Geheimhoudingsverklaring, VERON maakt excuses.

Geheimhoudingsverklaring AVG leidt tot verwarringOp 11 december 2017 zijn de afdelingen van de VERON geïnformeerd over de komende AVG wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacy verordening die de lokale privacy wetten in de lidstaten moet vervangen, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegeven (Wbp) in Nederland. De AVG maakt geen onderscheid in de omvang van een organisatie. Alle organisaties, ongeacht het aantal medewerkers moet 25 mei 2018 aan de AVG voldoen. Om aan deze Europese verordening te voldoen heeft de VERON een geheimhoudingsverklaring uitgestuurd.

VERON Hoofdbestuur maakt excuses voor geheimhoudingsverklaring

De AVG wetgeving is complex en heeft grote gevolgen indien hier niet aan wordt voldaan. Dit is de reden waarom de VERON een externe partij heeft gevraagd te assisteren bij de implementatie. In de AVG wet is expliciet opgenomen dat in de overeenkomsten een geheimhoudingsverklaring moet zijn opgenomen. De VERON heeft zich hierin laten adviseren door de Stichting AVG verenigingen.

Geheimhoudingsverklaring ingetrokken door het  hoofdbestuur

De brief die op 12 januari 2018 aan de afdelingen is gestuurd met daarin een geheimhoudingsverklaring trekt de VERON terug. De VERON bedankt de afdelingen voor de opbouwende kritiek. Bij de Stichting AVG verenigingen is bekend gemaakt tot welke reacties de geheimhoudingsverklaring heeft geleid. De Stichting AVG verenigingen bekijkt de geheimhoudingsverklaring opnieuw, o.a. met de terugkoppeling van onze afdelingsbesturen. Uitgangspunt is om met een versie te komen die beter past bij vrijwilligersorganisaties zoals de VERON.

Waar komt deze wet ineens vandaan?

Dit is een misverstand de wet is niet nieuw maar al op 25 mei 2016 ingegaan. De AVG wet heeft een overgangsperiode van 2 jaar waar op 25 mei 2018 een einde aankomt. Deze wetgeving regelt hoe organisaties met (persoons)gegevens dient om te gaan. Het gaat hier niet alleen om wat wel en niet mag maar ook de bedrijfsvoering die betrekking heeft op de persoonsgegevens moet vastgelegd worden in een protocol/procedure. Via een 15 stappenplan wordt de VERON geholpen om aan de strenge Europese AVG verordening te voldoen.

Mogen er dan helemaal geen gegevens meer gedeeld worden?

Dit hang af waarvoor deze gegevens gebruikt worden. Het versturen van de Electron wordt bijvoorbeeld door een externe partij uitgevoerd. Hiervoor moeten adreslabels gemaakt worden. De VERON mag deze NAW gegevens delen, wanneer dit is afgekaderd aan de hand van een verwerkingsovereenkomst tussen beide partijen. De externe partij verklaart hierin de gegevens alleen te gebruiken waarvoor de gegevens zijn verstrekt. Het delen van gegevens binnen de privésfeer is uitgesloten van deze AVG wetgeving.

Op 25 mei 2018 zal de VERON voldoen aan deze Europese privacy verordening AVG. Het hoofdbestuur informeert u regelmatig over de voortgang.