De postume Ereleden van de VERON

Een bijzondere categorie Ereleden zijn de postume Ereleden. De 2e vergadering van de Verenigingsraad gehouden op 18 mei 1946, benoemde alle leden van de oude verenigingen NVVR, NVIR en VUKA, die gedurende de bezetting 1940-1945 gevallen zijn in de strijd voor de vrijheid van Nederland, postuum tot Erelid.

In de Electron van 5 mei 1946 is de achtergrond van deze beslissing zeer goed verwoord. We willen hieronder dit artikel dan ook met u allen delen. We hebben de spelling enigszins aangepast aan het heden. En de in de tekst genoemde PA0CMC is C.J.P. van Slingerlandt, PA0NP is L.J. van der Toolen en PA0Q is J J. Hendrich.

 


 

Aan de helden van het strijdende zend-amateurisme

VIJF MEI 1946, Nationale Feestdag, maar ook dag van rouw en bezinning.

Een jaar is het thans geleden, dat ons vaderland na vijf jaar onderdrukking, na vijf jaar terreur, na vijf jaar systematische uithongering en verarming, maar ook na vijf jaar bijna dagelijks vermoorden van onze beste zonen, bevrijd werd.

Vijf Mei 1945, de dag, waarop weer vrij en frank onze nationale driekleur mocht wapperen en we weer met oranje getooid mochten gaan.

Vijf Mei 1945, de dag welke het definitieve einde betekende van dat zelfbewuste, ,,Onoverwinnelijke” Herrenvolk, de dag ook tenslotte, welke het zoo lang door W.A, en ander zwart gespuis vernederde Nederlandse volk de kans gaf tot het oppakken en opbergen van deze parasieten en verraders van eigen vlees en bloed.

Ik heb dezen Nederlandse vijfden Mei 1945 niet persoonlijk mogen meemaken, omdat ik op dat ogenblik nog de beperkte bewegingsvrijheid genoot in een door de Amerikanen bevrijde Duitse gevangenis, doch middels een door ons in die gevangenis gevorderd radiotoestel mochten wij, 150 Nederlandse politieke gevangenen, ver weg in dat gehate Duitsland, de gebeurtenissen van dien dag intens mede beleven.

Wij hadden het grote voorrecht in ons geliefd vaderland te mogen terugkeren, toen erepoorten en vlaggentooi nog aan dien vijfden Mei herinnerden en, als ik heel eerlijk wil zijn, diep in ons binnenste was er een klein gevoel van trots, dat wij 0p onze bescheiden wijze, door deelname aan het daadwerkelijke verzet, een steentje hadden mogen bijdragen aan die bevrijding van ons land. Wij wisten teen nog niet, welke grote offers die bevrijding had geëist, hoeveel helden hun leven daarvoor hadden moeten geven en het was dan ook met grote ontroering, toen ik vernam, hoe groot wel het aantal van mijn radio-vrienden was, dat in den strijd tegen den meedogenloze onderdrukker het leven had moeten offeren.

Beseft gij Nederlanders, die kankert en steeds weer kankert, beseft gij wel het ontzaglijke offer, dat deze, onze, maar ook uwe helden voor de bevrijding van ons land hebben gebracht?

Nu en dan twijfel ik er aan, of het Nederlandse volk dit inderdaad wel beseft.

Ik heb op 8 Maart j.l., de herdenkingsdag van de massamoord, teen als represaille op den aanslag op Rauter, honderden landgenoten lafhartig werden neergeschoten, aan één der massagraven in den Haag gestaan, waar ook twee van mijn beste vrienden i zendamateurs zijn neergelegd, 0m met een kleine deputatie deze helden te herdenken en wij hebben bij deze korte plechtigheid 0nze belofte herhaald, dat mede op ons de plicht rust, op ons, die ook zoo dicht bij den dood hebben gestaan, zorg te dragen, dat het Nederlandse volk zich deze helden zal blijven herinneren en hen zal blijven eren.

En ik heb me diep geschaamd, dat mijn twee avondbladen op dezen achtsten Maart 1946 geen enkel woord schreven over dien rampdag van 8 Maart 1945 en vroeg me in verbijstering af, of wij nu al aan het vergeten waren.

Hoe weldadig doet dan aan houding en geest van hoofdbestuur en leden van de V.E.R.O.N. Hier, in tegenstelling met zovele anderen, een diep besef van wat aan deze helden te danken hebben. De oprichtingsvergadering, de eerste bijeenkomst van den Verenigingsraad en niet het minst deze bijzondere uitgave bewijzen dit afdoende.

Er is ongetwijfeld alle aanleiding voor, dat de V.E.R.O.N. in ons blad ,,Electron” deze eerste vijfde Mei na de bevrijding wil plaatsen in het teken van een herdenking.

Ik geloof niet, dat er in Nederland een groep te vinden is, waar, verhoudingsgewijs, een zoo groot percentage aan het daadwerkelijke verzet heeft deelgenomen dan bij de radio-amateurs. In dezen oorlog heeft de radio een grote rol gespeeld. Denken wij slechts aan de radioverbindingen met Engeland,door middel waarvan de Nederlandse Regering in Londen zoveel mogelijk op de hoogte werd gehouden van hetgeen in het bezette vaderland door den onderdrukker en zijn handlangers werd gedaan, of juister gezegd werd misdaan. De Nederlandse autoriteiten konden daardoor bepaalde maatregelen nemen, dan wel via Radio-Oranje richtlijnen voor het Nederlandse volk uitstippelen.

Denken wij aan de verbindingen met de Intelligence Service, langs welke kanalen de meest belangrijke spionageberichten werden gespuid en inlichtingen verstrekt werden over reeds bestaande of in aanbouw zijnde militaire objecten, denken wij aan de illegale pers, die zonder radioverbindingen niet had kunnen werken en denken we tenslotte aan de laatste fase van den strijd, toen het Zuiden bevrijd was en de radio het contact vormde met het nog bezette Westen en Noorden en waardevolle gegevens konden Worden uitgewisseld.

Met grote trots mag geconstateerd. Worden, dat van onze Nederlandse radio-amateurs velen aan dit hoogst belangrijke, doch ook zoo kwetsbare en daarom zoo gevaarlijke werk hebben deelgenomen.

Ik heb het voorrecht gehad met een groot aantal zendamateurs in dat verzet te mogen samenwerken en ik heb diep respect en grote waardering voor hetgeen zij hebben gepresteerd. Deze kerels, deze helden hebben niet geaarzeld hun leven op het spel te zetten voor de bevrijding van ons vaderland en de bestrijding van onze overweldigers.

Dit was het “strijdende zend-amateurisme” in zijn besten vorm.

Velen, helaas te velen, hebben het hoogste offer moeten brengen, hun leven. Zij mochten het resultaat van hun arbeid niet meer aanschouwen.

Anderen hebben door deportatie, gevangenschap en concentratiekamp leed, ellende en ontbering moeten lijden; velen zijn goddank aan de greep van de Gestapo ontkomen.

In dit herdenkingsartikeltje zal ik mij moeten beperken tot die vrienden, waarmede ik heb mogen samenwerken en dan tot diegenen, die het hoogste offer, hun leven, voor ons hebben gebracht. Later hoop ik nog eens de gelegenheid te krijgen te wijzen op het belangrijke werk van al die anderen, die gelukkig gespaard zijn gebleven.

En dan gaan mijn gedachten allereerst naar mijn grote en trouwe vrienden en medewerkers PA0RS – G. Reijns in den Haag, PA0GA – Th. G. van Braak in Varsseveld en PA0XK – A. van Mansum in Delft, waarmede ik al in 1941 in contact kwam. Velen van u zullen deze vrienden ook kennen. GA, de sympathieke man uit de Achterhoek, die schier op elk terrein zijn krachten en capaciteiten in dienst van het vaderland stelde; RS, de man, die geen vrees kende en met de stille, maar vastberaden XK ook na mijn arrestatie is doorgegaan met het zoo belangrijke radiowerk, tot ook zij op 18 Februari 1945 werden overvallen en gearresteerd en op 8 Maart 1945, zoo kort voor de bevrijding, werden gefusilleerd. GA, die mij zoo talrijke belangrijke gegevens verschafte en mij en mijn medewerkers zoo vele malen onderdak verleende, werd weggevoerd naar Duitsland en overleed op 31 December 1944 in het concentratiekamp Gross-Rosen bij Breslau.

Mijn gedachten gaan uit naar mijn vriend PA0MO – Meertens in Zwolle, die reeds begin 1942 werd gearresteerd en in de Duitse hel zijn jonge leven moest laten.

Ik denk aan PA0XI – C. L. J. van Lent Jr uit Heemstede en PA0XL – Broeder Klingen uit Heemstede, die eveneens als slachtoffers van het gehate Duitsland hun leven verloren.

Ik denk aan PA0QQ – C. A. Gehrels uit Eindhoven en PA0OZ – J. H. op den Velde uit Zaandam, die evenals ik een tijdlang waren opgesloten in de politie-gevangenis in Haaren (N.B.) en waarmede ik verschillende malen mocht spreken, zij het dan onzichtbaar en in morse via de kraan. Urenlang hadden we soms verbinding en werden nieuwsberichten uitgewisseld. Ook deze vrienden zijn ons ontvallen.

Ik denk aan PA0ZB H. A. Touw uit Princenhage, de held op die stille post in de omgeving van Breda, die na urenlange beschieting van de hoeve moest capituleren en werd neergeschoten. En ik denk tenslotte aan PA0MB G. A. Meerhof uit Apeldoorn en PA0VL – J. de Vries uit Amsterdam, die eveneens voor het vuurpeloton de eer van het Nederlandse volk hebben opgehouden.

Aan al deze helden breng ik op deze plaats eerbiedig dank en hulde. Mogen hun nabestaanden enige troost vinden in het besef en de wetenschap, dat wij deze helden nooit zullen vergeten.

In de annalen van de V.E.R.O.N. staan hun namen opgetekend als een lichtend voorbeeld voor ons en voor ons nageslacht.

Helden van het verzet – rust zacht.

 


 

AANGEZIEN onze radio-zendinstallatie nu eenmaal gelegenheid bood om radiocommunicatie te onderhouden met het binnen- en buitenland, is het daarom volkomen aanvaardbaar, dat, toen ons land onder den Duitse bezetter gebukt ging, er amateurs zijn geweest die gedacht hebben: hoe kan ik mijn radiokennis voor de bevrijding van ons land dienstbaar maken? Het was illegaal werk van het gevaarlijkste soort.

Ook in Haarlem had zich een dergelijke groep gevormd, bestaande uit meerdere hams, die zich bezig hielden met het doorzenden van berichten, documenten enz. naar Engeland en wel via de radio of langs andere wegen. De leider van de groep Haarlem was

J. Klingen, PA0XL

te Heemstede, die op zijn beurt weer een schakel vormde van een landelijke organisatie. Helaas heeft een onbetrouwbaar persoon zich in de groep weten te dringen en toen deze verrader voldoende wist, heeft hij de zaak doorgegeven aan de Gestapo. Het gevolg is geweest, dat de gehele groep werd gearresteerd en ,,berecht” door het Kriegsgericht te Utrecht. Hier werd XL ter dood veroordeeld en tot vijf jaar tuchthuis wegens spionage en verboden wapenbezit.

OM Johannes Klingen (geb. 22 Febr. 1913), onder ons meer bekend als Broeder jozef, was naast R.K. onderwijzer, tevens een amateur van de beste soort die vrijwel alles zelf maakte. Door een ieder gewild vanwege zijn prettige omgangsvormen, kortom een aangenaam mens, dien wij niet spoedig zullen vergeten.

Broeder Jozef is op 24 januari 1942 in de duinen te Noordwijk gefusilleerd. In zijn laatsten brief, gericht aan familie en kennissen, kwam o.m. de volgende passage voor: ,,Nog eens, ik weet wat voor spelletje ik gespeeld heb en ik wil ook ten volle de verantwoordelijkheid daarvoor dragen.”

Als tragische bijzonderheid zij vermeld, dat ook zijn vader, moeder en zuster, vlak voor de bevrijding, in een Brabants dorpje door den S.D. zijn doodgeschoten.

Voor het gerecht heeft XL zoveel mogelijk schuld op zich genomen en daarmede vele lotgenoten ontlast.

Cornelis Leonardus Josephus van Lent Jr, PA0XI

Onze gedachten gaan vandaag ook uit naar de vele voor onze vrijheid gesneuvelde signal-men van onze bondgenoten. De meesten hunner waren actieve zend-amateur, waarmede wij vele verbindingen hebben gemaakt en hechte vriendschap hadden gesloten. – Zij rusten thans in Nederlandse aarde. De vlam onzer dankbaarheid zal voor altijd in onze harten blijven branden.

Door ditzelfde Kriegsgericht werd OM Cornelis Leonardus Josephus van Lent jr, PA0XI, te Heemstede (geb. 18 Maart 1919) tot tien jaar tuchthuis veroordeeld.

Evenals de andere niet ter dood veroordeelden en begenadigden, werd hij naar Duitsland getransporteerd en kwam in het tuchthuis ,,Lüttringhausen” te Remscheid.

Door ondervoeding en koude werd XI ziek en kreeg pleuritis met longontsteking, maar men liet hem nochtans alleen in een koude cel liggen. Toen het zoo erg werd, dat hij niets meer kon aanpakken, is hij nog naar het ziekenzaaltje vervoerd, waar hij enkele dagen later op I3 juni 1942 is overleden. Men heeft hem begraven op de R.K. begraafplaats te Lennep.

Wie kende in onze ,,gang” Kees van Lent niet, veelal aan het stuur van zijn Chevrolet. Een amateur, die vanwege zijn jeugdigen leeftijd nog veel beloofde. Hij deed altijd overal aan mee en vond het prettig, als hij ergens kon helpen. Ook XI zullen we nooit vergeten.

Cornelis Johannes Haspels (geb. 30-11-1907, gest. 13-1-1943).

,,Als ons Vaderland bevrijd is, wil ik daarin mijn aandeel gehad hebben.” Dat was de leuze van Haspels.

Dat hij deze leuze ook in de praktijk toepaste, mag wel blijken uit de grote ondergrondse activiteit, die hij op diverse gebieden bedreef. Het vliegveld van Eindhoven bracht hij in kaart met duidelijke opgave van opslagplaatsen enz. Hij verspreidde ,,Vrij Nederland” en had ook een zender.

Op 28 Oktober 1941 werd hij gegrepen en al gauw naar Scheveningen vervoerd. Vandaar in Januari naar Amersfoort, om in Februari weer terug te keren naar Scheveningen. Vervolgens in Juli weer naar Amersfoort, om ten slotte omstreeks October 1942 naar Duitsland gebracht te worden. Daar is hij in het beruchte kamp Neuengamme op I3 jan. 1943 aan ,,Lungenkrankheit” overleden.

Voor den oorlog werkte hij als tekenaar bij de N.V. Philips. Onder zijn collega’s stond hij als zeer hulpvaardig aangeschreven.

Tenslotte mogen wij ook mevrouw Haspels niet vergeten, die voor hem een grote steun was en in de donkere dagen, die op zijn arrestatie volgden, zoo kordaat optrad. Moge zij in het besef, dat haar man zijn leven voor het Vaderland gaf en in haar geloof de kracht vinden om met haar twee kinderen vol moed de toekomst tegemoet te gaan.

Postume Ereleden


Postume Ereleden

NaamFotoGegevensQSL-kaart
Abbenes, DirkGeboren op 16 januari 1913
te Den Helder
Overleden op 7 april 1945
te Schandelah nabij Braunschweig, Duitsland
Op de leeftijd van 32 jaar
Functie: stuurman K.V.
Onderscheiding:
Extra info:
Marconist. Lid van het verzet. Tijdens de bezetting was hij plaatsvervangend leider van de Landelijke Organisatie (LO) voor hulp aan Onderduikers te Den Helder.
Op 18 januari 1945 is hij door de Feldgendarmerie opgepakt. Heeft in Kamp Amersfoort gezeten voordat hij op transport gesteld is naar Neuengamme.
Braak, Theodoor Christiaan van
PAøGA
Lid VUKA
Geboren op 14 april 1898
te Wisch, Gelderland
Overleden op 31 december 1944
te Striegau, Rogoznica, Polen
Op de leeftijd van 46 jaar
Functie: onderwijzer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Staat bij de namen van de 196 mensen die (mede) vanwege hun verzetswerk voor Trouw omkwamen in de jaren ’43-’45.
Lid verzet.
Brons, Simon PetrusGeboren op 12 november 1887
te Nederhorst den Berg
Overleden op 31 mei 1945
te Bergen Belsen, Duitsland
Op de leeftijd van 57 jaar
Functie: Hoofdmonteur-Telefoondienst
Onderscheiding:
Extra info:
Schuilnaam Zaanse illegaliteit: ome Piet.
De verzetsgroep waar hij voor werkte werd verraden door Nederlanders.
Lid verzet.
VERON herdenkingsplaat 1946: Piet Brons.
VERON herdenkingsplaat 1949: S.P. Brons.
Dijkhuizen, Nicolaas Lodewijk Hermann van PAøND
Lid VUKA
Geboren op 16 maart 1910
te Düsseldorf
Overleden op 27 januari 1945
te Hurl, Landkreis Rees, Duitsland
Op de leeftijd van 34 jaar
Functie: commies der directe bel. te Velp
Onderscheiding:
Extra info:
Opgepakt bij een razzia in Apeldoorn als represaille na de moord op een Duitser door het verzet in Apeldoorn.
Gehrels, Cornelis Adolf PAøQQ
Lid NVIR
Geboren op 20 juni 1906
te Haarlemmermeer
Overleden op 23 maart 1945
te Kdo. Nordhausen, Duitsland
Op de leeftijd van 38 jaar
Functie: laborant / radio technicus
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Hij gaf leiding in het NatLab bij Philips in Eindhoven aan de bouw van een 1400 kilowatt radiozender.
Lid verzet.
Organisatie "Gehrels".
Groot, Louis de
PAøKK
Lid VUKA en NVIR
Geboren op 14 juni 1910 te Amsterdam
Overleden op 13 maart 1942 te Oranienburg Landkreis Niederbarnim
Op de leeftijd van 31 jaar
Functie: radiotechnieker nieuwsbureau
Onderscheiding:
Extra info:
Radiotelegrafist. Waarschijnlijk slachtoffer van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.
Grul, Wilhelmus Andreas AlexanderGeboren op 25 juli 1898
te Nijmegen
Overleden op 3 maart 1945
Te Den Haag
Op de leeftijd van 46 jaar
Functie: handelaar in kantoormachines
Onderscheiding:
Extra info:
Mecanicien/radio-telegrafist. Slachtoffer van het 3 maart 1945 bombardement Bezuidenhout Den Haag.
Haspels, Cornelis JohannesGeboren op 30 november 1907
te Rotterdam
Overleden op januari 1943
Te Neuengamme, Duitsland
Op de leeftijd van 35 jaar
Functie: tekenaar b ij Philips
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet. 28 oktober 1941 thuis gearresteerd wegens het bezit van een zender en zijn verzetsactiviteiten. Bij de huiszoeking werd een sleutel (seinsleutel?) en een code gevonden. Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in Scheveningen.
Kapteijn, Eduard
PAøEK
Lid NVIR
Geboren op 10 mei 1907
te Bussum
Overleden op 6 oktober 1944
Te Dortmund, Stadtkreis Dortmund
Op de leeftijd van 37 jaar
Functie: technicus bij de A.V.R.O.
Onderscheiding:
Extra info: Radio-technieker.
Electron 1946: E. Kapteijn Jr. werd
door de Duitsers gedwongen om in
Duitsland te werken. Bij een der talrijke
bombardementen op Dortmund
kwam hij om het leven. Overal was OM Kapteijn bekend ”als een goed mensch en velen van zijn buren bewaren voor altijd de kleine toestelletjes, die hij voor hen had gemaakt om het luisteren naar Radio-Oranje mogelijk te maken.”
Klingen, Johannes Albertus
Broeder Jozef
PAøXL
Geboren op 22 februari 1913
te Gilze en Rijen
Overleden op 24 januari 1942
Te Wassenaar, Waalsdorpervlakte
Op de leeftijd van 28 jaar
Functie: onderwijzer
Onderscheiding: Verzetsherdenkingskruis
Extra info:
Kloosternaam broeder Jozef Albertus. Lid van het verzet. Hij was
lid van de verzetsgroep ECH/3 en is veroordeeld voor spionage.
Laaken, Floris van derGeboren op 24 september 1919
te Amsterdam
Overleden op 4 april 1945
Te Hattem
Op de leeftijd van 25 jaar
Functie: radiotechnicus en werknemer bij de Nederlandse Seintoestellen Fabriek
Onderscheiding: Bronzen Leeuw
Extra info:
Lid van het verzet. Was commandant van de Radiodienst van de Raad van Verzet werkend onder de naam LEX. Na de arrestatie van zijn voorganger Thijssen. Op zijn grafsteen staat: Als trouw en dapper Nederlander, als commandant van radiodienst, stem van het verzet.
Lent, Cornelis Leonardus Josephus van
PAøXI
Geboren op 18 maart 1919
te Heemstede
Overleden op 13 juni 1942
Te Remscheid-Lüttringhausen, Stadtkreis Remscheid, Duitsland
Op de leeftijd van 23 jaar
Functie: automonteur
Onderscheiding:
Extra info:
Lid van het verzet. Lid ECH/3
groep, ook wel aangeduid als de ‘Groep Klingen’. Naast spionagewerk repareerde Van Lent zendapparatuur en bouwde hij een kortegolfzender. Heeft gevangen gezeten in het Oranjehotel in Scheveningen.
Mansum, Anthonie Adriaan van
PAøXK
Lid VUKA
Geboren op 28 juni 1912
te Hoofddorp
Overleden op 8 maart 1945
Te Wassenaar, Waalsdorpervlakte
Op de leeftijd van 32 jaar
Functie: werktuigkundige
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Onderhield als marconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Eindhoven.
Oranjehotel Scheveningen.
Lid verzet.
Represaille voor aanslag op Rauter.
Meerhof, Gerrit Arend
PAøMB
Lid VUKA
Geboren op 24 augustus 1913
te Apeldoorn
Overleden op 2 maart 1945
Te Varsseveld
Op de leeftijd van 31 jaar
Functie: radio-technicus
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Onderhield als marconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Eindhoven.
De 46 van het Rademakersbroek.
Meertens, Jacobus Pieter
PAøMO
Lid NVIR
Geboren op 31 december 1903
te Terneuzen
Overleden op 7 oktober 1943
Te Neuengamme, Duitsland
Op de leeftijd van 39 jaar
Functie: radiohandelaar
Onderscheiding:
Extra info:
Lid verzet.
Oranjehotel Scheveningen.
Lid van het "Oranjevendel" te Amsterdam en Secret Service te Bilthoven.
Neuteboom, Jan
PAøGR
Lid NVIR
Geboren op 29 april 1903
te Hoorn
Overleden op 4 juni 1943
Te Berlijn-Tegel, Duitsland
Op de leeftijd van 40 jaar
Functie: procuratiehouder
Onderscheiding:
Extra info:
Behoorde tot de groep Stijkel.
Oranjehotel Scheveningen.
Otten, Wilhelmus Maria Franciscus Joseph PAøHB
Lid NVIR en VUKA
Geboren op 5 september 1908
te Breda
Overleden op 5 augustus 1946
Te Breda
Op de leeftijd van 37 jaar
Functie: automonteur
Onderscheiding:
Extra info:
Op 25 maart 1941 gearresteerd. Is in het ziekenhuis terecht gekomen dat hij met kerstmis 1945 heeft verlaten. Ten gevolge van algehele uitputting op 5 augustus 1946 te Breda overleden.
Info overlijdensadvertentie in Electron 1946.
Reijns, Gerardus Bernardus
PAøRS
Lid VUKA
Geboren op 1 januari 1907
te Den Haag
Overleden op 8 maart 1945
te Wassenaar, Waalsdorpervlakte
Op de leeftijd van 38 jaar
Functie: radiotechnicus
Onderscheiding: Kruis van Verdienste
Extra info:
Onderhield als marconist belangrijke verbindingen met het Bureau Inlichtingen in Eindhoven.
Oranjehotel Scheveningen.
Represaille voor aanslag op Rauter.
Schotanus à Steringa Idzerda, Hanso HenricusGeboren op 26 september 1885
te Wirdum
Overleden op 23 november 1944
Te Wassenaar
Op de leeftijd van 59 jaar
Functie: electr. ingenieur
Onderscheiding:
Extra info:
Hij verzamelde geheel zelfstandig inlichtingen over de bezetter.
Naar verluid is zijn nieuwsgierigheid naar de
nieuwste technologie hem fataal geworden. Hij is twee keer gesignaleerd nabij een neergestorte V2 raket. De bezetter vatte dat als spionage op, een halsmisdaad in die tijd. Hij is op 3 november 1944 terplekke doodgeschoten.
Tappenbeck, RudolfGeboren op 28 oktober 1898
te Noordwijk
Overleden op 21 december 1944
te Hamburg-Neuengamme, Duitsland
Op de leeftijd van 46 jaar
Functie: hoteldirecteur
Onderscheiding:
Extra info:
Was actief in het verzet tegen de Duitsers.
Hij werd ook beschouwd als verzetsfinancier.
Thijssen, JanGeboren op 29 december 1908
te Bussum
Overleden op 8 maart 1945
Te Apeldoorn, Woeste Hoeve
Op de leeftijd van 36 jaar
Functie: ambtenaar PTT
Onderscheiding: Bronzen Leeuw / Medal of Freedom met zilveren palm
Extra info:
Ligt begraven op het Ereveld te Loenen.
Werkte bij de Ordedienst (OD) als hoofd van de Radiodienst en was medeoprichter van de RVV Radiodienst
Represaille voor aanslag op Rauter.
Touw, Hendrikus Adrianus
PAøZB
Lid NVIR
Geboren op 19 maart 1913
te Princenhage
Overleden op 4 oktober 1944
Te Rijsbergen
Op de leeftijd van 31 jaar
Functie: Timmerman
Onderscheiding:
Extra info:
Gevechtshandelingen tijdens SS-overval op post van verzet (Vloeiweide).
Lid van het verzet.
Velde, Jan Hendrik op den,
PAøOZ
Lid NVIR
Geboren op 1 juni 1901
te Zaandam
Overleden op 31 december 1944
Te Gross Rosen, Rogoznica, Polen
Op de leeftijd van 43 jaar
Functie: radiotechniker
Onderscheiding: Bronzen Leeuw / Medal of Freedom zonder palm
Extra info:
Eigenaar draadomroepnet.
Bouwde radiozenders en ontvangers en stond in verbinding met Londen via een eigen zender.
Lid van het verzet.
Vermaat, Kees
PAøMR
Geboren op 7 mei 1918
te Apeldoorn
Overleden op 31 juli 1942
Te: Amersfoort
Op de leeftijd van 24 jaar
Functie: fruitkweker/ radiotelegrafist luchtvaart
Onderscheiding:
Extra info:
Gearresteerd op 21 maart 1942 te Apeldoorn wegens spionage, uitzending van codeberichten en hulpverlenen aan parachutisten.
Oranjehotel Scheveningen.
Kamp Amersfoort.
Was lid van de verzetsgroep Ughelen ook later wel genoemd verzetsgroep Duuring
Vredeveld, Johan Asuerus
PAøJAV
Lid NVIR
Geboren op 28 november 1904
te Zwolle
Overleden op 28 september 1944
Te Kampen
Op de leeftijd van 39 jaar
Functie: kantoorbediende
Onderscheiding:
Extra info:
Monument Prinsenstraat te Kampen.
Weigerde werkzaamheden te verrichten voor de Duitse bezetter.
Lid verzet.
Krantenartikel: "Drie doden".
Vries, Johannes de
PAøVL
Lid NVIR
Geboren op 11 mei 1918
te Leerdam
Overleden op 5 oktober 1944
Te Breda
Op de leeftijd van 26 jaar
Functie: ambtenaar
Onderscheiding:
Extra info:
Op 4 oktober 1944 is de post Vloeiweide opgerold na een overval door de SS en is OM de Vries gearresteerd. De dag erna is hij gefusilleerd.
Lid van het verzet.
Wirix, René Paul
PAøRW
Lid NVIR
Geboren op 20 december 1902
te Den Haag
Overleden op 16 december 1941
Te Amsterdam
Op de leeftijd van 38 jaar
Functie: employé N.V. Philips
Onderscheiding:
Extra info:
Lid verzet.
Behoorde bij de verzetsgroep "Radiogroep en Zenders".
Wories, William Michiel Johan,
PAøXY
Lid NVIR
Geboren op 1 augustus 1911
te Haarlem
Overleden op 14 mei 1940
Te Leersum
Op de leeftijd van 28 jaar
Functie: Rang: sergt / Militair
onderdeel: St.-II-10 R.I.
Onderscheiding: Bronzen Kruis
Extra info:
Herstelde onder vijandelijk vuur de telefoonverbindingen tussen Veenendaal en Leersum.
Ligt op ereveld Loenen.

Monument

Monument gevallen radioamateursTer nagedachtenis aan de omgekomen verzetsstrijders is een monument ontworpen. Het werd een gedenksteen van 100cm x 75cm. Beeldhouwer H.J.J. Dannenburg heeft in het midden een bronzen medaillon bevestigd, waarop hij op treffende wijze het illegale radiocontact heeft weten uit te drukken. In drie holten zitten ineengehurkt drie menselijke figuren, verbeeldend verbindingsmannen luisterend en sprekend, maar elkaar niet kennend, verbonden door radiogolven die de wereld omspannen. Hier weergegeven door bronzen ringen. Eén grote op de steen bevestigde ring verbeeldt het wereldomvattende karakter van hun inzet.

Ter herdenking van de radioamateurs die in de Tweede Wereldoorlog 1940-1945 hun leven hebben gegeven werd op 5 mei 1953 dit gedenkteken onthuld.Bij dit monument vindt sindsdien elk jaar op 4 mei een herdenking plaats en om de 5 jaar is de herdenking wat grootschaliger.
Het monument staat nu op het terrein van KPN TV MS aan de Witte Kruislaan 47, 1217 AM te Hilversum.