,860 MHz
80m 3,585 – 3,600 MHz
40m 7,042 – 7,100 MHz
20m 14,085 – 14,120 MHz
15m 21,085 – 21,120 MHz
10m 28,085 – 28,150 MHz

Let op: De frequentieband 14,099 – 14,101 MHz is exclusief voor het International Beacon Project – Alleen bakens hier!

3.2 Deelnemers worden onderscheiden in “wereld” en “Nederland”.

4. Afdelingsklassement (alleen voor Nederlandse (PA) single operators, inclusief SWL deelnemers)

4.1 Tussen VERON afdelingen. Afdelingsnummer (niet QSL regio) moet worden vermeld in het Cabrillo log bij de “CLUB:” header, bijvoorbeeld “CLUB: 35” of “CLUB: 01 ALKMAAR” . De afdelingsscore is de som van de single operator en SWL operator scores van één afdeling. Zie aanhangsel voor de lijst met afdelingsnummers en namen.

5. Algemene regels

5.1 Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden.
5.1.1 Bij alle categorieën is het toegestaan om spotting netwerken (zoals dxcluster via packet of het web) te gebruiken.
5.1.2 Zelf-spotting is niet toegestaan gedurende de contest. Ook het afspreken van verbindingen per telefoon, telex, internet, packetmail gedurende de contest is niet toegestaan.
5.1.3 Het gebruik van andere roepnamen t.b.v.: het vrijhouden van de werkfrequentie op andere banden, afspraken (“skeds”) maken, DX-spotting – is niet toegestaan.
5.2 Single Operator deelnemers mogen band en mode wisselen zonder enige beperking. Er mag slechts één signaal worden uitgezonden op enig tijdstip.
5.2.1 Single Operator: die stations die door één (1) persoon worden bediend in alle facetten (operating, logging, en spotting functies).
5.3 Ieder station mag op iedere contestband eenmaal gewerkt worden in RTTY en eenmaal in FT8.
5.3.1 Het gebruik van instellingen waarbij meerdere qso’s tegelijk gemaakt kunnen worden zoals Multi Answer of FoxHound of soortgelijken is niet toegestaan.(zie 5.2)
5.3.2 Het werken met een qso-robot is op geen enkele manier toegestaan. De operator dient handelingen uit te voeren zoals tijdens het QSO het tegenstation kiezen.
5.4 MOST stations mogen op ieder moment maar één signaal uitzenden. Een “multiplier” station is toegestaan mits er een interlock aanwezig is zodat steeds maar één signaal kan worden uitgezonden.
5.4.1 Een MOST station mag slechts eenmaal per 10 minuten van band wisselen. Bij overtreding van deze regel worden de daardoor behaalde punten/multipliers van de score afgetrokken.
5.4.2 In het log moet worden aangegeven met welk(e) zender/station ieder QSO is gemaakt (in overeenstemming met de CABRILLO standaard).

6. Uitwisselen

6.1 Nederlandse en niet-Nederlandse (Niet PA) stations: signaal report + eerste vier posities van de QTH locator van het station.

7. QSO Punten

7.1 Elke geldige verbinding met een ander deelnemend contest station, levert één (1) punt op. Voor buitenlandse (niet PA) stations tellen alleen verbindingen met Nederlandse (PA) stations. Nederlandse (PA) stations mogen zgn. “cross contest” verbindingen maken (b.v. in de Holyland DX contest die gedeeltelijk samenvalt met de PACCdigi contest) en zijn geldig indien tenminste een serienummer wordt ontvangen. Crossband verbindingen zijn niet toegestaan.
7.2 SWL stations tellen elk individueel gehoord PACCdigi contest station (zowel Nederlands (PA) als niet-Nederlands (niet PA)) als 1 punt, mits per QSO de beide roepnamen en het volledig uitgewisselde rapport van het gehoorde station (dus signaalrapport + QTH locator) worden gelogd. Elke roepnaam telt eenmaal per band en per mode.
7.3 Één bepaald contest station mag niet vaker dan 10 maal per band worden opgevoerd.
7.4 Alle SWL QSO’s moeten tijdens de contest worden gelogd.

8. Dubbele verbindingen (“dupes”)

8.1 Dupes zijn contacten gemaakt met hetzelfde station op dezelfde band in dezelfde mode. Als het eerste contact tussen de stations geldig is, dan leveren dupes 0 punten op. Als het eerste contact niet geldig is, zal het tweede contact wel worden geaccepteerd.
8.2 Dubbele contacten leveren geen strafpunten op; men hoeft ze niet aan te geven in het Cabrillo log. Te meer, deelnemers worden uitdrukkelijk aangeraden om dupes in het log te laten. VERWIJDER EVT. DUPES NIET!

9. Multipliers

9.1 Als multiplier tellen de eerste 4 tekens van de diverse Nederlandse QTH locators zoals JO11 of JO23 etc. mits ook gegeven door een Nederlands station én de locator is eenmaal geldig in RTTY en in FT8 per band. Er kunnen dus per band maximaal 18 multipliers tellen.
9.2 Niet-Nederlandse (niet PA) stations (incl. SWLs): één multiplier in RTTY en één in FT8 per band voor elke verschillende locator van een Nederlands station. Er zijn (afgezien van booreilanden etc.) 9 QTH locators geldig. Te weten JO11, JO20, JO21, JO22, JO23, JO30, JO31,
JO32 en JO33. Verbindingen met Nederlandse maritieme stations (/MM) tellen niet als multiplier.
9.3 Nederlandse (PA) stations (incl. SWLs):

Een multiplier voor zowel iedere Nederlandse QTH locator (zie 9.1) als voor elke verschillende DXCC entiteit (ARRL lijst) in RTTY en FT8 per band, inclusief PA. E.e.a. met de volgende aantekeningen:
Een multiplier voor elke verschillende call area per band, per mode van Aziatisch Rusland (UA8/9/0), Chili (CE), Japan (JA), Argentinië (LU), Brazilië (PY), Canada (VE), USA, Australië (VK), Zuid-Africa (ZS) en Nieuw-Zeeland (ZL).

Opm. 1: Dit betekent dat Aziatisch Rusland 3 call areas/multipliers heeft: UA8, UA9 en UA0. De Canadese call area’s worden geïnterpreteerd als de geografische districten: dus VE1, VO1, VY1, VE2, VO2, VY2, VY0 zijn allemaal verschillende multipliers, maar b.v. VE2, CG2, XK2 zijn dezelfde multiplier (VE2).


Opm. 2: Een reciproke roepnaam in één van de landen waarvan de call area’s als multipliers tellen, maar zonder een getal in het reciproke deel van de call, wordt geteld als de nul (0) call area. Reciproke calls in W, JA, VE and UA moeten hun call area geven anders is de call ongeldig, b.v. W3/DL8ABC is geldig, maar W/DL8ABC niet. (dit betekent dat, theoretisch, PY0 een aparte multiplier is naast PY0F, PY0S and PY0T)


Opm. 3: Call area’s worden bepaald uit de roepnaam zoals hij wordt doorgegeven, ook al is bekend dat het station zich eigenlijk in een andere call area bevindt, TENZIJ dit expliciet door het station wordt aangegeven. Dus K5ZD is multiplier W5, maar K5ZD/1 levert W1 als multiplier op.


Opm. 4: Speciale roepnamen tellen voor de call area waartoe het station geografisch behoort (b.v. UE150SBM = UA0).


10. Eindscore

Niet-Nederlandse (niet PA) stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de multipliers.
Nederlandse (PA) stations: de eindscore is product van het totaal van de QSO punten en de som van de landen + locator multipliers.

11. Algemene eisen voor het aanleveren van de logs

11.1 Het log moet worden aangeleverd in het CABRILLO formaat.
11.2 Alle tijden moeten in UTC zijn. Het Cabrillo formaat schrijft voor dat het gehele log in chronologische volgorde moet staan. Dat geldt ook voor multi-operator stations.
11.3 Alle verzonden en ontvangen volledige rapporten moeten worden gelogd.
11.4 De filenaam van het log moet zijn: ‘roepnaam.log’ of ‘roepnaam.cbr’
11.5 In het headerdeel van het log MOET de categorie van deelname worden vermeld evenals het volledige postadres waar resultaten en het vaantje naartoe gestuurd kunnen worden. Een handgeschreven verklaring is niet noodzakelijk.
11.6 Lever het log aan via de PACCdigi website als dit niet lukt eventueel per email.
11.7 Handgeschreven logs worden niet geaccepteerd.
11.8 Punten en eindscore berekeningen zijn niet noodzakelijk, want die worden door onze software gedaan.
11.9 Multi Operator stations: in het Cabrillo-log bij ieder QSO aangegeven welke zender (nummer) werd gebruikt (vooropgesteld dat meer dan 1 zender werd gebruikt).
11.10 De N1MM+ contest definities voor Nederlandse amateurs (entiteit PA) zijn hier te vinden. Voor amateurs buiten Nederland (non-PA) staan ze hier.

12. Log insturen en de voorwaarden

12.1 Logs moeten vóór 23 april 2021 23:59 UTC worden aangeleverd.
12.2 Elektronische logs moeten worden aangeleverd via de website of via e-mail aan: paccdigi@veron.nl
Zet de stationsroepnaam en de categorie in de “Onderwerp” ook wel “Subject:” regel. Voorbeeld: “PA9ABC SOAB DG HP” of “PA9ABC A1” of kopieer de categorie vanuit de Cabrillo file. Een bevestiging dat het log is geaccepteerd wordt per e-mail toegestuurd. Er kan ook een reden voor afkeur worden gestuurd. CONTROLEER DEZE DUS! Na verbetering van de fouten kan het log gewoon nog een keer worden aangeleverd.
12.3 De deelnemer aan de contest gaat door deelname akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten, dit kan inclusief foto’s en of film zijn in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

13. Awards

13.1 Nederlandse (PA) stations: De VERON stelt een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats in elke categorie vermeld in par. 3 welke alleen op de HF dag kunnen worden afgehaald. Alle winnaars van een prijs zullen een uitnodiging ontvangen om deze prijs op te komen halen, via het emailadres waarmee het log is ingediend. Indien iemand echt niet in staat is om een prijs af te (laten) halen, dient men persoonlijk contact op te nemen met de contestmanager. Alle deelnemers, evenals alle operators van de multi-op stations, die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje. Tevens kan er via de logrobot een certificaat worden opgevraagd.
13.2 Niet-Nederlandse (niet PA) stations: Alle deelnemers die een geldig log aanleveren krijgen het bekende vaantje. Tevens kan er via de logrobot een certificaat worden opgevraagd.
13.3 Afdelingsreglement: De VERON stelt ook hier een prijs ter beschikking aan de 1ste, 2de en 3de plaats.

14. Verdere informatie

14.1 Alle “Dutch PACCdigi Contest” en aanverwante informatie (Regels, geclaimde/bevestigde scores, FAQ, andere informatie) wordt gepubliceerd op de officiële PACCdigi website https://www.veron.nl/paccdigi
14.2 Elke deelnemer ontvangt een vaantje, mits deze deelnemer een duidelijk en juist (post) adres heeft opgegeven.
14.3 Elke deelnemer, die zijn log elektronisch heeft aangeleverd, ontvangt een overzicht met geclaimde en bevestigde resultaten, evenals een lijst van gevonden fouten.
14.4 Alle PACC gerelateerde vragen zenden aan: paccdigi.manager@veron.nl

15. Analyse

Alle elektronische PACCdigi 2021 logs worden geanalyseerd met een computer programma.

16. Strafpunten

 • Een QSO levert een straf QSO (-1 punt ipv. +1) indien uit cross-checking blijkt dat:
  • Het tegenstation foutief gelogd is (BAD Call).
  • Het rapport van het tegenstation niet is gelogd.
  • Het QSO niet aanwezig is in het ingestuurde log van het tegenstation (NIL).
 • Een QSO wordt niet geteld maar levert ook geen straf QSO’s op indien:
  • De QSO tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen (uitgezonderd systematische computer fouten).
  • De QSO band en/of mode verschilt in beide logs.
  • Een dupe QSO niet in het log van het tegenstation voorkomt.
  • Het tegenstation duidelijk niet een contestdeelnemer is (b.v.‘001’ exchange in meerdere logs).
  • Het tegenstation alleen in jouw log voorkomt, maar stations die maar 1 karakter verschillen van het geclaimde tegenstation komen voor in andere logs én het ontvangen volgnummer >’001’
   (UNIQUE+1).
 • Een verbinding met een tegenstation dat “UNIQUE” is (komt niet in de database voor en kan niet worden herleid tot een loggingfout) telt gewoon mee. Stations met een bovennormaal percentage ‘UNIQUES’, zullen verder worden geanalyseerd door de contestmanager.

16.1 Beslissingen van de PACCdigi Contestmanager zijn onherroepelijk.
PACCdigi Contestmanager nodigt alle radio amateurs in Nederland en het buitenland uit om deel te nemen aan de PACC Digitale Contest 2021.

PACCdigi contest