Maak kennis met ons

Vereniging

De VERON is een landelijke vereniging van geregistreerde radiozendamateurs en van luisteramateurs. De VERON telt ongeveer 6.500 leden verdeelt over verschillende regionale afdelingen. Er zijn 63 regionale afdelingen, ieder met een eigen bestuur. De afdelingen worden vertegenwoordigd in de Verenigingsraad (VR).

Experimenteel

De gemeenschappelijke interesse van de leden betreft het experimenteren met en onderzoeken van  radiocommunicatie. Dit gebeurt zowel op individuele basis als in groepsverband. Er wordt veel geëxperimenteerd met antennes, elektronica en het decoderen van digitale signalen, dat momenteel erg populair is.

In wedstrijdverband worden regelmatig contesten (wedstrijden) georganiseerd. Het gaat daarbij om het maken van zo veel mogelijk verbindingen in een beperkte tijd. Expedities (DXpedities) naar weinig toegankelijke plekken op aarde stellen hoge eisen aan apparatuur en mensen en kennis van de voortplanting van radiogolven. Het experimenteren met antennes, elektronica en het toepassen van computers, tablets en smartphones bij het decoderen van digitale communicatiemodes is momenteel erg populair. Evenals het experimenteren met SDR, met software gedefinieerde radio. Bij het zogenaamde vossenjagen, staat het experimenteren met radioplaatsbepaling centraal. Veel afdelingen verzorgen cursussen die ook opleiden voor het zendexamen, zelfbouw activiteiten en meetdagen.

Radio

Het overbrengen van radiosignalen door de ether staat centraal in het onderzoek. De belangrijkste onderwerpen zijn daarbij de propagatie van radiogolven, de modulatiemethoden, de omzetting van elektrische signalen van en naar elektromagnetische golven en de methoden signalen uit de vrijwel altijd aanwezige storingen te filteren.

Radiozendamateurs hebben speciale frequentiebanden toegewezen gekregen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd kan op de aan N- (Novice) en F (Full)-amateurs toegewezen banden worden gewerkt. Sinds 2008 is de ‘vergunning’ omgezet in een “registratie”; aan het fenomeen “roepletters” verandert niets. Het uitzenden op de 27 MHz (CB), PMR- en LPD-frequenties is geheel vrij en wordt daarom niet tot het officiële geregistreerde radioamateurisme gerekend.

Onderzoek

Onze hobby kent vele aspecten, elk met een eigen invulling. Er zijn amateurs die alles willen weten over de apparatuur die zij bezitten. Zo zijn er amateurs die (bijvoorbeeld) willen weten op welke wijze:

 • De efficiency van een antenne vergroot kan worden, zowel tijdens het zenden als ook tijdens ontvangst van zwakke signalen.
 • Met welk type schakeling op een steeds hogere frequentie uitgezonden kan worden om zo de grenzen van de techniek te verleggen.
 • Met welke componenten bepaalde modulatie ontvangen en/of verzonden kan worden en eventueel ook nieuwe modulatie technieken gerealiseerd kunnen worden.
 • Software en elektronica gecombineerd kan worden om zo geheel nieuwe deelgebieden van onze hobby te verkennen en definiëren.

Kortom: voor hen staat onderzoek centraal. Een aspect dat gedragen wordt in onze vereniging. Het doen van onderzoek is niet altijd een doel op zich, maar ontwikkelt zich uit het beoefenen van onze hobby ingegeven door de nieuwsgierigheid van de amateur. Er zijn amateurs die hun bevindingen in het blad Electron publiceren, zodat anderen de opgedane kennis kunnen gebruiken. Anderen gaan met de opgedane kennis weer verder met onderzoek. Op deze wijze blijven de amateurs op de hoogte van ontwikkelingen op allerlei gebied. Interessant is om te zien dat diverse onderwerpen gedurende vele jaren een terugkerend karakter hebben waarbij de opgedane kennis heeft gezorgd voor een nog beter begrip.

Nederland

De VERON is de Nederlandse sectie van “Region 1” van de IARU, “International Amateur Radio Union”. Het radioamateurisme is een wereldomvattende gemeenschap, waarbij vrijwel alle landen zijn aangesloten. Hoewel radiouitzendingen onderhevig zijn aan de wetten van de afzonderlijke landen, wordt door de IARU vaak overeenstemming bereikt over de aan de radioamateurs toegewezen radiofrequenties. Door dit internationale karakter worden vele grensoverschrijdende vriendschappen voor het leven gesloten. Op gezette tijden vinden radiorondes plaats, waarbij -afhankelijk van o.a. de propagatiecondities- gesprekken tussen radioamateurs uit vrijwel alle landen van de wereld worden gevoerd.

 


De doelen van de VERON als vereniging

De VERON streeft ernaar om de beoefening van amateurradiocommunicatie en het experimenteel radio- en elektronicaonderzoek te bevorderen.

Concreet zijn onze doelen:

 • Behartigen van de belangen van radioamateurs (zend- én luisteramateurs);
 • Behartigen van de belangen van leden die zich bezighouden met de radio-ontvangst en de hiermee verband houdende elektronicatechniek;
 • Uitgeven van een verenigingsorgaan (het clubblad ‘Electron’);
 • Uitgeven van publicaties op het gebied van amateurradiocommunicatie;
 • In stand houden van het QSL-bureau (zorg dragen voor de verzending van radiocommunicatierapporten) volgens richtlijnen van de International Amateur Radio Union (IARU);
 • Bevorderen en onderhouden van contacten met overheidsinstanties, binnen- en buitenlandse en internationale organisaties en verenigingen, en de IARU-vertegenwoordiging bij de International Telecommunication Union (ITU);
 • Uitwisselen van kennis en het opleiden van radiozendamateurs door het geven van lezingen en cursussen;
 • Bevorderen van een juist frequentiegebruik (binnen banden die aan zendamateurs zijn toegewezen, overeenkomstig de vastgestelde machtigingsvoorwaarden en besluiten, vastgelegd in verslagen van de IARU en de IARU Region 1 Conferenties);
 • Verder alles waarmee de VERON (binnen de wettelijke kaders) haar leden van dienst kan zijn.

Lees ook de VERON statuten er eens op na

Onze statuten, het huishoudelijk reglement en het afdelingsreglement van de VERON, zijn in dit document terug te vinden.